7
JAVNA USTANOVA „KANCELARIJA ZA MLADE" NOVI PAZAR PRAVILNIK 0 UNUTRASNJOJ 0RGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

JAVNA USTANOVA „KANCELARIJA ZA MLADE" NOVI PAZAR

PRAVILNIK0 UNUTRASNJOJ 0RGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

Page 2: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

Februar 2016.godine

Na osnovu 6lana 24.stav 3.Zakona o radu ("Sluzbeni glasnik RS",24/05161/05), 61ana 37.stav 1.alinejaI. Statuta Kancelarije za mlade Novi Pazar, v.d. direktora Kancelarije za mlade Novi Pazar, dana21.02.2013godine, donosi

PRAVILNIKa unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u okviru delatnosti Ju Kancelarije za mlade Novi

Pazar,(u daljem tekstu KZM) Novi Pazar regulise se:

• organizacija rada KZM

• radna mesta i broj izvrsilaca

• uslovi koje treba da ispunjava svaki radnik da bi obavljao poslove i radne zadatke opis poslova i

radnih zadataka.

clan 2.

U pogledu op§tih uslova za zasnivanje radnog odnosa i na€ina popunj.avanja radnih mesta u KZM,

primenjiva¢e se odredbe Zakona.

Clan 3.

Broj izvr§ilaca, vrsta i stepen struEne spreme, radno iskustvo i drugi posebni uslovi utvrduju se na

osnovu obima, slozenosti, odgovornosti i programa rada KZM.

Clan 4.

Broj zaposlenih u KZM utvrduj.e se godi5nj.im planom i programom rada za koji saglasnost daje

Skup§tina Grada Novog Pazara. Pre po€etka kalendarske godine, preispituje se broj zaposlenih, a

Odluku o pove6anju ili smanjenj.u zaposlenih donosi direktor KZM.

11 ORGANIZACIJA RADA

Page 3: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

Clan 5.

Organizacija rada, u cilj.u Sto efikasnijeg funkcionisanja i neposredne povezanosti procesu obavljanjadelatnosti utvrduje se u okviru slede¢ih sluzbi:

1. Programski poslovi

2. Sektor za omladinu;

3. Sektor za upravljanje projektima4. Opste tehni€ki poslovi

Clan 6.

Radom KZM rukovodi direktor koji organizuje rad u skladu sa statutom i ovim pravilnikom.

Ill SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

Clan 7.

-

Direktor 1

Koordinator kulturnih aktivnosti 1

Pedagog - vaspita6 1

Web administrator 1

Radno mesto za normativne i pravne poslove 1

Radno mesto za finansijske poslove 1

Administrativni radnik 1

Higijeni6ar 1

Clan 8.

Page 4: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

U KZM utvrduje se: naziv i opis radnog mesta, stepen i vrsta stru6ne spreme, uslovi, radno iskustvo zaobavljanje poslova i radnih zadataka na radnim mestima i to:

RUKOVODECI POSLOVI

Direktor

Poslovi i zadaci koje obavlja direktor. Odgovornost i uslovi za obavljanje posla predvideni su Statutom„Kancelarije za mlade" Novi Pazar, koju je donela Skup§tina Grada Novog Pazara.

PROGRAMSKI POSLOVI

Koordinator kulturnih aktivnosti

Organizuje, koordinira i prati izvrsavanje poslova u KZM, stara se o radnoj disciplini i punoj iravnomemoj zaposlenosti zaposlenih, daje uputstva za rad i pruza stru5nu pomo6 u izvr§avanju poslovaiz delokruga KZM, neposredno izvrsava najslozenije poslove iz delokruga KZM. Inicira i u6estvuje uizradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, zdravstva, kulture, pove6anjezaposlenosti, informisanja, ravnopravnosti polova, spre6avanju nasilja i krtiminaliteta i drugo. Podsti6esaradnju izmedju op§tina i gradova i omladinskih organizacija i udruzenja i daje podr§ku realizacijinjihovoj aktivnosti. Podsti6e ostvarivanje medjuopstinske, medjugradske i medjunarodne saradnje kojase odnosi na omladinu i o tome obavestava organe grada, daje mi§ljenje po predlozima projekata odzna6aja za mlade, i daje svoje mi§ljenje nadleznom organu grada. Obavlja i druge poslove po nalogudirektora.

Uslovi:1) Srednja stru6na sprema IV stepen, ili visoka stru6na sprema,2) zasnivanje radnog odnosa vr§i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvr5ilaca 1 ¢edan)

SEKTOR ZA MLADE

Pedagog-vaspita5

Radi na socijalnom usmeravanju dece i omladine; radi na izradi planova i programa koji seprilagodavaju uzrastu i mogu6nostima volontera i u6esnika programa KZM; u6estvuje u edukacpriji,vodi brigu o fizi6kom, psihi6kom socijalno- emocionalnom razvoju , o razvoju stvarala§tva ikomunikacije; organizuje radionice za decu i omladinu; ostvaruje saradnju sa stru6njacima lekarske,pedago§ke, psiholo5ke i ddektolo§ke struke; analizira i izve5taje iz brosura iz oblasti omladinske

Page 5: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

politike, kreiranju poruka u cilju informisanja ciljnih grupa i javnosti; u6estvuje u organizaciji i pripremimaterijala za sastanke iz nadleznosti KZM; u6estvuje u pripremi obuka usmerenih ka ve6oj zaposljivostimladih i razli6itih oblika profesionalnog informisanja mladih; Organizuje konferencije za predstavnikemedija, priprema saop§tenja za javnost, najavljuje aktivnosti KZM, organizuje intervjue i javne nastupepredstavnika KZM (vodi evidenciju zakazanih medijskih obaveza); pregleda 61anke o zastupljenostiKZM u §tampanim i elektronskim medijima i dnevno prati agencijske vesti; odrzava redovne kontakte sadoma6im i inostranim predstavnicima medija; u6estvuje; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi:

1)Srednja stru6na sprema IV stepen ili visoka stru5na sprema,2)zasnivanje radnog odnosa vr5i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvr§ilaca 1 ¢edan)

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTA

Web administrator

Priprema predloge investicionih programa i godisnjih planova; koordinira, organizuje rad i saraduje sastru5nim sluzbama jedinica lokalne samouprave u oblasti planiranja i izgradnje u postupku pripremeprojekata; obavlja meil korespondenciju za potrebe KZM; Priprema i azurira vesti na zvani6nom internetportalu i drugim socijalnim mrezama. izraduje izve§taje o medijskom pra6enju (zastupljenosti)aktivnosti KZM i stavovima javnosti o radu KZM; radi na odrzavanju I promociji web sajtaKZM;dizajnira i implementuje move segmente na sajtu( dizajniranje i izrada grafi6kihelemenata,animacija);pribavlja material za web sajt (fotografije,audio i video); stara se o funkcionisanjuweb prezentacije sa tehni6kog aspekta i otklanja eventualne neispravnosti;prati pose6enost webprezentacije, analizira podatke i predlaze akcije radi pove6anja pose6enosti sajta. u6estvuje uinformisanju mladih o aktivnostima od zna6aja na medunarodnom nivou; podsti5e mlade namedunarodnu saradnju i ostvaruje medunarodnu saradnju koja se odnosi na omladinu; obavlja i drugeposlove po nalogu direktora.

Uslovi:

1) Srednja stru6na sprema IV stepen ili visoka stru6na sprema,2) zasnivanje radnog odnosa vr5i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvrsilaca 1 ¢edan)

Radno mesto za normativne i pravne poslove

Pruza stru6na uputstva, koordinira i nadzire rad sluzbenika; Organizuje, rukovodi i planira rad KZM ipruza stru6na uputstva; u6estvuje u izradi i primeni Lokalne i Nacionalne strategije za mlade i akcionihplanova; priprema stru6ne osnove za izradu nacrta zakonskih i predloga drugih propisa u oblasti politikeza mlade i za potrebe KZM; saraduje sa organima nadleznim za vodenje statistike o mladima; saradujesa omladinskim organizacijama i udruzenjima u vezi dono§enja i implementacije strategije i akcionihplanova za primenu strategije; koordinira ostvarivanje medunarodne saradnje koja se odnosi na

Page 6: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

omladinu i u6estvuje u pra6enju i sprovodenju medunarodnih konvencija iz oblasti politike za mlade;priprema analize i informacije iz delokruga KZM; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi:

1) Visoka stru6na sprema, pravni fakultet2) zasnivanje radnog odnosa vr§i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvr§ilaca 1 ¢edan)

Radno mesto za .finansijske poslove

Izraduje dokumentaciju za realizaciju isplata korisnicima sredstava u okviru KZM, sprovodi naloge zapla6anje i obavlja poslove u skladu sa procedurama u vezi sa realizacijom finansijskih obaveza;u6estvuje u izradi izve§taja o izvrsenju budzeta po programima i projektima i promena aproprijacija ikvota i usagla§avanju realizacije obaveza sa odobrenim kvotama; priprema obave§tenja o izvr5enimpla6anjima; evidentira zahteve indirektnih korisnika i kontrolise njihovu formalnu ispravnost; pripremadokumentaciju sa predlogom re5enja; vodi analiti6ku i drugu evidenciju; Vr5i prijem i kontrolu formalneispravnosti knjigovodstvenih isprava, obraduje dokumentaciju, kontira i priprema za knjizenje;evidentira sve poslovne promene u poslovnim knjigama i pomo6ne evidencije u skladu sa propisima;vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavneknjige Trezora; priprema knjigovodstvene podatke i izraduje periodi6ne i godi§nje knjigovodstveneizve§taje i bilanse; kontroli§e i obavlja analizu ispravnosti unetih podataka; saraduje sa drugim organimau vezi sa knjigovodstvenim evidentiranjem osnovnih sredstava; 5uva poslovne knjige i evidencije;obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi:1) Srednja stru6na sprema IV stepen ili visoka stru6na sprema,2) zasnivanje radnog odnosa VI§i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvrsilaca 1 ¢edan)

Administrativni radnik /odnosi sa javno§6u

Prati zakonske propise iz radnih odnosa; vodi kompletnu kadrovsku evidenciju u skladu sa Zakonom zasve radnike SSU Pendik; izraduje ugovore o radu i re§enja o godi§njim odmorima radnika i drugare§enja i odluke iz radnog odnosa; popunjava statisti6ke izve§taje iz oblasti radnog odnosa; formirapotrebne administrativne datoteke; izraduje baze podataka i evidencije iz oblasti radnog odnosa; stara seo arhiviranju i 6uvanju dokumentacija; vodi zapisnike svih sastanaka; vodi radne liste; vr§i obra6unzarada i drugih li6nih primanja; popunjava obrasce za isplatu zarada i drugih li6nih primanja; popunjavasve obrasce za izve5taje o li6nim primanjima; vr§i neposrednu naplatu od korisnika usluga; vr§ibezgotovinska pla6anja; u5estvuje u izradi M - 4 obrasca za sve oblike radno angazovanih; vodievidenciju radnog vremena zaposlenih; organizuje konferencije za predstavnike medija, pripremasaop§tenja za javnost, najavljuje aktivnosti KZM, organizuje intervjue i javne nastupe predstavnikaKZM (vodi evidenciju zakazanih medijskih obaveza); pregleda 6lanke o zastupljenosti KZM u§tampanim i elektronskim medijima i dnevno prati agencijske vesti; odrzava redovne kontakte sadoma6im i inostranim predstavnicima medija; u6estvuje u pripremi medijskog nastupa predstavnika

Page 7: PRAVILNIK - Pazarce.infopazarce.info/wp-content/uploads/2015/03/sistematizacija.pdf · vodi propisane analiti6ke knjigovodstvene evidencije 6ije podatke uskladuje sa podacima iz glavne

KZM, prati njegove aktivnosti u zemlji i inostranstvu; priprema materijal za predstavnike medija;izraduje izve§taje o medijskom pra6enju (zastupljenosti) aktivnosti KZM i stavovima javnosti o raduKZM; Priprema i azurira vesti na zvani6nom internet portalu i drugim socijalnim mrezama. Obavlja idruge poslove po nalogu direktora.

Uslovi:1) Srednja, visa ili visoka stru6na sprema,2) zasnivanje radnog odnosa vr§i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3)Broj izvrsilaca 1 ¢edan)

OPSTE TEHNICKI POSLOVI

Higijenicar

Svakodnevno odrzava higijenu i 6isti prostorije objekta i obezbeduje higijenske uslove prostorija za kojeje zaduzena; pere, dezinfikuje i odrzava sanitarne 6vorove; svakodnevno odrzava higijenu po sali,kancelarijama, pomo6nim prostorijama, hodnicima; generalno sreduje objekat na petnaest dana; 6ististaze dvori§ta objekta, odrzava higijenu dvori§nog prostora prema rasporedu; pravi trebovanja sredstavaza 6i§6enje; zajedno sa rukovodiocem pravi plan generalnog i periodi6nog 6i§6enja objekta; u svom raduduznajedasepridrzavasvihmeraza§titenaraduiPPZ;u6estvujeurealizacijisvihakcijaodinteresazaKZM i obavlja i druge poslove po nalogu direktora; radi po potrebi produzeno radno vreme, dvokratno,subotom, nedeljom i praznikom.

Uslovi:1) Zavr§ena osnovna §kola, PK ili KV radnik,2) zasnivanje radnog odnosa vr§i se putem oglasa, uz probni rad od 3 (tri) meseca3) Broj izvrsilaca 1 ¢edan)

IV PRELAZNE I ZAVRSNE 0DREDBH

Clan 9.

U KZM Novi Pazar,na radnim mestima koja su utvrdena ovim Pravilnikom mogu se primiti na radsamo kandidati koji ispunjavaju uslove iz ovog Pravilnika.

Clan 10.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vr§i direktor KZM uz saglasnost UO KZM Novi Pazar i Osniva5aGrada Novog Pazara (Gradona6elnika).

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primerOsniva6a Grada Novog Pazara (Grado

U Novom Pazaru22.02.2016. godine

Clan 11.

`<J`, `. I Dzemaludin pau6inac (v.d. dir.)a¢`;t`.i.'..