Prirodni polimerni_tekst_novi_R

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Prirodni polimerni_tekst_novi_R

 • UDBENICI SVEUILITA U SPLITU

  MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS

  SVE

  U

  IL

  I T E U

  SP

  LI

  T

  U

  Branka Andrii

  PRIRODNI POLIMERNI MATERIJALI

  (Prirunik)

  Split, 2008.

 • Recenzenti

  Prof. dr. sc. Tonka Kovai, Kemijsko-tehnoloki fakultet Sveuilita u Splitu

  Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak Murgi, Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u

  Zagrebu

  Odobreno Odlukom Senata Sveuilita u Splitu br. 01-1-28/14-8.2008 od 27. listopada

  2008.godine.

 • SADRAJ

  1. UVOD 1

  2. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA... 3

  3.POLISAHARIDI. 7

  3.1. krob... 8

  3.2. Celuloza.. 12

  3.2.1. Mikrokristalinina celuloza (MCC). 13

  3.2.2. Prirodna celulozna vlakna 14

  3.2.3. Regenerirana celuloza.. 16

  3.2.4. Celulozni derivati. 18

  3.3. Alginska kiselina. 21

  3.4. Ostali polisaharidi... 23

  4. LIGNIN.. 24

  5. PROTEINI. 27

  5.1. Proteinska vlakna 33

  5.1.1. Svila. 33

  5.1.2. Vuna. 35

  5.1.3. Kolagen 36

  5.1.4. Svojstva prirodnih vlakana.. 38

  5.2. Kazein. 41

  5.2.1. Struktura micela kazeina.. 41

  6. KAUUK.. 43

  6.1. Prirodni kauuk... 43

  6.1.1. Derivati prirodnog kauuka. 45

  6.2. Procesi prerade kauuka.. 45

  6.2.1. Mastikacija... 45

  6.2.2. Vulkanizacija.. 46

  6.2.3. Oblikovanje kauuka i proizvodnja gume... 49

  6.3. Oporaba gume i regeneracija kauuka 50

  7. PRIRODNE SMOLE. 52

  8. LITERATURA... 59

 • 1

  1. UVOD

  Mnogo ranije nego to su postojali sintetski polimeri, ustvari od poetka ivota na

  Zemlji, u prirodi postoje razliite makromolekule koje su sastavni dio ivih organizama. Ne

  razmiljamo o njima na isti nain kao o sintetskim polimerima jer nisu rezultat ljudske

  genijalnosti. Naravno, to ne znai da su manje vani. Celuloza, krob i lignin osnovni su

  konstitucijski elementi biljaka, RNA i DNA su komponente gena, enzimi omoguavaju

  kemijske procese u ivim organizmima, kolagen je sastojak koe itd. Za drvo se moe kazati

  da je prirodni kompozit.

  Dakle, prirodnim polimerima smatraju se makromolekulski spojevi, molekulske mase od

  nekoliko tisua do nekoliko stotina tisua, koji se u prirodi nalaze kao dijelovi biljnih ili

  ivotinjskih tkiva. Nazivaju se jo i biopolimerima. Za takve materijale kae se da potjeu iz

  obnovljivih izvora (eng. renewable resources).

  To su meusobno vrlo razliiti i sloeni spojevi. S obzirom na ponavljajue jedinice u

  makromolekuli mogu se svrstati u nekoliko skupina:

  1. Polisaharidi

  2. Lignin ili polimerni materijali na bazi koniferil alkohola

  3. Proteini (bjelanevine) ili prirodni poliamidi

  4. Prirodni kauuk

  5. Prirodne smole

  Naravno, prirodne makromolekule su i polinukleotidi tj. deoksiribonukleinska kiselina (DNA)

  i ribonukleinska kiselina (RNA), meutim ne smatraju se polimernim materijalima u pravom

  smislu jer osim funkcije u ivim organizmima nemaju nikakvu primjenu.

  S obzirom na podrijetlo i nain dobivanja polimerima iz obnovljivih izvora u irem smislu

  smatraju se jo dvije skupine polimera:

 • 2

  1. Polimeri proizvedeni klasinom kemijskom sintezom iz monomera podrijetlom iz

  obnovljivih izvora. Primjer je polilaktid ili poli(laktidna kiselina), (PLA), biopoliester

  sintetiziran iz mlijene (laktidne) kiseline. Monomer, mlijena kiselina, proizvodi se

  fermentacijom ugljikohidrata, slika 1.

  C6 H12 O6dehidracija

  termiko krekiranje

  oligomerimlijenekiseline

  CH

  CH3

  C

  O

  H

  O

  O

  C CO

  H3Cn

  laktid

  PLA

  mlijena kiselinaglukoza

  fermentacija

  pop

  pop - polimerizacija otvaranjem prstena

  C

  CH3 O

  O CH[ ]

  HO CH

  CH3

  CO

  OH2

  Slika 1 - Proces sinteze polilaktida

  2. Polimeri sintetizirani u mikroorganizmima ili genetski modificiranim bakterijama. Do

  danas ovu grupu ine uglavnom poli(hidroksi-alkanoati): poli(hidroksi-butirat), (PHB), slika

  2, poli(hidroksi-valerat) (PVA) i njihovi kopolimeri, a u tijeku su i istraivanja bakterijski

  sintetizirane celuloze.

  Mikrobna sinteza (Alcaligenes Eutrophus, gen modif. E. coli

  2 acetil -CoA acetoacetil -CoA

  hidroksibutiril - CoA

  PHB

  CH CH2O

  OCH3

  C[ ]

  kondenzacija

  redukcija

  polimerizacija

  n

  Slika 2 - Proces sinteze poli(hidroksi-butirata), (CoA-koenzim A)

  Ralstonia eutropha, ranije: Alcaligenes eutrophus; gen modif. E. Coli

 • 3

  Poput sintetskih polimera i prirodni polimeri rijetko se upotrebljavaju u izvornom obliku, ve

  se za odreene primjene modificiraju ili im se dodaju razliiti dodaci odnosno aditivi, kao to

  su punila, pigmenti, stabilizatori, omekavala i kao takve smjese nazivaju se prirodni

  polimerni materijali. Aditivi, iako prisutni u relativno malim koncentracijama, bitno

  poboljavaju jedno ili vie svojstava pa se tako dobivaju uporabljivi polimerni materijali u

  razliitim industrijama (tekstilna, prehrambena, farmaceutska, kozmetika, ind. boja i lakova

  itd.). Neki prirodni polimeri ve se prilikom izolacije iz sirovine dobivaju u modificiranom

  obliku (kao npr. alginska kiselina u obliku alginata).

  Veina prirodnih polimera bioloki je razgradljiva (biorazgradljivi polimeri) tj. mogu se

  razgraditi djelovanjem mikroorganizama (bakterija, gljivica, algi) do ugljinog dioksida i

  vode u aerobnim, odnosno ugljinog dioksida i metana u anaerobnim uvjetima u

  prihvatljivom vremenskom periodu (koji se razlikuje od polimera do polimera). Taj proces

  moe ukljuivati i izravni utjecaj katabolikih enzima ili neizravno djelovanje sekundarnih

  initelja iz okolia na polimer, npr. promjena pH. Na brzinu biorazgradnje utjeu faktori

  okolia i znaajke polimernog materijala (struktura, morfologija, kristalinost, funkcionalnost,

  topljivost i molekulna masa). Neki sintetski polimeri takoer su biorazgradljivi, kao npr.:

  poli(-kaprolakton) i poli(tetrametilenadipat-ko-tereftalat).

  2. STRUKTURA PRIRODNIH POLIMERA

  Kemijski sastav, veliina molekula, konfiguracija te konformacija ine molekulsku

  strukturu polimera. Za razliku od sintetskih polimera koji imaju relativno jednostavnu

  strukturu, prirodni polimeri puno su kompleksnije makromolekule. Jedan od razloga je taj to

  su osnovne konstitucijske jedinice sloenije nego kod sintetskih polimera. Struktura

  podrazumijeva konfiguraciju makromolekula prostorni razmjetaj atoma ili skupina atoma

  oko jednog ugljikovog atoma u molekuli koji je

  - odreen pri sintezi polimera

  - ne moe se mijenjati bez kidanja kemijskih veza i stvaranja

  novih, te

  konformaciju makromolekula odnosi se na geometrijski oblik cijele molekule i rezultat je

  rotacija oko pojedinih C- C veza zbog djelovanja topline ili postojanja sekundarnih veza meu

  makromolekulama (vodikove veze, dipol-dipol veze i van der Waalsove veze). Openito, u

  polimerima meumolekulske sile relativno su velike jer se multipliciraju (uveavaju)

  poveanjem broja konstitucijskih jedinica tj. poveanjem molekulske mase. Tako su npr.

 • 4

  vodikove veze u nekim polipeptidima i celulozi jae od primarnih veza. Najei

  konformacijski oblici pojedinanih makromolekula su: cik-cak konformacija, spiralna

  (helikoidna) konformacija ili heliks te statistiko klupko (privlane sile unutar makromolekula

  puno su jae od onih izmeu makromolekula). Ukoliko sekundarne veze nastaju zbog

  postojanja privlanih sila izmeu atoma ili atomskih skupina unutar iste makromolekule tada

  se nazivaju intramolekulske veze, a ako se sekundarne veze ostvaruju zbog postojanja

  privlanih sila izmeu atoma ili atomskih skupina susjednih makromolekula tada se nazivaju

  intermolekulskim vezama.

  Povezivanje veeg broja makromolekula u polimernom sustavu rezultat je postojanja

  intermolekulskih veza, a njihov nain povezivanja odreuje nadmolekulsku strukturu. Ona

  moe biti razliitog stupnja sreenosti i to:

  - amorfna

  - kristalina

  U amorfnom polimeru ne postoji sreenost izmeu makromolekula dok u kristalinom

  polimeru postoji sreenost, tj. pravilnost u slaganju velikog broja makromolekula. Meutim,

  veina makromolekula, bilo prirodnih ili sintetskih, tvori samo djelomino ureene strukture.

  Naime, kako su makromolekule vrlo velike, one se openito slau (pakuju) nejednoliko tako

  da formiraju sreena ili kristalina podruja rasporeena unutar nesreene ili amorfne matrice

  tvorei kristalast polimer, slika 3. Kristalina podruja prikazana su plavo, amorfna crno.

  Potpuno amorfan polimer sastavljen je od potpuno sklupanih i isprepletenih

  makromolekulskih lanaca.

  Slika 3 - Morfologija kristalastog polimera

  U orijentiranom kristalastom polimeru kristalina i amorfna podruja orijentirana su u istom

  smjeru to sustavu daje vei stupanj ureenosti.

 • 5

  Nadmolekulska struktura odreuje fizikalna i mehanika svojstva polimera. U odnosu na

  amorfne polimere, kristalasti polimeri su tvri, ilaviji, manje prozirni, slabo ili nikako

  topljivi u uobiajenim organskim otapalima. Na stupanj kristalinosti utjee:

  - duljina osnovnog lanca

  - grananje osnovnog lanca

  - intermolekulske veze

  Stupanj kristalinosti raste s poveanjem duljine lanca, a smanjuje se s poveanjem stupnja

  grananja u makromolekulama, jer boni lanci predstavljaju