PROGRAM SZKOLENIA - straz.gov.pl .KRYZYS PSYCHICZNY, DEPRESJA, ZACHOWANIA SUICYDALNE: PROFILAKTYKA

Embed Size (px)

Text of PROGRAM SZKOLENIA - straz.gov.pl .KRYZYS PSYCHICZNY, DEPRESJA, ZACHOWANIA SUICYDALNE: PROFILAKTYKA

KOMENDA GWNA

PASTWOWEJ STRAY POARNEJ BIURO SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA DOSKONALCEGO

DLA KADRY KIEROWNICZEJ I DOWDCZEJ PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

KRYZYS PSYCHICZNY, DEPRESJA, ZACHOWANIA SUICYDALNE: PROFILAKTYKA

I INTERWENCJA

Warszawa 2016

2

Opracowanie merytoryczne psycholodzy Pastwowej Stray Poarnej: m. kpt. Maja Hain, Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie; kpt. Anna Kubicka, Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej w Warszawie; st. bryg. Cezary Dobrodziej, Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej. Konsultacja merytoryczna: psycholodzy realizujcy zadania Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP:

- m. kpt. Piotr Buciski, KM PSP w Warszawie, - m. kpt. Jakub Gd, KW PSP w Kielcach, - m. kpt. Magdalena Jawiska, SP PSP w Bydgoszczy, - m. kpt. Beata Jedlina-Bazyluk, KW PSP w Lublinie, - str. Magorzata Rczka, KW PSP w Warszawie, - Anna Kacperczyk, KW PSP w odzi, - Magdalena Poczsna, Szkoa Gwna Suby Poarniczej,

szkoy i komendy wojewdzkie Pastwowej Stray Poarnej. Konsultacja metodyczna: Magdalena Stajszczak, Naczelnik Wydziau Programw Ksztacenia, Szkolenia

i Doskonalenia Zawodowego w Biurze Szkolenia Komendy Gwnej PSP.

3

Spis treci

I. ZAOENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE .......................................................... 4

1. Cel szkolenia .............................................................................................................. 4 2. Sylwetka absolwenta .................................................................................................. 4 3. Warunki przyjcia na szkolenie . ................................................................................. 4

II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO ................................................................ 6

1. Organizacja szkolenia ................................................................................................ 6 2. Zalecenia i wskazwki metodyczne ............................................................................ 6 3. Plan nauczania ........................................................................................................... 7

III. TRECI KSZTACENIA .................................................................................................. 8

1. Kryzys psychiczny i jego konsekwencje dla funkcjonowania czowieka ....................... 8 2. Czowiek w kryzysie depresja a zachowania suicydalne .......................................... 9 3. Profilaktyka, diagnoza, ocena ryzyka, leczenie w kryzysie suicydalnym

z perspektywy suby ............................................................................................... 10

LITERATURA ........ 11

ZACZNIK - ankieta ewaluacyjna .............. 12

4

Warszawa, dnia kwietnia 2016 r.

I. ZAOENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest uwraliwienie kadry kierowniczej i dowdczej na problem kryzysw psychicznych oraz ich konsekwencji (m.in. depresji, zachowa suicydalnych), ktrych mog dowiadczy ich wsppracownicy i podwadni, a take wskazanie drg organizowania profilaktyki i profesjonalnej pomocy.

2. Sylwetka absolwenta Po ukoczonym szkoleniu suchacz powinien:

a. w sferze poznawczej: wymienia zagroenia dla zdrowia i kondycji psychofizycznej wspczesnego

czowieka; wyjania pojcia: kryzys psychiczny, depresja, zachowania suicydalne; identyfikowa czynniki ryzyka kryzysw psychicznych, depresji, zachowa

suicydalnych oraz czynniki protekcyjne zachowa suicydalnych; tumaczy konsekwencje nierozwizanych kryzysw psychicznych; okrela potrzeby i kierunki profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

w subie; wymienia dostpne formy pomocy oraz moliwoci ich organizowania dla osb

w kryzysie psychicznym, depresji lub demonstrujcych zachowania suicydalne.

b. w sferze praktycznej: wdraa dziaania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego; planowa i podejmowa konstruktywne dziaania wobec osoby w kryzysie

psychicznym; organizowa wsparcie i pomoc dugoterminow.

c. w sferze motywacyjnej, mie uksztatowane postawy: otwartoci na prowadzenie kompleksowych oddziaywa profilaktycznych

w obszarze ochrony zdrowia psychicznego; odpowiedzialnoci za stan psychofizyczny podwadnych i wsppracownikw; odpowiedzialnoci za zorganizowanie i udzielenie pomocy podwadnym

i wsppracownikom dowiadczajcym kryzysu psychicznego.

3. Warunki przyjcia na szkolenie Szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej i dowdczej ze wszystkich jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej.

5

W szkoleniu powinni uczestniczy: komendanci wojewdzcy Pastwowej Stray Poarnej i ich zastpcy, komendanci szk Pastwowej Stray Poarnej i ich zastpcy, naczelnicy wydziaw komend wojewdzkich i szk Pastwowej Stray Poarnej oraz ich zastpcy, komendanci powiatowi/ miejscy Pastwowej Stray Poarnej i ich zastpcy, dowdcy jednostek ratowniczo-ganiczych Pastwowej Stray Poarnej i ich zastpcy. W szkoleniu mog rwnie uczestniczy naczelnicy wydziaw komend powiatowych/ miejskich Pastwowej Stray Poarnej.

6

II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

1. Organizacja szkolenia a. Szkolenie jest realizowane w ramach doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej

i dowdczej Pastwowej Stray Poarnej, wedug harmonogramu opracowanego przez psychologa komendy wojewdzkiej lub szkoy Pastwowej Stray Poarnej, zatwierdzonego odpowiednio przez komendanta wojewdzkiego Pastwowej Stray Poarnej lub komendanta szkoy Pastwowej Stray Poarnej.

b. Podstaw organizacji procesu dydaktycznego jest plan nauczania. Podstawow form nauczania jest lekcja, ktrej odpowiada jedna godzina dydaktyczna trwajca 45 minut.

c. Zajcia naley prowadzi w grupach do 25 osb. d. Szkolenie prowadzone jest przez psychologa zatrudnionego w Pastwowej Stray

Poarnej. e. Uczestnicy potwierdzaj udzia w szkoleniu podpisem na licie obecnoci

zawierajcej nastpujce dane: stopie, imi i nazwisko, nazw jednostki oraz stanowisko osoby uczestniczcej w zajciach.

f. Uczestnicy szkolenia otrzymuj zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia, zgodne ze wzorem okrelonym w zaczniku nr 1. Zawiadczenie wydaje odpowiednio waciwy orodek szkolenia w komendzie wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej lub szkoa Pastwowej Stray Poarnej.

g. Po zakoczeniu szkolenia jego uczestnicy wypeniaj ankiet oceniajc szkolenie oraz sposb prowadzenia zaj. Wzr ankiety ewaluacyjnej okrela zacznik nr 2.

2. Zalecenia i wskazwki metodyczne a. Zajcia naley prowadzi w formie wykadu interaktywnego, obejmujcego m.in.:

wykad, dyskusje, materiay filmowe przedstawiajce przypadki osb w kryzysie psychicznym, chorujcych na depresj, w kryzysie suicydalnym.

b. Prowadzcy zajcia w trakcie realizacji tematw przewidzianych w planie nauczania, powinni zwraca uwag na: poprawn terminologi, wykorzystanie przykadw zwizanych ze sub, ksztatowanie odpowiednich umiejtnoci, postaw, zachowa i motywacji.

c. W trakcie szkolenia naley zapewni warunki do realizacji celu gwnego oraz celw szczegowych, poprzez: przestrzeganie zasad nauczania, czenie metod asymilacji wiedzy z metodami samodzielnego dochodzenia do

wiedzy. d. Zajcia powinny by realizowane w pomieszczeniach zapewniajcych odpowiednie

warunki higieny szkolnej oraz zaopatrzonych zarwno w proste, jak i techniczne rodki dydaktyczne (np. tablica lub flipchart, rzutnik, komputer).

e. W toku szkolenia prowadzcy powinien sprawdza uwag suchaczy poprzez np.: moderowanie dyskusji, analiz przypadku.

7

3. Plan nauczania

L.p. Temat Liczba godzin T P R

1. Kryzys psychiczny i jego konsekwencje dla funkcjonowania czowieka 1 - 1

2. Czowiek w kryzysie depresja a zachowania suicydalne 1 - 1

3. Profilaktyka, diagnoza, ocena ryzyka, leczenie w kryzysie suicydalnym z perspektywy suby 1 - 1

RAZEM 3 - 3 T zajcia teoretyczne, P zajcia praktyczne, R razem

8

III. TRECI KSZTACENIA

1. Kryzys psychiczny i jego konsekwencje dla funkcjonowania czowieka 1T

Materia nauczania: cechy kryzysu psychicznego; konsekwencje kryzysu psychicznego dla funkcjonowania czowieka.

Cele szczegowe: W wyniku realizacji tematu suchacz powinien:

wyjani zjawisko kryzysu psychicznego; scharakteryzowa cechy kryzysu psychicznego; wymieni negatywne konsekwencje kryzysu psychicznego dla funkcjonowania

czowieka (w sferze: poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i spoecznej); wymieni pozytywne konsekwencje kryzysu psychicznego dla funkcjonowania

czowieka (w sferze: poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i spoecznej).

9

2. Czowiek w kryzysie depresja a zachowania suicydalne 1T

Materia nauczania: funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze, fizyczne, spoeczne czowieka w depresji; zachowania suicydalne; czynniki protekcyjne zachowa suicydalnych.

Cele szczegowe: W wyniku realizacji tematu suchacz powinien:

opisa objawy emocjonalne, poznawcze, behawioralne, spoeczne depresji; poda przykady zachowa suicydalnych; wymieni czynniki protekcyjne zachowa suicydalnych; wymieni czynniki ryzyka zachowa suicydalnych; zidentyfikowa sygnay zagroenia suicydalnego.

10

3. Profilaktyka, diagnoza, ocena ryzyka, leczenie w kryzysie suicydalnym z perspektywy suby 1T

Materia nauczania: profilaktyka, diagnoza oraz leczenie w kryzysach suicydalnych; organizowanie pomocy dla osb w kryzysie.

Cele szczegowe: W wyniku realizacji tematu suchacz powinien:

wyjani konieczno organizowania oddziaywa profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychiczn