Click here to load reader

Programa limba rromani profesori invatatori educatoare.pdf

 • View
  39

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Programa limba rromani profesori invatatori educatoare.pdf

 • CABINET MINISTRU I MINISTERUL EDUCATIEI ' CERCETARII

  .I TINERETULUI $I SPORTULUI ----~- -----------------~----~---- ---------------

  ORDIN privind aprobarea Programei de limba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului

  national de acordare a definitivarii in invatamant Ia specializarea Limba ~i literatura rromani

  In baza prevederilor art. 45-47 ~i ale art. 241 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare,

  In temeiul Hotararii Guvemului nr. 536/2011 privind organizarea ~i functionarea Ministerului, Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

  A vand in vedere Ordinul MECTS nr. 3599/2008 privind aprobarea programei pentru sustirierea examenului de acordare a definitivarii in invatamant la specializarea Limba .Ji literatura rromani

  Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului emite prezentul ordin

  Art. 1. Programa de limba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului national de acordare a definitivarii in invatamant la specializarea Limba ~i literatura rromani, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 3599/2008, ramane in continuare in vigoare pentru profesorii de limba ~i literatura rromani care se inscriu la acest examen.

  Art. 2. Pentru invatatoriil institutorii/ profesorii pentru invatamantul primar care predau integral in limba rromani ~i se inscriu la examenul de acordare a definitivarii in invatamant la specializarea Limba ~i literatura rromani, ramane valabila Programa de limba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului de acordare a definitivarii in invatamant, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 3599/2008, :Iara capitolul Sintaxa.

  Art. 3. Pentru educatoriil institutoriil profesorii pentru invatamantul pre~colar care predau integral in limba rromani ~i se inscriu la examenul national de acordare a definitivarii in invatamant la specializarea Limba ~i literatura rromani, ramane valabila Programa de limba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului de acordare a definitivarii in invatamant, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 3599/2008, rara capitolele Fonetica .Ji fonologie ~i Sintaxa.

  Art. 4. Continutul celor trei programe, in varianta modificata conform art. 1, 2 ~i 3, fac parte integranta din prezentul Ordin.

  Art. 5. Directia Generala Resurse Umane ~i Retea ~colara Nationala ~i Directia Generala Invatamant in Limbile Minoritatilor vor duce la indeplinirea prevederilor prezentului ordin.

  Nr.

  Data:

  ECAT

  Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucure~ti

  Tel: +40 (0)21 3132895 Fax: +40 (0)21314 3655

  www.edu.ro

 • Anexa Ia o MECTS nr. t;so3 I 19. !.:
 • Principiile moderne de lexicalizare a limbii rromani In viziunea ~colii Grupului de Cercetari ~i Actiuni In Lingvistica Romani al Uniunii Rromani (IRU) ~i al Centrului de Studii Rrome din cadrul Universitatii Sorbona din Paris. Lexicografie. Tehnica de redactare lexicografica utilizata In elaborarea glosarelor, lexicoanelor, vocabularelor ~i a dictionarelor rrome.

  IV. Morfologie Obiectul morfologiei. 1. Partile de vorbire flexibile : articolul (hotarat ~i nehotarat), substantivul: tipuri de substantive; articolul; adjectivul: tipuri de adjective; pronumele: tipuri de pronume; numeral: tipuri de numerale; verbul: conjugarea verbului rrom (moduri, timpuri, persoane, numar), conjugarea verbelor lmprumutate, ce contin suf. -isar-; 2. Parti de vorbire partial flexibile : adverbul; 3. Parti de vorbire neflexibile: postpozifia, prepozifia, conjuncfia, interjecfia.

  V. Sintaxa

  Partile de propozitie: subiectul, predicatul, atributul, complementul, elementul predicativ suplimentar. Sintagma. Propozitia: tipologia propozitiilor nelncadrate; tipologia propozitiilor lncadrate In fraza: subordonate necircumstantiale; subordonate circumstantiale. Fraza: tipuri de fraze.

  Bibliografie Gheorghe Sarau, Lexico/ogie rroma, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti , CREDIS, 2003;v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Limba rromani (Morfo/ogie i sintaxa), Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti, CREDIS, 2002, 232 p.;v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Curs de limba rromani, Cluj Napoca: Editura Dacia, 2000, 254 p. [Reeditarea revizuita a manualului Limba romani. Manual pentru invatatorii rromi ai claselor din cadrul $colilor Normale, Bucure~ti : EDP- R. A., 1994]. Gheorghe Sarau, Stilistica limbii rromani in texte (Anto/ogie de traduceri i redactari) . I stilistika e rromane chibaqi teksturenee (Amboldimatenqi aj redakcienqi antologia) , Bucure~ti: Universitatea

  Bucure~ti, Editura CREDIS, 2002, 152 p. + 142 p. = 294 p. [curs bilingv destinat studentilor rromi de Ia sectia de invatamant deschis Ia distanta " institutori - profesori de limba rromani";v. ~ i www.edu.ro

  LITERATURA RROMANI

  I. Culturii ~i civilizatie veche indiana Cadrul istorico-geografic de formare a civilizatiei vechi indiene ~i date generale despre India. Lectiile lndiei. India predravidiana ~i India dravidiana. India ariana. Realitatile culturale ~i lingvistice din vechea lndie - locul de obar~ie a proto-rromilor. I ,~~E>,~

  S" r- '"' ~ ~-~ I . "";;. ~ \ Ia India vedica Ia India brahmanica. India upani~adica. India hinduista 1:ndia/'!~B.~sta~' India jainista. India epopeilor. India clasica. Rromii ~i limba rromani ~ .sor~~'l'l~1dian~J, Originea poporului rrom - realitate ~i legenda (Kanauj). Teorii privind exo .. ;!;ai'~,;16i~~~miiQ~

  2

  \.'-'~ ~I~"-" ~"'~>~ ',.!'lrq,. , 1."\'?-\':/ ..... ll~ , , .. ~

  '-.~ ....

 • din spatiul vechi indian. Drumul proto-rromilor spre Europa (dovezi lingvistice, repere istorico-geografice, argumente etnologice etc.). lstoricul studiilor indologice. Studiile indologice in Romania.

  Bibliografie Mircea ltu, Julieta Moleanu, Cultura i civilizatie indiana, 2001 , Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti -Editura CREDIS, 208 p. ;v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Rromii, India i limba rromam] , [Colectia " Biblioteca rroma", nr. 4] , Bucure~ti : Kriterion, 1998, 268 p.;v. ~i www.edu.ro

  II. Folclor ~; antropologie rromii 1. Nomadismu/ - Model cultural i strategie de supraviefuire: Fond psihologic ~i practica sociala. Perspective istorice asupra migratiei. Nomadism ~i sedentarism.Semnificatii de fond cutumiar. Migratia rromilor - fenomen contemporan. 2. Cu/tura materia/a a rromilor-Meteug i reprezentare: Coordonate istorice ~i premise metodologice ale heteroidentificarii. Prelucrarea metalelor. Prelucrarea lemnului. Meserii pierdute. lntre emblematic ~i stigmatizant. 3. ldentitate spiritua/a: Tipologii ~i structuri conceptuale ale dinamicii inrudirii. Limbaje rituale premaritale ~i nuptiale. Rromanipen-ul ~i mistica puritatii.

  Na~terea, copilul ~i treptele initiatice. Modele educationale de referinta. lmagini ale mortii ~i cutume funerare. Formele de control ~i sanctiune sociala/divina. Familia- Model de auto-identificare. 4. Obiceiurile din ciclul familial sau riturile de trecere (generalitati, structuri magico-ritualice, cantecele): na~terea, nunta, moartea (bocetele) ; elemente de magie ~i astrologie; descantecele; complexe ritualice din ciclul calendaristic: a) proprii romilor (legarea ploilor, Herdelezi), b) Ia care actantii sunt rromi (Vasilca, Paparudele). Zestrea paremiologica (proverbe - zicatori) ; ghicitori; Modele de gandire; asimilare ~i delimitare fata de valorile religioase; credinte ~i mituri; complexe ~i practici magico-ritualice ~i relatia cu supranaturalul; conturarea unui posibil sistem axiologic (forme, valori, factori determinanti); elemente de port traditional (diferentieri pe subgrupuri); elemente de arta populara; tipuri de relatii intra- ~i extra-comunitare; pattern-uri care formeaza imaginile autoreferentiale; modele de viata comunitara in zone compacte ~i mixte in mediul rural ~i urban; conservare ~i evolutie; mutatii ~i factori determinanti.

  10

  Bibliografie ~ Delia Grigore, Curs de antropologie i folclor. lntroducere In studiul ele Cff~l;rr:J'J 1a{i;t,~ra traditionala ale identitatii rrome contemporane, Bucure~ti , Universitatea Sueur If: Editu~e.--:C~EG}~ , 2001 , 182 p.;v. ~i www.edu.ro :; ,?,~Z~.f11!t~..J ""~ ... \1

  "' 'f(/_

 • 1. Literatura rromani In context international: Literatura populara a rromilor i sintilor. Miturile, Basmele, Cantecele. Literatura rromilor In fosta URSS i In statele aparute dupa destramarea acesteia (Rusia, Bielorusia, Ucraina, Moldova ~i Letonia) . Literatura rromilor In fosta lugoslavie i In statele succesoare ei (Macedonia, Serbia ~i Muntenegru, Bosnia -Hertegovina, Croatia, Slovenia). Literatura rromilor In: Bulgaria, Romania, Ungaria, Cehia i Slovacia, Polonia, Austria, Germania, Elvetia, ltalia, Franta, Spania, Marea Britanie, Suedia i Finlanda. Experienta teatrelor rrome "Phralipen" ~i TKO (Macedonia, ulterior Germania).

  2. Exemplificari din creatiile autorilor culti rromi din diferite tari: 0 Dragano le Trumpesqo -Jevremovic (Austria) , Jorge Bernal (Argentina) , Vejo Baltzar (Finlanda), Mateo Maximoff, Dragana Stefanovic (Franta) , Santino Spinelli (ltalia), Rajko Djuric (Germania), Kujtim Pacaku (Kosovo), Slobodan Brebeski, Bairam Haliti (Serbia), Leksa Manus (Letonia), Eslam Drudak, Dizoran Zekir (Macedonia), Donald Kenrick, Gratan Puxon (Marea Britanie), Galjus Orhan (0/anda), Bronis~awa Weis = Papusa, St. Stankievicz = Stahiro (Polonia), E. Cervenakova, Tera Fabianova, Bartolomej Daniel (Republica Ceha ), Dezider Banga, A.Horvatova ( Republica Slovaca) , AI. Pankov, Nina Vinkova, Romka Demeter (Rusia), Katarina Taikon (Suedia), Bari Karoly, Dar6czi Choli J6ysi (Ungaria ).

  IV. Literatura rroma culta din Romania Creatia scriitorilor ~i poetilor Gh. Paun -lalomiteanu, Luminita Mihai Cioaba, Alexandru Ruja - Gribussy, Irina Gabor - Zrinyi, Marius Lakatos, Delia Grigore, Valerica Stanescu etc. ~i a folclori~tilor rromi (Costica Batalan). Bibliografie Rajko Djuric, /storia literaturii rrome. I historia e rromane literaturaqi. Traducator: Sorin Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe Sarau], 2002, Bucure~ti: Universitatea din Bucure~ti , Editura CREDIS, 182 p.;v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Cu/egere de texte In limba rromani, editiile 1995, 1999, 2000, Bucure~ti : E.D.P.-R. A., 188 p.

  DIDACTICA 51 METODICA PREDARII

  - Rromani versia -

  I pograma vas i generalo didaktika thaj i metodika e siklaripnasqi rromane chibaqo I vaj anS-i rromani chib vas e siklarne I didaktika - Generalo teoria e siklaripnasqo procesosqi 1. I generalo didaktika (0 obijekto thaj e didaktikaqe funkcie. I generalo didaktika thaj i specialo didaktika. E bararipnasqe direkcie le akanutne didaktikaqe). 2. I didaktikani taksonomla (I tipologla le didaktikane obijektivurenqi. E didaktikane resimata thaj penqe funkcie. 0 konkretisari~J~~kane obijektivurenqo). 3. E siklaripnasqo proceso (E kotora thaj e variante e ~-:;rip 'l~sql?'e~le

  siklov~p~asqe . E ~ikla.ripnasqo proceso. sar jekh r~lacia ~a~k~r siklar!f>en ~i;~~t9Yi~eq~revaluacta. E formtsanpnasqo - edukactaqo karaktero e stklanpnasq~ :;pL,O~$psqo}' 4.~e: principie le siklaripnasqe procesosqe (E generalo n6cie vas e dida~li~rl$.pii}cJp~ie . . sistema le didaktikane principurenqo). 5. 0 skolutno kurrikulumo ~.~- . ?'1

 • evolucia. 0 ander le siklaripnasqo - karakterlstike, xaninga, faktorura aj kriterie save den o ander le siklaripnasqo. Organizisaripnasqe strategie le anderesqo le siklaripnasqo). 6. Siklaripnasqe metode (0 statuto thaj o manaipen le konceptosqe i metoda anS-i didaktikani butT. I taksonomla le siklaripnasqe metodenqi. 0 lachoresipen le siklovipnasqe metodenqo k-o formisaripen thaj k-o zoraripen le bazutne astimatenqe le siklovnenqe). 7. E siklaripnasqe maskara thaj o integripen kadalenqo an9-o didaktikano aktivipen ( E siklaripnasqe maskara - suporto le didaktikane aktivipnasqo. 0 psihopedagogikano molipen le siklaripnasqe maskarenqo). 8. Didaktikane organizisaripnasqe thaj projekciaqe forme (I didaktikani projekcia - jekh kondlcia jekhe molutne didaktikane aktivipnasqi. E funkcie le didaktikane projekciaqe. 0 ander thaj o nivo I nivelo le didaktikane projekciaqe). 9. I evaluacia an9-o siklaripnasqo proceso (I evaluacia - jekh fundutni I bazutni komponenta le siklaripnasqo procesosqi. E obiektlvura thaj e funkcie le skolutne evaluaciaqe. E evaluaciaqe strategie vas o skolutno randamento I resipen. 0 rolo thaj o vastnipen le evaluaciaqe an9-e kadala : - i edukacia le astipnasqi vas jekh sommolisaripen; - 0 achavipen le skolutne mekhipnasqo; - i stimulacia le skolutne performanciaqi; - o bararipen le siklovnenqo 3enutnipnasqo. 10. I dinamika e relaciaqi maskar o siklarno thaj o siklovno an9-e siklaripnasqo proceso (E karakteristike thaj le edukaciaqe manajimata le relaciaqe maskar o siklarno thaj o siklovno. Relacienqe tlpura). I bibliogratia C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenu/ de definitivare i grade didactice, la~i: Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psihologia varstelor, 2001, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 380 p.[ v. ~i www.credis.ro]. Romita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001 , Bucure~ti: Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Romita B. lucu, lnstruirea Co!ara, 2001, la~i: Editura Polirom. Marin Manolescu, Evaluarea CO!ara - un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti: Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. I on Neac~u. lnstruire i invatare, Bucure~ti: EDP, 1999. Gheorghe Tom~a, Consilierea i orientarea in Coala, 2001, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 218 p.[ v. ~i www.credis.ro] .

  DIDACTICA 51 METODICA PREDARII

  - Versiunea Tn limba romana -

  Programa pentru proba de didactica generala ~i de metodica predarii limbii I in limba rromani destinata profesorilor 1. Didactica - teorie generala a procesului de Tnvatamant (Obiectul ~i functiile didacticii. Didactica generala ~i didactica speciala. Directiile de dezvoltare a didacticii contemporane) . 2. Taxonomia didactica (Tipologia ~i dinamica obiectivelor didactice. Finalitatile didactice ~i functiile lor. Operationalizarea obiectivelor didactice). 3. Procesul de Tnvatamant (C.omponente ~i variante ale instruirii ~i Tnvatarii. Procesul de Tnvatamant ca relatie Tntre predare-Tnvatare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului de ~ - ~185. ant). 4. Principiile procesului de Tnvatamant (Principiile didactice - Notiuni et~rale. ~ 'SJ, mul principiilor didactice). 5. Curriculum ~colar (Concept ~i evolutie. Conti ul Tnvat'martt ~~i -Carac_teristici, sur~e, fac~~ri ~} ~rit:rii ca~e determina co~tin~t~l T~vat~'ti1a}ltu~(~~t(~J~1~e orgamzare a cont1nutuiU1 mvatamantuiUI. 6. Metode de mvatamant ($~twt~ b, .:S_l!Jffnlfl~-'1;\ia \,

 • conceptului de metoda Tn activitatea didactica. Taxonomia metodelor de Tnvatamant. Eficienta metodelor de Tnvatare Tn formarea ~i consolidarea competentelor de baza ale elevilor) . 7. Mijloacele de Tnvatamant ~i integrarea acestora Tn activitatea didactica (Mijloacele de Tnvatamant-suport al activitatii didactice. Valoarea psihopedagogica a mijloacelor de Tnvatamant. Modalitati de selectionare ~i utilizare a mijloacelor de Tnvatamant). 8. Forme de organizare ~i de proiectare didactica (Proiectarea didactica-conditie a unei activitati didactice de calitate. Functiile proiectarii didactice. Continutul ~i nivelul proiectarii didactice). 9. Evaluarea Tn procesul de Tnvatamant (Evaluarea -componenta fundamentala a procesului de Tnvatamant. Obiectivele ~i functiile evaluarii ~colare . Strategii de evaluare a randamentului ~colar. Rolul ~i importanta evaluarii Tn : - educarea capacitatii de autoapreciere; - prevenirea e~ecului ~colar; - stimularea performantei ~colare; - dezvoltarea personalitatii elevilor; 10. Dinamica relatiei profesor - elev Tn procesul de Tnvatamant (Caracteristicile ~i semnificatiile educationale ale relatiei profesor- elev. Tipuri de relatii). Bibliografie C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare i grade didactice, la~i: Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psihologia varstelor, 2001 , Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 380 p.[ v. ~i www.credis.ro]. Rom ita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001 , Bucure~ti : Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Rom ita B. lucu, lnstruirea Colara, 2001 , la~i : Editura Polirom. Marin Manolescu, Eva/uarea Colara - un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti : Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. lon Neac~u. /nstruire i invatare, Bucure~ti: EDP, 1999. Gheorghe Tom~a. Consilierea i orientarea in Goa/a, 2001, Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti , Editura CREDIS, 218 p. [ v. ~i www.credis.ro].

  6

 • B. Programa de limba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului de acordare a definitivarii in invatamant Ia specializarea Limba $i literatura rromani, Invatatori/ Institutori/ Profesori pentru invatamant primar

  LIMBA RROMANI

  I. Limba rromani comuna ~i teoria straturilor dialectale de evolutie istorica

  Limba rromani comuna. Teoria celor trei straturi dialectale rrome de evolutie istorica. Dialectele rrome din spatiul geografic rromanesc ~i relatia lor cu cele trei straturi dialectale rrome de evolutie istorica: Stratu/1 (dialectul rromilor "ursari", "spoitori" ~i "carpatici"), Stratul II- Ill (dialectul rromilor "caldarari") .

  II. Fonetica ~i fonologie

  Sistemul vocalic ~i consonantic al limbii rromani. Transformari (accidente, alterari) fonetice: afereza, anaptixa (epenteza), apocopa, asimilarea, asurzirea (afonizarea) , contragerea, dobandirea atipica a aspiratiei, eliziunea, haplologia, metateza, pierderea aspiratiei, proteza, sincopa ~ . a. Trecerea lui v in semiconsoana w ~i efectele sale. Trecerea grupurilor -vn- ~i -pn- in -m- ~i efectele sale. Trecerea, in dialectul rromilor caldarari, a vocalei -i- in varianta fonetica -i'-, respectiv, trecerea lui -e- in -e-. Opozitiile 6h I s ~i 3 I i. Valorile semantice ale vocalelor a ~i o in dihotomia "apropiere/departare". Alfabetul oficial al limbii rromani. Valorile literelor postpozitionale -q-, -e- ~i -g-. Diftongii.

  Ill. Vocabular

  Vocabu/aru/ fundamental ~i masa vocabularului. Sensul propriu ~i sensul figurat. Relatii semantice intre cuvinte (sinonime, antonime, omonime). Structura lexica/a a limbii rromani comune. Lexicul rrom : indian, prebalcanic (elemente afgane, persane, armene~ti, osete, gruzine, kurde), balcanic (elemente turce~ti, grece~ti, sud-slave I bulgare~ti ~i sarbe~ti /,

  romane~ti), neologic. Elemente rrome cu origine necunoscuta in limba rromani comuna.

  Modalati de imbogatire a /exicu/ui limbii rromani comune (1. mijloacele interne de imbogatire (derivarea - cu sufixe ~i prefixe - ~i compunerea); 2. mijloacele externe de Trpbogatire: imprumuturile ~i calcul lingvistic). Rolul sufixelor -pen /-mas, -ar/-ar-, -lin, -no, -utno, -(v)alo, -utro, -isar-/-izel ~ . a . Perspectiva creatiilor inde ~fite~ limba rromani.

  .... ~ :.t, ~ Principiile mod erne de lexicalizare a limbii rromani in viziune ~alii G~~J.,Jiu (, ~. Cercetari ~i Actiuni in. Lingv~stica Romani. al Uniunii Rromani (I RU) ~i al ~~~~{~?;~) Rrome din cadrul Umvers1tatu Sorbona dm Pans. \~~ f~ .

 • IV. Morfologie Obiectul morfologiei. 1. Partile de vorbire flexibile : articolul (hotarat ~i nehotarat), substantivul: tipuri de substantive; adjectivul: tipuri de adjective; pronumele: tipuri de pronume; numeral: tipuri de numerale; verbul: conjugarea verbului rrom (moduri, timpuri, persoane, numar), conjugarea verbelor lmprumutate, ce contin suf. - isar-; 2. Parti de vorbire parfial flexibile: adverbul; 3. Parti de vorbire neflexibile: postpozitia, prepozifia, conjunctia, interjectia.

  Bibliografie Gheorghe Sarau, Lexicologie rroma, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti , CREDIS, 2003; v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Limba rromani (Morfologie i sintaxa), Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, CREDIS, 2002, 232 p. ; v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Curs de limba rromani, Cluj Napoca: Editura Dacia, 2000, 254 p. [Reeditarea revizuita a manualului Limba romani. Manual pentru invatatorii rromi ai claselor din cadrul $colilor Normale, Bucure~ti : EDP- R. A. , 1994]. Gheorghe Sarau, Stilistica limbii rromani In texte (Antologie de traduceri i redactari) . I stilistika e rromane chibaqi teksturenee (Amboldimatenqi aj redakcienqi antol6gia), Bucure~ti : Universitatea

  Bucure~ti , Editura CREDIS, 2002, 152 p. + 142 p. = 294 p. [curs bilingv destinat studentilor rromi de Ia sectia de invatamant deschis Ia distanta " institutori - profesori de limba rromani" ; v. ~i www.edu.ro

  LITERATURA RROMANI

  1. Cultura ~i civilizatie veche indiana Lectiile lndiei. India predravidiana ~i India dravidiana. India ariana. Realitatile culturale ~i lingvistice din vechea lndie - locul de obar~ie a proto-rromilor. India vedica. De Ia India vedica Ia India brahmanica. India upani~adica.lndia hinduista. India buddhista. India jainista. India epopeilor.lndia clasica. lsoricul studiilor indologice. Studiile indologice In Romania. Originea poporului rrom - realitate ~i legenda (Kanauj) . Rromii ~i limba rromani In context indian.

  Bib/iografie Mircea ltu, Julieta Moleanu, Cultura i civilizatie indiana, 2001 , Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti -Editura CREDIS, 208 p. v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Rromii, India i limba rromam] , [Colectia " Biblioteca rroma", nr. 4], Bucure~ti : Kriterion, 1998, 268 p. ; v. ~i www.edu.ro

  II. Folclor ~i antropologie rroma 1. Nomadismul - Model cultural i strategie de supravietuire: Fond psihologic ~i ractica sOcialil. Perspective islorice asupra migratiei. Nomadism ~i sedentarism. ~tit\1 i:\ fond cutumiar. Migratia rromilor - fenomen contemporan. 2. Cu/lura mate ~~ ~~~,:\ ~ Meteug i reprezentare: Coordonate istorice ~i premise m JorioiQfJ"JQ~~j~]{le I heteroidentificarii. Prelucrarea metalelor. Prelucrarea lemnului. Meseri~~B~;r~ntre.f \~* t' ~. ~ :.-.....,

  ' 'I . ~\.-,; emblematic ~i stigmatizant. 3. ldentitate spirituala: Tipologii ~i structuri con'ct~#U!taL~~~ e

  8

 • dinamicii lnrudirii. Limbaje rituale premaritale ~i nuptiale. Rromanipen-ul ~i mistica puritatii. Na~terea, copilul ~i treptele initiatice. Modele educationale de referinta. lmagini ale mortii ~i cutume funerare. Formele de control ~i sanctiune sociala/divina. Familia - Model de auto-identificare. 4. Obiceiurile din ciclul familial sau riturile de trecere (generalitati, structuri magico-ritualice, cantecele) : na~terea, nunta, moartea (bocetele); elemente de magie ~i astrologie; descantecele; complexe ritualice din ciclul calendaristic: a) proprii romilor (legarea ploilor, Herdelezi), b) Ia care actantii sunt rromi (Vasilca, Paparudele).

  Bibliografie Delia Grigore, Curs de antropologie i folclor. lntroducere In studiul elementelor de cultura tradifionala ale identitatii rrome contemporane, Bucure~ti, Universitatea Bucure~ti : Editura CREDIS, 2001 , 182 p.; v. ~i www.edu.ro

  Ill. lstoria literaturii rrome Literatura populara a rromilor i sintilor. Miturile, Basmele, Cantecele. Literatura rromilor In fosta URSS i In statele aparute dupa destramarea acesteia (Rusia, Bielorusia, Ucraina, Moldova ~i Letonia). Literatura rromilor In fosta lugoslavie i In statele succesoare ei (Macedonia, Serbia ~i Muntenegru, Bosnia - Hertegovina, Croatia, Slovenia). Literatura rromilor In: Bulgaria, Romania, Ungaria, Cehia i Slovacia, Polonia, Austria, Germania, Elvetia, ltalia, Franta, Spania, Marea Britanie, Suedia i Finlanda. Experienta teatrelor rrome "Phralipen" ~i TKO (Macedonia, ulterior Germania).

  IV. Literatura rromani pentru copii 1. Exemplificari din creatiile autorilor culti rromi: Mateo Maximoff, Dragana Stefanovic (Franta), Rajko Djuric (Germania), Leksa Manus (Letonia), Eslam Drudak, Dizoran Zekir (Macedonia), Bronistawa Weis = Papusa (Polonia), E. Cervenakova, Tera Fabianova (Republica Ceha ), A. Horvatova ( Republica Slovaca), Nina Vinkova, Romka Demeter (Rusia) , Katarina Taikon (Suedia). 2. Texte i traduceri rrome pentru copii publicate In Romania de: Elena Nuica, Ursu Lidia, Luminita Mihai Cioaba ~.a .

  Bibliografie Rajko Djuric, /storia literaturii rrome. I historia e rromane literaturaqi. Traducator: Sarin Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe Sarau] , 2002, Bucure~ti : Universitatea din Bucure~ti, Editura CREDIS, 182 p.; v. ~i www.edu.ro

  G~eorghe Sarau, Culegere de texte In limba rromani [editiile 1995, 1999, 2000], Bucure~ti: E.D.P.-R.A., 188 p.

  DIDACTICA 51 METODICA PREDARII

  - Rromani versia-

  9

 • I didaktika - Genera/a teoria e siklaripnasqo procesosqi 1. I generalo didaktika (0 obijekto thaj e didaktikaqe funkcie. I generalo didaktika thaj i specialo didaktika. E ban3ripnasqe direkcie le akanutne didaktikaqe). 2. I didaktikani taksonomia (I tipologia le didaktikane obijektivurenqi. E didaktikane resimata thaj penqe funkcie. 0 konkretisaripen le didaktikane obijektivurenqo). 3. E siklaripnasqo proceso (E kotora thaj e variante e siklaripneasqe aj le siklovipnasqe. E siklaripnasqo proceso sar jekh relacia maskar siklaripen - siklovipen -evaluacia. E formisaripnasqo - edukaciaqo karaktero e siklaripnasqe procesosqo). 4. E principie le siklaripnasqe procesosqe (E generalo nocie vas e didaktikane principie. 0 sistema le didaktikane principurenqo). 5. 0 skolutno kurrikulumo (0 koncepto thaj i evolucia. 0 ander le siklaripnasqo - karakteristike, xaninga, faktorura aj kriterie save den o ander le siklaripnasqo. Organizisaripnasqe strategie le anderesqo le siklaripnasqo) . 6. Siklaripnasqe metode (0 statuto thaj o manaipen le konceptosqe i metoda anS-i didaktikani butT. I taksonomia le siklaripnasqe metodenqi. 0 lachoresipen le siklovipnasqe metodenqo k-o formisaripen thaj k-o zoraripen le bazutne astimatenqe le siklovnenqe). 7. E siklaripnasqe maskara thaj o integripen kadalenqo an8-o didaktikano aktivipen ( E siklaripnasqe maskara - suporto le didaktikane aktivipnasqo. 0 psihopedagogikano molipen le siklaripnasqe maskarenqo). 8. Didaktikane organizisaripnasqe thaj projekciaqe forme (I didaktikani projekcia - jekh kondicia jekhe molutne didaktikane aktivipnasqi. E funkcie le didaktikane projekciaqe. 0 ander thaj o nivo I nivelo le didaktikane projekciaqe). 9. I evaluacia an8-o siklaripnasqo proceso (I evaluacia - jekh fundutni I bazutni komponenta le siklaripnasqo procesosqi. E obiektivura thaj e funkcie le skolutne evaluaciaqe. E evaluaciaqe strategie vas o skolutno randamento I resipen. 0 rolo thaj o vastnipen le evaluaciaqe an8-e kadala : - i edukacia le astipnasqi vas jekh sommolisaripen; - 0 achavipen le skolutne mekhipnasqo; - i stimulacia le skolutne performanciaqi; - o bararipen le siklovnenqo Jenutnipnasqo. 10. I dinamika e relaciaqi maskar o siklarno thaj o siklovno an8-e siklaripnasqo proceso (E karakteristike thaj le edukaciaqe manajimata le relaciaqe maskar o siklarno thaj o siklovno. Relacienqe tipura). I bibliogriifia C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare i grade didactice, la~i: Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psiho/ogia varstelor, 2001 I Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 380 p.[ v. ~i www.credis.ro]. Romita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001, Bucure~ti: Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Rom ita B. lucu, lnstruirea CO!ara, 2001, la~i : Editura Polirom. Marin Manolescu, Evaluarea colara - un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti: Editura Fundatiei II Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. I on Neac~u. lnstruire i invatare, Bucure~ti: EDP, 1999. Gheorghe Tom~a. Consilierea i orientarea in Goa/a, 2001, Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 218 p.[ v. ~i www.credis.ro].

  DIDACTICA 51 METODICA PREDARII ~ Nl~ - Versiunea In limba romana - ~,~~\\.SI lto-1 Programa pentru proba de didactica genera Ia ~i de metodica preda~, ~lmbi1f;;,:ip lini

  rro~ani ~estinata _institutori!or I invatato~ilor A ~ ~ A ( &~~;{~\ . ~!. : 1._ D1d~ct1ca - te~n~ g_ener~la a pr?c~sul~1 d~ mvatamant (Ob1ec~ul l?t1~TJctl}l~ ~12~ct1c~./J D1dact1ca generala l?l d1dact1ca spec1ala. D1rectule de dezvoltare a d1dact1~.L~, c.p.i'lf~mporan~ 2. Taxonomia didactica (Tipologia l?i dinamica obiectivelor didactice. Fina''li{B,ti~cJ:ldacttqe~i

  ~-El\1~ 10

 • functiile lor. Operationalizarea obiectivelor didactics). 3. Procesul de invatamant (Components ~i variante ale instruirii ~i invatarii. Procesul de invatamant ca relatie intre predare-invatare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului de invatamant). 4. Principiile procesului de invatamant (Principiile didactics - Notiuni generale. Sistemul principiilor didactics). 5. Curriculum ~colar (Concept ~i evolutie. Continutul invatamantului -Caracteristici, surse, factori ~i criterii care determina continutul invatamantului. Strategii de organizare a continutului invatamantului. 6. Metode de invatamant (Statutul ~i semnificatia conceptului de metoda in activitatea didactica. Taxonomia metodelor de invatamant. Eficienta metodelor de invatare in formarea ~i consolidarea competentelor de baza ale elevilor). 7. Mijloacele de invatamant ~i integrarea acestora in activitatea didactica (Mijloacele de invatamant-suport al activitatii didactics. Valoarea psihopedagogica a mijloacelor de invatamant. Modalitati de selectionare ~i utilizare a mijloacelor de invatamant). 8. Forme de organizare ~i de proiectare didactica (Proiectarea didactica-conditie a unei activitati didactics de calitate. Functiile proiectarii didactics. Continutul ~i nivelul proiectarii didactics). 9. Evaluarea in procesul de invatamant (Evaluarea -componenta fundamentala a procesului de invatamant.

  Obiectivele ~i functiile evaluarii ~colare . Strategii de evaluare a randamentului ~colar. Rolul ~i importanta evaluarii in: - educarea capacitatii de autoapreciere; - prevenirea e~ecului ~colar; - stimularea performantei ~colare; - dezvoltarea personalitatii elevilor; 10. Dinamica relatiei profesor - elev in procesul de invatamant (Caracteristicile ~i semnificatiile educationale ale relatiei profesor- elev. Tipuri de relatii).

  Bibliografie C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare i grade didactice, la~i: Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psihologia varstelor, 2001, Bucure~ti: Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 380 p.[ v. i www.credis.ro]. Romita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001 , Bucure~ti : Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Romita B. lucu, lnstruirea Colara, 2001 , la~i : Editura Polirom. Marin Manolescu, Eva/uarea CO!ara- un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti : Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. I on Neac~u, lnstruire i invatare, Bucure~ti : EDP, 1999. Gheorghe Tom~a. Consilierea i orientarea in COala, 2001, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 218 p. [ v. ~i www.credis.ro].

  11

 • Programa de Iimba ~i literatura rromani pentru sustinerea examenului de acordare a definitivarii in invatamant Ia specializarea Limba i literatura rromani - Educatori/ Institutori/ Profesori pentru invatamantul pre~colar

  LIMBA RROMANI I. Vocabular

  Vocabularul fundamental ~i masa vocabularului. Sensu! propriu ~i sensu! figurat. Relatii semantice intre cuvinte (sinonime, antonime, omonime).

  II. Morfologie Obiectul morfologiei. 1. Partile de vorbire f/exibile: articolul (hotarat ~i nehotarat), substantivul: tipuri de substantive; adjectivul: tipuri de adjective; pronumele: tipuri de pronume; numeral: tipuri de numerale; verbul: conjugarea verbului rrom (moduri, timpuri, persoane, numar), conjugarea verbelor imprumutate, ce contin suf. - isar-; 2. Parti de vorbire parfial flexibi/e: adverbul; 3. Parti de vorbire neflexibile: postpozitia, prepozitia, conjunctia, interjectia.

  Bibliografie Gheorghe Sarau, Lexico/ogie rroma, Bucureti: Universitatea Bucureti, CREDIS, 2003; v. i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Curs de limba rromani, Cluj Napoca: Editura Dacia, 2000, 254 p. [Reeditarea revizuita a manualului Limba romani. Manual pentru invatatorii rromi ai claselor din cadrul $colilor Normale, Bucureti: EDP- R. A. , 1994].

  LITERATURA RROMANI

  I. Culturii ~i civilizatie veche indiana Lectiile Indiei. India predravidiana ~i India dravidiana. India ariana. Realitatile culturale ~i lingvistice din vechea Indie -locul de obar~ie a proto-rromilor. India vedica. De Ia India vedica Ia India brahmanica. India upani~adica.lndia hinduista. India buddhista. India jainista. India epopeilor. India clasica. Originea poporului rrom - realitate ~i legenda (Kanauj). Rromii ~i limba rromani In context indian.

  Bibliografie Mircea ltu, Julieta Moleanu, Cu/tura i civilizatie indiana, 2001, Bucureti: Universitatea Bucureti -Editura CREDIS, 208 p. v. i www.edu.ro

  II. Folclor ~i antropologie rromii 1. Nomadismul - Model cultural i strategie de supravietuire: Fond psihologic ~i practica sociala. Perspective istorice asupra migratiei. Nomadism ~i sedentari emnifjGatii de ~' (I)~ fond cutumiar. Migratia rromilor- fenomen contemporan. 2. Cultura {?fter,~iala -~B:.'rrodrifO[. -

  "" ~\'

 • dinamicii Tnrudirii. Limbaje rituale premaritale ~i nuptiale. Rromanipen-ul ~i mistica puritatii. Na~terea , copilul ~i treptele initiatice. Modele educationale de referinta. lmagini ale mortii ~i cutume funerare. Formele de control ~i sanctiune sociala/divina. Familia- Model de auto-identificare. 4. Obiceiurile din ciclul familial sau riturile de trecere (generalitati, structuri magico-ritualice, cantecele) : na~terea, nunta, moartea (bocetele) ; elemente de magie ~i astrologie; descantecele; complexe ritualice din ciclul calendaristic: a) proprii romilor (legarea ploilor, Herdelezi) , b) Ia care actantii sunt rromi (Vasilca, Paparudele) .

  Bibliografie Delia Grigore, Curs de antropotogie i folctor. lntroducere In studiul elementelor de cultura traditionala ale identitatii rrome contemporane, Bucureti , Universitatea Bucure~ti: Editura CREDIS, 2001, 182 p.; v. ~i www.edu.ro

  Ill. Literatura rromani pentru copii 1. Exemplificari din creatiile autorilor culti rromi: Mateo Maximoff, Dragana Stefanovic (Franta), Rajko Djuric (Germania), Leksa Manus (Letonia), Eslam Drudak, Dizoran Zekir (Macedonia), Bronistawa Weis = Papusa (Polonia), E. Cervenakova, Tera Fabianova (Republica Ceha ), A. Horvatova ( Republica Slovaca) , Nina Vinkova, Romka Demeter (Rusia), Katarina Taikon (Suedia) . 2. Texte i traduceri rrome pentru copii publicate In Romania de: Elena Nuica, Ursu Lidia, Luminita Mihai Cioaba ~.a.

  IV. Literatura rroma culta din Romania Creatia scriitorilor ~i poetilor Gh. Paun -lalomiteanu, Luminita Mihai Cioaba, Alexandru Ruja - Gribussy, Irina Gabor - Zrinyi, Marius Lakatos, Delia Grigore, Valerica Stanescu etc. ~i a folclori~tilor rromi (Costica Batalan). Bibliografie Rajko Djuri6, /storia literaturii rrome. I hist6ria e rromane literaturaqi. Traducator: Sorin Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe Sarau], 2002, Bucure~ti : Universitatea din Bucure~ti , Editura CREDIS, 182 p.; v. ~i www.edu.ro Gheorghe Sarau, Culegere de texte ln limba rromani [editiile 1995, 1999, 2000], Bucure~ti: E. D.P.-R. A. , 188 p.

  DIDACTICA 51 METODICA PREDARII

  - Rromani versia -

  I pograma vas i generalo didaktika thaj i metodika e siklaripnasqi rromane chibaqo I vaj an9-i rromani chib vas e xurdorrenqe siklarne 1 didaktika - Genera/a teoria e siklaripnasqo procesosqi 1. I generalo didaktika (0 obijekto thaj e didaktikaqe funkcie. I generalo didaktika thaj i specialo didaktik~ft?.~ ~aQ_pnasqe direkcie le akanutne didaktikaqe). 2. I didaktikani taksonomla (I t i p~~~1~ le did~tikane ob~~ekt~vurenqi. E didak~ik~~e resimata t~aj penqe funkcie: 0 ko~~retiS~~~ipe~J~:"d.l~aKt~~ne obJjektJvurenqo). 3. E s1klanpnasqo proceso (E kotora thaJ e vanant~ e SJk~~npn~~-sqe:aJ le

  siklov~p~asqe . E ~ikla.ripnasqo proceso. sar jekh r~lacia ~a~k~r si~r~n~e~.L:,.sJ:K16~ip~~ -evaluacJa. E form1sanpnasqo - edukac1aqo karaktero e sJklanpnasqe-t- pr>cesosqo) .. ~4. E principie le siklaripnasqe procesosqe (E generalo nocie vas e didaidi!Wne' principie. 0

  ~:"! !l\l '" "''.:. 13

 • sistema le didaktikane principurenqo). 5. 0 skolutno kurrlkulumo (0 koncepto thaj i evolucia. 0 ander le siklaripnasqo - karakterlstike, xaninga, faktorura aj kriterie save den o ander le siklaripnasqo. Organizisaripnasqe strategie le anderesqo le siklaripnasqo). 6. Siklaripnasqe metode (0 statuto thaj o manaipen le konceptosqe i metoda anS-i didaktikani butT. I taksonomla le siklaripnasqe metodenqi. 0 lachoresipen le sikl6vipnasqe metodenqo k-o formisaripen thaj k-o zoraripen le bazutne astimatenqe le sikl6vnenqe). 7. E siklaripnasqe maskara thaj o integripen kadalenqo an8-o didaktikano aktivipen ( E siklaripnasqe maskara - suporto le didaktikane aktivipnasqo. 0 psihopedagogikano molipen le siklaripnasqe maskarenqo). 8. Didaktikane organizisaripnasqe thaj projekciaqe forme (I didaktikani projekcia - jekh kondlcia jekhe molutne didaktikane aktivipnasqi. E funkcie le didaktikane projekciaqe. 0 ander thaj o nivo I nivelo le didaktikane projekciaqe). 9. I evaluacia an8-o siklaripnasqo proceso (I evaluacia - jekh fundutni I bazutni komponenta le siklaripnasqo procesosqi. E obiektlvura thaj e funkcie le skolutne evaluaciaqe. E evaluaciaqe strategie vas o skolutno randamento I resipen. 0 rolo thaj o vastnipen le evaluaciaqe an8-e kadala : - i edukacia le astipnasqi vas jekh sommolisaripen; - 0 achavipen le skolutne mekhipnasqo; - i stimulacia le skolutne performanciaqi; - o bararipen le sikl6vnenqo 3enutnipnasqo. 10. I dinamika e relaciaqi maskar o siklarno thaj o sikl6vno an8-e siklaripnasqo proceso (E karakteristike thaj le edukaciaqe manajimata le relaciaqe maskar o siklarno thaj o sikl6vno. Relacienqe tlpura). I bibliograjia C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare i grade didactice, la~i : Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psihologia varstelor, 2001 , Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti , Editura CREDIS, 380 p.[ v. ~i www.credis.ro] .

  Rom ita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001, Bucure~ti : Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Rom ita B. lucu, lnstruirea Co!ara, 2001, la~i : Editura Polirom. Marin Manolescu, Eva/uarea Co!ara - un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti : Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. lon Neac~u. lnstruire i invatare, Bucure~ti: EDP, 1999. Gheorghe Tom~a . Consilierea i orientarea in Coala, 2001 , Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti , Editura CREDIS, 218 p.[ v. ~i www.credis.ro].

  - Versiunea In limba romana -Programa pentru proba de didactica generala ~i de metodica predarii limbii I in limba rromani destinata educatorilor 1. Didactica - teorie generala a procesului de lnvatamant (Obiectul ~i functiile didacticii. Didactica generala ~i didactica speciala. Directiile de dezvoltare a didacticii contemporane). 2. Taxonomia didactica (Tipologia ~i dinamica obiectivelor didactice. Finalitatile didactice ~i functiile lor. Operationalizarea obiectivelor didactice). 3. Procesul de lnvatamant (Componente ~i variante ale instruirii ~i lnvatarii. Procesul de lnvatamant ca relatie lntre predare-lnvatare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului de lnvatamant). 4. Principiile procesului de lnvatamant (Principiile didactice - Notiuni generale. Sistemul principiilor didactice). 5. Curriculum ~colar (Concept ~i evolutie. Continu _ a - antului -Caracteristici, surse, factori ~i criterii care determina continutul lnvar "htului. _Stf~ ii de organizare a continutului lnvatamantului. 6. Metode de lnvatamant ~tutY.I;~P:s.~mffl atia conceptului de metoda In activitatea didactica. Taxonomia me oiJeToffitr~"triv~t~~ ant. Eficienta metodelor de lnvatare In formarea ~i consolidarea com ~t~Ml~c;ctJ'tia~a:J ale

  -:. .M. '-,. f.-?' #q ;1 ~- h '-.Y i;'

  !~ '~'i ~ r, ~ ~(~.~

  14 :.t'tllFTllt2!~\

 • elevilor). 7. Mijloacele de Tnvatamant ~i integrarea acestora Tn activitatea didactica (Mijloacele de Tnvatamant-suport al activitatii didactice. Valoarea psihopedagogica a mijloacelor de Tnvatamant. Modalitati de selectionare ~i utilizare a mijloacelor de Tnvatamant). 8. Forme de organizare ~i de proiectare didactica (Proiectarea didactica-conditie a unei activitati didactice de calitate. Functiile proiectarii didactice. Continutul ~i nivelul proiectarii didactice). 9. Evaluarea Tn procesul de Tnvatamant (Evaluarea -componenta fundamentala a procesului de Tnvatamant. Obiectivele ~i functiile evaluarii ~colare. Strategii de evaluare a randamentului ~colar. Rolul ~i importanta evaluarii Tn: - educarea capacitatii de autoapreciere; - prevenirea e~ecului ~colar; - stimularea performantei ~colare; - dezvoltarea personalitatii elevilor; 10. Dinamica relatiei profesor - elev Tn procesul de Tnvatamant (Caracteristicile ~i semnificatiile educationale ale relatiei profesor- elev. Tipuri de relatii).

  Bibliografie C. Cuco~ (coord.), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare i grade didactice, la~i : Polirom, 1998. Tinea Cretu, Psihologia varste/or, 2001, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 380 p.[ v. i www.credis.ro]. Romita B. lucu, Marin Manolescu, Pedagogie, 2001, Bucure~ti: Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu", p. 332 p. Rom ita B. lucu, /nstruirea Colara, 2001, la~i: Editura Polirom. Marin Manolescu, Evaluarea Colara- un contract pedagogic, 2002, Bucure~ti: Editura Fundatiei " Dimitrie Bolintineanu ", 248 p. lon Neac~u. lnstruire i 1nvatare, Bucure~ti: EDP, 1999. Gheorghe Tom~a. Consilierea i orientarea 1n Goa/a, 2001, Bucure~ti : Universitatea Bucure~ti, Editura CREDIS, 218 p. [ v. ~i www.credis.ro].

  15