Proiect HOTARIRE - Moldovei" din proprietatea publicd a statului in proprietatea publicS a satului Speia"

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Proiect HOTARIRE - Moldovei" din proprietatea publicd a statului in proprietatea publicS a satului...

 • Proiect

  HOTARIRE nr.

  din

  cu privire la transmiterea intreprinderii de Stat "X'irma AgricolI,,Serele Moldovei"

  in temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.523/1999 cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.l24- 125, art.6ll), cu modificbrile ulterioare, art.6 alin.(l) lit.a) qi art.l4 alin.(1) lit.b) 9i alin.(4) lit.a) din Legea nr.l2ll2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2007, nr.90-93, art. }l), cu modificdrile ulterioare, Guvernul HOTARAgTE:

  1. Se transmite cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului satului Speia, din proprietatea publicl a statului, administrarea Agenliei Proprietdlii Publice, in proprietatea publicd a satului Speia, intreprinderea de Stat "Firma Agricold "serele Moldovei" cu sediul in satul Speia, aionul Anenii Noi.

  2. Agen\ia Proprietdfii Publice qi Consiliul satului Speia vor institui comisia de transmitere qi vor asigura transmiterea intreprinderii nominalizate in termen de 30 de zile, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire Ia modul de transmitere a bunurilor proprietate public5, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.90112015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.l, art.2).

  3. Consiliul satului Speia va asigura reorganizarea i.S."Firma Agricol6 "serele Moldovei" qi va opera modificdrile corespunzdtoare in documentele de constituire in termen de 30 de zile de la data transmiterii.

  4. Agen\ia Servicii Publice va asigura, la solicitare, operarea modificdrilor necesare, in conformitate cu prevederile prezentei hot[riri qi in modul stabilit de lege.

  5. in anexa rc.4 la Hotdrirea Guvernului rr.90212017 ,,Cu privire la organizarea gi funclionarea Agenfiei Proprietdlii Publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2017, nr.390-395, art.1011), cu modificdrile ulterioare, pozilia,,intreprinderea de Stat "Firma Agricold "Serele Moldovei" se exclude.

  6. in anexa nr.2 la Hotdrirea Guvernului nr.94512007 ,,Cu privire la mdsurile de realizare a Legii nr.l2I-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.13l-135, art.981), cu mo di ficdrile ulterioar e, pozi\ia 26 se exclude.

  Prim-ministru

  Contrasemneazd: Ministrul economiei qi infrastructurii

  Ministrul finanlelor

  PAVEL FILIP

  Chiril Gaburici

  Ion Chicu

 • NotI informativl la proiectul hotdririi de Guvern "Ca privire la trsnsmiterca intreprinderii

  de Stat "Firma Agricold ,,Serele Moldovei"

  1. Denumirea autorului gi, dup[ caz) a participan{ilor la elaborarea proiectului

  Proiectul a fost elaborat de Agenlia Proprietdfii Publice ,, Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti{ile urmirite

  Proiectul hot[rdrii de Guvern "Cu privire la transmiterea i.S."Firma Agricoli,,Serele Moldovei" este elaborat in temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.52311999 cu privire la proprietatea publicd a unitdlilor administrativ-teritoriale, art.6 alin.(l) lit.a) qi art.l4 alin.(l) lit.b) qi alin.(4) lit.a) din Legea nr.l2Il2007 privind administrarea qi deetatizarca proprietdtii publice, la solicitarea Prim[riei satului Speia gi are ca scop transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publicS a statului, administrarea Agenliei Propriet6lii Publice,

  in proprietatea publicd a satului Speia, intreprinderea de Stat "Firma Agricold "serele Moldovei" cu sediul in s.Speia, r1. Anenii Noi, la solicitarea Primarului satului Speia.

  Proiectul a fost elaborat din urmdtoarele raiionamente:

  i.S. "Firma Agricol6 "serele Moldovei" dispune de bunuri necesare pentru legumiculturd, care reprezintd activitatea de bazd a locuitorilor satului Speia, inclusiv sistemul de aprovizionare a producltorilor agricoli cu apd din riul Nistru.

  Pe teritoriul satului Speia activeazd mai multe intreprinderi agricole, care tradifional

  se ocupl de cre;terea legumelor, inclusiv in spa{ii protejate. Terenurile agricole pentru creqterea legumelor constituie 40 ha, inclusiv I 0 ha in sol protej at.

  Din cauza supraindatordrii intreprindereii nominalizate, in privinla acesteia a fost intentatd procedura de insolvabilitate, care s-a finalizat in anul 2015 cl instrdinarea a mai multor bunuri ale intreprinderii, in scopul achitdrii datoriilor fa!6 de creditori. Activitatea intreprinderii nu a fost relansat6, fiind stopatS prestarea serviciilor de captare qi furnizare a

  apei pentru kigarc, fapt ce se rdsfrdnge negativ asupra activitqii producdtorilor agricoli din localitate.

  tn scopul dezvolt[rii qi valorificirii Firmei Agricole ,,Serele Moldovei", conform principiilor antreprenoriale qi satisfacerii necesitdlilor locuitorilor qi producltorilor agricoli din satul Speia, Consiliul local Speia a adoptatDecizianr.2ll din22.04.2019 "Cu privire la transmiterea complexului patrimonial unic i.S. Firma agricolS "serele Moldovei" din proprietatea publicd a statului in proprietatea publicS a satului Speia".

  3. Descrierea gradului de compatibititate a prevederilor proiectului cu legisla{ia Uniunii Europene Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaliei Uniunii Europene

  4. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi Fioiectul hotdrdrii de Guvern cu privire la transmiterea i.S."Firma Agricold ,,Serele

 • Moldovei" prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local Speia, din proprietatea public[ a statului, administrarea Agenliei Propriet[lii Publice, in proprietatea

  publicl a satului Speia, intreprinderea de Stat "Firma Agricol[ "serele Moldovei" cu sediul in r1. Anenii Noi, s.Speia.

  Transmiterea intreprinderii nominalizate se va efectua in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public6, aprobat

  prin Hotdrirea Guvernului nr.901 12015 in termen de 30 de zile.

  Urmare preludrii intreprinderii de stat in proprietatea satului Speia, Consiliul satului

  Speia urmeazd,sl asigure rcorganizarea acesteia in intreprindere municipalI sau alt[ form[ or ganizatori cd j uridi c 6, cu s chimb are a fondatorului.

  Odatd cu transmiterea i.S."Firma AgricolS ,,Serele Moldovei" in proprietateapublicd

  locald, aceasta urmeazd a fi exclusd din Lista intreprinderilor de stat fondate de Ageniia Proprietdlii Publice, Anexa nr.4 la Hotdrirea Guvernului nr.90212017 ,,Cu privire la organizarea qi functionarea Agenliei Proprietdlii Publice" ;i din Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizdrii, Anexa nr.2 la Hot[rirea Guvernului rtr.94512007 "Cu privire la

  mdsurile de realizare a Legii nr.l2l-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea gi deetatizar ea propri et6!i i pub lice" .

  Realizareaproiectului dat nu implicd cheltuieli financiare publice

  Urmare aprobdrii proiectului de hotlrire a Guvemului se vor opera modificlri in Anexa nr.4 la Hotdrirea Guvernului nr.90212017 "Cu privire la organizarea qi func{ionarea Agenliei Propriet[fii Publice" si Anexa nr.2 la Hotdrirea Guvernului nr.94512007 "Cu privire la mdsuril e de rcalizare aLegii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea gi

  deetatizar ea propriet[li i publice"

  Avizarea qi consultarea publicfl a proiectului Proiectul a fost publicat pentru consultdri publice pe pagina web a Agenliei Propriet6fii

  Directorul generat finZZn ^- Vladimir Baldovici

  f,. Fundamentarea economico-financiari

  6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

 • Guvernul Republicii Moldova

  Nr. d-*-/sD

  Agenlia Proprietelii Publice MD-2012, Chigin[u, Piafa Marii Adunlri Nafionale I Tel : (003 73 22)234-350 e-i'nail : office@app.gov, md

  Cancelaria de Stat

  Agenlia Proprietdlii Publice prezintd, anexat cererea pentru inregistrarea proiectului de hot6rire a Guvernului "Cu privire la transmiterea intreprinderii de Stat "Firma Agricold,,Serele Moldovei".

  CERERE

  privind inregistrarea de cdtre Cancelaria de Stat a proiectului de hotdrire a Guvernului care urrneazd, a fi anunlat in cadrul gedinfei secretarilor generali de stat

  Nr. crt.

  Criterii de inregistrare Nota autorului

  1 Tipul qi denumirea proiectului Proiectul de hotdrire a Guvernului ,,Cu privire la transmiterea intreprinderii de Stat "Firma Agricold ,,Serele Moldovei".

  2. Autoritatea care a elaborat proiectul Agenlia Propriet6lii Publice

  a J. Justificarea depunerii cererii (indicalia

  c orespunzdtoare s au remctrc a precum cd proiectul este elaborat din iniliativa autorului)

  Proiectul hotdrdrii de Guvem "Cu privire Ia transmiterea i.S."Firma Agricold ,,Serele Moldovei" este elaborat in temeiul art.8 alin.(2) din Legea nr.52311999 cu privire Ia proprietatea publicd a unitSlilor administrativ- teritoriale, dtt.l4 alin.(1) lit.b) qi alin.(4) lit.a) din Legea nr.l2ll2007 privind administrarea gi deetatizarea propriet6lii publice, la solicitarea Primdriei satului Speia qi are ca scop transmiterea cu titlu gratuit a intreprinderii de Stat "Firma AgricolS "Serele Moldovei" din s.Speia, rl. Anenii Noi, din proprietatea publicE a statului, administrarea Agenliei Proprietdlii Publice, in proprietatea publicd a satului Speia, r-nul Anenii Noi.

  8.8flq6t

 • 4. Lista autorit6lilor qi instituliilor a cdror avizarc este necesar6

  1. Cancelaria de Stat; 2. Ministerul Finanfelor; 3. Ministerul Economiei si Infrastructurii;

  4. Consiliul satului Speia, rl.Anenii Noi; 4. Centrul Nalional Anticorupfie; 5. Ministerul Justitiei.

  5. Termenul-limitd pentru depunerea av izelor I exp ertize 1 or

  8 zile l