PTIL CEIP Sant Jordi (aprovat 17.juny.2014)

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    855

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1.NDEX . 1. INTRODUCCI 2. JUSTIFICACI 3. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECFIQUES 3.1. Criteris generals 3.2. Objectius 3.3.Actuacions 4. CONCRECI DE LES REES, MATRIES O MBITS DE CONEIXEMENT EN CADA UNA DE LES LLENGES 4.1. Educaci infantil 4.2. Educaci primria 5. CRITERIS PER A LATENCI ESPECFICA DE LALUMNAT DINCORPORACI TARDANA AMB DFICIT DE CONEIXEMENTS EN UNA O AMBDUES LLENGES OFICIALS 6. CRITERIS DE COORDINACI ENTRE LES REES IMPLICADES EN EL PROCS DENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA 7. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACI DE RESULTATS EN COMPETNCIES LINGSTIQUES DE LALUMNAT 7.1. Seguiment i avaluaci dels resultats en competncies lingstiques dels alumnes. 7.2. Seguiment i avaluaci del projecte. 8. APLICACI SIMULTNIA DALTRES PROGRAMES AUTORITZATS ALS CENTRES, SI S EL CAS, EN RELACI AMB LUTILITZACI VEHICULAR DUNA LLENGUA ESTRANGERA 9. RELACI DE DOCENTS HABILITADES PER IMPARTIR MATRIES NO LINGSTIQUES EN LLENGUA ESTRANGERA 10. PLANIFICACI DE LA IMPLANTACI PROGRESSIVA DEL PTIL 11. PARTICIPACI DE LES FAMLIES 12. CALENDARI DELABORACI, APROVACI I IMPLANTACI AL CEIP SANT JORDI

2. 1. INTRODUCCI El claustre de professors del CEIP Sant Jordi volem expressar la nostra indignaci pel fet d'haver de modificar el nostre projecte de tractament integrat de llenges de manera precipitada, sense garanties de qu la implantaci de l'angls ser adequada. Al propi decret hi ha una manca davaluaci de recursos disponibles per a que els canvis es puguin portar a terme amb garanties dxit pedaggic. Tamb manquen disposicions realistes perqu a lalumnat amb necessitats de suport educatiu se lintrodueixi langls de manera que no els causi dificultats afegides, en alguns casos insalvables. No estableix la dotaci de mesures especfiques necessries per implantar- lo: major dotaci de recursos, professorat de refor en llengua anglesa, reducci de rtios, materials adaptats,... 2. JUSTIFICACI El projecte TIL del CEIP Sant Jordi es va elaborar dacord amb els articles 6 a 10 del Decret 15/2013 - tal com es preveia a les Instruccions del secretari autonmic dEducaci, Cultura i Universitats sobre laplicaci del Decret 15/2013, de 19 dabril, pel qual es regulava el tractament integrat de les llenges als centres docents no universitaris de les Illes Balears -. Va ser elaborat per lequip directiu del centre i va ser daquesta manera per que el nostre Consell Escolar no va aprovar el projecte presentat el mes de juny de 2013 per estar en contra del Decret en s. Per modificar el nostre projecte, ens basam en: Decret 15/2013, de 19 dabril regula el tractament integrat de les llenges als centres docents no universitaris de les Illes Balears- Decret llei 5/2013, de 6 de setembre mesures urgents en relaci amb la implantaci per al curs 2013-2014- Ordre de la consellera dEducaci, Cultura i Universitats, de 9 de maig de 2014 es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llenges-. Ha estat actualitzat per la CCP i aprovat en Claustre. D'altra banda, l'art. 4.6 de l' esmentat decret estableix com a principi la flexibilitat i adaptaci del tractament de les llenges a la realitat social del centre. Hem intentat, en la mesura que ha estat possible, que el nostre funcionament de centre es vegi afectat el menys possible, per definitivament pensam que seguir afectant greument la nostra 3. dinmica, en el dia a dia. Aquestes paraules venen justificades per les segents raons: 1. Desprs d'un any d'aplicaci, des de la Conselleria encara no s'ha fet una avaluaci rigorosa de l'aplicaci del PTIL. 2. En el nostre anterior Projecte Lingstic de Centre, la llengua vehicular de l'ensenyament ha estat el catal i va encaminat a la consecuci de l'objectiu ineludible d'assegurar que tot l'alumnat, en acabar el perode d'escolaritat obligatria tengui el domini oral i escrit de les dues llenges oficials (catal i castell) d'aquesta Comunitat Autnoma. s un projecte de cohesi, no dexclusi, consensuat amb tota la comunitat educativa al llarg del temps. Per aix pensam que ha de continuar en la mateixa lnia, ja que ens ha donat bons resultats i est contextualitzat amb la realitat socioeconmica i cultural del centre. Cal ressaltar que en els resultats de les proves IAQSE realitzades al curs 2012-13, el nivell de competncia en llengua castellana era prcticament igual a la de llengua catalana. 3. Malgrat comptam amb recursos humans amb la titulaci requerida (B2 o superior), per atendre d'una manera efectiva i que garanteixi el dret a l'educaci del nostre alumnat, minvar o variar la bona organitzaci del centre en quant a horaris (desdoblaments, mestres referents en una llengua,...), com ha quedat demostrat durant aquest curs 2013-2014. 4. Pel que fa al material didctic llibres de text dir que som una escola pionera en la reutilitzaci de llibres, s un sistema molt implantat amb un percentatge molt elevat quasi del 100% de famlies que hi participen -. A ms, els alumnes sn molt conscients de com utilitzar aquest material com. Com a escola estam conscienciats amb el medi ambient. I la realitat actual del centre s que per afavorir la reutilitzaci dels llibres tenim un acord com a comunitat educativa juntament amb lAjuntament, en el que sestipula que els llibres de text tinguin un cicle de 4 anys. Aquest acord garanteix que les famlies no facin una despesa ms important que l estrictament necessria. El fet dhaver canviat la llengua duna de les rees no lingstiques matemtiques-, fa que fins al curs 2015-2016 no podrem canviar tots els llibres, ja que seria una despesa intil canviar un material que el curs que ve quedar obsolet pel canvi de llei educativa. A ms, tenint en compte lactual situaci econmica de crisi, fer canvis en aquests moments, causaria perjudicis greus a les famlies. 4. 3. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECFIQUES Al projecte iniciat el curs 2013-2014 haurem de analitzar detingudament les dades de qu disposam (externes i internes) i planificar, debatre i consensuar les estratgies que hem de seguir, dacord amb els recursos reals amb qu podem comptar, per fer un projecte de tractament integrat de llenges til i possible. Per, la premura en qu sha de revisar el nostre PTIL fa molt difcil continuar un projecte en condicions mnimes que no perjudiquin als infants. En cas, de no comptar amb els mestres amb B2 dangls, o que no siguin substitudes, en cas destar de baixa, la matria no lingstica i/o el contingut per arribar a les hores necessries en llengua anglesa simpartiran seguint lanterior PLC, fins que la Conselleria ens doti dels recursos humans necessaris. 3.1. Criteris generals 1. Adquisici duna competncia lingstica i comunicativa efectiva en, almenys, les dues llenges oficials i una llengua estrangera, dins un marc general de promoci plurilinge en el sistema educatiu de les Illes Balears. 2. Carcter universal del model de tractament integrat de les llenges que asseguri la igualtat doportunitats per a tots els alumnes. 3. Impartici de les matries lingstiques en la llengua objecte daprenentatge. 4. Aprenentatge integrat de continguts i llenges (AICLE) com a referent metodolgic quant a lensenyament de les matries no lingstiques, especialment en la llengua anglesa. 5. Participaci i collaboraci de tots els agents educatius en les decisions que afectin el sistema educatiu, amb la finalitat de contribuir a la consecuci dels objectius, dacord amb all que estableix la normativa bsica estatal i mitjanant els rgans de participaci que preveu la normativa vigent. 6. Flexibilitat i adaptaci del tractament de les llenges a la realitat social del centre. 5. 3.2. Objectius 1. Valorar la realitat multilinge i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i collectiva. 2. Fer un tractament global de les llenges curriculars: catal, castell i angls. 3. Prendre conscincia de la importncia del domini de llenges en un mn cada cop ms global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informaci i per comunicar-se. 4. Garantir el coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana al mateix nivell, tant oral com escrita, en acabar lescolaritat. 5. Establir una metodologia basada en aconseguir un aprenentatge integrat de continguts i llenges (AICLE) com a referent metodolgic quant a lensenyament de les matries no lingstiques, especialment en la llengua estrangera. 6. Garantir el carcter vehicular de les dues llenges cooficials de la comunitat autnoma de les Illes Balears al llarg de totes les etapes educatives. 7. Fomentar ls de la llengua catalana a nivell oral i escrit a tot el centre. 8. Millorar la competncia lingstica en llengua anglesa. 9. Queda pendent la revisi del Pla dAtenci a la Diversitat per adaptar-lo al Decret 15/2013, de 19 dabril, pel qual es regula el tractament integrat de les llenges als centre docents no universitaris de les Illes Balears i prendre les mesures adients per a la integraci i suport dalumnes nouvinguts i alumnes NESE amb dificultats lingstiques. 10. Potenciar ls de la llengua catalana coma a llengua de relaci dels rgans collegiats i de coordinaci del centre i a nivell administratiu. 6. 3.3. Actuacions OBJECTIU 1. Valorar la realitat multilinge i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i collectiva. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 1.1. Manifestaci dactituds de respecte cap a la diversitat de costums, tradicions i cultures, sempre des del compliment del drets dels infants i adults. 1.2. Realitzaci dactivitats multiculturals (festes multiculturals i altres). 1.3. Temes transversals: educaci en valors. - Comunitat educativa - P.G.A. - Concreci Curricular - Programacions didctiques INDICADORS DAVALUACI - Sha potenciat i es reconeix la realitat plurilinge del centre. - Es respecten les llenges curriculars i daprenentatge: catal, castell i angls. - Es valora positivament la presncia de diverses cultures al centre. OBJECTIU 2. Fer un tractament global de les llenges curriculars: catal, castell i angls. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 2.1. s de la llengua catalana, castellana i anglesa com a llenges densenyament i aprenentatge. 2.2. Tractament global de les llenges catalana i castellana. 2.3. Coordinaci dels mestres que imparteixen llengua catalana/castellana i llengua anglesa/rea no lingstica en angls. - Equip docent - Comissi lingstica - P.G.A. - Concreci Curricular - Programacions didctiques INDICADORS DAVALUACI - Shan programat conjuntament les rees de llengua catalana i castellana, al menys, a linici de curs i una vegada al trimestre. - Shan emprat les tres llenges curriculars per lambientalitzaci dels espais del centre. 7. OBJECTIU 3. Prendre conscincia de la importncia del domini de llenges en un mn cada cop ms global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informaci i per comunicar-se. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 4.1. Introducci de les TIC a les diferents rees i nivells, duna manera progressiva, com a eina daprenentatge de les llenges, de comunicaci de coneixements i de recerca dinformaci. 4.2. Acord de mecanismes davaluaci i seguiment de les competncies lingstiques de lalumnat a les reunions davaluaci - Equip docent - CCP - Tutories - Coordinador TIC - PEC - Concreci Curricular INDICADORS DAVALUACI - Es valora la llengua com a instrument de comunicaci amb els altres. - s de qualsevol de les llenges del centre com a eina daprenentatge i de recerca dinformaci. - Sha fomentat ls de les TIC OBJECTIU 4. Garantir el coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana al mateix nivell, tant oral com escrita, en acabar lescolaritat. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 4.1. Fer un s majoritari de llengua catalana per tal de compensar el domini que t lalumnat del castell per les raons esmentades al punt 2. 4.2. Adoptar mesures especfiques de treball en cada una de les llenges oficials, destinades a ladquisici duna competncia comunicativa. 4.3. Revisar els diferents indicadors i mecanismes davaluaci (proves davaluaci de diagnstic, reunions davaluaci, estadstiques davaluaci, reunions dintercanvi dinformaci amb lIES,...) per comprovar levoluci del nostre alumnat quant a domini de les dues llenges oficials de les Illes Balears. - Equip directiu - CCP - Equips de cicle - Equip docent - P.G.A. - Concreci Curricular - Programacions didctiques - PTIL - PEC INDICADORS DAVALUACI - Les estadstiques davaluaci de ambdues llenges oficials. 8. OBJECTIU 5. Establir una metodologia basada en aconseguir un aprenentatge integrat de continguts i llenges (AICLE) com a referent metodolgic quant a lensenyament de les matries no lingstiques, especialment en la llengua estrangera. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 5.1. Introducci de la metodologia AICLE a lrea deducaci artstica (plstica) i blocs de matemtiques. 5.2. Revisi i adequaci de les programacions didctiques deducaci artstica (plstica), blocs de matemtiques i llengua anglesa. 5.3. Formaci del professorat en metodologia AICLE - Mestres drees no lingstiques impartides en llengua anglesa - Equip directiu - Comissi lingstica - P.G.A. - Concreci Curricular - Programacions didctiques - PTIL - PEC - Memria INDICADORS DAVALUACI - Sha posat en prctica la metodologia AICLE - Els/les mestres es van formant en metodologia AICLE OBJECTIU 6. Garantir el carcter vehicular de les dues llenges cooficials de la comunitat autnoma de les Illes Balears al llarg de totes les etapes educatives. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 6.1. s del catal i del castell com a llenges vehiculars, amb predomini del catal, per tal de seguir lanterior PLC i larticle 1 del ttol preliminar de la Llei de Normalitzaci Lingstica. - Equip directiu - Claustre - PLC - PEC - PTIL INDICADORS DAVALUACI - Sha emprat el catal com a llengua vehicular i en cas necessari el castell. - Shan redactat les circulars a les famlies, informes,..., en catal i en cas de demanda escrita a la direcci del centre, sha redactat en castell. OBJECTIU 7. Fomentar ls de la llengua catalana a nivell oral i escrit a tot el centre. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 7.1. Utilitzaci de la llengua catalana, majoritriament, al blog, als taulers danuncis, als cartells que anuncien activitats extraescolars, obres de teatre,... - Equip directiu - Claustre - PEC 9. INDICADORS DAVALUACI - Es potencia ls de la llengua catalana en els diferents espais i situacions del dia a dia en el centre: biblioteca, activitats complementries (teatre, sortides,...), esplai, etc. OBJECTIU 8. Millorar la competncia lingstica en llengua anglesa. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADOR/DOCUMENT 8.1. Impartici de lrea deducaci artstica (plstica) i el blocs de matemtiques, en llengua anglesa mitjanant la metodologia AICLE. 8.2. Coordinaci de lrea deducaci artstica (plstica), blocs de matemtiques i llengua anglesa: estructures lingstiques, vocabulari,... 8.3. Incorporaci de propostes de continuaci i/o millores a partir de lanlisi dels resultats dels alumnes en llengua a...

Recommended

View more >