Quadern d’Orientaciأ³1r Batxillerat I.E.S. Carles Quadern d’Orientaciأ³1r Batxillerat I.E.S. Carles

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Quadern d’Orientaciأ³1r Batxillerat I.E.S. Carles Quadern d’Orientaciأ³1r...

 • C S IES CARLES SALVADOR

  Curs 2010-2011

  INFORMA’T I DECIDEIX

  1- Quines són les opcions?

  2- El segon de Batxillerat

  3- Els itineraris en el Carles Salvador

  4- Cursar una modalitat o una via diferent

  5-Els estudis universitaris

  6- La P.A.U.

  7- Cicles Formatius

  Quadern d’Orientació1r Batxillerat

  I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

 • Quadern d’Orientació1r Batxillerat I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  2

  1- QUINES SÓN LES OPCIONS?

  I. Amb el primer de batxillerat aprovat:

  a. 2n de Batxillerat, continuant amb la mateixa modalitat de 1r

  b. 2n de Batxillerat, canviant de modalitat de Batxillerat

  II. Si no aproves el primer de Batxillerat, has de recordar que pots romandre en l’etapa

  un màxim de 4 anys, consecutius o no:

  a. L’alumnat que finalitze el primer curs de Batxillerat i tinga avaluació negativa

  en més de dos matèries, haurà de romandre un any més en primer, que

  cursarà en la seua totalitat. Excepcionalment, els centres docents podran

  disposar que l’alumnat que tinga tres o quatre matèries amb avaluació

  negativa en el primer curs de Batxillerat –en atenció a les seues circumstàncies

  personals, acadèmiques i a les pròpies del centre–, curse de nou la totalitat de

  les matèries de primer, si bé les matèries cursades i superades el curs 2008-

  2009 tindran la possibilitat de millorar la qualificació obtinguda, sempre que la

  nova qualificació supere l’anterior.

  b. Els alumnes i les alumnes de Batxillerat en règim ordinari diürn que hagen

  esgotat el límit de permanència de quatre anys podran incorporar-se al Batxillerat

  en règim nocturn o en règim a distància

  c. Accedir al món laboral

  d. Realitzar Cicles Formatius de Grau Mitjà

  e. Si tens 19 anys, presentar-te a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau

  Superior

  2- EL SEGON DE BATXILLERAT

  I. A continuació tens l’organització del segon curs de Batxillerat. És molt important que tries

  correctament les matèries de modalitat. Aqueixa elecció ha d’anar en funció dels estudis

  posteriors que penses realitzar. Tant als Estudis Universitaris com als Cicles Formatius de Grau

  Superior hi ha una correspondència amb un determinada Modalitat i amb les matèries de

  modalitat estudiades. En la P.A.U. les assignatures poden tindre un valor diferent segons la

  titulació que vulgues accedir.

 • Quadern d’Orientació1r Batxillerat I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  3

  Segon curs

  Matèries comunes (cinc matèries)

  Llengua Valenciana i Literatura II* Llengua Castellana i Literatura II*

  Llengua Estrangera II* Història d’Espanya

  Història de la Filosofia

  Tutoria (obligatòria)

  Matèries de modalitat (tres matèries)

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  Via d’Arts plàstiques, Imatge i Disseny

  Via d’Arts escèniques, Música i

  Dansa

  -Dibuix Artístic II* -Història de l’Art -Disseny -Tècniques d’Expressió Graficoplàstica -Dibuix tècnic II* -Literatura Universal

  -Història de la Música i de la Dansa -Literatura Universal -Anàlisi Musical II* -Llenguatge i Pràctica Musical -Història de l’Art

  -Matemàtiques II* -Física * -Química* -Biologia* -Tecnologia Industrial II* -Electrotècnia * -Dibuix tècnic II* -Ciències de la Terra i Mediambientals*

  -Llatí II* -Història de l’Art -Geografia -Literatura Universal -Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II* -Grec II * -Economia de l’Empresa

  Matèries optatives (Una matèria)

  Comunes per a totes les modalitats

  Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències

  i Tecnologia

  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

  -Segona Llengua estrangera II* -Tecnologies de la informació i la comunicació II* -Valencià: habilitats comunicatives -Castellà: habilitats comunicatives -Educació fisicoesportiva i salut

  -Anglès pràctic per a les arts -Tallers artístics -Volum II* -Escenografia -Ampliació dels sistemes de representació gràfica i tècnica

  -Anglès pràctic per a les ciències i la tecnologia -Tècniques de laboratori fisicoquímiques -Geologia* -Física aplicada -Biologia humana

  -Anglès pràctic per a les humanitats i les ciències socials -Sociologia -Fonaments de direcció d’empresa -Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

  II. La matèria optativa podrà ser una matèria optativa específica de la modalitat elegida, una

  matèria optativa comuna a totes les modalitats, o també podrà ser una matèria de modalitat,

  ja siga de la modalitat elegida per l’alumne o alumna, o d’una modalitat diferent.

  III. (*) En segon curs hi ha una sèrie de matèries incompatibles a l’efecte d’avaluació si no

  s’han superat les corresponents matèries de primer curs. Les matèries assenyalades amb un

  asterisc són les que en tenen una corresponent en primer amb continguts totalment o

  parcialment progressius. Quan un alumne o una alumna es matricule en segon d’una matèria

  incompatible de primer no superada, haurà de matricular-se de la matèria de primer

  corresponent i l’avaluació de la matèria de segon curs estarà condicionada a la superació

  prèvia de la matèria de primer curs.

 • Quadern d’Orientació1r Batxillerat I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  4

  3- ELS ITINERARIS EN EL CARLES SALVADOR

  I. En la modalitat d’ Humanitats i Ciències Socials podràs triar una assignatura de cada columna, parant atenció que la Literatura Universal és una assignatura de modalitat però podrà ser cursada com l’optativa triada, complint allò que contempla la llei. L’oferta d’optatives pot augmentar si així ho concedeix la Conselleria d’Educació

  Matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències Socials Optatives

  Llatí II Història de l’Art Grec II Tecnologies de la informació i la comunicació II

  Economia de l’Empresa

  Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

  Geografia Francès segon idioma II

  Sociologia

  Literatura Universal

  II. En la modalitat de Ciències i Tecnologia podràs triar, igualment, una assignatura de cada columna, parant atenció en què la Tecnologia Industrial II és una assignatura de modalitat però podrà ser cursada com l’optativa triada, complint allò que contempla la llei. A més l’oferta d’optatives pot augmentar si així ho concedeix la Conselleria d’Educació

  Matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia Optatives

  Física Matemàtiques II Química Tecnologies de la informació i la comunicació II

  Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals

  Dibuix Tècnic II Francès segon idioma II

  Tecnologia Industrial II

  4- CURSAR UNA MODALITAT O UNA VIA

  DIFERENT

  I. Els alumnes i les alumnes que romanguen un any més en primer curs podran triar un nou

  itinerari formatiu al tornar a cursar primer

  II. L’alumnat que finalitze primer curs de Batxillerat i estiga en condicions de promocionar a

  segon i sol·licite un canvi de modalitat haurà de cursar en segon curs les matèries següents:

  a) Les cinc matèries comunes de segon curs.

  b) Tres matèries de segon curs de la nova modalitat triada per l’alumne o per l’alumna, o bé

  dos matèries de la nova modalitat i una matèria d’una modalitat distinta, si bé esta última

 • Quadern d’Orientació1r Batxillerat I.E.S. Carles Salvador. Aldaia

  5

  opció dependrà de l’organització en blocs de matèries proposada pel centre i de les seues

  possibilitats organitzatives.

  c) Les matèries de primer curs corresponents a la nova modalitat, que siguen causants

  d’incompatibilitat a l’efecte d’avaluació amb matèries de segon curs de la nova modalitat, o

  bé que hagen de cursar-se necessàriament per a completar un mínim de cinc matèries de

  modalitat

  d) En cas de tindre una o dos matèries de primer curs pendents de superació, hauran de

  cursar-les també si és necessari per a completar el seu itinerari formatiu. Així, si són matèries

  comunes, haurà de cursar-les obligatòriament; si són matèries de la modalitat que abandona,

  no haurà de cursar-les i, si es tracta d’una matèria optativa, podrà triar entre cursar-la o bé

  substituir-la per una matèria de l’anterior modalitat cursada i aprovada.

  III. Els canvis de modalitat hauran de ser autoritzats per la direcció general competent en

  matèria d’ordenació i centres docents de la Conselleria d’Educació.

  IV. Totes les matèries superades pels alumnes i per les alumnes computaran a l’efecte del

  càlcul de la nota mitjana del Batxillerat, amb independència de la modalitat a què pertanguen.

  5- ELS ES