Registar 2012

 • View
  464

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registar 2012

Text of Registar 2012

 • Registarleko

  va20

  12

  Registar lekova

  2012

  naslovna:naslovna sve.qxd 12/27/2011 10:01 AM Page 1

 • 2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 10:51 AM Page 1

 • 2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 10:52 AM Page 2

 • 2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 10:52 AM Page 3

 • 2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 10:52 AM Page 4

 • 2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 10:53 AM Page 5

 • DVADESETPRVO IZ DAN JE

  RE GI STAR LE KO VA________________________________

  2012

  pr vo iz dan je 1992dru go iz dan je 1993tre }e iz dan je 1994~e tvr to iz dan je 1995pe to iz dan je 1996{e sto iz dan je 1997sed mo iz dan je 1998osmo iz dan je 1999de ve to iz dan je 2000de se to iz dan je 2001je da na e sto iz dan je 2002 dva na e sto iz dan je 2003tri na e sto iz dan je 2004~e tr na e sto iz dan je 2005pet na e sto iz dan je 2006esna e sto iz dan je 2007se dam na e sto iz dan je 2008osam na e sto iz dan je 2009devetnaesto iz dan je 2010dvadeseto iz dan je 2011

  iz da va~BB Soft

  Pal mi ra Tol ja ti ja 5, Be o gradtel/fax: 011/2602-027, 2670-559

  www.bbsoft.rs; e-ma il: of fi ce@bbsoft.rs

  uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 7

 • re cen zen ti

  Aka de mik Prof. dr Dra gan Mi ci}

  Prof. dr Gor da na Vu le ta

  Prof. dr Mi lo rad Pa vlo vi}

  Prof. dr Mi li ca Pro stran

  Kom pju ter ska ob ra da i slogNi ko la Vu ke li}, ni ko la@bbsoft.rs

  [tam pa

  Efekt Print, Be o gradtel/fax: 011/2393 - 940

  Registar lekova 2012

  uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 8

 • ured nik

  Mr ph spec. Iva no vi} Ljil ja na

  au to ri

  Mr ph spec. Iva no vi} Ljil ja naMr ph spec. Stan ko vi} Ra daMr ph spec. [tr bac Je li caMr ph spec. Du ~i} Mi la na

  Registar lekova 2012

  uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 9

 • uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 10

 • PRED GO VOR

  Registar lekova 2012 obuhvata lekove registrovane za upotrebu u Republici Srbiji. Regi-stracijski podaci su preuzeti sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva RS, dokumen-tacije proizvo|a~a i Nacionalnog registra lekova za 2011. godinu. Za podatke koji se odno-se na indikacije, doziranje, kontraindikacije, ne`eljena dejstva i druga upozorenja, kori{}enaje literatura koju su proizvo|a~i dali na uvid, kao i relevantna stru~na literatura iz ove oblasti(BNF septembar 2011; AHFS Drug Information 2011; Martindale 37 edition, 2011; i dr.)

  Kako je odre|ivanje optimalne doze leka slo`en postupak, na koji pored indikacija, inte-rakcija i stanja fiziolo{kih funkcija obolelog uti~u i brojni drugi faktori, navedene doze trebaprihvatiti kao orijentacione, {to obavezuje da se precizna uputstva potra`e u odgovaraju}ojstru~noj literaturi.

  Svi podaci o lekovima u Registru lekova 2012 su sistematizovani u ~etiri celine:I - predstavlja podatke koji bli`e odre|uju svaki lek, a sistematizovani su po abecednom

  redu za{ti}enih imena lekova. Registar lekova sadr`i i registrovane biljne lekove (u spi-sku obele`eni zelenom bojom), kao i registrovane homeopatske lekove (u spisku obe-le`eni crvenom bojom). Lekovi koji imaju re`im izdavanja BR u abecednom spisku le-kova su obele`eni plavom bojom

  II - sastoji se od abecednog spiska internacionalnih neza{ti}enih naziva lekova (INN)III - lekovi su grupisani po ATC klasifikacijiIV predstavlja spisak proizvo|a~a sa pripadaju}im lekovimaV izdvojen je spisak nosioca dozvole lekova sa adresama i telefonima

  Registar lekova 2012 sadr`i i tabele koje omogu}avaju bolji pregled nekih grupa lekova. Skre}emo pa`nju na{im korisnicima da smo pojedine farmaceutske oblike zbog du`ine,

  morali u tekstu da skra}ujemo (npr. koncentrat za rastvor za infuziju je konc.za rast. za inf.itd), pa upu}ujemo na kori{}enje legende.

  Dopune Registra 2012 }e zbog a`urnosti biti objavljivanje preko sajta www.bbsoft.rs

  Nadamo se da }e ovako koncipiran Registar omogu}iti brzo i lako snala`enje svih kori-snika u oblastima zdravstva vezanim za lekove.

  Zahvaljujemo svima koji su pomogli {tampanje Registra lekova za 2012. godinu.

  Au to ri

  Registar lekova 2012

  uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 11

 • uvod:Layout 1 12/24/2011 12:11 PM Page 12

 • A2012 sve reklame:Layout 1 12/27/2011 1:52 PM Page 6

 • 14 Registar lekova 2012

  stranaSPISAK LEKOVA PO ABECEDNOM REDU

  R05CB01 (BR) (acetilcistein) mukolitik 672

  ACC, Salutas Pharmapraak za oralni rastvor 20 x 100mg i 200mg

  ACC Saft, Salutas Pharmapraak za oralni rastvor (20mg/ml) 30g

  ACC akut 100, Lek umea tabl. 20 x 100mg

  ACC akut 200, Lek umea tabl. 20 x 200mg

  ACC akut 600, Lek umea tabl. 10 x 600mg upotreba lek se uzima posle jela, tokom upotrebe treba unositi vie tenosti, praak i umea tabl. se

  uzimaju rastvoreni u vodiodrasli i deca iznad 14 godina: 600mg uvee ili 2 - 3 x 200mg, ne vie od 600mg dnevnodeca: 2 - 3 x 50mg (do 2 godine), 2 - 3 x 100mg (2 - 5 godina), 2 x 200mg (6 - 14 godina)paralele Fluimucil

  N02BA01 Acetisal pH 8, Galenika analgoantipiretik 631(acetilsalicilna kiselina)

  (BR) film tabl. 20 x 500mg(Z) film tabl. 50 blistera po 10 x 500mg

  upotreba odrasli i deca iznad 16 godina: 500mg - 1g na 4 - 6 sati, Max. 4g dnevnoparalele Aspirin

  (aciklovir) antivirotik

  Aciklovir, Jugoremedija D06BB03 mast (5%) 5g 514

  Aciklovir, ZdravljeJ05AB01 tabl. 25 x 200mg 567D06BB03 krem (5%) 5g 514

  upotrebaoralno - odrasli i deca iznad 2 godine: 200mg na 4 sata tokom 5 dana (herpes simpleks, terapija);

  4 x 200mg ili 2 x 400mg tokom 6 meseci (herpes simpleks,prevencija); 800mg na 4 sata tokom 7 dana (herpes zoster)

  - deca do 2 godine: pola doze za odraslelokalno: na 4 sata mazati herpetine lezije, tokom 7 dana

  belo sve:Layout 1 12/27/2011 9:38 AM Page 14

 • J01CR05 (SZ) Acipirin, Laboratorio Reig Jofre ureidopenicilin 552(piperacilin + tazobaktam)

  praak za rastvor za iv inj./inf. 1 x (4g + 0,5g)upotreba odrasli i deca iznad 12 godina: 4,5g na 8 satiparalele Piperacillin/Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam Aurobindo, Piptaz, Tazocin

  M05BA08 (SZR) Aclasta, Novartis Pharma Stein vajcarska bisfosfonat 622(zoledronska kiselina)

  rastvor za inf. 1 x (0,05mg/ml) 100ml upotreba 5mg sporom iv infuzijom (tokom 15 minuta) jednom godinjeparalele Zoledronate PharmaSwiss, Zometa

  M01AB05 Actafenak, Actavis Island nesteroidni antireumatik 611(diklofenak natrijum)

  film tabl. 10 x 25mg i 50mgupotreba odrasli: 2 - 3 x 25 - 50mgparalele Diklofen, Diklofenak

  R06AX13 Actalor, Zdravlje antihistaminik 675(loratadin)

  tabl. 10 x 10mg upotreba odrasli i deca iznad 6 godina: 10mg jedanput dnevno (kod insuficijencije jetre 5mg)

  deca 2 - 5 godina: 5mg dnevnoparalele Claritine, Flonidan, Loratadin, Pressing

  N06AB05 Actapax, Zdravlje antidepresiv 650 (paroksetin)

  film tabl. 30 x 20mg i 30mgupotreba depresija, socijalna fobija, generalizovani anksiozni poremeaj, posttraumatski stresni poremeaj: 20mg dnevno, po potrebi poveavati za 10mg dnevno do Max. 50mg dnevno

  opsesivno kompulzivne bolesti, panini poremeaji: 40mg do Max. 60mg dnevnoparalele Arketis, Paroksetin, Paroxetin Sandoz, Rexetin, Seroxat

  M01AX17 Actasulid, Zdravlje nesteroidni antireumatik 616(nimesulid)

  tabl. 20 x 100mgupotreba 2 x 100mg posle jela, Max. 400mg dnevno, terapija traje najdue 14 dana u kontinuitetuparalele Nimulid, Nimulid MD

  strana

  Registar lekova 2012 15

  belo sve:Layout 1 12/27/2011 9:38 AM Page 15

 • L04AC07 (SZR) Actemra, Roche imunosupresiv za terapiju reumatoidnog artritisa 608(tocilizumab)

  koncentrat za rastvor za inf. 1 x (20mg/ml) 4ml, 10ml i 20ml upotreba odrasli i deca iznad 18 godina - preporuena doza: 8mg/kg, ali nikako manje od 480mg,

  jednom u 4 nedelje

  J07AG01 (Z) Act-HIB, Sanofi Pasteur vakcina protiv H. influence tip B 576(kapsularni antigen hemofilus influence tip B)

  praak i rastvara (u pricu) za rastvor za inj. sc im 1 x 10g/0,5ml upotreba deca 2 - 6 meseci: 3 doze po 0,5ml u razmaku 1 - 2 meseca, revakcinacija za 12 meseci

  6 - 12 meseci: 2 doze po 0,5ml u razmaku od 1 meseca, revakcinacija za 18 meseci1 - 5 godina: samo jedna doza od 0,5ml

  B01AD02 (SZ) Actilyse, Boehringer Ingelheim Nemaka trombolitik 464(alteplaza)

  praak i rastvara za rastvor za iv inj./inf. 1 x 50mg/50mlupotrebaakutni infarkt miokarda (6 sati od pojave simptoma): 15mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mg tokom

  prvih 30 minuta, zatim 35mg infuzijom tokom 60minuta do Max. doze od 100mg

  akutni infarkt miokarda (6 - 12 sati od pojave simptoma): 10mg iv bolusom, zatim infuzijom 50mgtokom prvih 60 minuta, zatim 10mg infuzijomtokom 30 minuta do Max. doze od 100mg utoku 3 sata

  pluna embolija: 10mg iv bolusom tokom 1 - 2 minuta, zatim 90mg iv infuzijom tokom 2 sataakutni ishemijski modani udar: 0,9mg/kg (Max. 90mg), i to 10% doze iv bolusom tokom 1 - 2 minuta,

  zatim 90% doze iv infuzijom tokom 60 minuta

  A10AB01 (insulin humani kristalni) insulin brzog dejstva

  Actrapid NovoLet, Novo Nordiskrastvor za inj. (pen sa ulokom) sc 5 x (100ij/ml) 3ml

  Actrapid Penfill, Novo Nordiskrastvor za inj. (uloak) sc 5 x (100ij/ml) 3mlupotreba i paralele videti na strani 447

  N07CA01 Acuver, Laboratorio Farmacologico Milanese terapija vertiga 658(betahistin hlorid)

  oralni rastvor (8mg/doza) 60ml i 120mlupotreba propisana doza leka se prenese u dozirnu pumpicu, razblai sa 100ml vode i popije

  terapija odravanja: 24 - 48mg dnevno, uz jelop