Registar onečišćavanja okoliša

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registar oneiavanja okolia. KOPRIVNIKO KRIEVAKE UPANIJE. Openito o ROO. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Registar oneiavanja okoliaKOPRIVNIKO KRIEVAKE UPANIJE

 • Openito o ROOOsnovna svrha donoenja Pravilnika je uspostava jedinstvenoga registra o isputanju, prijenosu i odlaganju oneiujuih tvari i otpada u okoli, u obliku javnosti dostupne baze podataka o oneiivaima i isputanjima oneiujuih tvari i otpada u okoli (zrak, tlo i vodu) iz pojedinanih izvora.

  Pravilnikom se osigurava primjena Uredbe 166/2006 o uspostavi Europskog registra isputanja i prenoenja oneiujuih tvari

  ROO se sastoji od 13 obrazaca koji su tematski podijeljeni na podruja zrak, voda, tlo i otpad

 • Openito o ROO Pravilnik sadri sljedee priloge:Prilog 1. Popis djelatnosti (djelatnosti pri kojima dolazi do isputanja oneiujuih tvari i prijenosa izvan mjesta nastanka, njihove ifre i kapaciteti)Prilog 2. Popis oneiujuih tvariPrilog 3. Popis ureaja za proiavanje otpadnih plinovaPrilog 4. Popis ureaja za prethodno ienje ili proiavanje otpadnih vodaPrilog 5. Popis vrsta goriva i priblinih donjih ogrjevnih vrijednostiAgencija za zatitu okolia je izdala dva prirunika koje moete pronai na www.azo.hr :Prirunik za voenje Registra oneiavanja okoliaDodatak A isputanja u zrak

 • ISPUSTI U ZRAK

 • Ispusti u zrakZakonska obveza:Pravilnik o praenju emisija oneiujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora ( NN 1/06 ) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_1_4.html Uredba o graninim vrijednostima emisija oneiujuih tvari u zrak iz stacionarnih izvora ( NN 21/07 i 150/08) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_21_798.htmlOdreivanje oneiujuih tvari:Prirunik za zrak AZO-a Dodatak A ispusti u zrakObrasci koje je potrebno ispuniti:PI-Z-1 PI-Z-2 PI-Z-3Literatura za izraun ukupnih godinjih emisija u zrak je Dodatak A ispusti u zrak http://www.azo.hr/Default.aspx?art=1561&sec=565

 • Ispusti u zrak Obrasci PI-ZPI-Z-1proizvodnih procesa bez izgaranja goriva ( npr. ispust lakirnice )iz procesa koji ukljuuju izgaranje goriva kod kojih se produkti izgaranja koriste izravno u proizvodnom procesu ( npr. ispust suare neprehrambenih proizvoda)proces obrade otpada

  PI-Z-2proizvodni proces koji ukljuuje izgaranje goriva bez izravnog kontakta produkata izgaranja sa sirovinom ( npr. ispust termogena autolakirnice )

  PI-Z-3Proces izgaranja goriva za dobivanje toplinske i/ili elektrine energije (npr. kotlovnice i ureaji za grijanje proizvodnih prostora)

 • Izrauni emisija u zrak plinovito gorivoPI-Z-2 i PI-Z-3 obrazacLiteraturni izvor: prirunik AZO-a: Dodatak A emisije u zrakVrste oneiujuih tvari u plinovitom gorivu (obavezna prijava):

  * Prilog 2. Pravilnika o registru oneiavanja okolia

  Ukupne koliine isputanja pojedinih vrsta oneiujuih tvari (toka 2. obrazaca) navode se u kg/god prema izraunu preko formula danim u priruniku AZO-a

 • Formule za izrauneNalaze se u priruniku Dodatku A na str. 84-106Dva naina raunanja:Preko rezultata mjerenja (osnova 1) ako su mjerenja provedena Preko emisijskog faktora (osnova 2b) ako mjerenja nisu provedena

  Izraun CO i NO2

  Gdje jeE isputanje CO u kgCO/god i NO2 u kgNO2/godB koliina potroenog plina u mg3/god srednja vrijednost izmjerenih koncentracija oneiujue tvari u otpadnim plinovima izraena kao mgop/mop3fop faktor otpadnih plinova u mop3/mg3 za plinovita goriva odnosno 10,0 mop3/mg3

 • Formule za izraune CO2Izraun CO2 preko emisijskog faktoraoneiujua tvar se NE MJERI rauna se po osnovi 2b faktor emisije

  Gdje je:E isputanje CO2 u kgCO2/godB koliina potroenog plina u m3/godHd donja ogrjevna vrijednost koja za plin iznosi 33338 kJ/m3F faktor oksidacije za ugljik koji je za plinovito gorivo 0,995EF faktor emisije CO2 (kgCO2/MJ) koji za prirodni plin iznosi 0,0561

 • Formule za izraune esticeIzraun estica preko emisijskog faktoraoneiujua tvar se NE MJERI rauna se po osnovi 2b faktor emisije:

  Gdje je:E isputanje estica u kg/godB koliina potroenog plina u m3/godHd donja ogrjevna vrijednost koja za plin iznosi 33338 kJ/m3EF faktor emisije za estice (g/GJ goriva) koji za prirodni plin iznosi 0,4

 • Formule za izraune preko faktora emisijeUkoliko mjerenja nisu provedena raunati se moe preko faktora emisije:Izraun za CO i NO2 :

  Gdje je:E isputanje estica u kg/godB koliina potroenog plina u m3/godHd donja ogrjevna vrijednost koja za plin iznosi 33338 kJ/m3EF faktor emisije za CO ili NO2 (g/GJ goriva) koji za prirodni plin iznosi 10 za CO i 100 za NO2

  CONO2

 • Izrauni emisija u zrak tekue i kruto gorivoPI-Z-2 i PI-Z-3 obrazac

 • Formule za izraune preko rezultata mjerenjaNalaze se u priruniku Dodatku A na str. 84-106Dva naina raunanja:Preko rezultata mjerenja (osnova 1) ako su mjerenja provedena Preko emisijskog faktora (osnova 2b) ako mjerenja nisu provedena

  Izraun za SO2 , CO i NO2

  Gdje jeE isputanje CO u kgCO/god i NO2 u kgNO2/godB koliina potroenog plina u mg3/god srednja vrijednost izmjerenih koncentracija oneiujue tvari u otpadnim plinovima izraena kao mgop/mop3fop faktor otpadnih plinova u mop3/mg3 za tekua goriva iznosi 11,5 mop3/mg3 odnosno 10,5 mop3/mg3 za kruta gorivaFormule za izraunavanje estica i CO2 navedene su u sljedeem poglavlju

 • Formule za izraune preko faktora emisije

 • Formule za izraune preko faktora emisije

 • Formule za izraune preko faktora emisije

  CONO2

 • Formule za izraune preko bilance tvariKoristi se za raunanje ukupne koliine isputanja SO2 i zrak, osnova 2aIzraun za SO2 preko masenog udjela S u gorivu i koliine potroenog goriva :Izraunati maseni udio sumpora u gorivu {w(S)}: npr. Dovezene su tri are goriva sa sljedeim postotkom sumpora:

  Opi srednji maseni udio sumpora u gorivu izraunava se preko formule:

  Godinja koliina isputanja SO2 se rauna prema formuli:

  - stupanj djelovanja ureaja za odsumporavanje, ako ga nema uzmite 0

 • Popunjavanje obrazacaPI-Z-1 obrazacPI-Z-2 obrazac

 • Ispusti u vodeZakonska obveza:Za svaki ispust odvodnje otpadnih voda za koje je ishoena vodopravna dozvola za isputanje otpadnih vodaZakon o vodama (NN 107/95 i 150/05)http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_107_1769.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_150_2901.htmlOdreivanje oneiujuih tvari prema vodopravnoj dozvoliObrasci koje je potrebno ispuniti:PI-VKI-VLiteratura za izraun ukupnih godinjih emisija u zrak je Prirunik za voenje registra oneiavanja okolia, Agencije za zatitu okolia http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=2889

 • Ispusti u vode Obrasci PI-V i KI-VPI-V obrazacza svaki ispust otpadne vode sa lokacije koji posjeduje vodopravnu dozvoluKI-V obrazacza svaki ispust javne odvodnje koji posjeduje vodopravnu dozvolu ili prema drugim propisimaDostava podataka o:isputanju oneiujue tvari iz Priloga 2. Pravilnika ROO u vode i/ili more bez postupka zavrne obrade otpadnih voda,prijenosu oneiujuih tvari iz Priloga 2. Pravilnika ROO u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade otpadnih voda izvan mjesta nastanka odnosno izvan lokacije tvrtke/organizacijske jediniceVANO: Obveza dostave podataka ne vee se na posjedovanje objekata za rad ve na pravnu ili fiziku osobu koja svojom djelatnou unosi u vode oneiujue tvariObveznik moe iznajmljivati prostor ali ispust i/ili prijenos oneiujue tvari mora prijavljivati

 • Formule za izrauneProraun isputene vode s manipulativnih povrinamanipulativna povrina povrina na kojoj se obavlja odreena djelatnost

  Gdje je:Q - koliina oborinske vode sa otvorenih manipulativnih povrina uputena u sustav odvodnje lokacije prije kontrolnoga okna (m3/god)A ukupna otvorena manipulativna povrina (m2)R godinja koliina oborine (mm/god)Proraun ukupne emisije:

  Gdje je:E koliina emisija oneiujuih tvari (kg/god)c - koncentracija oneiujue tvari (mg/L) po jednoj od osnovaQ koliina isputene otpadne vode (m3/god)

 • Izgled obrazaca PI-V

 • OtpadProizvoa / posjednik otpada :ukoliko godinje prekorai granice u koliini:2000 kg neopasnog otpada50 kg opasnog otpadapopunjava PL-PPO obrazac (Prijavni list za proizvoaa posjednika proizvodnog otpada) kao Proizvoa otpada, a ukoliko otpad nije proizvela svojom djelatnou, a ima obvezu zbrinuti ga prijavljuje na istom obrascu kao Posjednik otpadaSakuplja / prijevoznik otpada popunjava : Obrazac PLSKO Prijavni list za sakupljaa / prijevoznika komunalnoga otpada i/ili Obrazac PLSPO Prijavni list za sakupljaa / prijevoznika proizvodnoga otpadaOporabitelj / zbrinjavatelj otpada popunjava:- Obrazac PL-OPKO - Prijavni list za oporabitelja / zbrinjavatelja proizvodnoga i/ili komunalnoga otpadaPotrebna literatura se moe nai na stranicama AZO-a:R i D ifrarnik http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=2287Katalog otpada http://www.azo.hr/lgs.axd?t=16&id=2286

 • Popunjavanje PL-PPO obrasca u internetskoj bazi ROO

  1. koraku glavnom izborniku odaberite PL-PPO obrazac2. Korakkliknite na + s lijeve strane

 • 3. korak otvoriti se Vaa organizacijska jedinica ponovno kliknite na pluskraj organizacijske jedinice4. korak kliknite na Otvori novi PL-PPO5. korakotvara se PL-PPO obrazac

 • Unos R i D postupaka oporabe odnosno zbrinjavanja

 • Sluaj s dva skupljaa i/ili oporabitelja /zbrinjavatelja

 • PL-PPO obrazac - izgled tablice otpada

 • PL-SKO obrazac - izgled tablice otpada

 • PL-SPO obrazac - izgled tablice otpada

 • PL-SPO obrazac - izgled tablice otpada

 • PL-OPKO obrazac - izgled tablice otpada