RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  1/33

  KOMPONEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  Skop

  Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu,kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al

  Quran dan Al Sunnah. Melalui ilmu,kemahiran dan amalan yang disarankan bidang Pendidikan Islam dapat

  menyumbang ke arah melahirkan murid yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertaqwa dan beramal soleh.

  Komponen Pendidikan Islam Pendidikan Khas ermasalah Pembela!aran merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,

  kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ianya dibahagikan kepada tiga bahagian"

  #. Asuhan $ilawah Al%Quran

  &. Asas '(lum Syar)iyah

  *. Asas Akhlak Islamiah

  Objektif

  Komponen Pendidikan Islam membolehkan murid "

  #. menghafal doa harian dan surah pendek

  &. mengenali huruf%huruf Al Quran, dan dapat memba+a surah%surah tertentu.

  *. menyatakan asas%asas keimanan dan keislaman.

  . mengetahui sirah dan peribadi -asulullah S.A..dan berusaha men+ontohinya.

  /. mengamalkan adab dan akhlak yang mulia.

  0. mengamalkan ibadah yang bersesuaian dengan kemampuan dan peringkat umur.

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  2/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  A!"#$ Me%b# A'(

  )!*#$

  +, Ti'#-#" A'()!*#$

  Membolehkan murid "

  #.# mengenal,

  menamakan ,

  membunyikan,

  huruf hi!aiyah tunggal

  dan berbaris

  #.#.# 1uruf%huruf

  hi!aiyah tunggal

  dan berbaris

  a. $alaqi Musyafahah dan

  masyafahat huruf hi!aiyah

  i. latih tubi menyebut huruf

  tunggal se+ara indi2idu dan

  kumpulan.

  ii. latihan menyebut 3

  membunyikan huruf hi!aiyah

  yang berbaris

  iii. membandingkan bunyi

  huruf hi!aiyah yang sama

  +ontoh 4

  +arta huruf

  hi!aiyah,

  kad

  imbasan

  huruf

  hi!aiyah,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  3/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  bentuknya

  i2. tasmi) ba+aan daripada

  guru

  b. Menulis dan mengenal huruf 5

  huruf hi!aiyah

  i. menyalin semula huruf

  hi!aiyah mengikut urutan

  yang betul

  ii. latih tubi menulis huruf yang

  pelbagai baris dengan

  bimbingan guru

  iii. membandingkan huruf

  hi!aiyah yang berbaris satu

  dan tanwin

  i2. menggunting dan

  menampal huruf hi!aiyah

  pelbagai baris

  alat

  pandang

  dengar,

  alat tulis,

  kad kalimah

  Al Quran,

  kad

  potongan

  ayat Al%

  Quran,

  lembaran

  ker!a,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  4/33

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  5/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  surah%surah

  tertentu

  surah tertentu. 7oa bela!ar ,

  7oa makan

  7oa masuk tandas

  7oa keluar tandas

  7oa tidur

  b. Menghafa6 surah%surah berikut "

  Surah Al%8atihah

  Surah An%9as

  Surah Al%8alaq

  Surah Al%Ikhlas

  Surah Al%Masad

  Surah Al%9asr

  Surah Al%Kafirun

  Surah Al%Kauthar

  Surah Al%Maun

  Surah Al%8il

  Surah Al%Asr

  Surah Al%aqarah ayat

  +arta ayat

  Al% Quran ,

  +arta%+arta

  doa harian,

  kad

  potongan

  ayat dan

  doa,

  alat

  pandang

  dengar,

  buku Iqra),

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  6/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  #%/, &:#, &//, &;, &;/

  dan &;0

  i. mendengar ba+aan doa 3

  surah hafa6an melalui audio

  2ideo

  ii. latih tubi memba+a dan

  menghafa6 potongan

  ayat tertentu dengan

  bimbingan guru

  iii. menyambungkan ba+aan

  guru

  i2. menyusun kad imbasan

  supaya men!adi ayat yang

  betul dan lengkap

  2. menghafa6 keseluruhandoa3surah

  2i. menyalin doa 3 surah

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  7/33

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  8/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  +, A4i5#"

  Membolehkan murid"

  #.# Menerangkan 0

  perkara dalam

  -ukun Iman

  #.#.# -ukun Iman a. Memahami pengertian rukun

  Iman

  i. mendengar nasyid rukun

  Iman

  ii. menghafal -ukun%rukun

  Iman mengikut urutan

  iii. menyusun semula kad

  -ukun Iman mengikut

  urutan

  i2. menulis semula -ukun Iman

  mengikut urutan

  b. Menerangkan dan

  +ontoh 4

  +arta -ukun

  Iman,

  kad -ukun

  Iman,

  bahan

  mau!ud,

  lembaran

  ker!a,

  alat

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  9/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  menghuraikan

  kandungan -ukun Iman "%

  Per+aya kepada Allah

  Per+aya kepada

  Malaikat

  Per+aya kepada -asul

  Per+aya kepada Kitab

  Per+aya kepada hari

  akhirat

  Per+aya kepada qada

  dan qadar

  i. menerangkan dalil kewu!udan

  Allah

  ii. membe6akan +iptaan Allah

  dengan manusia

  pandang

  dengar.

  #.& Menerangkan /

  perkara dalam

  #.&.# -ukun Islam a. Menerangkan dan menghuraikan

  rukun Islam

  +ontoh4

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  10/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  -ukun Islam Mengu+ap dua kalimah

  syahadah

  Sembahyang lima waktu

  erpuasa pada bulan

  -amadan

  Mengeluarkan 6akat

  Menger!akan 1a!i

  i. mendengar dan menghafal

  nasyid yang berkaitan dengan

  -ukun Islam

  ii. menghafal -ukun Islam

  mengikut urutan

  iii. melafa6kan dua kalimah

  syahadah dengan betul

  i2. menyusun kad -ukun Islam

  mengikut urutan

  2. menyalin -ukun Islam

  alat

  pandang

  dengar,

  kad -ukun

  Islam ,

  +arta -ukun

  Islam,

  ., Ib#5#"

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  11/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.# Konsep ibadah

  Membolehkan murid"

  &.#.#.Menyatakan

  pengertian dan

  !enis% !enis ibadah

  umum dan khusus.

  &.#.#.# Pengertian

  dan !enis%

  !enis ibadah

  a. Menyatakan pengertian ibadah dan

  kepentingannya

  i. menyatakan pembahagian

  ibadah

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  12/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.#.&.Membe6akan

  fardu ain dan fardu

  kifayah

  &.#.*.Membe6akan

  hukum % hukum .

  &.#.&.# 8ardu ain dan

  fardu kifayah

  &.#.*.# >enis%!enis

  hukum

  a. Mengatakan pengertian fardu ain

  dan fardu kifayah

  i. menyenaraikan perbe6aan

  fardu ain dan fardu kifayah

  ii. mewarnakan dan

  mengelaskan gambar fardu

  ain dan fardu kifayah

  a Menyatakan pembahagian hukum

  5 hukum dalam Islam

  hukum wa!ib

  hukum sunat

  hukum makruh

  hukum harus

  hukum haram

  b. Menerangkan pengertian !enis%

  !enis hukum

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  13/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  i. menyenaraikan +ontoh !enis%

  !enis hokum

  ii. membe6akan hukum

  berdasarkan penyataan 3

  gambar

  iii. menyesuaikan gambar

  dengan hukum

  i2. menandakan penyataan

  betul3salah

  &.& ersu+i

  Membolehkan murid"

  &.&.# Mengamalkan

  +ara bersu+i

  mengikut Islam

  &.&.#.# ersu+i

  mengikut

  Islam

  a. Menyatakan pengertian dan

  kepentingan bersu+i dalam Islam

  i. menerangkan hukum bersu+i

  daripada hadas

  ii. membe6akan dua situasi

  bersih dan kotor

  +ontoh 4

  +arta

  hukum,

  +arta

  bergambar,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  14/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  b. Menyatakan +ara 5 +ara

  membersihkan kekotoran

  i. menerangkan adab%adab

  bersu+i

  ii. menun!ukkan anggota 5

  anggota badan yang perlu

  dibersihkan setiap hari

  iii. menyenaraikan alatan untuk

  bersu+i iaitu air , tanah dan

  benda5benda kesat

  i2. mewarnakan gambar

  2. suaikan gambar denganperkataan

  +. Menerangkan !enis%!enis air untuk

  bersu+i

  bahan

  mau!ud,

  %air,

  %tanah,

  %batu,

 • 7/24/2019 RPT PEND. ISLAM PEND. KHAS.doc

  15/33

  MINGGU OBJEKTIF KANDUNGANCADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARANBBM /CATATAN

  &.&.& Membe6akan

  !enis% !enis na!is

  &.&.* Membe6akan

  antara hadas

  ke+il dan hadas

  &.&.&.# >enis%!enis

  na!is

  &.&.*.# 1adas ke+il

  dan hadas

  besar

  i. latihan praktik bersu+i

  a. Menyatakan erti dan !enis%!enis

  na!is dalam Islam

  i. perbin+angan mengenai !enis%

  !enis na!is

  ii. menyenaraikan +ontoh na!is

  iii. suaikan gambar dengan

  perkataan

  b. Membersihkan na!is

  mughalla6ah

  m