23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 Minggu Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks 1 2/1/2014 3/1/2014 MINGGU ORIENTASI 2 6/1/2014 10/1/2014 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan pencipta Pengurusan alam secara bertanggungjawab tanda bersyukur dengan anugerah Tuhan Pengurusan alam secara berhikmah untuk kebaikan semua hidupan. 1. Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab sebagai tanda 2.kesyukuran terhadap anugerah Tuhan. 3. Rujuk juga obj. 1-3 Unit 1 dalam Buku Teks. MS 1. i. Tayangan video/gambar/slaid tentang keindahan alam ciptaan Tuhan ii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam ciptaan Tuhan. iii.Lawatan ke tepi pantai /sungai /hutan simpan. iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1 Unit 1 Alam Harmoni Manusia Sejahtera 3 13/1/201 4 17/1/201 4 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan Pekerja beretika negara berjaya Etika kerja yang positif sebagai satu budaya Amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pekerja 1. Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan i. Temu ramah dengan kakitangan akademik/bukan akademik di sekolah tentang peraturan kerja. ii. Kajian kes tentang Unit 2 Pekerja Beretika Negara Gemilang. 1

RPT Pend Moral Ting 3 2014

  • Upload
    nursyid

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT Ting 3 2014

Citation preview

Page 1: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

Minggu Bidang Pembelajaran(BP)1:Nilai Berkaitan dengan

Perkembangan Diri

Kandungan Akademik Objektif / Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks

12/1/2014

– 3/1/2014

MINGGU ORIENTASI

26/1/2014

– 10/1/2014

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan penciptaPengurusan alam secara bertanggungjawab tanda bersyukur dengan anugerah Tuhan Pengurusan alam secara berhikmah

untuk kebaikan semua hidupan.

1. Menguruskan alam dengan penuh tanggungjawab sebagai tanda 2.kesyukuran terhadap anugerah Tuhan.3. Rujuk juga obj. 1-3 Unit 1 dalam Buku Teks. MS 1.

i. Tayangan video/gambar/slaid tentang keindahan alam ciptaan Tuhanii. Membuat buku skrap tentang keindahan alam ciptaan Tuhan.iii.Lawatan ke tepi pantai /sungai /hutan simpan.iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1

Unit 1 Alam Harmoni Manusia Sejahtera

313/1/2014

– 17/1/2014

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Pekerja beretika negara berjayaEtika kerja yang positif sebagai satu budaya Amanah dalam menjalankan tugas

sebagai seorang pekerja- Peraturan kerja- Imej organisasi- Banteras rasuah

1. Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi peraturan kerja.2. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 2 dalam Buku Teks. MS 8

i. Temu ramah dengan kakitangan akademik/bukan akademik di sekolah tentang peraturan kerja.ii. Kajian kes tentang etika kerja seorang guru, doktor dan polis.iii. Mengumpul maklumat daripada media cetak/elektronik tentang pekerja-pekerja contoh dalam sesuatu organisasi.iv. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 2

Unit 2

Pekerja Beretika Negara Gemilang.

420/1/2014

–24/1/2014

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Pegangan hidup yang teguh menjamin maruah diri terpeliharaKeupayaan menjaga maruah diri dalam kehidupan Amalan cara hidup yang sihat

- Pegangan agama yang kukuh- Usaha memajukan diri dalam

pelbagai bidang.

1.Mengamalkan cara hidup yang sihat demi maruah diri.

2.Rujuk juga objektif 1-3 dalam Buku Teks Unit 3. MS 14.

i. Mencari maklumat tentang kahidupan seorang yang berjaya dalam hidup.ii. Perbincangan tentang cara untuk memajukan diri dalam pelbagai bidang.iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3.

Unit 3

Harga Diriku Maruah Hidupku

1

Page 2: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

527/1/2014

– 30/1/2014

1.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Pekerja bertanggungjawab produktiviti meningkatSedar tentang diri sebagai pekerja Sikap bertanggungjawab

menjalankan tugas sebagai seorang pekerja- Usaha meningkatkan produktiviti.

1. Menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan sebagai pekerja sempurna.2.Rujuk juga objektif 1-3 dalam Buku Teks Unit 4 MS 20.

i. Menyediakan senarai tugas seorang pekerja (guru, tentera, pekerja kilang pembuatan) dan membincangkan kesannya jika tugas tersebut tidak dibuat dengan bersungguh-sungguh.iii.Rujuk juga aktiviti Buku TeksUnit 4.

Unit 4

Tugasku Tanggungjawabku

Cuti Tahun Baru Cina

63/2/2014

– 7/2/2014

1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian.

Amalan berhemah tinggi menjamin hubungan dengan individu lainKesediaan menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Sedar dan sanggup membetulkan

kesilapan diri Sedia menerima kritikan dan

pandangan yang membina.

1.Bersedia mengakui kesilapan dan berfikiran terbuka terhadap kritikan dan pandangan untuk perkembangan diri.

2.Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 5.

MS 26

i. Menonton filem/membaca petikan dan menilai watak-watak yang menunjukkan kesediaan : - mengakui kesilapan diri

- menerima kritikan- pandangan yang membina

ii. Main peranan – situasi berkaitan dengan menyedari dan mengakui kesilapan diri.iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.

Unit 5

Amalan Berbudi Hidup Sejahtera

710/2/2014

–14/2/2014

1.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci penyelesaian konflikToleransi mewujudkan persefahaman Amalan toleransi membantu

menyelesaikan masalah- Saling memahami- Fikiran terbuka- Saling menghormati- Kesabaran- Baik sangka

1.Mengamalkan sikap toleransi semasa menyelesaikan masalah

2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 6.

MS 31

i. Pemerhatian terhadap kumpulan yang membuat aktiviti menyelesaikan masalah dan membuat laporan.ii. Mengumpul dan membincangkan isu daripada keratan akhbar yang menunjukkan amalan toleransi.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.

Unit 6

Toleransi Kunci Kedamaian.

817/2/2014

– 21/2/2014

1.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari asas kecemerlanganSikap berdikari membawa kejayaan dalam bidang yang diceburi Amalan berdikari dalam

menjalankan tugas bagi memastikan kejayaan dalam kerjaya yang

1. Berdikari dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kewajipan dengan cemerlang tanpa bantuan orang lain.2. Rujuk juga objektif

i. Tugasan kumpulan tentang sikap berdikari dalam melaksanakan sesuatu tugas di kalangan individu atau kumpulan dengan cemerlang.

- Pekerja

Unit 7

Berdikari Tangga Kejayaan

2

Page 3: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

diceburi.- Pekerja- Usahawan- Ahli Sukan

1-3 Buku Teks Unit 7 MS 35.

- Usahawan- Ahli Sukan.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.

924/2/2014

– 28/2/2014

1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Usaha berterusan menjamin kecemerlanganDaya usaha pasti membawa kejayaan Usaha yang berterusan bagi

memastikan kejayaan dalam pelbagai bidang- Sukan

- Ekonomi

1.Berusaha secara berterusan dalam pelbagai bidang sehingga berjaya.

2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 8 MS 42.

i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan negara dalam bidang sukan dan ekonomi.ii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.

Unit 8

Kerajinan Penentu Kejayaan

103/3/2014

– 7/3/2014

UJIAN PENILAIAN PERTAMA

1110/3/2014

– 14/3/2014

1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Sayangi diri hargai kehidupanGejala HIV/AIDS mengancam kehidupan Sedar akan punca dan akibat gejala

HIV/AIDS Tidak terlibat dengan gejala yang

boleh menyebabkan HIV/AIDS Usaha membantu penghidap

HIV/AIDS

1. Menyayangi diri dengan menjauhi gejala yang boleh menyebabkan HIV/AIDS2. Membantu dan memberi sokongan moral kepada penghidap HIV/AIDS. 3. Rujuk juga objektif 1-4 Buku Teks Unit 9 MS 48

i. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala HIV/AIDS. ii. Menghasilkan esei bertajuk ‘Gejala HIV/AIDS mengancam manusia’iii. Ceramah oleh wakil majlis AIDS Malaysia.iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

Unit 9

Hidup Bermakna Tanpa AIDS

1217/10/2014

–21/10/2014

1.10 Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Pemerhatian yang adil, rakyat sejahteraPrinsip keadilan kerajaan menjamin kesamarataan Layanan yang adil kepada rakyat

jelata- Pendidikan- Kesihatan

- Infrastruktur

1. Menerima prinsip keadilan yang diamalkan kerajaan2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 10 MS 54.

i. Kaji selidik tentang kemudahan/perkhidmatan asas yang disediakan oleh kerajaan di kawasan bandar dan luar bandar.ii. Pidato yang bertama ‘ Peluang- peluang pendidikan yang disediakan oleh kerajaan’iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

Unit 10

Pembangunan Untuk Semua Menjamin Kemakmuran Negara

3

Page 4: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 13

31/3/2014 -

4/4/2014

1.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Amalan sikap rasional mencerminkan kebijaksananKebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatu tindakan menjamin hubungan yang harmonis Kebolehan menimbangkan kesan

pertuturan dan perlakuan terhadap diri dan orang lain- Anggota keluarga- Rakan

- Jiran

1. Berupaya menimbangkan kesan setiap pertuturan dan perlakuan.

2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 11 MS 59.

i. Mengkaji dialog (skrip/rakaman) yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan secara adil.ii. Mengkaji skrip drama/sketsa/rakaman yang menggambarkan penyelesaian masalah/membuat keputusan tanpa pertelingkahan.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

Unit 11

Bijak Bertindak Menjamin Kesejahteraan

147/4/2014

- 11/4/2014

1.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Kesederhanaan amalan muliaKesederhanaan menjamin kesejahteraan bersama Amalan kesederhanaan dalam

menyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran- Majlis keluarga- Majlis di sekolah- Perayaan agama/kaum- Hari kebesaran negara

1. Mengamalkan sikap bersederhana dalam memyambut sesuatu majlis, perayaan dan hari kebesaran.

2. Menerima amalan kesederhanaan oleh keluarga, sekolah dan kerajaan

3. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 12 MS 65.

i. Senarai semak reaksi individu terhadap amalan kesederhanaan semasa menyambut perayaan/hari kebesaranii. mengumpul maklumat/gambar tentang sambutan kenduri/perayaan/hari kebesaran dan berbincang tentang amalan kesederhanaan semasa sambutan majlis berkenaan.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.

Unit 12

Berhemat Dalam Perbelanjaan

1514/4/2014

- 18/4/2014

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Kerukunan rumah tangga menjamin kesejahteraan keluargaKasih sayang ibu bapa membentuk kebahagiaan keluarga Peranan ibu bapa mendidik anak-

anak dengan penuh kasih sayang- Mengasuh

- Memberi pendidikan

1. Menerima peranan ibu bapa dan mentaati asuhan dan didikannya.2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 13 MS 72.

i. Menyenaraikan peranan ibu bapa.ii. Melakonkan kehidupan sebuah keluarga dan membuat penilaian/ramalan.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13.

Unit 13

Kasih Dicurah Asuhan Ditaati

1621/4/2014

- 25/4/2014

2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga

Memuliakan setiap anggotakeluarga dengan

Hormat budaya keluarga demi kesejahteraan bersamaPrinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga Amalan prinsip kekeluargaan

1. Menerima dan mematuhi prinsip-prinsip dalam keluarga.

2. Rujuk juga objektif

i. Bercerita tentang prinsip kekeluargaan masing-masing - Peraturan, maruah dan keputusan keluarga.ii. Mencipta prinsip kekeluargaan

Unit 14

Prinsip Kekeluargaan Asas Keharmonian

4

Page 5: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

- Peraturan- Maruah- Keputusan keluarga

1-3 Buku Teks Unit 14 MS 78.

yang diingini.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

1728/4/2014

-2/5/2014

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga

Tradisi kekeluargaan pengikat keluarga bahagiaAmalan adat dan pantang larang menjamin tradisi kekeluargaan Amalan adat dan pantang larang

memelihara keharmonian keluarga- Kelahiran- Perkahwinan- Kematian

1. Menjaga nama baik dan maruah keluarga2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 15 MS 83.

i Mengumpul maklumat tentang adat dan pantang larang keluarga.ii. Menyediakan buku skrap tentang adat dan pantang larang keluargaiii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

Unit 15

Amalan Adat Warisan Keluarga

185/5/2014

-9/5/2014

2.4 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Kesejahteraan hidup berkeluarga memartabatkan maruah keluarga.Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya Tanggungjawab memelihara maruah

keluarga- Usaha meningkatkan kemajuan diri dan keluarga- Tidak melibatkan diri dalam

perlakuan yang tidak sihat.

1. Menjaga nama baik dan maruah keluarga.2. Rujuk juga objektif

1-3 Buku Teks Unit 16 MS 89.

i. Perbincangan tentang watak yang menjaga maruah keluarga berdasarkan tayangan filem/drama.ii. Menyediakan peta minda tentang perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga maruah keluarga.ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 16

Unit 16

Maruah Keluarga Impian Bersama

19-2012/5/2014

-23/5/2014

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2116/6/2014

-20/6/2014

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk

Alam sekitar berkualiti menjamin kesejahteraan bersamaPenjagaan alam sekitar tanggungjawab bersama Penglibatan dalam menjaga

keseimbangan ekosistem

1. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti penjagan alam sekitar.2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit

i. Mengumpulkan gambar dan keratan akhbar tentang perlakuan individu yang menjaga alam sekeliling.ii. Sumbang saran tentang sebab, akibat dan cara mengawal

Unit 17

Pemeliharaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

5

Page 6: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

mengekalkan keseimbangan ekosistem.

- Individu- Berkumpulan

17 MS 95. pencemaran.iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 17.

2223/6/2014

-27/6/2014

3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar.

Keadaan saling memerlukanhubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak ternilaiUdara bersih menjamin hidup sihat. Punca pencemaran udara dan

kesaanya Peranan pelbagai pihak dalam

menangani pencemaran alam sekitar.

1. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh mencemarkan udara.2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 102.

i. Mengumpul maklumat tentang sebab, akibat dan cara mengawal pencemaran dari media cetak dan elektronik.ii. Projek-projek pengawalan pencemaran udara

- Projek kitar semula- Projek pelupusan

sampahiii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 18.

Unit 18

Udara Bersih Hidup Selesa

231/7/2014

-4/7/2014

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Pengekalan sumber laut sebagai warisan alam Pengekalan sumber laut tanggungjawab bersama Kepentingan laut dan lautan kepada

manusia- Sumber Protein- Sumber tenaga

Tenggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin- Penyu- Dugong dugon- Terumbu karang

1. Menyedari kepentingan laut dan lautan kepada manusia.2. Bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan marin.3. Rujuk juga objektif 1-3 Unit 19 MS 109.

i. Tayangan filem dokumentari tentang kepentingan laut dan lautan kepada kehidupan.ii. Menulis surat penghergaan kepada organisasi yang melindungi hidupan marin.iii. Melibatkan diri dengan projek yang dijalankan melindungi hidupan marin.

ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 19.

Unit 19

Sumber Laut Terpelihara Manfaat Bersama

247/7/2014

-11/7/2014

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitarAktiviti terancang menjamin kualiti alam sekitar Pengurusan aktiviti manusia secara

terancang- Pembangunan yang terancang- Tiada pembakaran terbuka- Pembuangan sisa toksik secara

terancang dan terkawal.

1. Lebih prihatin terhadap isu alam sekitar dan melibatkan diri dalam aktiviti menjaganya.2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 20 MS 115.

i. Aktiviti kreatif seperti mencipta puisi/cogan kata/lirik dan melukis poster tentang penjagaan alam sekitar.ii. Mengumpul maklumat/membuat kajian kes tentang kagiatan yang merosakkan alam sekitar - Penerokaan hutan/pembalakan haramiii. Rujuk juga aktiviti buku teks

Unit 20Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara

6

Page 7: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

Unit 20

2514/7/2014

–18/7/2014

4.1 Cinta akan Negara

Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

Sayangi khazanah negara, warisan bangsaKhazanah negara kebanggaan kita Khazanah negara dihargai dan

dipelihara- Seni bina negara- Tempat-tempat bersejarah- Warisan kesenian negara

1. Berbangga dengan khaanah negara.

2. Menyokong segala usaha pemeliharaan khazanah negar.

3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit21 MS 122

i. Aktiviti permainan tradisional- congkak, gasing dan wau

ii. Buku skrap tentang khazanah negara dalam aspek seni bina negara, tempat-tempat bersejarah dan warisan kesenian negara.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Unit 21

Khazanah NegaraWarisan Bersama

2621/7/2014

-25/7/2014

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Rukun Negara asas pegangan hidup rakyatPrinsip Rukun Negara dihayati bersama Kepentingan prinsip Rukun Negara Usaha untuk menghayati dan

mengamalkan prinsip Rukun Negara.

1. Memghayati dan mengamalkan prinsip Rukun Negara2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 22 MS 130.

i. Menyenarai perlakuan yang menunjukkan penghayatan terhadap Prinsip Rukun Negaraii. Minggu Penghayatan Rukun Negara Contoh aktiviti : kuiz/cogan kata/ melukis poster.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Unit 22

Rukun Negara Asas Kesetiaan.

CUTI HARI RAYA PUASA

2730/7/2014

–1/8/2014

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Kesediaan rakyat berkorban untuk program negara menjamin kecemerlangan negaraKesediaan menjayakan pelbagai program negara bermula dari hati Kesediaan dan kesanggupan rakyat

menjayakan pelbagai kempen negara- Melancong Dalam Negeri- Belilah Barang Buatan

Malaysia- Masyarakat Penyayang

1 Menyokong dan melibatkan diri dalam pelbagai kempen negara2. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 23 MS 137.

i. Mencipta/mengumpul risalah tentang tempat-tempat pelancongan dalam negara.ii. Pemeran Barangan Buatan Malaysia di bilik darjah.iii. Kutipan derma untuk Hari Pahlawan.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Unit 23

Berkorban Demi Kemajuan Negara

2730/7/2014

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Pendidikan sempurna membentuk insan cemerlang

1. Berhak mendapat didikan dan ilmu

i. Perbincangan tentang peranan ibu bapa, guru, masyarakat dan media

Unit 24

7

Page 8: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

–1/8/2014 Membela, memberi naungan

dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Pendidikan menjamin masa depan anak-anak Pembentukan insan berakhlak mulia

melalui pendidikan formal dan tidak formal tanggungjawab bersama- Ibu bapa- Guru- Masyarakat- Media massa

pengetahuan.2. Memahami dan menerima bahawa ibu bapa, guru, masyarakat dan media massa bertanggungjawab memberikan pendidikan kepada anak-anak.3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 24 MS 143.

massa dalam memberi pendidikan kepada anak-anak.ii. Pidato bertajuk ‘Kepentingan kanak-kanak memperoleh pendidikan yang sempurna’ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

Pendidikan Membentuk Keperibadian Mulia

28 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

2911/8/2014

-15/8/2014

5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbang- an dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Pengiktirafan hak wanita menjamin kebahagian keluargaHak wanita sebagai isteri, ibu dan pendidik serta pengasuh dalam kehidupan berkeluarga Hak wanita sebagai isteri seperti

mana dalam ‘ikrar nikah’ Hak wanita sebagai ibu

Pengurusan keluargaPeranan sebagai pendidik & pengasuh

1. Menerima wanita sebagai angota penting dalam keluarga2. Menghormati peranan wanita sebagai ibu yang menguruskan rumah tangga.3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 25 MS 149.

i. Forum – ‘Peranan wanita dalam keluarga’ii. Pantomin – hari Ibuiii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

Unit 25

Wanita Insan Istimewa

2911/8/2014

-15/8/2014

5.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Pengiktirafan terhadap pekerja pemangkin produktivitiHak pekerja untuk mendapat pengiktirafan Jasa dan sumbangan pekerja perlu

dihargai- Hari Pekerja- Ganjaran dan penghargaan

1. Menyokong usaha mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks unit 26 MS 155.

i. Sumbang saran/perbincangan tentang sumvangan pekerja dalam kehidupan seharian.ii. Mengumpul maklumat tentang objektif Hari Pekerja disambut setiap tahun.iii.Mencipta slogan bagi mengiktiraf sumbangan pekerja kepada negara.

Unit 26

Pekerja : Jasamu Dihargai, Hakmu Diiktiraf

3018/8/2014

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang

Kecacatan bukan penghalang produktiviti

1 Menerima bahawa golongan kurang

i. Lawatan ke rumah golongan kurang berupaya

Unit 27

8

Page 9: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

-22/8/2014

BerupayaMemberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Golongan kurang berupaya mampu menyumbang kepada negara Peranan dan sumbangan golongan

kurang berupaya dalam pelbagai bidang- Ekonomi- Sosial- Agama

berupaya juga dapat menyumbang dalam pelbagai bidang2. Rujuk juga objektif 1-2 Unit 27 MS 160.

ii. Membuat folio tentang individu/golongan kurang berupaya yang berjasaiii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

Kecacatan Bukan Penghalang

3018/8/2014

-22/8/2014

5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Pendidikan kepenggunan membantu mengenakkan hak penggunaPengetahuan kepenggunan pemangkin kualiti barangan dan perkhidmatan

Pendidikan kepenggunaan mendidik pengguna bersikap lebih rasinal

- Pilihan barangan dan perkhidmatan berdasarkan harga dan kualiti

- Menyuarakan ketidakpuasan hati

- Tuntutan ganti rugi melalui pampasan

- Tuntutan terhadap alam sekitar yang bersih dan selamat.

1. Menggunakan pengetahuan kepenggunaan dalam menegakkan hak sebagai pengguna2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teka Unit 28 MS 169.

i. Ceramah tentang pendidikan kepenggunaan oleh ahli kelab pengguna.ii. Manulis surat/artikel menyuarakan ketidakpuasan hati tentang barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang diterima.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

Unit 28

Pengguna Bijaksana Hak Terbela

3125/8/2014

-29/8/2014

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang- undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

Undang-undang menjamin kesejahteraan masyarakatUndang-undang membantu masyarakat berdisiplin

Salah laku perlu diatasi berlandaskan undang-undang

- Gengsterisme- Vandalisme- Pengedaran/penjualan bahan

media ebrunsur lucah- Menciplak hasil ciptaan orang lain.

1 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undang2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 29 MS 176.

i. Ceramah tentang salah laku yang perlu diatasi berdasarkan undang- undang.ii. Forum.sketsa tentang kegiatan yang menyalahi peraturan dan undang-undangiii.Tayangan filem tentang salah lakuiv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

Unit 29

Mematuhi Undang-undang Asas Kejahteraan

3125/8/2014

6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan kematangan diri.

1 Berfikir sebelum bersuara

i. Sumbang saran untuk menyelesaikan masalah tentang

Unit 30

9

Page 10: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

-29/8/2014

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Amalan berfikir sebelum bersuara menjamin keputusan terbaik

Amalan berfikir sebelum bersuara

- Proses membuat keputusan dan mengambil tindakan

2.Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 30 MS 182.

sesuatu isu dan membuat keputusanii. Sesi perbincangan antara pengawas/AJK kelas/pemimpin murid dengan murid-murid lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah.iii . Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

Berfikir Sebelum Bersuara

321/9/2014

-5/9/2014

6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Kebebasan mendapat pendidikan agama menjamin kesejahteraan bersamaRakyat Malaysia bebas mendapat pendidikan agama- Peluang mendapat pendidikan agama seperti yang diperuntukan- Pendidikan formal dan tidak formal ( Institusi pendidikan, rumah, tempat-tempat beribadat)

1 Menerima bahawa setiap individu bebas mendapat pendidikan agama.2. Mendapat pendidikan agama secara formal atau tidak formal.3. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 31 MS 187.

i. Mencari maklumat daripada internet tentang pendidikan agama dan membincangkannya.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Unit 31

Pendidikian Agama Menjana Kesejahteraan Negara

321/9/2014

-5/9/2014

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Program negara dijayakan bersamaPelaksanaan kempen negara tanggungjawab bersama

Tangungjawab pelbagai pihak bagi menjayakan kempen-kempen yang dianjurkan demi kemajuan negara

- Agensi kerajaan- Badan bukan kerajaan- Pihak swasta - Individu

1 Melibatkan diri dalam menjayakan kempen- kempen yang dianjurkan demi kemajuan negara2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 32 MS 193.

i. Melukis poster kempen yang dianjurkani. Pertandingan mencipta/melukis logo/tema sempena sesuatu kempeniii.Perbincangan tentang lirik lagu bagi sesuatu sambutan kempen.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

Unit 32

Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara Tanggungjawab Bersama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

338/9/2014

6.5 Sikap Keterbukaan Sikap terbuka menjamin kebaikan semua pihak

1. Bersikap terbyuka dalam membuat

i. Senarai semak : penilaian kendiri tentang sikap keterbukaan murid.

Unit 33

10

Page 11: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

-12/9/2014

Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Amalan sikap terbuka menjamin hubngan yang harmonis

Amalan skap keterbukaan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi

- Perbincangan dan mesyuarat (keluarga, rakan, guru dan anggota masyarakat)

keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah dalam pelbagai situasi.

2. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 33 MS 199.

ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.Sikap Keterbukaan Membentuk Hubungan Harmonis

338/9/2014

-12/9/2014

7.1 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Penyelesaian konflik tanpa keganasan menjamin keamananPenyelesaian konflik secara diplomasi demi kebaikan bersama

Saling membantu dan bersama-sama menjayakan pelbagai dasar negara

- Ekonomi - Sosial

1. Menyokong dan melibatkan diri dalam menjayakan dasar negara2. Rujuk juga objektif 1-3 Bukur Teks Unit 34 MS 206.

i. Menghasilkan peta minda tentang matlamat, objektif, pelaksanaan dan kesan sesuatu dasar kerajaan.ii. Kajian tentang keberkesanan sesuatu program pembangunan negara kepada kerajaan dan rakyat.iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

Unit 34

Diplomasi Menjana Keamanan

3422/9/2015

-26/9/2014

7.2 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Rakyat pemangkin kejayaan dasar negaraDasar negara dijayakan bersama

Saling membantu dan bersama-sama menjayakan pelbagai dasar negara

- Ekonomi- Sosial

1.Menyokong dan melibatkan diri dalam menjayakan dasar negara.2. Rujuk juga objektif 1-2 Buku Teks Unit 35 MS 212.

i. Menghasilkan peta minda tentang matlamat/objektif, pelaksanaan dan kesan sesuatu dasar kerajaan.ii. Kajian tentang keberkesanan sesuatu program pembangunan negara kepada kerajaan dan rakyat.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

Unit 35

Rakyat Muafakat Negara Berjaya

3422/9/2015

-26/9/2014

7.3 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Hormat-menghormati antara negara penting untuk kesejahteran sejagatKemerdekaan lambing kedaulatan sesebuah negara

Kemerdekaan sesebuah negara dihormati

Sebarang bentuk pencerobohan terhadap sesebuah negara mesti dielakkan

- Pencerobohan sempandan

1. Menghormati kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah negara.2. Rujuk juga objektif 1-3 Buku Teks Unit 36 MS 220.

i. Mencari maklumat dari internet tentang sejarah kemerdekaan negara-negara jiran.ii. Mengumpul keratin akhbar tentang kes pencerobohan sempadan negara-negara di dunia dan membuat rumusan.ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

Unit 36

Hormat-menghormati Membawa Berkat

11

Page 12: RPT Pend Moral Ting 3 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3

negara ( daratan, perairan dan udara)

35-371/10/2014

-17/10/2014

PEPERIKSAAN PMR

38-4220/10/2014

-21/11/2014

PROGRAM SELEPAS PMR

CUTI AKHIR TAHUN

12