Click here to load reader

SAINS THN 4

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

Text of SAINS THN 4

MODUL LATIHAN KESELURUHAN TAHUN 4

SECTION ABAHAGIAN AAnswer all the questions.Jawab semua soalanEvery question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then, blacken your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question.Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang berikutnya.

1.Which of the following is a basic need of human ?

Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia?

A

B

C

D2. Which one of the following is not a basic need of plants ?

Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?

A Water

Air B Air

Udara

C Soil

Tanah D Sunlight

Cahaya matahari

3.Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the breathing structure for animal P ?

Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur

pernafasan bagi haiwan P

DIAGRAM 1RAJAH 1

4.Diagram 2 below shows a simple experiment.

Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas

DIAGRAM 2RAJAH 2

The experiment above shows that animals need

Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan A sunlight.

Cahaya matahari B food.

Makanan

C air.

udara

D water.

air

5. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by ..

Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan

DIAGRAM 3RAJAH 3

A living in a cave.

hidup di dalam gua B having thick fur.

bulu yang tebal

C wallowing in the mud.

berkubang dalam lumpur D having humps on its back.

bonggol di belakang

6.The plant shown in Diagram 5 responds to

Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap

DIAGRAM 5RAJAH 5

I water.

Air

II light.

cahaya

III touch.

sentuhan

A III only

III sahaja

B I and II only

I, dan II sahaja

C II and III only

II, dan III sahaja

D I, II and III

I, II, dan III

7. Diagram 6 shows an animal. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.

DIAGRAM 6RAJAH 6

What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to live in the

desert ? Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun?

AIts skin is loose and folded.

Kulitnya longgar dan berkedut

B It has humps.

Ia mempunyai bonggol

CIt has thin fur.

Ia mempunyai bulu nipis

DIt has strong legs.

Ia mempunyai kaki yang kuat

8. Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days ?

Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu?

I

II

III

A I and II only

I, dan II sahaja

B I and III only

I, dan III sahaja

C II and III only

II, dan III sahaja

D I, II and III

I, II, dan III

9. Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. Then, he puts a stone into the water in the measuring cylinder. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm3. What is the volume of the stone ?

Richard menuangkan 250 cm air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm. Apakah isi padu batu itu? A 45 cm3

45 cm B 50 cm3

50 cm

C 55 cm3

55 cm D 60 cm310. The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper.

Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf.

The estimated area of the object is

Anggaran luas objek itu ialah

A 23 cm2.

23 cm2 B 30 cm2.

30 cm2

C 33 cm2.

33 cm2 D 38 cm2.

38 cm211. Everyday Roslan goes to school at 6.50 a.m. He arrives at school at 7.15 a.m. How long does it take for Roslan to go to school and return home daily ?

Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul

7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari? A 25 minutes

25 minit B 30 minutes

30 minit

C 50 minutes

50 minit D 60 minutes

60 minit

12. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ?

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7?

DIAGRAM 7RAJAH 7

I Rubber

Getah

II Wood

Kayu

III Metal

Logam IV Plastic

Plastic

A I and II only

I, dan II sahaja

B II and III only

II, dan III sahaja

C I, II and IV only

I, II, dan IV sahaja

D I, III and IV only

I, III, dan IV sahaja

13. Which of the following objects can conduct electrical energy ? Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik A Metal spoon

Sudu logam

B Glass plate

Pinggan kaca

C Rubber band

Gelang getah

D Wooden ruler

Pembaris kayu

14. Which of the following materials come from animals ?

Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan? I Fur

Bulu II Leather

Kulit

III Cotton

Kapas IV Silk

Sutera A I and II only

I, dan II sahaja B II and IV only

II, dan IV sahaja

C I, II and IV only

I, II, dan IV sahaja

D I, II, III and IV

I, II, III, dan IV

15. Which objects in the picture below can be grouped together ?

Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama?

A P and Q

P, dan Q

B P and S

P, dan S

C P, Q and R

P, Q, dan R D P, Q and S

P, Q, dan S

16. Which of the objects listed above can rust ?

Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat? A P and Q only

P, dan Q sahaja

B P and S only

P, dan S sahaja

C Q and R only

Q, dan R sahaja

D P, Q and S only

P, Q, dan S sahaja

17. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from

Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada

A cotton.

Kapas B silk.

Sutera

C leather.

kulit

D fur.

bulu

18. Diagram 8 shows a planet in Solar System.

Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria.

DIAGRAM 8RAJAH 8

The planet shown above is

Planet yang ditunjukkan di atas ialah

A Saturn.

Zuhal

B Jupiter.

Musytari C Mercury.

Utarid

D Neptune

Neptun

19. The hottest planet in the Solar System is

Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah

A Mercury.

Utarid

B Venus

Zuhrah

C Jupiter.

Musytari

D Saturn.

Zuhal

20. Which of the following is not the part of the Solar System ?

Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria?

A Asteroid

Asteroid B Meteoroid

Meteoroid

C The planets

planet

D Constellation

buruj

21. Diagram 9 shows some light on the sky.

Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit.

DIAGRAM 9Rajah 9

The light is

Cahaya itu ialah A asteroids.

Asteroid B meteor.

Meteor

C star.

Bintang D moonlight.

Cahaya bulan

22. Diagram 10 shows a crater.

Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah.

DIAGRAM 10RAJAH 10

How is this crater formed on the Earths surface ?

Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi?

A The movement of a layer of the Earth.

Pergerakan lapisan Bumi

B A star hit the surface of the Earth.

Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi

C A meteor hit the surface of the Earth

Meteor menghentam permukaan Bumi.

D The rotation of the Earth around the Sun.

Peredaran Bumi mengelilingi Matahari

23. A telescope is created to help human beings to

Teleskop dicipta intuk membantu manusia

A see objects in the dark.

Melihat objek dalam gela