of 10 /10
Plastics made perfect

Simulation Moldflow 2015

 • Author
  vonhi

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Simulation Moldflow 2015

 • Plastics made perfect

 • Standard przemysowy wprojekto-waniu mechanicznym 3D Oprogramowanie do symulacji formowania wtryskowego Autodesk Simulation Moldfl ow, bdce jednym z rozwiza Autodesk do cyfrowego prototypowania, wyposaone jest wnarzdzia pomagajce przewidywa, opty-malizowa isprawdza poprawno projektw czci ztworzyw sztucznych, form wtryskowych imatryc do wyciskania. Firmy na caym wie-cie wykorzystuj oprogramowanie Autodesk Simulation Moldfl ow Adviser iAutodesk Simulation Moldfl ow Insight, by zmniejszy potrzeb stosowania kosztownych prototypw fi zycznych, ograniczy ilo potencjalnych wad produkcyjnych iszybciej wprowadza na rynek innowacyjne produkty.

  Spis treciWalidacja ioptymalizacja czci ztworzyw sztucznych .............................2

  Symulacja ukadu formy wtryskowej ........3

  Symulacja procesu przetwrstwa wtryskowego ....................4

  Obsuga formatw CAD modeli wypraski iformy oraz ich dyskretyzacja MES ......................6

  Ocena wynikw inarzdzia zwikszajce produktywno ..................7

  Porwnanie funkcjonalnoci wersji systemu Autodesk Simulation Moldfl ow................8

  Linia produktw Autodesk Simulation Moldfl owAutodesk oferuje szerok gam narzdzi do symulacji procesu formowania wtryskowego, pomagajcych analitykom CAE, projektantom, inynierom, producentom form iprzetwrcom tworzyw sztucznych tworzy dokadniejsze prototypy cyfrowe oraz wprowadza na rynek lepsze produkty przy jednoczesnym obnieniu kosztw.

  Walidacja ioptymalizacja czci ztworzyw sztucznych

  Innowacyjne tworzywa sztuczne ifunkcjonalnie projektowane czci ztworzyw sztucznych s coraz powszechniejsze wniemal kadej brany. Polimery oraz kompozyty napeniane wknami stanowi odpowied na rosnc potrzeb obniania kosztw iszybszego wprowadzania produktw na rynek. Dzi bardziej ni kiedykolwiek wczeniej konieczne jest korzystanie znarzdzi do symulacji, pozwalajcych dogbnie zrozumie proces formowania wtryskowego czci ztworzyw sztucznych.

 • Rwnowaenie kanaw zasilajcychRwnowaenie kanaw doprowadzajcych tworzywo do form jednogniazdowych, wie-loprzewkowych, wielogniazdowych oraz rodzinnych dla zapewnienia identycznych warunkw wypeniania (czas, cinienie itempe-ratura) aprzez to obnienia napre izuycia tworzywa.

  Systemy gorco-kanaoweModelowanie elementw systemw gorcych kanaw iprogramowanie dysz zaworowych, pomagajcych eliminowa linie czenia ikontro-lowa faz dopakowania.

  Symulacja pynicia tworzywaSymulacja pynicia uplastycznionego tworzywa pomaga zoptymalizowa projekty wyprasek iform wtryskowych, ograniczy ilo potencjal-nych wad czci iusprawni proces formowania.

  Wady wyprasekOkrelanie potencjalnych wad czci, takich jak linie czenia strug tworzywa, pcherze powie-trza iwcigi (zapadnicia) na powierzchni oraz wprowadzanie wprojekcie poprawek pozwala-jcych unikn tych problemw.

  Wypenianie gniazda materiaem termoplastycznymSymulacja fazy wypeniania wprocesie wtrysku tworzyw termoplastycznych pomaga przewi-dzie sposb rozpywu stopionego tworzywa izapewni rwnomierne wypenienie gniaz-da formujcego, unikn niedotryskw oraz wyeliminowa, zminimalizowa lub wiadomie przesun pooenie linii czenia ipcherzy powietrza.

  Dopakowanie tworzywa termoplastyczne-go wfazie docisku formyOptymalizacja profi li cinienia docisku iwizu-alizacja wartoci irozkadu skurczu objtocio-wego funkcje pozwalajce zminimalizowa deformacj czci ztworzywa iograniczy ilo wad, takich jak wklsoci na powierzchni.

  Symulacja systemu doprowadzajcego tworzywo (zasilania)Modelowanie ioptymalizacja ukadw zim-no- igorco-kanaowych oraz konfi guracji przewek, wcelu poprawy jakoci powierzchni iminimalizacji deformacji czci oraz skrcenia czasu cyklu.

  Umiejscowienie przewkiOptymalna lokalizacja do 10 przewek wjednej analizie, zmoliwoci wykluczenia zdefi niowa-nych obszarw czci gdzie przewka jest nie-podana, wcelu zminimalizowania wymagane-go cinienia wtrysku, uzyskania rwnomiernego wypeniania gniazda, lokalizacji linii czenia itp.

  Kreator systemw zasilajcychZautomatyzowane modelowanie systemw zasilajcych model gniazda na podstawie wpro-wadzonych danych: rozmieszczeniu, wymiarach itypie komponentw jak wlewki, kanay doprowadzajce iprzewki.

  Symulacja ukadu formy wtryskowej

  Walidacja i optymalizacja czci plastikowych, form wtryskowych, doboru tworzyw i procesu formowania wtryskowego

 • DeformacjaPrzewidywanie deformacji wywoanych napr-eniami powtryskowymi. Okrelanie przyczyn iwielkoci deformacji oraz optymalizowanie projektu wypraski, formy, wyboru materiau iparametrw przetwarzania, pomagajce kon-trolowa deformacj czci.

  Kontrolowanie odksztace iruchw rdzeni Okrelanie warunkw wtrysku (jak: cinienie wtrysku, profi l docisku, lokalizacja przewki itp.) pozwalajcych zminimalizowa nieko-rzystne odksztacenia iruchy wiotkich rdzeni formujcych.

  Orientacja iamanie wkienKontrolowanie stopnia ukierunkowania wkien wgotowej wyprasce pod wpywem napre towarzyszcych pyniciu tworzyw, zuwzgld-nieniem amania dugich wkien szklanych pod-czas pokonywania obszarw oduych oporach przepywu (jak np. przewka), wcelu zmniejsze-nia skurczu ideformacji wypraski.

  Wymiana danych CAESprawdzanie poprawnoci ioptymalizacja pro-jektw czci ztworzyw sztucznych przy uyciu narzdzi do wymiany danych zoprogramowa-niem do symulacji mechanicznych MES. Moliwa jest wymiana danych CAE ztakimi systemami, jak Autodesk Simulation, ANSYS iAbaqus, ktre wykorzystuj rzeczywiste, inne wkadym miejscu wypraski iwysoce anizotropowe wa-ciwoci materiaowe inaprenia szcztkowe do przewidywania rzeczywistego zachowania czci ztworzyw sztucznych wwarunkach eksploatacji.

  Symulacja chodzenia formyPoprawa wydajnoci systemu chodzenia, mini-malizacja deformacji czci, uzyskanie gadkich powierzchni iskrcenie czasu trwania cyklu.

  Modelowanie komponentw chodzeniaAnaliza efektywnoci systemu chodzenia formy. Modelowanie ukadw chodzenia, (od prostych kanaw tradycyjnych po przekroje konformalne, przegrody iprzelewy do chodzenia ciasnych rdzeni oraz elementy formy ornej przewod-noci cieplnej.

  Analiza systemu chodzeniaOptymalizacja projektu formy iukadu cho-dzenia, pozwalajca osign rwnomierne chodzenie czci, skrci czas trwania cyklu, ograniczy deformacj czci iobniy koszty produkcji.

  Rapid heat cycle molding (RHC, RH&C, RTC, itp. wtrysk do podgrzanego gniazda)Konfi gurowanie zmiennych profi li tempera-tury powierzchni formy utrzymanie wyszej temperatury wtrakcie napeniania, pozwalajcej osign gadkie powierzchnie; obnienie tem-peratury na etapie docisku ichodzenia, umoli-wiajce zastygnicie wypraski wjak najkrtszym czasie cyklu.

  Symulacja skurczu ideformacjiWalidacja ioptymalizacja projektw wyprasek iform wtryskowych pod ktem kontroli skurczu ideformacji.

  SkurczPrzewidywanie ioptymalizacja skurczu czci na podstawie specyfi ki stosowanego materiau ipa-rametrw przetwarzania, pod ktem dotrzyma-nia tolerancji wymiarowych wypraski.

  Symulacja procesu wtryskiwania

 • Symulacja pynicia materiaw ter-moutwardzalnychSymulowanie wtrysku tworzywa termoutwar-dzalnego, reaktywnego formowania wtry-skowego (RIM), strukturalnego reaktywnego formowania wtryskowego (SRIM), termiczno-re-aktywnego formowania metod RTM oraz for-mowania wtryskowego mieszanek gumowych.

  Reaktywne formowanie wtryskowePrzewidywanie wypeniania form zlub bez mat strukturalnych zwkna szklanego; unikanie niedotryskw spowodowanych przedwczesnym utwardzeniem ywicy oraz identyfi kowanie pcherzy powietrza iproblematycznych linii czenia strug. Rwnowaenie kanaw doloto-wych, wybieranie rozmiaru maszyny wtryskowej oraz ocena wpywu jakoci materiaw termo-utwardzalnych.

  Otrysk mikroukadw elektronicznychSymulowanie otrysku mikroukadw ywic termoutwardzaln wraz zkontrol wpywu procesu na zachowanie pocze elektrycznych wukadzie (przewidywanie odksztace drutw czcych oraz przemieszcze ramki prowadz-cej wmatrycy chipa pod wpywem nierwnowa-gi cinienia wtworzywie podczas wtrysku.

  Zalewanie chipw jednostronnychSymulacja bezcinieniowego zalewania chi-pw wcelu przewidzenia rozpywu materiau termoutwardzalnego (przewanie mieszanek epoksydowych) wgniedzie midzy chipem apodstaw.

  Specjalistyczne narzdzia do symulacjiRozwizanie problemw iwyzwa projekto-wych przy pomocy symulacji.

  Otrysk wkadekOkrelanie wpywu obecnoci wformie wkadek (zmateriau ospecyfi cznych wasnociach ciepl-nych) na pynicie tworzywa termoplastycznego, szybko chodzenia ideformacj czci.

  Otrysk sekwencyjnySymulacja procesu, wktrym po wtryniciu do gniazda pierwszej czci ztworzywa forma jest uchylana (dla utworzenia szczeliny kolej-nego, zewntrznego gniazda) iobracana do drugiej pozycji, wktrej wtryskiwana jest druga, zewntrzna wypraska zinnego tworzywa.

  Dwjomno wiataSymulacja ioptymalizacja wasnoci optycznych formowanych wtryskowo czci ztworzywa sztucznego poprzez ocen zmian wskanika re-frakcji pod wpywem napre powtryskowych. Pozwala to dobra optymalny materia, warunki przetwrstwa isystem zasilajcy do produkcji plastikowych wyrobw optycznych.

  MuCell

  MuCell (Trexel, Inc.) to proces spieniania wtry-nitego tworzywa gazem wstanie nadkrytycz-nym. Wyniki jego symulacji to przede wszystkim sposb rozpywu tworzywa, cinienie wtrysku iwielko wytworzonych komrek. Czynniki te pozwalaj zoptymalizowa cz pod ktem procesu formowania, jak rwnie sam proces.

  Specjalne procesy formowaniaSymulowanie ioptymalizacja szerokiego zakresu specjalnych odmian procesu przetwrstwa wtry-skowego oraz ich zastosowa.

  Formowanie wtryskowe wspomagane gazemOkrelanie miejsca wlotw polimeru igazu, iloci tworzywa sztucznego wtryskiwanego przed wtryskiem gazu oraz optymalnej wielkoci iroz-mieszczenia kanaw gazowych.

  Wtrysk dwukomponentowy (iwielokomponentowy)Wizualizacja zachowania si materiaw wze-wntrznym iwewntrznym obszarze wypraski dwukomponentowej oraz ich dynamiczne-go wspoddziaywania podczas wtrysku. Optymalizacja doboru kombinacji materiaw zjednoczesnym deniem do maksymalizacji stosunku jakoci produktu do kosztw jego produkcji.

  Wtrysk zdoprasowaniemSymulacja jednoczesnego lub sekwencyjnego wtrysku iprasowania czci zpolimeru. Ocena potencjalnie odpowiednich materiaw, projek-tw czci iformy oraz warunkw przetwrstwa.

  Symulacja procesu przetwrstwa wtryskowego

 • Modele bryowe CADImport isiatkowanie geometrii zsystemw CAD opartych na Parasolid, zoprogramo-wania Autodesk Inventor, CATIA V5, Pro/ENGINEER, Creo Elements/ Pro, Autodesk Alias, Siemens NX, Rhino iSolidWorks oraz zuniwersalnych plikw ACIS, IGES iSTEP.

  Sprawdzanie bdw ipoprawkiSkanowanie importowanej geometrii iautoma-tyczne poprawianie bdw, ktre mog pojawi si podczas translacji modelu zoprogramowania CAD.

  Import / eksport linii osiowychImport ieksport linii osiowych segmentw ukadu doprowadzajcego ikanaw chodzenia zido oprogramowania CAD, pozwalajcy skr-ci czas iunikn bdw modelowania ukadw zasilania ichodzenia.

  Autodesk Simulation Moldfl ow CAD DoctorSprawdzanie, poprawianie iupraszczanie modeli bryowych importowanych zsystemw CAD 3D, umoliwiajce lepsze przygotowanie ich do symulacji.

  Symulacje 3DPrzeprowadzanie symulacji na zoonej geome-trii przy uyciu siatki elementw skoczonych 3D wpostaci czworocianw, jako optymalnej dla np. zczy elektrycznych, grubych elementw konstrukcyjnych igeometrii ozmiennej gruboci.

  Technologia Dual DomainSymulacja modeli bryowych czci cienkocien-nych przy uyciu technologii Dual Domain (siatka typu 2.5D). Moliwo jej atwego ge-nerowania bezporednio na bryach 3D modeli CAD usprawnia iteracyjny proces symulacyjno

  -optymalizacyjny.

  Siatka typu MidplaneSiatka zpaskich trjktw 2D zprzypisan gruboci, rozpita wrodku gruboci cianek czci cienkociennych ostrukturze powokowej.

  Obsuga formatw CAD modeli wypraski i formy oraz ich dyskretyzacja MES

  Autodesk Simulation Moldfl ow wyposaono wnarzdzia do translacji ioptymalizacji natywnego modelu CAD. Oprogramowanie obsuguje geometri zarwno czci cienkociennych (powokowych), jak igrubociennych (litych). Umoliwia wybranie typu iparametrw siatki elementw skoczonych wzalenoci od rodzaju geometrii modelu oraz danej dokadnoci symulacji iczasu jej wykonania.

 • Interpretacja iprezentacja wynikw Dostp do rnorodnych narzdzi umoliwiaj-cych wizualizacj modelu, ocen wynikw analiz iprezentacj.

  Porady dotyczce wynikw symulacjiInspekcja obszarw modelu wcelu identyfi -kowania podstawowych przyczyn wad (jak niedotryski, niezadawalajca jako powierzchni czci lub jej chodzenia) po wskazaniu obsza-ru wywietlane s podpowiedzi, jak poprawi form, wyprask lub proces.

  Fotorealistyczna wizualizacja wadIntegracja zoprogramowaniem Autodesk Showcase umoliwia analizowanie niemal fotorealistycznych renderingw cyfrowych pro-totypw, atym samym usprawnia ocen jakoci czci ztworzyw sztucznych.

  Narzdzia do automatycznego raportowaniaGenerator Raportw umoliwia tworzenie rapor-tw wformacie HTML, moliwych do odczytu wkadej przegldarce internetowej. Wyniki symulacji mona przygotowywa szybciej iatwo udostpnia je klientom, dostawcom iczonkom zespou.

  Moliwo eksportu do Microsoft Offi ceRaport wraz zobrazami ianimacjami moe by udostpniany take wformatach Microsoft Word iprezentacjach PowerPoint.

  Autodesk Simulation Moldfl ow CommunicatorOprogramowanie Autodesk Simulation Moldfl ow Communicator umoliwia wsp-prac zpracownikami zakadu produkcyjnego, kosztorysantami, dostawcami iklientami ze-

  wntrznymi. Wyniki analiz Autodesk Simulation Moldfl ow mona eksportowa do darmowego komunikatora, dziki czemu uczestnicy przedsi-wzicia mog atwiej wizualizowa, szacowaiporwnywa wyniki symulacji.

  Dane na temat materiawZwikszona precyzja symulacji dziki dokadnym danym materiaowym.

  Baza danych materiawWbudowana baza danych materiaw zawiera informacje oponad 8500 tworzywach sztucz-nych, niezbdnych wsymulacjach formowania wtryskowego.

  Autodesk Simulation Moldfl ow Plastics LabsLaboratoria badawcze Autodesk Simulation Moldfl ow Plastics Labs wiadcz usugi badania zleconych tworzyw ibudowania ich modeli ma-tematycznych (data-fi tting) wcelu umoliwienia importu do bazy materiaowej systemu.

  Narzdzia zwikszajce produktywnoPoradniki on-line izaawansowane opcje pomocy pomagajce zwikszy produktywno.

  Poradniki kosztorysoweOprogramowanie pozwala zidentyfi kowa gwne czynniki kosztw wdanym projekcie ipomaga je kontrolowa. Koszty produktu mona oszacowa woparciu odobr materiau, czas cyklu, prace niezbdne po rozformowaniu ikoszty stae.

  Porady dotyczce projektuOprogramowanie pozwala szybko zidentyfi ko-wa cechy modelu wypraski niezgodne zzasada-mi projektowania w przetwrstwie wtryskowym.

  Pomoc on-lineAutodesk Simulation Moldfl ow pomaga inter-pretowa wyniki analiz podpowiadajc midzy innymi jak wyszukiwa irozwiza typowe problemy. Dowiedz si wicej oteorii solwerw, interpretowaniu wynikw symulacji oraz projek-towaniu lepszych czci ztworzyw sztucznych iform wtryskowych.

  Automatyzacja idostosowywanieOprogramowanie Autodesk Simulation Moldfl ow umoliwia automatyzacj typowych zada imoe by dostosowane do potrzeb danej organizacji.

  Narzdzia APINarzdzia interfejsu programowania aplikacji (API) pozwalaj zautomatyzowa typowe zadania, do-stosowa interfejs uytkownika, uywa aplikacji zewntrznych producentw oraz zautomatyzo-wa przestrzeganie standardw korporacyjnych isprawdzonych sposobw postpowania przy realizacji projektw.

  Ocena wynikw i narzdzia zwikszajce produktywno

  Oprogramowanie umoliwia wizualizacj i ocen wynikw symulacji oraz korzystanie z narzdzi automatycznego raportowania, ktre uatwiaj udostpnianie wynikw innym uczestnikom projektu. Uytkownicy mog korzysta z takich funkcji jak baza danych materiaw i poradniki on-line, ktre dodatkowo zwikszaj wydajno pracy.

 • Porwnanie funkcjonalnoci wersji systemu Autodesk Simulation Moldfl ow

  Porwnujc funkcje produktw zrodziny Autodesk Simulation Moldfl ow dowiesz si, jak oprogramowanie Autodesk Simulation Moldfl ow Adviser iAutodesk Simulation Moldfl ow Insight moe speni potrzeby Twojej organizacji.

  Autodesk Simulation Moldfl ow Adviser Autodesk Simulation Moldfl ow Insight

  STANDARD PREMIUM ULTIMATE STANDARD PREMIUM ULTIMATE

  Technologia dyskretyzacjiDual domain3D

  Midplane

  Wspdziaanie z programami CADModele bryowe CADCzciZespoy

  Moliwoci symulacjiWypenianieLinie czenia, pcherze powietrza, wcigi na powierzchniUmiejscowienie przewkiOkno technologiczneOdpowietrzanie gniazda

  Projektowanie eksperymentu (DOE)

  Krystalizacja przy zastyganiu

  Rwnowaenie kanaw dolotowych

  Docisk

  Chodzenie

  Chodzenie konformalne**

  Stany nieustalone temperatury formy

  Grzanie/studzenie formy (RCC)

  Deformacja

  Orientacja wkien

  Otrysk wkadek

  Aplikacje na wyprasce

  Otrysk sekwencyjny

  Odksztacenie rdzeniaOdksztacenie pocze drutowych iramek chipw

  Porady on-line

  Porady dotyczce projektu

  Porady dotyczce wynikw symulacji

  Porady dotyczce kosztw

  Procesy formowaniaWtrysk tworzyw termoplastycznychReaktywne formowanie wtryskowe iformowanie metod RTMWtrysk mieszanek gumowych isilikonowychFormowanie reaktywne metod RIM-MBIStrukturalne, reaktywne formowanie wtryskoweOtrysk mikroukadw elektronicznych

  Zalewanie chipw jednostronnych

 • Autodesk Simulation Moldfl ow Adviser Autodesk Simulation Moldfl ow Insight

  STANDARD PREMIUM ULTIMATE STANDARD PREMIUM ULTIMATE

  Procesy formowaniaFormowanie wtryskowe wspomagane gazemWtrysk zdoprasowaniem

  Prasowanie

  Wtrysk dwu-komponentowy

  Wtrysk wielo-komponentowy

  Wtrysk ze spienianiem MuCell

  Dwjomno wiata

  Bazy danychMateriay termoplastyczneMateriay termoutwardzalne

  Maszyny wtryskowe

  Chodziwa

  Materiay elementw form

  Interfejs oprogramowaniaSimulation Mechanical (Analiza metod elementw skoczonych) Abaqus (Analiza metod elementw skoczonych)ANSYS (Analiza metod elementw skoczonych)LS-DYNA (Analiza metod elementw skoczonych)NEi Nastran (Analiza metod elementw skoczonych)CODE V (Dwjomno)Showcase (wizualizacja wad)

  Obsugiwane jzykiangielskichiski (uproszczony)francuskiniemieckiwoskijaposkiportugalskihiszpaski

  koreaski

  Doczone oprogramowanie iusugiInventor Fusion

  Vault

  Simulation Moldfl ow Communicator

  *Niektre rodzaje procesw/analiz mog nie obsugiwa wszystkich typw siatki. **Wymaga Autodesk Simulation CFD.

 • Dowiedz si wicej lub zakupZyskaj dostp do specjalistw zcaego wiata, ktrzy zapewni eksperck wiedz, gbokie zrozumienie brany oraz zwikszenie korzyci zzakupu oprogramowania. Wcelu uzyskania licencji na oprogramowanie Autodesk Simulation Moldfl ow prosimy okontakt zAutoryzowanym Sprzedawc Autodesk. Znajd sprzedawc Autodesk wTwojej okolicy na: www.autodesk.pl/reseller

  Edukacja AutodeskFirma Autodesk wspiera rozwj kariery projektantw, oferujc studentom iwykadowcom rnorodne materiay edukacyjne. Wykadowcy uzyskuj dostp do oprogramowania projektowego, programw nauczania ipomocy dydaktycznych, astudenci do bezpatnego oprogramowania*, fi lmw szkoleniowych, konkursw imateriaw uatwiajcych rozwj zawodowy. WAutoryzowanych Centrach Szkoleniowych Autodesk (ATC) mona wzi udzia wszkoleniach prowadzonych przez ekspertw ipotwierdzi uzyskane umiejtnoci Certyfi katem Autodesk. Dowiedz si wicej oprogramie Autodesk Education na: www.autodesk.pl/education

  Subskrypcja AutodeskZdecyduj si na Autodesk Maintenance Subscription dla oprogramowania Autodesk Simulation Moldfl ow, dziki ktrej zyskasz dostp do najnowszych wersji oprogramowania, elastycznych opcji licencyjnych, rozbudowanych usug wchmurze oraz internetowego wsparcia technicznego.** Dowiedz si wicej oSubskrypcji Autodesk na: www.autodesk.pl/subscription

  Autodesk 360Chmura obliczeniowa Autodesk 360 dostarcza narzdzia iusugi pozwalajce rozszerzy proces projektowania poza tradycyjne, stacjonarne rozwizania. Usprawnij prac, wsppracuj efektywniej iuzyskaj moliwo szybkiego dostpu iudostpniania projektw wdowolnym momencie, zdowolnego miejsca. Dowiedz si wicej na: www.autodesk.com/autodesk360

  *Darmowe produkty podlegaj warunkom umowy licencyjnej zuytkownikiem kocowym, ktra doczona jest do oprogramowania.

  **Niektre korzyci wynikajce zposiadania Subskrypcji Autodesk nie s dostpne dla wszystkich produktw iwe wszystkich regionach geografi cznych. Elastyczne opcje licencyjne, wtym dostp do poprzednich wersji iinstalacja na komputerze domowym, podlegaj odpowiednim warunkom.

  Autodesk, the Autodesk logo, Alias, ATC, Autodesk Inventor, Inventor, Moldfl ow, Showcase, and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affi liates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifi cations at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved.

  Proces prototypowania cyfrowego opracowany przez fi rm Autodesk to innowacyjny sposb analizowania pomysw przed przystpieniem do budowy prototypu fi zycznego. Proces ten umoliwia wspprac czonkw zespou specjalizujcych si w wielu rnych dyscyplinach. Pozwala indywidualnym projektantom i fi rmom rnej wielkoci wprowadza na rynek doskonae produkty szybciej ni kiedykolwiek wczeniej. Cyfrowe prototypowanie Autodesk usprawnia proces opracowywania produktw na wszystkich etapach od koncepcji, poprzez projektowanie, produkcj, a po dziaania marketingowe.