SLOVENSKO UKRAJINSK CEZHRANIČN ANALZA old.niss.gov.ua/book/21_220607/vlado.kniha. Slovensko-ukrajinsk cezhraničn spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja Slovensko-ukrajinsk

 • View
  234

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of SLOVENSKO UKRAJINSK CEZHRANIČN ANALZA old.niss.gov.ua/book/21_220607/vlado.kniha....

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja 1

  SLOVENSKO-UKRAJINSK CEZHRANIN SPOLUPRCA:

  ANALZA PROBLMOV A STRATGIA ROZVOJA

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja2

  Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja

  Autori: Vladimr Ben (editor), RC SFPA, n.o., PreovVladimr Bilk, Alexander Duleba, RC SFPA, n.o., Bratislava Juraj Buzalka, Univerzita Komenskho, BratislavaSvitlana Mytryayeva, Anzhela Klayzner, NISS, Uhorod

  Neprelo jazykovou korektrou.

  ISBN 80-89244-15-7

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja 3

  SLOVENSKO-UKRAJINSK CEZHRANIN SPOLUPRCA:

  ANALZA PROBLMOV A STRATGIA ROZVOJA

  Autori: Vladimr Ben (editor), RC SFPA, n.o., Preov

  Vladimr Bilk, Alexander Duleba, RC SFPA, n.o., Bratislava Juraj Buzalka, Univerzita Komenskho, Bratislava

  Svitlana Mytryayeva, Anzhela Klayzner, NISS, Uhorod

  .

  December 2006

  Publikcia bola vydan vaka finannej podpore Ministerstva vstavby a regionlneho rozvoja Slovenskej republiky v rmci Systmu podpory

  euroregionlnych aktivt (SPERA 2006).

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja4

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja 5

  OBSAH

  A) Zoznam skratiek .................................................................................................. 6

  B) vod .................................................................................................................... 7

  C) Analza slovensko-ukrajinskej cezhraninej spoluprce a rozvojovch problmov prihraninho zemia (Vchodn Slovensko, Zakarpatsk oblas) ....9

  D) Odporania pre rozvoj cezhraninej spoluprce .............................................41

  E) Stratgia rozvoja cezhraninej spoluprce i prihraninho zemia ................ 45

  F) Pouit literatra ............................................................................................... 47

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja6

  A) ZOZNAM SKRATIEK

  SR Slovensk republikaUKR Ukrajinsk republikaHU Maarsk republikaRO Rumunsk republikaCBC cezhranin spoluprca (Cross-Border-Cooperation)E Eurpska niaENPI Eurpsky nstroj politiky susedstva (European Neighbourhood and Partnership Instrument)NUTS Regionlna zemn tatistick jednotka RC SFPA, n.o. Vskumn centrum Slovenskej spolonosti pre zahranin politiku, n.o.NISS Nrodn intitt strategickch tdi UkrajinyKER Karpatsk EuroreginMV SR Ministerstvo vntra SRMVRR SR Ministerstvo vstavby a regionlneho rozvoja SRMH SR Ministerstvo hospodrstva SRMZV SR Ministerstvo zahraninch vec SRNATO Organizcia Severoatlantickej zmluvyWTO Svetov obchodn organizciaSACR Slovensk agentra pre cestovn ruchZSSR Zvz sovietskych socialistickch republkVchodn Slovensko Preovsk a Koick samosprvny krajKSK Koick samosprvny krajPSK Preovsk samosprvny krajMVO Mimovldne organizcieZOA Zakarpatsk oblastn ttna administratva

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja 7

  B) VOD

  ivot loveka je pln paradoxov. 90-ron babka z dedinky na Zakarpatsku vak za svoj ivot zaila uniktny paradox. Aj napriek tomu, e neopustila svoj rodn dom a svoje polko, ila v iestich ttoch: Uhorsko, esko-Slovensk republika, Karpatsk Ukrajina, hortyovsk Maarsko, ZSSR a Ukrajinsk republika. Bohuia na zaiatku tretieho tiscroia spomnan babka zava mnostvo alch paradoxov. A na vine je jedna kukat iara na mape hranica.

  Dnes babka bu pauje na Slovensko cigarety pod kydou1, m bu pomha sebe alebo svojim deom aby preila/i. Alebo ak m v dedinke na Vchodnom Slovensku spoluiaku zo koly, i kolegyu z prce, proste kamartku, ktor by chcela navtvi, zvauje ako to o urobi, pretoe je to pre u takmer nemon. Okrem zvldnutia byrokracie pri zskavan vz, mus babka zvldnu pouvanie internetu (ak nejak v obci maj), prpadne strvi de telefonovanm, aby sa jej podarilo zisti dopravn spoje (nielen tch pr, ktor prechdzaj hranicou, ale aj tch pr, ktor iba prkrt denne zavtaj do malch, vyudujcich sa dediniek na slovenskej strane hranice), mus si ich vedie skombinova, aby nemusela strvi noc na stanici, nehovoriac o tom, e s tm bude ma znan vdavky, o v jej socilnej situcii znamen bu necestova alebo ak, tak maximlne raz za pr rokov. A bohuia ani jej nesvit na lepie asy, ke u dnes ju straia cudzmi vrazmi ako schengensk hranica i schengensk vza alebo mrakodrapmi s radnkmi, ktor bud rozhodova, i vbec bude mc vycestova. Aj tak je bohuia dnen Eurpa.

  Paradoxn je aj to, e bez hranc, by neexistovala ani cezhranin spoluprca. A ani tto knika. Ani by asi nikoho nezaujmalo, i babka t svoju kamartku navtevuje, i nie. Ale realita je in a preto je aj tto knika a preto mus existova zujem zmeni tto zl realitu. Hlavnm cieom publikcie je preto upozorni na problmy slovensko-ukrajinskej cezhraninej spoluprce, problmy reginov, ktorch sa tto spoluprca predovetkm tka, problmy politk (eurpskych, nrodnch, regionlnych), ktor bohuia zatia neprinaj inn rieenia. Zrove je cieom poskytn odporania pre vldy oboch krajn, nrodnch i regionlnych politikov, zamestnancom i expertom intitci, ktorch sa tto problematika tka, aby sa asto uvdzan politick frza hranica nem rozdeova, ale spja stala realitou. Sasne navrhujeme strednodob stratgiu ako riei identifikovan problmy.

  Publikcia bola vydan v rmci vskumnho projektu Analza problmov slovensko-ukrajinskej cezhraninej spoluprce a podpora vedecko-vskumnch kapact v regionlnom rozvoji prihraninho zemia SR-UKR, ktor realizovali

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja8

  Karpatsk Euroregin Slovensko (KER), Nrodn intitt strategickch tdi Ukrajiny, poboka Uhorod (NISS) a Vskumn centrum Slovenskej spolonosti pre zahranin politiku, n.o., Bratislava a Preov (RC SFPA, n.o.).

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja 9

  C) ANALZA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ CEZHRANINEJ SPOLUPRCE A ROZVOJOVCH PROBLMOV PRIHRANINHO ZEMIA (VCHODN SLOVENSKO, ZAKARPATSK OBLAS)

  Korene problmov slovensko-ukrajinskej cezhraninej spoluprce siahaj do rznych oblast, do rznych asovch obdob, k rznym zodpovednm subjektom, k rznym rovniam (priestorovm, riadiacim a i.). Preto bol vskum s cieom identifikova problmy realizovan viacermi spsobmi, i u analzou jestvujcich dokumentov, stratgi, koncepci, realizciou odbornho seminru, dotaznkom, odbornmi konzultciami s rznymi intitciami (hranin a cudzineck polcia, univerzity, migran rad, ttna a regionlna verejn sprva, MVO a i.), ale tie stretnutiami s umi ijcimi v mestch i obciach Vchodnho Slovenska a Zakarpatska.

  Vo veobecnosti meme ako kov faktory ovplyvujce rove cezhraninej spoluprce zhrn nasledovne:- vzjomn slovensko-ukrajinsk vzahy, rozdielnos politickho i ekonomickho

  vvoja, i rozdielnos prinleania k medzinrodnm zoskupeniam (hlavne E, NATO, WTO) a z toho vyplvajce monosti, i obmedzenia spoluprce,

  - jestvujca zmluvn zklada na nrodnej i regionlnej rovni a intitcie zaangaovan v cezhraninej spoluprci, a ich podpora i nepodpora rozvoja spoluprce,

  - stupe rozvoja prihraninch reginov, ktor podnecuje i limituje, motivuje, i demotivuje k vzjomnej spoluprci,

  - regionlne a miestne iniciatvy rozvjajce cezhranin spoluprcu, - fungovanie i nefungovanie jestvujcich truktr, ktor by mali by aktvne

  v cezhraninej spoluprci a napanie rznych stratgi rozvoja a ich koordincia,

  - nstroje na podporu cezhraninej spoluprce na eurpskej, nrodnej, regionlnej a miestnej rovni,

  - infratruktra v irokom zmysle (dopravn, hranin, environmentlna, informan a i.) spjajca i rozdeujca.

  1 Zo aritiny suka.

 • Slovensko-ukrajinsk cezhranin spoluprca: analza problmov a stratgia rozvoja10

  irie vzjomn vzahy SR-UKR Vzahy Slovenska s Ukrajinou je mon charakterizova ako dobrosusedsk, priatesk, podloen hlbokmi historickmi a kultrnymi zvzkami naich nrodov, bez negatvnych historickch reminiscenci avak s vysokm potencilom rozvoja v mnohch oblastiach. Zujem Slovenska rozvja vzjomn politick, hospodrske a spoloensk kontakty s Ukrajiny vyplva prirodzene z bezprostrednej fyzickej blzkosti oboch ttov. Avak odlin kvalita vntornch prostred Slovenska a Ukrajiny, zrove fakt, e Ukrajina je jedin susedn krajina SR, ktor sa nachdza mimo integrovanho priestoru spolonch pravidiel a noriem Eurpskej nie, NATO a WTO predstavuje problm pre nadvzovanie uch a trvalejch vzieb, o sa negatvne prejavuje aj v monostiach rozvoja cezhraninej spoluprce, ktor napr. v porovnan s objemom a intenzitou cezhraninej spoluprce SR s Poskom, i s Maarskom vrazne zaostva. SR ako lensk krajina E mus v sasnosti vychdza z rmca politiky a vzahov, ktor voi Ukrajine uplatuje E. Ak sa m nieo zsadn zmeni vo vzahoch medzi SR a Ukrajinou, a to najm v oblasti zahraninho obchodu, alieho rozvoja hospodrskej spoluprce, cezhraninej spoluprce, fungovania reimu spolonej hranice, vzovej politiky a pod., najprv sa to mus zmeni vo vzahoch medzi E a Ukrajinou.

  Politick zmeny na Ukrajine po uskutonench prezidentskch vobch na prelome rokov 2004/2005 priniesli pre Ukrajinu vie ance integrcie do medzinrodnch zoskupen. Z tohto pohadu je Ukrajina prioritou zahraninej politiky SR, ke strategickm zujmom SR je pokraovanie eurpskej a euroatlantickej orientcie Ukrajiny a prointegranho kurzu ukrajinskej zahraninej politiky. SR sa zaviazala pomha Ukrajine pri realizcii Aknho plnu E-Ukrajina2, pri zapjan Ukrajiny do Aknho plnu lenstva NATO (MAP) a napania Ronho plnu cieov na rok 2007 vo vzahu k NATO, priom na realizciu tchto cieov bude mc vyui aj zskanie postu Kontaktnho vevyslanectva NATO pre Ukrajinu3. Samotn pomoc obsahuje od technickej pomoci cez politick dialg aj rzne informan aktivity pre obyvatestvo, alebo aj pomoc pri