Soalan Kertas Aa 1

  • View
    253

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stuff

Text of Soalan Kertas Aa 1

PAGE 19SULIT

1249/1

1 Apakah kepentingan tamadun berikut terhadap tamadun Indus?

AMemodenkan bidang perubatan BMemajukan perancangan bandarCMemperkembangkan sektor pertanianDMeningkatkan teknologi pengangkutan2 Rajah 1 merujuk perubahan dalam sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho.

Rajah 1Apakah faktor yang menyebabkan perubahan tersebut?

AKebangkitan penduduk

BKehilangan mandat tuhan CKemunculan golongan artisanDKemerosotan sektor perdagangan

3 Rajah 2 menunjukkan perubahan pentadbiran dalam tamadun Rom.

Rajah 2 Apakah faktor yang membawa kepada perubahan tersebut?

APenaklukan kuasa asing

BKemasukan kepercayaan luar CPemberontakan golongan patrician

DKemunculan golongan pertengahan4 Gambar 1 merujuk tiang yang didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka.

Gambar 1 Apakah yang tercatat pada tiang tersebut?

AAmalan kebebasan beragama BLarangan menyembelih haiwan

CKepentingan semangat perpaduan DSekatan melaksana kerahan tenaga

[ Lihat halaman sebelah5 Pernyataan berikut menerangkan artifak yang ditemui di Asia Tenggara.

Apakah kepentingan artifak tersebut?

AMenunjukkan kesetiaan penduduk BMenonjolkan kemahiran masyarakat CMelambangkan kekayaan pemerintah DMembuktikan kewujudan hubungan perdagangan

6 Maklumat berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Apakah faktor perkembangan kerajaan tersebut?

AKesuburan tanah

BKesetiaan penduduk CKedudukan geografi DKewibawaan pemerintah7 Maklumat berikut menerangkan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang masyarakat Arab Jahiliah

berdasarkan peperangan tersebut?AMempunyai pemimpin yang lemah

BMenjalankan dasar perluasan kuasa

CMementingkan sempadan pengaruh

DMemiliki semangat kesukuan menebal

8 Dialog 1 mungkin dituturkan semasa rombongan perniagaan Abu Talib tiba di Kota Basrah.

Dialog 1 Pendeta tersebut meminta Abu Talib membawa pulang Nabi Muhamamd s.a.w

kerana bimbang ANabi Muhammad s.a.w dibunuh orang Yahudi

BNabi Muhammad s.a.w menyebarkan agama Islam CNabi Muhammad s.a.w menggugat pengaruh pemimpin

DNabi Muhammad s.a.w menjejaskan aktiviti perdagangan [ Lihat halaman sebelah

9 Rajah 3 merujuk pendapat tentang konsep hijrah.

Rajah 3 Apakah hujah yang dapat menyangkal pandangan tersebut?

I Orang Islam Makkah dikawal dengan rapi II Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal III Nabi Muhammad s.a.w menjadi pemimpin Madinah IV Nabi Muhammad s.a.w menguasai perdagangan Madinah

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

10 Jadual 1 menerangkan peperangan yang berlaku antara orang Arab Quraisy dengan orang Islam.TahunPeristiwa

627 MasihiPerang Khandak

Jadual 1 Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam perang tersebut?

ABantuan luar

BTentera ramai CPeralatan lengkap DKemantapan strategi

11 Maklumat merujuk kaedah pelantikan khalifah dalam kerajaan Khulafa al-Rasyidin.

Apakah tujuan kaedah tersebut dilaksanakan ?

AMenghindari perebutan jawatan

BMengelakkan penyelewengan kuasa

CMenyekat pewarisan jawatan pemerintah

DMenjamin pemilihan pemimpin berwibawa

12 Apakah tugas yang diberikan Khalifah Abu Bakar al- Siddiq kepada tokoh berikut ?

AMengumpul ayat al-Quran

BMengatasi ancaman orang Yahudi

CMenghapuskan golongan al- Riddah

DMenyekat pengaruh golongan Quraisy13 Maklumat berikut merujuk karya kesusasteraan yang terdapat di Asia Tenggara.

Sebagai pengkaji karya kesusasteraan, apakah perkara yang akan anda ketemui dalam karya tersebut?

AKemajuan tamadun BPerkahwinan siasahCKemunculan kerajaan

DPengislaman pemerintah [ Lihat halaman sebelah

14 Dialog 2 menerangkan tindakan pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka.

Amiruddin:Sultan Melaka mengahwinkan puteri raja Melaka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri, Jambi, Pahang dan Kedah.

Sukumaran:Ya. Ini berlaku khususnya semasa pemerintahan Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah

Dialog 2Mengapakah Sultan Melaka berbuat demikian?

AMenjamin kedaulatan negeriBMempelbagaikan kebudayaanCMenyebarkan pengaruh agamaDMemajukan aktiviti perdagangan15 Rajah 4 merujuk penggaluran nasab keturunan pemerintah di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

Rajah 4 Penggaluran tersebut bertujuan

Amenstabilkan ekonomi

Bmeninggikan kedudukan

Cmemperkukuh pertahanan

Dmemantapkan perhubungan

16 Pernyataan berikut menggambarkan peristiwa yang berlaku di istana Melaka.

Apakah kesumpulan yang dapat dibuat berdasarkan pernyataan tersebut ?

ARakyat Melaka mahir berbahasa asing

BPemerintah Melaka meminati ilmu pengetahuan

CSistem perundangan Melaka berasaskan karya agama

DMasyarakat Melaka menerima kemasukan karya asing

17 Rajah 5 merujuk perubahan ekonomi yang berlaku di Eropah.

Rajah 5 Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut ?

APerluasan jajahan takluk

BPenggunaan sistem barter

CPenglibatan golongan gereja

DPeningkatan kadar penduduk

[ Lihat halaman sebelah18 Jadual 2 merujuk perkembangan yang berlaku di Eropah.

AbadKe-14

TempatItali

PeristiwaKemunculan Zaman Renaissance

Jadual 2 Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang mendorong kepada

perkembangan tersebut ?

IKedudukan strategik

IIPenghijrahan penduduk

IIIKemantapan pengaruh gereja

IVPerkembangan pusat perdagangan

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV19 Jadual 3 merujuk pembesar di Tanah Melayu.

PembesarNegeri

Long JaafarPerak

Raja jumaatSelangor

Datuk Muda LinggiNegeri Sembilan

Jadual 3Apakah persamaan di antara pembesar tersebut ?

AMemiliki tanah lombong BMenyeragamkan sistem cukaiCMembawa masuk imigran asing

DMengusahakan pertanian komersial

20 Jadual 4 merujuk peratusan pengeluaran bijih timah oleh pemodal Eropah di Tanah Melayu.

TahunPeratusan

1910

1915

192020%

28%

36%

Jadual 3 Mengapakah berlakunya peningkatan pengeluaran tersebut ?

APenghapusan cukai ekspot

BPeningkatan harga komoditi

CPengenalan teknologi moden

DPenurunan kadar upah buruh

21 Sebelum meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah, imperialisme Barat berlaku secara tidak langsung. Apakah tujuan imperialisme pada peringkat awal?

AMemperolehi kekayaan galian BMenyebarkan pengaruh agama

CMenstruktur semula pentadbiran

DMenguasai perdagangan rempah [ Lihat halaman sebelah22 Maklumat berikut merujuk perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan.

Apakah kesan perkembangan tersebut terhadap Asia Tenggara?

APeningkatan taraf hidup BPeluasan pengaruh asingCKemajuan pertanian tradisional

DKemunculan kelas pertengahan23 Akta berikut diperkenalkan British di Burma pada abad ke-19.

Apakah implikasi daripada akta tersebut?

AKegiatan perlombongan dilarang BPendidikan sekular diperkenalkanCAmalan kerahan tenaga dilaksanakan

DSistem pentadbiran tradisional terhapus

24 Perubahan berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu.

Mengapakah British memperkenalkan perubahan tersebut?

AMenjaga kebajikan rakyat

BMendapatkan hasil maksimum CMengiktiraf pengaruh pembesarDMengelakkan campur tangan asing25 Jadual 5 merujuk peristiwa penyerangan British ke atas Naning.

TahunPeristiwa

1831Kapten Wyllie mengetuai 150 orang tentera telah menyerang Naning

Jadual 5 Apakah faktor yang mendorong kepada serangan tersebut?

AKegagalan Dol Said menghukum pesalah BKeengganan Dol Said membayar cukai hasilCKegagalan Dol Said menyediakan tenaga kerahanDKeengganan Dol Said menggunakan mata wang baru [ Lihat halaman sebelah26 Pemimpin Melayu berikut menentang James Brooke di Sarawak pada abad ke-19.

Mengapakah tokoh tersebut berbuat demikian?

AKehilangan kuasa mengutip cukai BMenjaga keselamatan penduduk tempatan CKeengganan melaksanakan kerahan tenaga DMempertahankan amalan tradisi masyarakat27 Garis masa berikut merujuk perkembangan di negara kita.

Mengapakah British melakukan perubahan tersebut ?

AMembina negara bangsa moden BMemantapkan perpaduan rakyatCMengiktiraf status quo masyarakat DMenggalakkan kemasukan imigran 28 Deklarasi berikut merupakan kesepakatan yang dicapai dalam Persidangan Damai Paris selepas Perang Dunia Pertama.

Apakah kepentingan deklarasi tersebut?

APenyatuan negara melalui amalan realpolitik

BKesetiaan rakyat menentukan sempadan negara

CKemunculan negara berasaskan kewibawaan raja

DPembentukan sempadan negara berasaskan bangsa

29 Berita berikut disiarkan dalam akhbar tempatan di Tanah Melayu pada tahun 1940-an.

Mengapakah orang Melayu bertindak demikian?

APengenalan ekonomi kawalan

BKelonggaran syarat kerakyatan

CPelaksanaan pemerintahan republik

DKetidakseimbangan komposisi penduduk

[ Lihat halaman sebelah30 Tokoh berikut mer