17
139 Takvim za 2014. Akaid i ahlak Dr. Fuad Sedić STEPENI I VRSTE LJUDI NA SUDNJEM DANU H vala Allahu, dž.š., našem Stvoritelju, Koji nam je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa jasnom uputom kako bismo za- dobili sreću na oba svijeta. Svaki vjernik koji ima na umu proživljenje i polaganje raču- na na Sudnjem danu je preokupiran time kako, gdje i u kakvom društvu će biti proživljen. Ni tu tematiku i dilemu naša cijenjena ulema nije ostavila nedorečenom, pa su o tome govorili, pisali i podsticali vjernike da se, čineći dobra djela, pripremaju za ovaj dan. Ovom prilikom ćemo se upoznati kako je islamski učenjak Ibnu-l-Kajjim el-Dževzijje (691-751. h.g.), rahimehullah, na osnovu kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, s.a.v.s., klasifi- cirao i podijelio ljude na Sudnjem danu u osamnaest različitih skupina. Svakako da je on o tome nadugo govorio, spominjući različita mišljena učenjaka o nekim pitanjima iz ove tematike (Tariku-l-hidžretejni ve babu-s-se‘adetejni, str. 349-417.), a mi ćemo se ovom prilikom zadovoljiti sa nabrajanjem ovih skupina uz spominjanje kur’ansko-hadiskih argumenata o istim. 1. Najodabraniji Allahovi poslanici, a.s. Ulu-l-’azm To je skupina najodabranijih ljudi, a to su Allahovi poslanici, a.s. Oni su Njemu najdraža stvorenja i oni su Mu najbliskiji i bit će Mu najbliži. To su oni koji su odabrani od Njegovih robova i na njih je Allah, dž.š., donio poseban selam od svih svjetova, kao što se kaže u kur’anskim ajetima: َ ِ لَ س رُ الَ لَ عٌ م َ سَ وTAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 139 17.9.2013 12:06:39

STEPENI I VRSTE LJUDI NA SUDNJEM DANU H · 2015. 9. 8. · Takvim za 2014. 139 Akaid i ahlak dr. Fuad Sedić STEPENI I VRSTE LJUDI NA SUDNJEM DANU Hvala Allahu, dž.š., našem Stvoritelju,

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 139Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  dr. Fuad Sedić

  STEPENI I VRSTE LJUDI NA SUDNJEM DANU

  H vala Allahu, dž.š., našem Stvoritelju, Koji nam je poslao Muhammeda, s.a.v.s., sa jasnom uputom kako bismo za-dobili sreću na oba svijeta. Svaki vjernik koji ima na umu proživljenje i polaganje raču-

  na na Sudnjem danu je preokupiran time kako, gdje i u kakvom društvu će biti proživljen. Ni tu tematiku i dilemu naša cijenjena ulema nije ostavila nedorečenom, pa su o tome govorili, pisali i podsticali vjernike da se, čineći dobra djela, pripremaju za ovaj dan. Ovom prilikom ćemo se upoznati kako je islamski učenjak Ibnu-l-Kajjim el-Dževzijje (691-751. h.g.), rahimehullah, na osnovu kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, s.a.v.s., klasifi-cirao i podijelio ljude na Sudnjem danu u osamnaest različitih skupina. Svakako da je on o tome nadugo govorio, spominjući različita mišljena učenjaka o nekim pitanjima iz ove tematike (Tariku-l-hidžretejni ve babu-s-se‘adetejni, str. 349-417.), a mi ćemo se ovom prilikom zadovoljiti sa nabrajanjem ovih skupina uz spominjanje kur’ansko-hadiskih argumenata o istim.

  1. Najodabraniji Allahovi poslanici, a.s. – Ulu-l-’azmTo je skupina najodabranijih ljudi, a to su Allahovi poslanici,

  a.s. Oni su Njemu najdraža stvorenja i oni su Mu najbliskiji i bit će Mu najbliži. To su oni koji su odabrani od Njegovih robova i na njih je Allah, dž.š., donio poseban selam od svih svjetova, kao što se kaže u kur’anskim ajetima:

  َسِلنَي ُررْ َوَسالٌم َعَل الرْ

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 139 17.9.2013 12:06:39

 • 140 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  I mir neka je na Poslanike... (Es-Saffat, 181)

  َعاَلنَِي َسالٌم َعَل ُنوٍح ِف الرْMir Nuhu od svjetova svih! (Es-Saffat, 79)

  ِسننَِي ُحرْ ِزي الرْ َسالٌم َعَل إِبرَْراِهيَم . َكَذلَِك َنجرْMir nek’ je Ibrahimu. Eto tako mi nagrađujemo dobročinite-

  lje. (Es-Saffat, 109-110)

  َسالٌم َعَل إِلرْ َياِسنَيMir nek’ je Il’jasinu! (Es-Saffat, 130)Allah, dž.š., također kaže:

  َطَفى ِذيَن اصرْ ُد هلِلِ َوَسالٌم َعَل ِعَباِدِه الَّ مرْ َ ُقِل الرْReci: “Hvala Allahu i spas robovima Njegovim koje On oda-

  bra!” (En-Neml, 59) Iz spomenutih ajeta se razumije da je Allah, dž.š., donio sala-

  vat na poslanike a ujedno je tu i naredba nama da donosimo sa-lavat i selam na njih. Kao što se vidi iz spomenutog ajeta iz sure En-Neml Allah, dž.š., donio je salavat na Svoje odabrane robove, a najbolji od njih su svakako Njegovi poslanici.

  Allah, dž.š., nas je obavijestio da su poslanici Njegova oda-brana skupina, kao što se to u Kur’anu kaže: I doista smo njih od-likovali odlikom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet; i oni su, zaista, kod Nas od odabranih i dobrih ljudi. (Sad, 46-47)

  Dovoljno je spomenuti da ih je Allah, dž.š., posebno odabrao za primanje Svoje objave, dajući im Vahj/Objavu na povjerenje, učinio ih je posrednicima između Sebe i Svojih robova. Odli-kovao ih je posebnim počastima: nekog od njih je uzeo za Svog prijatelja, sa nekim od njih je bez posrednika razgovarao, nekog od njih je uzdigao na posebno visok stepen. Allah, dž.š., odredio je da se do Njega ne može stići osim putem Njegovih poslanika, unići se u Džennet neće moći osim poslije njih, niko od Njegovih stvorenja nije bio počašćen nekom odlikom osim putem Njego-vih poslanika. Poslanici su Allahu, dž.š., najbliskija stvorenja i

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 140 17.9.2013 12:06:39

 • 141Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  oni kod Njega zauzimaju najviši položaj. On njih najviše voli i oni su Mu najdragocjeniji. Sva dobra ovoga i onoga svijeta ljudi mogu postići samo slijedeći svoje poslanike. Preko njih su upo-znali svoga Gospodara, preko njih su naučili kako će Ga oboža-vati, biti Mu pokorni i najviše Ga voljeti.

  Svakako da će od ove prve skupine Allahovih poslanika na najvišem položaju biti oni koji su od njih najodabraniji, a to su Ulu-l-’azm, tj. najodabraniji poslanici koji su spomenuti u ovom kur’anskom ajetu:

  إِبرَْراِهيَم بِِه َنا يرْ َوَما َوصَّ إَِليرَْك َنا َحيرْ َأورْ َوالَِّذي ُنوًحا بِِه َما َوصَّ يِن الديِّ ِمَن َلُكمرْ َع َشَُقوا ِفيِه يَن َوال َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعيَسى َأنرْ َأِقيُموا الديِّ

  On vam propisuje u vjeri ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musa’u i Isa’u: “Pravu vjeru ispovijedajte i u tom se ne razilazite!” (Eš-Šura, 13)

  Ovo je, dakle, najodabranija skupina ljudi na Sudnjem danu. Ljudi će tražiti od njih šefa’at/zauzimanje kod Allaha, dž.š., da počne obračun, pa će na kraju šefa’at biti dopušten najodabrani-jem čovjeku na svijetu, a to je naš poslanik Muhammed, s.a.v.s., koji je, naravno, od ulu-l-azm poslanika.

  2. Ostali Allahovi poslanici, a.s., prema njihovim stepenima i prednostima jednih nad drugima, koji su spomenuti i oni koji nisu spomenuti u Kur’anu.

  3. Vjerovjesnici, tj. odabrani ljudi koji nisu bili poslanici

  svom narodu, nego su primili Objavu, ali nisu bili zaduženi da je dostavljaju ljudima. Njima je data prednost zbog toga što ih je Uzvišeni Allah počastio Vahjom/Objavom šaljući im svoje meleke. Allahovi poslanici se odlikovani u odnosu na njih time što su poslani svojim narodima i bili su zaduženi da ih pozivaju u Allahovu vjeru, a ova skupina je slična njima po tome što su i oni dobili Vahj/Objavu i dolazili su im odabrani meleki, kao što su Lukman, a.s., hazreti Hidr i slično.

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 141 17.9.2013 12:06:39

 • 142 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  4. Istinoljubivi Allahovi robovi – Siddikun Ovo je skupina koja se smatra nasljednicima Allahovih posla-

  nika, koji su došli poslije njih, u svom životu primjenjivali njihov način života, pozivali su ljude Allahovoj vjeri slijedeći pri tome Poslanike koji su živjeli među njima. Ovo je stepen iskrenih koji dolazi odmah nakon stepena vjerovjesništva. Zbog toga ih je Allah, dž.š., u Kur’anu spomenuo skupa sa vjerovjesnicima:

  يِقنَي ديِّ بِييِّنَي َوالصيِّ النَّ ِمَن َعَليرِْهمرْ َأنرَْعَم اهلُل ِذيَن الَّ َمَع َفُأوَلئَِك ُسوَل ُيِطِع اهلَل َوالرَّ َوَمنرْ اِلِنَي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرِفيًقا. َهَداِء َوالصَّ َوالشهُّ

  Koji se Allahu i Poslaniku pokoravaju, takvi su sa onima koje je Allah darovao Svojim darovima: vjerovjesnicima, istinoljubi-vima, šehidima i dobrim ljudima. O, kako je divno takvo društvo! (En-Nisa’, 69)

  Kao što se vidi iz citiranog ajeta da je stepen istinoljubivo-sti stavljen odmah nakon stepena vjerovjesništva. To su Bogu privrženi ljudi, koji su u nauku dobro upućeni i oni su veza iz-među Poslanika i njegovog naroda. Oni su njegovi nasljednici i njegovi privrženi sljedbenici, njegova odabrana skupina i vjerni čuvari i nosioci njegove vjere. To su oni kojima je zagarantovana ustrajnost na istini i neće im nauditi onaj ko ih iznevjeri ili im se suprotstavi sve dok ne dođe Allahovo određenje, a oni ostanu ustrajni na tom putu.

  Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

  ُرُهمرْ َأجرْ مرْ َلُ ِمرْ َربيِّ ِعنرَْد َهَداُء َوالشهُّ يُقوَن ديِّ الصيِّ ُهُم ُأوَلئَِك َوُرُسِلِه بِاهللِ آَمُنوا ِذيَن َوالَّ

  َوُنوُرُهمرْOni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali – to su

  istinoljubivi! A šehidima pripada njihova nagrada, i svjetlo nji-hovo! (El-Hadid, 19)

  Iz ovog ajeta se razumije da su oni koji vjeruju u Allaha i Njegove poslanike istinoljubivi. A potpuno vjerovanje obuhvata i podrazumijeva znanje, primjenu i pozivanje Allahu, podučava-njem i strpljivošću na tom putu. Šehidima pripada njihova nagra-

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 142 17.9.2013 12:06:39

 • 143Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  da i svjetlo, ali je stepen istinoljubivosti iznad stepena šehadeta, jer ih je prve spomenuo i u ovom ajetu a i u ranije spomenutom ajetu iz sure En-Nisa (69) Istinoljubivi su također prvi spomenuti i u Vjerovjesnikom, s.a.v.s., govoru, kada se obratio brdu Uhud, na kojem su stajali: “Smiri se, o Uhude, na tebi su Vjerovjesnik, istinoljubivi i šehid!”

  Zbog toga je osobina istinoljubivosti bila pripisana najboljem čovjeku poslije vjerovjesnika i poslanika a to je bio Ebu Bekr Es-Siddik/Istinoljubivi. Da je postojala neka bolja osobina od istino-ljubivosti onda bi mu ona bila pripisana.

  Ono što se želi reći i dokazati jeste da su stepeni istinoljubi-vosti, privrženosti ibadetu, nasljedstvu poslanika i vjerovjesnika ustvari najbolje deredže i stepeni koji se mogu postići u ovom ummetu. Kada ne bi od ovih stepena i osobina bilo ništa drugo, osim da svako onaj ko spozna njihovu uputu, pa nekog drugog nečem od toga poduči, ima sevap i nagradu poput nagrade onoga ko po tome bude radio i postupao u Muhammedovom ummetu, sve do Kijametskog dana. Mnogo je hadisa koji govore na ovu temu a spomenut ćemo samo neke: Poslanik, s.a.v.s., Aliji, r.a., rekao je:

  َعِم ِر النَّ ٌ َلَك ِمنرْ ُحرْ ِدَي اهلُل بَِك َرُجاًل َواِحًدا َخيرْ نرْ َيرْ ِلَ“Da Allah tvojim sevepom/trudom uputi jednog čovjeka, bo-

  lje ti je od najdražih dunjalučkih blagodati.” Također hadis: “Ko u islamu uvede lijepu praksu (sunneten hasene), pa se po tome bude radilo nakon njega, imat će nagradu i sevap poput nagrade svih onih koji to budu primjenjivali a da njihova nagrada neće biti ni malo umanjena.”

  To znači da takav čovjek i kada bude zauzet nekim obavezama i poslovima, ili kada umre i njegovo tijelo se u kaburu raspadne, njegova stranica dobrih djela će se i dalje ispisivati i dobro će se njemu poklanjati odakle se i ne nada. To je, uistinu, velika počast i u tome neka se natječu oni koji dobra djela čine.

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 143 17.9.2013 12:06:39

 • 144 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  5. Pravedni vladari To su oni koji ljudima garantuju sigurnost i pomažu da se

  uspostavi pravedan poredak. Kod njih će slabi moći potraživa-ti svoja prava a nepravedni će biti sputani i ometeni u svojim namjerama. Ustrašeni će kod njih naći svoju sigurnost. Oni će primjenjivati Allahove propise i sprečavati činjenje nereda na ze-mlji. Oni su ti koji naređuju da se čini dobro i odvraćaju od svega što je loše i ružno. Oni primjenjuju Kur’an i sunnet i sprečavaju nerede i loše novotarije u društvu.

  Ovo je skupina koja će biti podignuta na posebno postavljene minbere i lože od svjetlosti na Sudnjem danu i biće postavljeni na desnu stranu od Premilostivog Allaha, dok će se nepravedni vladari znojiti u svome znoju i ispaštati zbog nepravde i zuluma koji su činili na dunjaluku. Tada će na svojim slabašnim leđima (s)nositi poteškoće teškog zuluma i nepravde koju su ljudima či-nili. Sve će se to dešavati u danu čija dužina je pedeset hiljada godina, sve dok se ne presudi među ljudima, nekom Džennet a nekom Džehennem.

  Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

  ِه َيَديرْ َتا َوِكلرْ ، َوَجلَّ َعزَّ ِن َ حرْ الرَّ َيِمنِي َعنرْ ِقَياَمِة الرْ َم َيورْ ُنوٍر ِمنرْ َمَنابَِر َعَل ِسُطوَن ُقرْ الرْوا ِليِهمرْ َوَما ُولهُّ ِمِهمرْ َوَأهرْ ِدُلوَن ِف ُحكرْ ِذيَن َيعرْ َيِمنٌي، الَّ

  “Prevedni vladari će biti na minberama od svjetlosti na Sud-njem danu, desno od Premilostivog Allaha – a obje Njegove ruke su desne – To su oni koji su bili pravedni u svojoj vladavini, svo-joj porodici i ostalim za koje su bili odgovorni.”

  ِق إَِل لرْ َ ِقَياَمِة إَِماٌم َعاِدٌل َوإِنَّ َأبرَْغَض الرْ َم الرْ ِزَلًة َيورْ ُه َمنرْ مرْ ِمنرْ َرُبُ ِق إَِل اهللِ َوَأقرْ لرْ َ إِنَّ َأَحبَّ الرِْقَياَمِة إَِماٌم َجائٌِر َم الرْ ِزَلًة َيورْ ُه َمنرْ اهللِ َوَأبرَْعَدُهمرْ ِمنرْ

  “Najdraži od Allahovih, dž.š, stvorenja i onaj koji će Njemu biti najbliži na Sudnjem danu je pravedni vladar, a najmrži od Njegovih stvorenja i onaj ko će biti najdalje od Njega na Sud-njem danu je nepravedan vladar.”

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 144 17.9.2013 12:06:39

 • 145Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  Pravedan vladar je prvi od sedam vrsta ljudi koji će biti u hladu Allahovog arša/prijestolja, na dan kada ne bude drugog hlada osim tog hlada. Pa kao što su ljudi uživali u hladu njihove pravedne vladavine, tako će i oni uživati u hladu arša Premilo-stivog Allaha.

  Kada ne bi imali druge prednosti osim toga da svi stanovnici Nebesa i Zemlje, pa čak i ptice u zraku, donose na njih salavat i mole Allaha za oprost njihovih grijeha, bilo bi dovoljno. Za razliku od njih nepravedne vladare proklinju svi stanovnici Ne-besa i Zemlje, pa čak i ptice i životinje. Prevednom vladaru i dok leži na svojoj postelji, pišu se dobra djela, sve dok se postupa po pravdi koju je uspostavio. Sat uspostavljene pravde je bolji i vredniji od mnogo godina ibadeta u kojima nema pravde.

  6. Mudžahidi/Borci na Allahovom putu To je Allahova, dž.š., vojska s kojom on čuva Svoju vjeru i

  odvraća napade neprijatelja. To su oni koji se bore da Allahova riječ bude gornja i da ona vlada na zemlji.

  Mnogo je kur’anskih ajeta i hadisa koji govore o vrijednosti džihada. Evo jednog:

  اَرٍة ُتنرِْجيُكمرْ ِمنرْ َعَذاٍب َألِيٍم ُكمرْ َعَل ِتَ ِذيَن َآَمُنوا َهلرْ َأُدلهُّ ا الَّ َ َيا َأيهُّO vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, koja će vas

  iz patnje bolne spasiti? (Es-Saff, 10) Ovaj ajet je podstakao duše na trgovinu na koju upućuje Gos-

  podar svjetova, pa se nastavlja:

  َوالُِكمرْ َوَأنرُْفِسُكمرْ اِهُدوَن ِف َسبِيِل اهللِ بَِأمرْ ِمُنوَن بِاهللِ َوَرُسولِِه َوُتَ ُتؤرْU Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i ži-

  votima svojim na Allahovovu putu se borite. (Es-Saff, 11) Kao da su duše poželjele da ostanu žive i da ne ginu:

  َلُموَن ُتمرْ َتعرْ ٌ َلُكمرْ إِنرْ ُكنرْ َذلُِكمرْ َخيرْ

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 145 17.9.2013 12:06:39

 • 146 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  To vam je, da znate, bolje. (...) Znači da vam je džihad bolji od besposlenog životarenja.

  Nakon toga, kao da su duše rekle: – A šta mi imamo od nagra-de za džihad? Odgovor je:

  َبًة ِف َجنَّاِت اُر َوَمَساِكَن َطييِّ َ تَِها اَلنرْ ِري ِمنرْ َترْ ُكمرْ َجنَّاٍت َترْ ِخلرْ ِفررْ َلُكمرْ ُذُنوَبُكمرْ َوُيدرْ َيغرَْعِظيُم ُز الرْ َفورْ ٍن َذلَِك الرْ َعدرْ

  On će vam grijehe vaše oprostiti, a uz taj oprost: i u dženetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u vr-tovima Adna; to će biti uspjeh veliki. (...) Pa kao da su rekli: – To nam je nagrada na ahiretu, a šta imamo na dunjaluku? Dalje se u ajetu kaže:

  ِمننَِي ُؤرْ ِ الرْ ٌ ِمَن اهللِ َوَفترٌْح َقِريٌب َوَبشيِّ ا َنصرْ وَنَ َرى ُتِبهُّ َوُأخرْA dat će vam i drugu blagodat koju volite; Allahovu pomoć

  i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike! (Es-Saff, 10-13)

  Kao što vidimo ovdje se spominju tri različite deredže/stepe-na u kojima se ljudi natječu, a to su stepen znanja, pravednosti i džihada. U ovim stvarima su ashabi pretekli one koji su došli poslije njih.

  7. Oni koji udjeljujući, drugima daju prednost nad samim sobom.

  Ovo je skupina ljudi koji pomažu drugima svojim imecima, zauzimaju se za njih u njihovim različitim potrebama, lišavajući ih nevolja i nedaća. To je jedna od dvije vrste ljudi koje je Alla-hov Poslanik, s.a.v.s., spomenuo u hadisu, koji glasi:

  ُمَها النَّاَس َو َرُجٌل آَتاُه ا َوُيَعليِّ ِض ِبَ َمَة َفُهَو َيقرْ ِ َرُجٌل آَتاُه اهلُل اِلكرْ اَل َحَسَد إاِلَّ ِف اثرَْننيرْقيِّ َ َطُه َعَل َهَلَكتِِه ِف الرْ اهلُل َمااًل َفَسلَّ

  “Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjek kojem je Allah podario mudrost pa on njome prosuđuje i druge tome poduča-

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 146 17.9.2013 12:06:40

 • 147Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  va i čovjek kojem je Allah dao imetak pa ga on troši na putu Istine.” Dakle, vjerniku je dopušteno da priželjkuje da i on ima ovakvo nešto, kako bi i on činio ova dobra djela i time koristio ljudima.

  Nema sumnje da od ove dvije vrste ljudi narod ima najveću korist i zbog takvih opstoji svijet .Allah ,dž.š ,.u Kur‘anu kaže:

  ُرُهمرْ مرْ َأجرْ ُ ا َواَل َأًذى لَّ مرْ ِف َسبِيِل اهللِ ُثمَّ اَل ُيترْبُِعوَن َما َأنَفُقوُا َمنًّ َواَلُ ِذيَن ُينِفُقوَن َأمرْ الََّزُنوَن ٌف َعَليرِْهمرْ َواَل ُهمرْ َيرْ ِمرْ َواَل َخورْ ِعنَد َربيِّ

  Onima koji dijele imetke svoje na Allahovu putu, a potom to što podijele ne poprate prigovorom, niti uvredom, pripada na-grada njihova kod Gospodara njihova! Za njih nema straha, niti će oni tugovati. (El-Bekare, 262), ili ajet:

  Oni koji dijele imetke svoje i noću i danju, i tajno i javno, ta-kvima pripada nagrada njihova kod Gospodara njihova. Za njih nema straha niti će tugovati. (El-Bekare, 274)

  ٌر َكِريٌم ًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأجرْ ِرُض اهلَل َقررْ َمن َذا الَِّذي ُيقرْKo je taj ko će Allahu zajam s draga srca dati pa će mu ga On

  još i mnogostruko vratiti, a njemu pripada i nagrada plemenita? (El-Hadid, 11)

  Vidimo da je u ovom ajetu korišten upitni govor koji u sebi sadrži traženje, i to ima jače značenje nego imperativ.

  Također vidimo da je ovaj zajam uvjetovan da bude s draga srca, a to obuhvata troje: a) da bude od halal, čistog imetka, b) da bude dat s draga srca i da se time želi postići Allahovo zadovolj-stvo, i c) da nakon toga ne bude prigovora niti uvrede. Prvo se odnosi na imetak, drugo na onoga koji dijeli u ime Allaha, dž.š., i treće njegov odnos prema onome kome se udjeljuje.

  Za dobro djelo koje uradimo ne smijemo prigovarati, jer lije-po zvuči izreka: “Kada učinite neko dobro djelo zaboravite ga, ali kada se vama učini dobro djelo, nemojte ga zaboraviti!”

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 147 17.9.2013 12:06:40

 • 148 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  8. Oni kojima je omogućeno da čine dobrovoljno dobra djela za sebe, kao što su namaz, hadž, umra, učenja Kur’ana, post, i’tikaf, zikr i tome slično. Svakako da se podrazumijeva da ta osoba prije toga izvršava farzove koje mu je Allah propisao.

  Ovo je skupina koja ulaže truda kako bi učinila što više dobrih djela koja će im biti upisana, a kada se desi da oni počine neki gri-jeh, pokaju se Allahu, dž.š. Ovo je skupina koja čini veliko dobro i za to će biti nagrađena na Drugom svijetu. Međutim, za razliku od prethodne skupine, ovim ljudima ne pripada ništa osim njihovih djela, pa kada umru, stranica njihovih dobrhi dijela će biti zatvo-rena. To je skupina koja je kod Uzvišenog Allaha zaradila veliku nagradu, sa svojim dobrim djelima neutrališući grijehe.

  9. Oni koji izvršavaju Allahove farzove/naredbe i klone se onoga što je On zabranio

  Ovu skupinu čine ljudi koji su izvršavali ono što im je nare-đeno a klonili se onoga što je zabranjeno, i nisu na to više ništa dodavali, niti su od toga umanjivali.

  Ovi ljudi će, ako Bog da, biti spašeni a to im je zagarantova-no hadisom Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kojem se kaže da je neki čovjek pitao Poslanika, s.a.v.s., o onome šta je obavezan da izvršava, pa kada mu je Poslanik, s.a.v.s., to nabrojao, taj čovjek reče:

  َلَح إِنرْ َم َأفرْ ِه َوَسلَّ ُه َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصلَّ اهلُل َعَليرْ َواهللِ اَل َأِزيُد َعَل َهَذا َواَل َأنرُْقُص ِمنرَْصَدَق

  “Tako mi Allaha, ja na ovo neću ništa dodavati niti ću šta od ovoga umanjivati.” Poslanik, s.a.v.s., na to reče: “Biće spašen ako ispoštuje ovo što je obećao.”

  Njima će Allah, dž.š., oprostiti pogreške, ako oni budu redov-no obavljali farzove i klonili se velikih grijeha, koji su im zabra-njeni. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: Ako se vi budete sačuvali gri-jeha velikih, onih vama zabranjenih, Mi ćemo vam preko vaših grešaka preći i uvesti vas kroz ulaz plemeniti! (En-Nisa’, 31)

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 148 17.9.2013 12:06:40

 • 149Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  Također, Allahov Poslanik, s.a.v.s., u sahih-hadisu kaže: َنُهنَّ َما َبيرْ َراٌت ِلَا ُمَكفيِّ َعِة مرْ ُ الرْ إَِل َعُة مرْ ُ َرَمَضاَن َوالرْ إَِل َوَرَمَضاُن ُس مرْ َ الرْ َلَواُت الصَّ

  َش َكبَِيٌة َلرْ ُتغرْ“Pet dnevnih namaza, ramazan do ramazana, džuma do džu-

  me, čiste pogreške koje se učine između njih, ako se izuzmu ve-liki grijesi.”

  Ako neko od ove skupine učini neki od velikih grijeha, za-tim se iskreno pokaje, ostaje u ovoj skupini, poput onoga ko nema grijeha. Što se tiče čišćenja od malih grijeha to se čini na dva načina: a) činjenjem dobrih djela koja brišu ružna djela i b) izbjegavanjem velikih grijeha. Potvrdu za to imamo u Kur’anu, gdje Uzvišeni Allah kaže: A ti namaz klanjaj s početkom i krajem dana i s nadolaskom noći! Dobra djela zbilja nište ona hrđava! (Hud, 114). Također Uzvišeni Allah kaže:

  َئاتُِكمرْ ررْ َعنرُْكمرْ َسييِّ ُه ُنَكفيِّ َن َعنرْ َتنُِبوا َكَبائَِر َما ُتنرَْهورْ إِنرْ َترْAko se vi budete sačuvali grijeha velikih, onih vama zabra-

  njenih, Mi ćemo vam preko vaših grešaka preći. (En-Nisa’, 31)

  10. Skupina onih koji su prema sebi učinili nepravdu te su počinili velike grijehe, ali su se prije smrti iskreno pokajali i nakon čiste i iskrene tevbe/pokajanja su umrli

  Ova skupina će također biti zaštićena od Allahove, dž.š., ka-zne, zasigurno (kako to neki smatraju) ili uz nadu u Allahovu mi-lost (po mišljenju drugih). Oni će biti prepušteni Allahovoj volji. Kur’ansko-hadiski tekstovi ukazuju da će oni biti spašeni i da će im tevba/pokajanje biti primljena. To je Allahovo obećanje, a On svoja obećanja izvršava.

  11. Oni koji su činili i dobra i loša djelaTo su oni koji su činili doba djela, ali su uz to činili i velike

  grijehe od kojih se nisu pokajali. Međutim njihova dobra djela su mnogobrojnija i ona su prevagnula prilikom vaganja djela. Ovi su također spašeni i biće pobjednici.

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 149 17.9.2013 12:06:40

 • 150 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  Allah, dž.š., kaže:

  ترْ َمَواِزيُنُه ِلُحوَن َوَمنرْ َخفَّ ُفرْ قهُّ َفَمنرْ َثُقَلترْ َمَواِزيُنُه َفُأوَلئَِك ُهُم الرْ َ َمئٍِذ الرْ ُن َيورْ َوزرْ َوالرِْلُموَن وا َأنرُْفَسُهمرْ بَِم َكاُنوا بَِآَياتَِنا َيظرْ ِذيَن َخِسُ َفُأوَلئَِك الَّ

  Mjerenje tog Dana bit će istinito: čija dobra djela budu teška, takvi će se domoći uspjeha! A čija dobra djela budu lahka, takvi su sami sebe upropastili, jer oni u Naše ajete nisu vjerovali! (El-E’araf, 8-9)

  Huzejfe, Abdullah ibn Mes’ud, r.a., i drugi ashabi kažu: “Lju-di će na Sudnjem danu biti sakupljeni u tri skupine: oni čija dobra djela, pa makar za jedno, nadjačaju loša ući će u Džennet. Oni čija loša djela nadjačaju dobra djela, pa makar za jedno, ući će u Džehennem. Oni čija dobra i loša djela budu izjednačena, to su oni koji će biti na El-A’rafu/zidinama između Dženneta i Džehe-nnema.

  Svakako da će se ovo vaganje obaviti nakon što se podmire računi i nepravde koje su ljudi međusobno činili. Tako da će oni kojima je na dunjaluku učinjena nepravda naplatiti i uzeti od do-brih dijela onih koji su ih maltretirali, te će se nakon toga vagati djela koja preostanu.

  12. Oni čija su dobra i loša djela izjednačena To su ljudi čiji grijesi su ih spriječili da uđu u Džennet, a nji-

  hova dobra djela su ih zaštitila od Džehennema, pa su to oni koji će biti na El-A’rafu/zidinama između Dženneta i Džehennema. Njih je Allah, dž.š., opisao u suri El-A’raf, nakon što je spomenuo ulazak džehennemlija u vatru i njihovo međusobno proklinjanje. Zatim je spomenuo kako će dženetlije dozivati stanovnike vatre, pa Allah, dž.š, kaže:

  ِة نَّ َ َحاَب الرْ ا َأصرْ ِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَمُهمرْ َوَناَدورْ َيعرْ َراِف ِرَجاٌل َنُهَم ِحَجاٌب َوَعَل اَلعرْ َوَبيرَْحاِب َقاَء َأصرْ َفترْ َأبرَْصاُرُهمرْ تِلرْ َمُعوَن. َوإَِذا ُصِ ُخُلوَها َوُهمرْ َيطرْ َأنرْ َسالٌم َعَليرُْكمرْ َلرْ َيدرْ

  اِلنَِي ِم الظَّ َقورْ َنا َمَع الرْ َعلرْ َنا ال َترْ اِر َقاُلوا َربَّ النَّ

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 150 17.9.2013 12:06:40

 • 151Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  Između njih bit će pregrada, a na vrhovima zidina ljudi koji će svakog po licu njegovu poznati! – Mir, selam vama – doviknut će stanovnicima Dženneta, koji u Džennet još nisu ušli, i čeznu da u njega kroče (tj. ovi koju su na zidinama čeznu da u Džennet uđu). I kad im pogledi skrenu prema stanovnicima Vatre, povikat će: – Gospodaru naš, nemoj učiniti da budemo s onima koji su zlo radili! (El-A’raf, 46-47)

  Ova skupina ljudi će biti na uzvišenom mjestu (zidinama) iz-među Dženneta i Džehennema i tu će ostati sve dok im Allah, dž.š., ne presudi onako kako On hoće, a zatim će, ako Bog da, ući u Džennet, s Allahovom milošću.

  Ove do sada spomenute skupine su oni koji će, ako Bog da, ući u Džennet i njih džehennemska vatra neće doticati.

  13. Oni koji će biti stavljeni na iskušenje i izloženi kazni To je prva skupina koju će džehennemska vatra dotaći, mada

  će im završetak biti ka dobru i oprostu. Ovo su muslimani čija će dobra djela biti lahka a prevagnut će njihova loša djela i na-djačati ih. Po mišljenju velikog broja ashaba, poput Ibn Abbasa, Huzejfe i Ibn Mes’uda te mnogih tabi’ina da će onaj čija loša djela nadjačaju dobra ući u Džehennem. Ovo je skupina o kojoj govori veliki broj pouzdanih hadisa u kojima se kaže da će oni ući u Džehennem i u njemu će ostati određeno vrijeme, zavisno od njihovih djela koja su počinili. Nekom od njih vatra će do-ticati članke njegovih nogu, nekom će biti do koljena, nekom do pasa itd. Oni će ostati u Džehennemu – da nas Allah, dž.š., zaštiti tog iskušenja – zavisno od svojih djela koja su radili, pa će nakon toga biti izvedeni iz vatre, te će nicati i izrastati u džennetskim rijekama. Njih će stanovnici Dženneta posuti vo-dom koja će pomoći da im tijela izniknu i nakon toga uđu u Džennet.

  To je skupina koja će iz Džehennema biti izvedena šefa’atom/zauzimanjem onih kojima će to zauzimanje biti dopušteno. Allah, dž.š., u nekoliko navrata naređivat će predvodniku svih

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 151 17.9.2013 12:06:40

 • 152 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  šefa’adžija/zauzimača Muhammedu, s.a.v.s., da ih izvede iz va-tre zbog njihovog imana/vjere u njihovim srcima.

  Uz hadise koji govore o tome, ova skupina je spomenuta i u kur’anskim ajetima, gdje Allah, dž.š., kaže:

  َمُلوَن ُتمرْ َتعرْ َن إاِلَّ َما ُكنرْ َزورْ اِر َهلرْ ُترْ َئِة َفُكبَّترْ ُوُجوُهُهمرْ ِف النَّ ييِّ َوَمنرْ َجاَء بِالسَّA ko zlo djelo učini, takvima će lica u Vatru gurnuta biti! – Pa,

  zar se vi za drugo kažnjavate, osim za ono što ste radili? (En-Neml, 90)

  َلُموَن ٍس َما َكَسَبترْ َوُهمرْ ال ُيظرْ َجُعوَن ِفيِه إَِل اهللِ ُثمَّ ُتَوىفَّ ُكلهُّ َنفرْ ًما ُتررْ ُقوا َيورْ َواتَّI bojte se Dana u kome ćete se Allahu vratiti, zatim će se sva-

  kom čovjeku što je uradio namiriti, i ljudima nepravda neće na-nesena biti! (El-Bekare, 281)

  To je ispravan stav Ehli-s-sune ve-l-džema‘a da će poči-nioci velikih grijeha ući u Vatru a zatim će iz nje biti izvedeni šefa’atom/zauzimanjem.

  14. Oni koji nisu bili pokorni Stvoritelju, nisu činili grije-he i nisu bili ni vjernici ni nevjernici

  Ovoj skupini pripada nekoliko vrsta ljudi od kojih su: onaj do kojeg nije nikako doprla vijest o vjerovanju niti je čuo za nju. Od ove skupine je i osoba koja nije pri pameti i ne može raspozna-vati stvari. Među njima je i gluhonijemi, djeca nevjernika koja su umrla malena i tome slično. Svakako da ima raznih mišljenja o tome kakav će biti tretman ovih skupina na Sudnjem danu, pogo-tovo ove posljednje skupine.

  Neki iz ove skupine su spomenuti u hadisu El-Esveda ibn Seri’a, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

  َمُع ِقَياَمِة َرُجٌل َأَصمهُّ اَل َيسرْ َم الرْ َتُجوَن َيورْ َبَعٌة َيرْ َم َقاَل َأررْ ِه َوَسلَّ َأنَّ َنبِيَّ اهللِ َصلَّ اهلُل َعَليرَْلَقدرْ َربيِّ َفَيُقوُل َصمهُّ َ الرْ ا َفَأمَّ ٍة َ َفترْ ِف َماَت َوَرُجٌل َهَرٌم َوَرُجٌل ُق َ َأحرْ َوَرُجٌل ًئا َشيرَْياُن برْ اَلُم َوالصيِّ ِسرْ ُق َفَيُقوُل َربيِّ َلَقدرْ َجاَء الرْ َ حرْ َ ا الرْ ًئا َوَأمَّ َمُع َشيرْ اَلُم َوَما َأسرْ ِسرْ َجاَء الرْ

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 152 17.9.2013 12:06:40

 • 153Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  الَِّذي ا َوَأمَّ ًئا َشيرْ ِقُل َأعرْ َوَما اَلُم ِسرْ َجاَء الرْ َلَقدرْ َفَيُقوُل َربيِّ َرُم َ الرْ ا َوَأمَّ ِر َبعرْ بِالرْ ِذُفوِن َيرِْسُل إَِليرِْهمرْ ُه َفُيرْ ُخُذ َمَواثِيَقُهمرْ َلُيِطيُعنَّ ِة َفَيُقوُل َربيِّ َما َأَتاِن َلَك َرُسوٌل َفَيأرْ َ َماَت ِف الرَْفترًْدا َوَساَلًما ٍد بَِيِدِه َلورْ َدَخُلوَها َلَكاَنترْ َعَليرِْهمرْ َبررْ مَّ ُس ُمَ اَر َقاَل َفَوالَِّذي َنفرْ ُخُلوا النَّ َأنرْ ادرْ

  َحُب إَِليرَْها َها ُيسرْ ُخلرْ َوَمنرْ َلرْ َيدرْ“Četverica će se pravdati na Sudnjem danu: gluhonijem čo-

  vjek, starac koji je posenilio, ahmak/lud i čovjek koji je umro u vremenu između slanja dvojice poslanika. Gluhonijemi će reći: – Gospodaru, islam je došao a ja nisam ništa mogao čuti. Ahmak/luđak će reći: – Gospodaru, kada je islam došao, mene su djeca kamenjem gađala po putevima. Oronuli starac će reći: – Gospo-daru, islam je došao a ja nisam bio u stanju da išta razumijem. Čovjek koji je umro u vremenu između slanja dvojice poslanika će reći: – Gospodaru, meni nije došao poslanik. Tada će Allah, dž.š., od njih uzeti obavezu da će Mu biti pokorni. Poslat će im poslanika koji će im narediti da uđu u vatru (iskušenja i provje-re). Ko (posluša i) uđe u tu vatru, ona će za njega biti spasonosna i blagoslovljena, a ko ne uđe (ne držeći se obećanja da će biti pokorni) on će biti bačen u pravu džehennemsku vatru. Tada će Allah, dž.š., reći: – Kada je tako sa ovom naredbom, tako biste i moga poslanika na dunjaluku smatrali lašcem.” (Hadis je sahih a zabilježili su ga Ahmed i Bezzar).

  15. Munafici/Licemjeri. To su oni koji su javno ispoljavali islam i vjerovanje a u svojim srcima su ostali nevjernici.

  Njihovo počivalište je najdonji dio džehennemske vatre. Allah, dž.š., kaže:

  مرْ َنِصًيا اِر َوَلنرْ َتَِد َلُ َفِل ِمَن النَّ ِك اَلسرْ ررْ َُناِفِقنَي ِف الدَّ إِنَّ الرْLicemjeri/munafici će, doista, na samom dnu Džehennema

  biti i ti im nećeš pomagača naći. (En-Nisa, 145.) Oni su gori nego nevjernici koji su javno ispoljavali svoje nevjerstvo, i ne-vjernici će biti iznad njih u džehennemskoj vatri.

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 153 17.9.2013 12:06:40

 • 154 Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  16. Predvodnici nevjerstva i njihovi pomogači To su nevjernici koji pozivaju ljude u nevjerstvo i odvraćaju

  ljude od ulaska u pravu vjeru. Oni će imati dupli grijeh, nevjer-stvo i ometanje i odvraćanje drugih od vjerovanja.

  Allah, dž.š., kaže: ِسُدوَن َعَذاِب بَِم َكاُنوا ُيفرْ َق الرْ َناُهمرْ َعَذاًبا َفورْ وا َعنرْ َسبِيِل اهللِ ِزدرْ ِذيَن َكَفُروا َوَصدهُّ الَّ

  Onima koji nisu vjerovali i od Allahova su puta odvraćali Mi ćemo patnju na patnju dodati, zbog toga što su smutnju sijali! (En-Nahl, 88)

  17. Oni koji su slijedili svoje predvodnike u nevjerstvu Allah, dž.š., kaže: I kad god neki narod bude u Vatri skupa,

  proklinjat će narod za kojim se u nevjerstvu bio poveo, sve dok se svi u Vatri ne sakupe! I tad će običan narod na predvodnike svoje vikati:

  َلُموَن ٌف َوَلِكنرْ ال َتعرْ اِر َقاَل لُِكلٍّ ِضعرْ ًفا ِمَن النَّ وَنا َفَآِتِمرْ َعَذاًبا ِضعرْ َنا َهُؤالِء َأَضلهُّ َربَّ“Gospodaru naš! Evo, ovi su nas na stranputicu izveli pa im

  zato podaj patnju dvostruku u Vatri!” “Dvostruka će kazna biti za sve! Ali vi ne znate.” – reći će Allah. (El-A’raf, 38)

  18. Džini nevjernici Svi učenjaci su saglasni da od džina ima i vjernika i nevjer-

  nika i dobrih i loših. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže da su džini za sebe rekli:

  ا َطَرائَِق ِقَدًدا ا ُدوَن َذلَِك ُكنَّ وَن َوِمنَّ اِلُ ا الصَّ ا ِمنَّ َوَأنَّA među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta

  različitih. (El-Džin, 11)Svi muslimani se slažu da će nevjernici od džina u Džehe-

  nnem. To potvrđuje Kur’an: ِعنَي َ ِة َوالنَّاِس َأمجرْ نَّ ِ َم ِمَن الرْ نَّ َجَهنَّ َلَ مرْ ُل ِمنيِّي َلَ َقورْ َوَلِكنرْ َحقَّ الرْ

  “...ali Ja sam već istinu rekao: ‘Napunit ću, zaista, Džehe-nnem džinima i ljudima zajedno!” (Es-Sedžde, 13)

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 154 17.9.2013 12:06:40

 • 155Takvim za 2014.

  Akaid i ahlak

  I na kraju, Allahu, dž.š., neizmjerno se zahvaljujemo i moli-mo Ga da na ovom svijetu živimo u lijepom društvu, da nam u mezarima bude ugodno sa našim komišijama i da budemo pro-življeni u skupini onih koji će biti spašeni i počašćeni džennet-skim blagodatima. (amin)

  sretnici:1. Najodabraniji Allahovi poslanici, a.s. – Ulu-l-azmi2. Ostali Allahovi poslanici, a.s., 3. Vjerovjesnici, 4. Istinoljubivi Allahovi robovi – Siddikun 5. Pravedni vladari 6. Mudžahidi/Borci na Allahovom putu 7. Oni koji udjeljuju dajući prednost nad samim sobom8. Oni koji čine dobrovoljno dobra djela za sebe 9. Skupina spašenih. To su oni koji izvršavaju Allahove far-

  zove/naredbe i klone se onoga što je On zabranio 10. Skupina onih koji su prema sebi učinili nepravdu te su po-

  činili velike grijehe, ali su se prije smrti iskreno pokajali i nakon čiste i iskrene tevbe/pokajanja su umrli

  11. Skupina koja je činila i dobra i loša djela 12. Skupina čija su dobra i loša djela izjednačena

  nesretnici:13. Skupina onih koji će biti stavljeni na iskušenje i izloženi

  kazni 14. Oni koji nisu bili pokorni Stvoritelju niti su činili grijehe,

  nisu bili ni vjernici ni nevjernici15. Munafici/Licemjeri. 16. Predvodnici nevjerstva i njihovi pomogači 17. Oni koji su slijedili svoje predvodnike u nevjerstvu 18. Skupina džina nevjernika

  TAKVIM za 2014 sastavljeno na format.indd 155 17.9.2013 12:06:40