Sv¸mmesport 1962 01

 • View
  235

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svømmesport fungerede i mere end 40 år som organisationsblad for Dansk Svømme Forbund (nu Dansk Svømmeunion). Bladet tog fat på generelle og organisatoriske nyheder indenfor svømning, udspring, vandpolo og synkro.

Text of Sv¸mmesport 1962 01

 • Meddelelser fra

  Dansk Svmme -Forbund

  1MARTS 1962 - 22. RGANG

  I N D H O LD

  Formandens rsberetningfor 1961

  Dansk Svmme-Forbunds1O-bedste liste for 1961

  Faneplade-points 1961

  Europa-rekorder

  pr. 31. december 1961

  Stvneresultater

  Nye danske rekorder

  Program-oversigt for 1962

  De dves svmning

  Adresseliste

  AGFs sto re brystsvmningstalent Jrn Nielsen, der forhbentlig ved de fore-

  stende mesterskaber kan byde de bedste fynboer og kbnhavnere strk

  modstand.

 • MeddeleiJer fra Danse Svumme-Forbund1111der DSLF og DIF SV0MMESPORT

  NUMM ER 1 . M ART S 19 6 2

  Danske indendrs mesterskaberFor frste ga ng afholdes DSFs indendrs mester-skaber - en begivenh ed, som efter besty re lsensbeslutning skal fin de sted hvert r i ap ril mn ed.

  Lrdag den 28. apr il 1962 hl. 20 prc.

  Det frste arra ngement er henl agt til OD ENSESVMMEHAL, hvor det afvikles efter neden-stende progra m:

  Sndag den 29. apr il 1962 hl. 13,30 prc.Lb l : 200 m butterfly, herrer (begr nsning til eet heat forbeholdes)Lb 2: 100 m rygcra wl, damer (begrnsning til to heat s forbehol des)Lb 3: 100 m butt erfl y, damer (begrnsning til eet heat for beholdes)Lb 4: 200 m rygcrawl, herrer (begrnsning til to heats forbehol des)PAUSE med springopvisning, syncrosvmning o. 1.Lb 5: 400 m crawl, damer (begrnsning til eet heat forbeholdes)Lb 6: 400 m crawl, herrer (begrnsn ing til to heats forbeholdes)

  Lb l :Lb 2:Lb 3 :Lb 4:PAUSELb 5:Lb 6:

  100 m cra wl, damer (krav 1.15 forbeholdes)200 m br ystsvmning, herrer (krav 2.55 forbeholdes)200 m cra wl, herrer (krav 2.25 forbeholdes)200 m brystsvmning, dam er (krav 3.15 forbeholdes)med springopvisning, syncrosvmning o. 1.100 m crawl, herr er (krav 1.04 forbeholdes)200 m crawl, damer (krav 2.50 for beholdes)

  De angivne tidskravog de begrnsedeantal heats er det, somforbundets ledelse haranset som rimeligtfor at opn enkva lif iceret deltage isei DIM; men der kan ,hvor pl ad sforholdog standard ta ler der-for, dog dispenseres.

  ANMELDELSE slut! frem sendes til Dansk Svm -me-Forbunds kontor sledes , at disse er forbundeti hnde senest den 7. april 1962 med ang ivelse afsvmmerens fdselsr ag bedst opn ed e tid indenfor de sidste 6 mneder for pg ldende distan ce.PR M IEN er DSFs nye DIM-plaquett e til nr. l ,2 og 3, henhold svis for gyldt, forslvet og bronce.INDSKU D (start penge) til DIM er 3 haner pr.deltager i hver individuel konkurrence. Anmel-delse er bin dend e, og udeblivelse fra start udenafbud med acceptabel gr und medfrer bdegebyraf dobbelt indskud pr. ud ebliv else.Gyldig lgelicens skal forefindes i foreningen,og licens lb.nr. og dato anfres ud for hver de l-tager p anmeldelseslisten.Hvor begrnsning af de ltagerantallet efter for-

  retningsudvalgets skn er ndvendig, vil pgl-dende fore ning hurtigst muligt blive underrettet.Deltagerhart bliver fremsendt i god tid , og hverenkelt svmmer ska l forev ise kor tet ved ind gan-gen til svmmeha llen, og det er kun tilladt del-tagere og holdledere at opholde sig p de anvistepladser i svmmehallen.Ban efardelingen fore gr efter de for DM gl-dende reg ler, medens FINAs bestemmelser glderfor svmningen i vr igt. R kkefl gen i m l af -gres i samtl ige svmmekonkurrencer efter dom-mernes voteringer ; til pl acering som nr. l , 2 og 3i en disciplin vil omsvmning kun ne krves afstvneledelsen, sfre mt to elle r flere svmme rehar opnet samme officielle tid for en dista ncei forske llige heats eller ddt lb i samme heat.

  HAMBURG SCHWIMM-VERBAND har bedt forb unde t meddele vore foreninger , at der arrangeres int ernationaltstor stvn e i H amburg Frilu ftsba d Eims biittel (50 m bane, vandtemperatur 22) i da gen e 2. og 3. juni 1962. Arran-gren venter delt agelse af Eur opas eli tesvmmere og beder fore ninger med danske -clitcsvmmerc tilmelde sig tiladressen : Fr itz Lehm acher , Gerh ofstrafs e 2, H amburg, og detailpr ogram med lbene vil da bli ve sendt omgende.

  3

 • FORMANDENS RSBERETNING FOR 1961Foreningernes medlemsantal

  ud gr pr. 1. august 1961 det h idti l strste an ta l under14 r: 15.051. samt 4.44 1 voksne kvinder og 4.552 voksnemnd; dertil 'kommer 4.879 passive med lemm er.

  Denne tilga ng skyldes ikke a lene tide~ ~middelbar~ efterTV-tran smissionen fra Rom, men vel ogsa til del s en til gan gaf unge fr a de skoler , som har taget svmning p deres un -der visningspr ogr am .

  Skolernes svmmeundervisning.Med henvisning til min e udtalelser i tidligere rsbere t-

  nin ger m jeg a tte r i r komm e til bage til den elementresvmme undervisning i vo re skoler - et omr de, p hvilketvi atter m anrbe vore kommunal e myndigheder. Nr mani dagspressen i lb et a f ret gan g p ga ng underrett es omde mange drukneulykker p grund af man glende svmm e-frdighed, m vor e autorite ter sna r t p~egynde en n~ererationel udbygning af [olk esholernes muliglied fol' obliga-torisk svmmeundervisning.

  I kbst derne og omeg nskommunerne er der i alt 335folkeskoler med tils amm en ca. 250.000 elever , og af disseskole r har 260 undervisning i svmning . Lan gt vrre erdet i landkommunern e, som til sammen tller 2275 folk e-skoler med omkring 280.000 elever, men hvor der kun givessvm meunde rvisning om sommeren i 215 skoler, som om-fatter ca. IO pet. a f sa mt lige ele ver.

  Dett e forh old skulle man tro vill e kunne f vore ve rsteministe r ielle kontor er og de kommunal e skolelede re og kom-mun alb estyrelser til at in dse, at der m og skal gres enindsats fo r at gi ve all e skoleelever en muli gh ed for a tlre at klare sig i va ndet og eventuelt hj lp e andre . Detel' en sam fundssag at undg tab af menneskeliv ved druk-ning - og denn e sag m gres til en opgaoe fol' hele detdanske folk ve d, at del' ved alle vor e skoler indrett es svm-mebassiner elle r sv mmehaller til obligatorisk svmmeun-dervisning!

  Friluftsbassiner eller svmmehaller -og deres strrelse.

  Atter og atte r komm er der fo ~esp rgsler om forsva.rligstr re lse og dybdeforh old ved opfrelse af svmmebassm~rved skolern e, og her vil j eg gerne sl fast , at int et bassintil underv isningsbrug br vre kortere end 25 m og meddybde fra mindst 3,5 til 0,9 m, Dette ikke alene, for atbassinet ogs kan benyttes af stedlige ungdoms- og svmm e-klubber til svel svmm eidrt som udspring og vandpolo,men ogs for at give skolens elever muligheder for at tageskolens svmmeprver , bj rge- og dykk eprver, som hrermed til Dansk Livrednings-Forbunds opgav er , herunderdygti ggrelse af skolens elever ! a~ kUllJ;e. ko~me ~ndre otilhj lp. Vel er man fr a undervisn ingsministeri ets SIde gaetmed til bygning af nogl e bassiner elle r svmmeh~ller ~n~den banelngd e p 162/ 3 m, men de t er kun en mid lertidiglsning, hvor der har vre t konom iske va nskelighe?e r vedbevill ingen. Det lnner sig ikke i det la nge lb, og j eg kankun anbefale alle my ndighede r og tek niker e, som skal be-vi lge eller planlgge svmmebassiner elle r svmmeha ller,at ma n a lt id d rager omso rg for eet bassin /J 25 m, og deter ku n en fordel, hvi s man t i Il i g e kan opjere et mindrebassin med lidt ringere va nddybde til bru g ved den aller -frste und er visn ing, hvor smbrn ska l gres fortrolige medvandet.

  Springanlg med I m og 3 m vipp e yed bassin ets dybeende . br opfres i alle hall er. og ud eriders anlg; m~nhvor det er muligt at bekoste fnluftsbad e med 50 m bassi n,ska l ma n dog ikke , undlad e ogs 'at opfre spr ing t rn med

  . 5 m, (7112 m) og 10 m platform; det skal i s fald ndv en -"d igvis erindres, at vanddybd en und er platforme med ud-spring fra den store hjde .skal vre mindst 5 m.

  V ort forbund m hel' henlede alle kommunalbestyrelsersog sognerds opm rk somh ed. /J, at enhver ~etail/Jlan t~lanl g af svmmebassin elle r svmme hal br inds endes tilDansk Svmme-Forbund, som el' v illig til at genn emg defremsendte tegninger, sledes at sdanne anlg fr de mind-steml og dybdeforhold; so?n af :sihlwrhedsm~ssige gl'l~ndeh ves overalt , hvor organiseret ul rtssuemning kan [ind e

  4

  sted - et forhold , som absolut ogs m glde ve d skolernessoem meunderuisning.

  Konkurrencesvmningen og instruktionskursus.Det er desvrr e kun et ftal a f alle de un ge, som lrer

  svmninge ns kun st, der f ler t ran g til a t g videre end tila t lr e a t svmme en hd erli g distan ce i nogenlunde ~a~stre ng t stil. Men for dem -:- og der kommer da he~dlgvlssta d ig fl ere og fl ere under Idrttens fan er - som far lysttil at meld e sig under en af vore for eninger som, ko.nkur-reneesvmm ere , kan der flge en morsom og lreng tid.Konkurren ce krver fuldendt svmm estil , og med flid itr n ingstimerne kan de fl este n en hel del; det er ikkeall e forundt at hav e tal ent til a t n op i eli te-k onku rr ence-svmmernes rkker, men at vre med i de mindre kr-vende svmmelb og i foreningernes egne sm konkurrenc erkan skabe mindst lig e s megen personlig glde som at ntil tops. Dette sidste kr ver nemlig i vor tid ikke a leneta len t, men i hj grad resignation over for livets forlystel -ser, en jernhrd trning og selvkontrol.

  Vi kan ikke omt ale det sid ste ud en samtidig at nvnendv endigheden af , at en konkurrencesvmmer af eli tekla sseska l hav e en instruktr, en tr ner med for stelse og alvorog med indgende kendskab til svmning ens teknik. Vrdienaf en tr ner, der forst r dette, og som samtidig kan knytteen vis kamm eratlig forst else mellem sig selv og eleven,uden at dis ciplinen og elevens ag telse for lreren gresmindre, er uvurderlig for en foreni ng. Dan sk svmning harhaft ubet alelige in struktr er , og der findes sta d ig inst ruk-trer rundt om i landets st rre og mindre klubber, som eraf stor betydning for deres fore ning ; men der har i densenere t id vret adskillige udtalelser fr a aktive svmmeresog fra led eres side om manglende inst ru ktre r til at skabekonkurrencesvmm er e af topkl asse, og selvom man ikkealtid skal ta ge hensyn til det , kritikere anser for bedr