29
TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19. . 1

TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

 • Upload
  chynna

 • View
  33

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek. Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó Jászfényszaru, 2007. július 19. . 1. Feladataim 15/2006. (XII. 25.) MeHVM rendelet alapján. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

TÁJÉKOZTATÓ

Partnerségen alapuló európai uniós pályázati

lehetőségek

Előadó: Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadó

Jászfényszaru, 2007. július 19.

.

1

Page 2: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Feladataim15/2006. (XII. 25.) MeHVM rendelet alapján

a) a potenciális pályázók, a pályázók és a kedvezményezettek részére folyamatos tájékoztatás nyújtása az ÚMFT célrendszeréről, a

támogatási lehetőségekről és a kapcsolódó képzési programokról;

b) konzultációs lehetőség biztosítása a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához;

c) az ÚMFT keretében támogatható projektjavaslatok gyűjtése (egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok)

d) Információgyűjtés és tapasztalatok továbbítása az ÚMFT megvalósításának, hatásainak értékeléséhez és a szükséges

módosításokhoz;

e) folyamatos szakmai kapcsolattartás és együttműködés az adott kistérségben tevékenykedő szakmai hálózatok munkatársaival.

Page 3: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

ÚMFT = 8000 Milliárd Ft?

EKOP1,4%

ÁROP0,6%

VOP1,4%

KÖZOP25,0%

GOP10,0%

ROPok23,1%

KEOP16,7%

TIOP7,8%

TÁMOP14,0%

6 cél, 15 Operatív Program (OP):• Gazdaságfejlesztés OP = GOP

• Közlekedés OP = KÖZOP

• Társadalmi Megújulás OP = TÁMOP

• Társadalmi Infrastruktúra OP = TIOP

• Környezet és Energia OP = KEOP

• Államreform OP = ÁROP

• Elektronikus közigazgatás

OP = EKOP

• 7 Regionális OP = ROP-ok

• Végrehajtás OP = VOP+ 4 Határ menti program ( ETE)

Page 4: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Eljárások

• 2004-2006-os rendszerhez képest sok változás• 2007-2013:

– Pályáztatás (normatív, egyszerűsített, nyílt)– Kétfordulós pályázat– Kiemelt projekt, nagyprojekt– Közvetett támogatás– Pénzügyi alapok (Jeremie, Jessica, Jaspers)

Page 5: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Partnerség 2004-2006-os pályázati időszakban

• Pályázati feltétel és bírálati szempont • Jellemző pályázati típusok• Partnerségi kategóriák

– Támogatásban részesülő– Közreműködő– Együttműködő

Page 6: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

ÉAOP – pályázás partnerségben

5 Prioritás1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés

3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása

4. Prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése

5. Prioritás: Város- és térségfejlesztés

Page 7: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

ÉAOP - 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

ÉAOP - 1.1. A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése

A) komponens: Ipari parkok és ipari területek fejlesztése

A régió ipari parkjai és területei kihasználtságának növelése. B) komponens: Inkubáció elősegítéseAz induló vállalkozások megerősítése és az ahhoz szükséges szolgáltatások bővítése.Elsősorban a gazdaságilag kevésbé fejlett területek térségi központjaiban indokolt

inkubátorházak fejlesztését támogatni, amelyek lehetővé teszik a KKV-k megerősödését

C) komponens: Kiemelt projektek

Page 8: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Pályázói kör

• önkormányzat és azok által létrehozott társulás• gazdasági társaságok• non-profit szervezetek• felsőoktatási intézmények• kutatóintézetek• (önkormányzatok, kutatóintézetek és felsőoktatási

intézmények önállóan nem, csak konzorcium tagjaként pályázhatnak)

Partnerek – fentivel azonos kör

Page 9: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

ÉAOP - 5.1.5. A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése

– foglalkoztatási problémák megoldásában fontos szerepet játszanak, hiszen a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetűek egy részét a hagyományos munkaerő-piaci eszközök nehezen érik el

– elsősorban romák, fogyatékossággal élők, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők

– civil szervezetek közösségformáló szerepének erősítése– A civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások a lakosság

részére helyben elérhetővé válik

Page 10: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

ÉAOP (2007-2013) Civil szervezetek támogatása

ÉAOP

ÉAOP 5.1.5 A régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése

2007-2008Millió Ft

2007-2013 Millió Ft

5. Prioritás

Város- éstérségfejles

ztés

A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások

biztosítása és infrastrukturális fejlesztése

512 2000

B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok –

kiemelten a romák – integrációját segítő

programok

512 2000

C) komponens: Közösségfejlesztő programok 328 1283

Page 11: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Pályázók és partnerek köre

Pályázók:• non-profit szervezetek • egyesületek• alapítványok• egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek• közhasznú társaságok (2009. január 1-ig)• egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)Partnerek:• központi költségvetési szervek és intézményeik • önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján)• helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik,• megyei önkormányzatok és intézményeik,• önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési

tanácsok non-profit szervezetek • egyesületek• alapítványok• egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek• közhasznú társaságok (2009. január 1-ig)• egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján)• érdekvédelmi szervezetek • képző intézmények

Page 12: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Támogatás mértéke

• Támogatási intenzitás: maximum 95%• A támogatás minimális és maximális összege: 5-80

millió Ft• A támogatott projektek mérete: minimum 5,26

millió Ft• A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:

minimum 5%

Page 13: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése

Támogatható tevékenységek Meglévő infrastrukturális – pl. teleház, kistérségi szolgáltatóház –

bázisra épülő információs és szolgáltató központok kialakítása, működtetése, amelyek a vidéki településeken lakók számára

• foglalkoztatási-képzési és motivációs,• szociális,• helyi közösséget érintő információkat és szolgáltatásokat

nyújtanak.

• A fenti területekre irányuló, mobil humán szolgáltatások kialakítása, működtetése, aminek köszönhetően a szolgáltatások és információk hozzáférhetővé válnak a kis- vagy mikro-térségi központoktól távolabb eső településeken élő lakosság számára

is.

Page 14: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

A) komponens: Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése

Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek:

• Az információs központokban foglalkoztatottak képzése.• Helyi közösségek számára nyújtott tréningek.• Az információs központok közötti együttműködés (pl. stábülések,

esetmegbeszélések, tapasztalatcsere, disszemináció stb.).• Meglévő épület felújítása, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése.• A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés.• A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások

igénybevétele.• Projektmenedzsment.

Page 15: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – integrációját segítő programok

Támogatható tevékenységek

A helyi szükségletekre alapozott, közösségi célú foglalkoztatási projektek lebonyolítása:

• a célcsoport kiválasztása, képzése (szak- és betanító képzés, ismeret-felújítás),

• a célcsoport foglalkoztathatóságának javítását célzó szolgáltatások (különös tekintettel a képzésben, foglalkoztatásban való részvételre történő felkészítésre, a szakképzésből történő lemorzsolódásra, a generációs munkanélküliség kezelésére),

• a célcsoport foglalkoztatása.

Page 16: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

B) komponens: Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – integrációját segítő programok

Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek:

• A foglalkoztatáshoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése (eszközök, berendezések beszerzése).

• A létrehozandó munkahelyek helyiségeinek kialakítása (felújítása, átalakítása, építése, bővítése) és akadálymentesítése.

• A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó előkészítés.• A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó

szolgáltatások igénybevétele.• Projektmenedzsment.

Page 17: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

C) komponens: Közösségfejlesztő programok

Támogatható tevékenységek

A helyi lakosság szabadidejének hasznos eltöltését lehetővé tevő programok

• megszervezése, lebonyolítása,• lebonyolításhoz szükséges eszközök beszerzése,• szükséges ingatlanok (épületek, létesítmények)

felújítása, átalakítása, bővítése, építése.

Page 18: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

TAMOP – 1.4.1 Alternatív munkaerőpiaci programok

támogatása • Várható megjelenés – 2007.augusztus 21.

• Támogatás mértéke: 30 – 50 Millió Ft.

• A pályázó: egyesület, köztestület, egyházi intézmény, alapítvány, közhasznú társaság, egyéb jogi személyiségű non profit szervezetek, akik valósítottak már meg ilyen típusú programot korábban

• Támogatás aránya: 100%

• A konstrukció a HEFOP 2.3.1 és 1.3. intézkedések és EQUAL folytatásának tekinthető.

Page 19: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Partnerségi példák – nyertes foglalkoztatási projektek a regionális programban

Page 20: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 21: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Családi Napközik:Boldog Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

Page 22: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

2007.04.01. 8

Családi napközi -modell

Bölcsőde, óvoda, közösségi létesítmények

közvetlen szerződéses kapcsolatCsaládi napközi szülők

Támogató-ellenőrző szakember

Települési önkormányzat

EngedélyezésSzerződés-támogatás

Tanácsadás, ellenőrzés

megbízásönkormányzat

Page 23: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 24: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 25: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 26: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 27: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek
Page 28: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

MOTTÓ

„partnernek lenni annyit jelent, mint•        aktívan részt venni valamiben

(közreműködés)•        része lenni valaminek (választás)•      valami mellé állni (kötelezettség vállalás)•        közölni (kommunikáció)•      megtapasztalni az azonosságot (közösség)”

Page 29: TÁJÉKOZTATÓ Partnerségen alapuló európai uniós pályázati lehetőségek

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőség:

Szabó Gabriella, kistérségi tanácsadótelefon:06-30 476-1728

e-mail:[email protected]ászberény - Városháza III.sz. épülete

Szabadság tér 16. II.em.