Tajuk 1_PIM 3102

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  1/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  1.1 STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

  1.2 PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

  TAJUK 1ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

  SEKOLAH RENDAH

  SINOPSIS

  Topik ini memberi pendedahan kepada pelatih mengenai strategi dan perkaedahan dalam

  pengajian dan pembelajaran Pendidikan Islam. Melalui isi kandungan pelajaran ini akan

  meningkatkan lagi kefahaman dan kemahiran mereka dalam membina rancangan

  pengajaran bagi setiap mata pelajaran yang di ajar.

  HASIL PEMBELAJARAN

  1. mengetahui jenis-jenis strategi dan pendekatan pengajaran pembelajaran

  yang berkesan.

  2. Memahami kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan

  yang sesuai dalam pengajaran

  3. Merancang strategi dan pendekatan pengajaran yang berkesan dalam

  pengajaran.

  Para pelajar sekalian !

  Anda pernah mendengar istilah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan

  pembelajaran. Adakah anda dapat menerangkan perbezaan kempat-empat istilah

  tersebut ?

  AGIHAN TAJUK

  Tunggu dulu ! Sebelum anda memberi jawapan, sediakan borang grafik cartamaklumat dan buat catatan isi di dalam carta tersebut.

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  2/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  TAJUK 1.1 STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

  STRATEGI PENDEKATAN

  Kebijaksanaan memilih

  pendekatan, kaedah dan

  teknik pengajaran

  berdasarkan objektif

  pengajaran

  Lebih mengambil kira objektif

  jangka panjang

  Mengambil kira segala aspek

  pembelajaran termasuk

  pemilihan bahan, masa dan

  sebagainya

  Cara mengajar berdasarkan objektif

  yang telah ditentukan

  Harus berlandaskan teori, prinsip

  atau model tertentu

  Kenyataannya dianggap benar

  tanpa memerlukan bukti dan alasan

  Mendokong sesuatu teori

  KAEDAH TEKNIK

  Siri tindakan guru yang

  sistematik

  Lebih bercorak jangka pendek Merupakan usaha

  keseluruhan terdiri daripada

  prosedur tersusun

  berdasarkan pendekatan

  yang dipilih

  Mendokong pendekatan

  dipilih

  merujuk kemahiran guru mengelola

  dan melaksanakan kaedah

  mengajar yang dilaksanakan pengendalian yang benar-benar

  berlaku dalam bilik darjah

  digunakan dalam langkah

  pengajaran

  perlu mengambil kira faktor latar

  belakang pelajar dalam

  menentukan teknik yang dipilih

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  3/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  1.1.1 Prinsip-prinsip dalam strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam:

  a. Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu

  sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah.

  b. Dari maujud kepada mujarad - menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan

  berfokus kepada benda yang maujud

  c. Dari perkara yang diketahui kepada perkara yang belum diketahui memanipulasi

  pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru

  d. Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk

  menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi.

  e. Dari spesifik kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi.

  Dan strategi yang kita rancang perlulah :

  Dapat meningkatkan keberkesaan pengajaran dan pembelajaran

  Bersifat fleksible -- mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras kebolehan

  Berpusatkan murid .

  Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna,kreatif dan inovatif

  Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah

  Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan

  1.1.2 JENIS-JENIS STRATEGI PENGAJARAN

  a. PEMBELAJARAN BERFIKRAH (Thoughful Learning)

  Proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi penekanaan untuk

  mewujudkan iklim bilik darjah yang menggalakkan pelajar berfikir secara aktif

  pada tahap yang kompleks

  Strategi guru dalam pembelajaran berfikrah ialah:

  i. fokuskan pelajar kepada tugasan

  ii. mengemukakan soalan terbuka

  iii. mengemukakan soalan lanjutan

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  4/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  iv. mengambil masa menunggu respon pelajar

  v. menerima pelbagai respon pelajar

  vi. galakkan interaksi

  vii. elakkan memberi pandangan

  viii. elakkan mengulangi respon pelajar

  ix. meminta pelajar membuat refleksi

  Fikirkan sebentar! Apakah perbezaan antara pembelajaran berdaya fikir

  dengan pembelajaran kemahiran berfikir? Lihat contoh lampiran 1a.

  b. PEMBELAJARAN BERSIFAT INDIVIDU [Individualized Instruction]

  Pelajar diberi peluang melibatkan diri secara langsung dalam proses

  pembelajaran.

  Persediaan untuk capai objektif pembelajaran ini ialah:

  Panduan belajar [learning guide]

  Prosedur pengajaran

  Penilaian yang sesuai

  Jenis Pembelajaran Bersifat Individu:

  Pembelajaran Masteri (Mastery Learning)

  Pembelajaran Terarah Kendiri (Self-Directed Learning)

  Pembelajaran Kadar Kendiri (Self-Paced Learning)

  Pembelajaran Akses Kendiri(Self-Access Learning)

  c. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

  Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi

  kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam

  pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang

  melibatkan aktiviti hands ondan minds on.

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  5/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Mengapakah pendekatan kontekstual perlu dalam pengajaran dan

  pembelajaran?

  Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman

  sendiri.

  Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

  Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

  d. PEMBELAJARAN KOPERATIF

  Satu strategi pengajaran dan pembelajaran dalam

  pasukan kecil. Setiap ahli pasukan bukan sahaja

  bertanggungjawab atas pencapaian sendiri tetapi

  juga atas pencapaian ahli pasukan (cth. Melalui

  coaching, tutoring dan lain-lain).

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  6/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Strategi ini melibatkan satu kumpulan murid yang bekerja sebagai satu pasukan

  untuk menyelesaikan satu masalah atau melengkapkan satu tugasan demi

  mencapai sesuatu tujuan yang sama

  Strategi pembelajaran koperatif meletakkan pelajar daripada tahap pencapaian

  yang berbeza untuk bekerjasama dalam pasukan kecil bagi mencapai matlamat

  pembelajaran bersama pada tahap maksima

  Ciri-Ciri Utama : Kelebihan Pembelajaran Koperatif

  Tutoran dan latihan / coaching

  Motivasi melalui ganjaran intrinsik (keikhlasan berkongsi dan sumbangan

  dihargai)

  Sokongan rakan sebaya - pasukan

  Peranan pelajar dipertingkatkanstudent accountabiliti & student

  empowerment

  Pencapaian akademik (semua boleh berjaya yang lemah dibantu rakan

  sebaya)

  Hubungan kaum yang sihat

  Perkembangan kognitif, sosial dan afektif (IQ dan EQ)

  Berinteraksi dan berkomunikasi

  Berdikari - Independent thinkers

  e. KECERDASAN PELBAGAI

  Fikirkan sejenak

  Seorang lelaki dan wanita berjalan bersama dengan memulakan langkah

  dengan kaki kiri mereka

  Panjang langkah wanita itu adalah 2/3 daripada lelaki tersebut

  Jika mereka mesti terus berjalan bersama, berapakah langkah yang perlu

  wanita dan lelaki itu ambil supaya kaki kiri mereka mencecah tanah pada

  waktu yang sama semula ?

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  7/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Mengapa kecerdasan pelbagai? Sebab, kita menerima persamaan dan perbezaan antara

  individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang

  berlainan.

  Kecerdasan pelbagai boleh dipelajari, dikembangkan dan dipertingkatkan ke

  tahap yang lebih tinggi melalui latihan dan keupayaan sendiri

  Semua kecerdasan berinteraksi di antara satu sama lain secara serentak.

  Howard Gardner

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  8/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Tugasan Refleksi

  f. STRATEGI MEDIATIF DAN GENERATIF

  Strategi Mediatif

  Bimbingan secara terus ke arah menyelesaikan masalah melalui aplikasi

  pengetahuan sedia ada

  Kombinasi di antara penaakulan (reasoning), kejurulatihan (coaching) dan

  perbincangan terbuka (open-ended discussion)

  Strategi Mediatif membolehkan pelajar:

  Menilai pelbagai pandangan/pendapat berhubung isu-isu kontroversi,

  Menghormati pendapat dan pegangan orang lain,

  Menggunakan proses alternatif menyelesaikan masalah, (secara "heuristics,"

  daripada kata Yunani eureka, bermaksud "I have found it!)

  Gunakan taakulan secara induktif dan deduktif untuk hasilkan penjelasan/ huraian,

  Menyokong penjelasan / huraian dengan bukti yang logik dan kukuh

  Apakah kecerdasan yang ANDA miliki (yang kuat/kurang)?

  Kecerdasan mana yang selalu ANDA gunakan?

  Kecerdasan mana yang ANDA cuba elakkan?

  Bagaimana kecekapan kecerdasan yang dominan boleh dipertingkatkan?

  Apakah cara yang membolehkan kita membina strategi untuk menyeimbangkan

  aktiviti?

  Mengapakah Kecerdasan Pelbagai perlu dilaksanakan dalam Pengajaran dan

  Pembelajaran?

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  9/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Peranan Guru (sebagai pemudahcara ):

  Mengajukan soalan dan pernyataan yang boleh menimbulkan dorongan ingin tahu

  pada pelajar

  Rangsang sifat ingin tahu pelajar agar mereka menemui dan menguji kesimpulan

  yang dicapai, serta mengaplikasi konsep ,

  Cadangkan alternatif kepada teori atau penjelasan, dan

  Menggalak pelajar menguji beberapa alternatif pendekatan menyelesaikan

  masalah.

  Strategi generatif

  Teknik Dalam Strategi Generatif:

  Sumbangsaran (brainstorming)

  Sinektik (synectics)

  Pemikiran lateral (lateral thinking)

  Kreativiti dalam merekabentuk

  Difahamkan setiap pelajar yang didedahkan dengan pembelajaran generatif

  berupaya menyusun atur diri bagi menyelesaikan masalah secara kritis dan

  kreatif

  lahirkan pelajar yang intuitif dan celik akal dalam melihat sesuatu situasi.

  Elemen Pengajaran Generatif:

  Ingatan Kembali (Recall)

  Mengingat kembali maklumat (fakta). Teknik: pengulangan,

  rehearsal/practice, imbauan, and mneumonik

  Berasaskan Teori Pembelajaran Generatif yang merujuk integrasi idea-idea baru dengan

  pengetahuan sedia ada pelajar secara aktif. Strategi ini membantu pelajar membina

  pengetahuan baru dan menjana idea asli untuk menghadapi serta menyelesaikan

  masalah.

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  10/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Sepaduan (Integration)

  Sepadukan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelum agar lebih mudah

  difahami atau dingati.

  Teknik: Ringkasan (paraphrasing: outline in a narrative format)

  Rumus (summarizing: retelling the content in order to interpret or explain

  concisely)

  issue trees

  generate questions or examples

  generate analogies and metaphors

  Atursusun (Organization)

  Kaitkan pengetahuan sebelum dgn idea dan konsep baru agar lebih bermakna.

  Teknik: analisis idea utama, merangka, mengkategori,

  menyenarai/mengelompok, dan peta konsep.

  Kembangan (Elaboration)

  Hubungkan bahan baru kpd maklumat atau idea sedia ada dalam minda.

  Teknik: janaan imej atau rajah fizikal, penulisan bebas, pengembangan ayat,

  paparan visual, persembahan slides dan papan bulletin.

  g. PENGAJARAN-PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK)

  Apa Maksud Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ?

  Untuk memperoleh manfaat mengguna ICT dalam P&P perkara perkara berikut

  perlu diberi perhatian:

  Penggunaan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk

  meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan Pembelajaran dan

  Pembelajaran .

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  11/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Penggunaan ICT perlu dirancang dengan baik, bukan secara "bidan terjun" atau

  sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum.

  Penggunaan ICT bersesuaian dengan keperluan kurikulum dan menyokong

  pendekatan P&P

  Ada perkakasan dan perisian yang sesuai yang boleh diguna dalam aktiviti

  pembelajaran

  Bagaimana Menggunakan ICT Dalam P&P ?

  Dua aspek:

  Aspek pengajaran (guru mengguna ICT) iaitu ICT boleh diguna sebagai alat

  persembahan dan alat demonstrasi.

  Aspek pembelajaran (murid mengguna ICT). Iaitu penggunaan ICT dalam P&P

  boleh dikategori sebagai :

  Tutorial,

  Penerokaan (eksploratori),

  Aplikasi dan

  Komunikasi

  Apa Situasi Yang Sesuai Untuk Guna Pendekatan ini ?

  Kelas yang mengandung kemampuan belajar yang berbeza. Dalam situasi ini,

  guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara sebahagian

  yang lain mengguna komputer.

  Guru terpaksa bertugas luar dan kelas diselia oleh guru ganti. Dalam situasi ini,

  guru tersebut boleh merancang pembelajaran mengguna komputer.

  Terdapat murid yang sukar mengikuti pengajaran guru. Dalam situasi ini, guru

  boleh menggunakan perisian pendidikan khusus untuk pemulihan.

  Terdapat murid cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  12/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Dalam situasi ini, perisian pendidikan yang mencabar minda boleh diberikan kepada

  mereka.

  Apa Kelebihan Mengguna ICT?

  Dapat mengindividukan pembelajaran

  Murid belajar mengikut kemampuan sendiri.

  Meningkatkan motivasi murid untuk belajar.

  Murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan penyeliaan guru yang minimum.

  h. STRATEGI METAKOGNISI

  Murid boleh menggunakan strategi metakognisi dan mengawal pembelajaranya

  melalui proses berikut:

  Merancang apa yang hendak dipelajari

  Meramal apa yang akan dipelajari, bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan yang

  akan diperolehi apabila perkara itu dipelajari.

  Memantau kemajuan pembelajaran diri.

  Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya pada diri sendiri dari masa ke

  semasa perkara berikut:

  Metakognisi ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.

  Strategi metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai

  proses berfikir dan pembelajaran berlaku.

  Apabila kesedaran ini wujud seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang,

  memantau dan menilai apa yang di pelajari.

  o Adakah ini membawa makna kepada saya?

  o Apakah soalan yangboleh saya ajukan ?

  o Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan ?

  o Mengapa saya tidak memahami cerita ini ?

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  13/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Menilai apa yang pelajari (murid membuat refleksi):

  Dengan pengetahuan ini murid dapat memikirkan strategi yang lebih sesuai untuk

  mengusai pelajaran baru!

  i. PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR

  Interaction of a team of students that experience creative learning to be used in the

  real world . students are essential to the classroom, just like a team member is

  essential to a game(Thornburg, 1995)

  The goals of a system (school) should meet the goals of the students (Harmon, &

  Hirumi, 1996).

  Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai individu), memberi

  pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari), mewujudkan

  kolaborasi (membina pengetahuan dan persekitaran positif), terlibat dalam penilaian

  berterusan; sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar

  untuk merancang.

  these strategies to student-centered learning, school is not just a small period in a

  childs life, it is "lifelong learning", and each student can learn what is important to

  them(Thornburg, 1995).

  o Mengapa saya sukar/mudah menguasai ?

  o Bagaimana sesuatu kemahiran, nilai dan

  pengetahuan dikuasai oleh saya ?

  o Apakah tindakan pengubahsuaian yang harus saya

  ambil ?

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  14/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  Student-centered approach lets students take on a proactive role by working with

  others, using a variety of resources, and learning and evaluating skills on a

  continuous basis that they can use throughout life(Alley, 1996).

  Strategi P&P Berpusatkan Pelajar

  mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta

  menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu, kumpulan dan

  kelas.

  melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan

  berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar.

  memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti

  pembelajaran.

  mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa

  yang dipelajari oleh mereka

  merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

  Beri pendapat anda tentang rajah berikut:

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  15/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  TAJUK 1.2 PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

  Pendekatan wujud berdasarkan aspek pengajaran yang ingin kita utamakan atau

  memberikan perhatian. Pendekatan juga memberikan ruang penentuan pengajaran

  berdasarkan objektif yang telah ditetapkan oleh guru. Ini sebenarnya akan

  mewujudkan suasana pengajaran yang berhairaki ataupun langkah demi langkah yang

  disusun oleh guru bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Interaksi yang

  dimaksudkan ialah interaksi sosial antara guru dengan murid dan antara murid dengan

  murid.

  Menurut Edward M.Anthony (1963), pendekatan ialah satu set andaian (teori) yang

  saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur

  aksiomatik (kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alas

  an).

  Antara pendekatan yang boleh kita gunakan dalam pengajaran ialah:

  a. Bersepadu

  Mengintegrasi atau menyerap beberapa kemahiran sewaktu menjalankan pengajaran dan

  pembelajaran. Biasanya dalam pendekatan ini kemahiran-kemahiran belajar dan

  memperoleh ilmu diajarkan serentak semasa guru mengajar. Kemahiran yang diserap

  dalam mata pelajaran dijadikan fokus secara sampingan tetapi terancang.

  Melalui pendekatan ini, guru akan menyepadukan beberapa kemahiran dalam pengajaran

  dan pembelajaran seperti kemahiran belajar (KB), kemahiran berfikir (KBKK), penerapan

  nilai, kajian masa depan (KMD), pendidikan alam sekitar (PAS), kecerdasan pelbagai dan

  lain-lain yang bersesuaian dengan tajuk pelajaran.

  b. Induktif

  Pendekatan induktif menekankan corak pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan

  kepada membuat huraian dan mencari contoh yang berkaitan dengan konsep atau benda

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  16/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  dan kemudian disusuli pula dengan membuat suatu generalisasi (membuat kenyataan

  umum) contoh: orang gemok kuat makan.

  Ciri-ciri pendekatan Induktif:

  1. Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan

  2. Mengutamakan pengalaman deria untuk mendapatkan pengetahuan

  3. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu

  kemahiran

  4. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit

  5. Member peluang sepenuhnya kepada murid-murid belajar di bawah bimbingan guru

  6. Menekankan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan

  7. Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.

  Rajah 1: Proses Pendekatan Induktif

  c. Deduktif

  Pendekatan deduktif ialah cara pengajaran yang berlawanan dengan pendekatan induktif.

  Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan

  contoh hukum halal, haram, rukhsah, azimah dan kemudiannya murid-murid dikehendaki

  memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan.

  Ciri-ciri pendekatan deduktif:

  1. Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi

  2. Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  17/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  3. Penyusunan isi mestilah dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks

  sifatnya

  4. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal

  d. Eklektif

  Pendekatan eklektik ialah pengajaran yang menggabungkan kedua-dua pendekatan

  induktif dan deduktif

  Dalam pendekatan ini pengajaran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif

  iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian yang sesuai dan kemudiannya diikuti

  pula dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh

  yang berkaitan.

  e. Qudwah hasanah

  Guru menjadi model kepada murid. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar

  dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara malah mereka juga merupakan model

  bagi para pelajarnya (role model). Pelajar akan mencontohi sikap guru yang

  ditonjolkan, jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya

  (Najib, 2005). Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi

  menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. Oleh itu guru perlulah sentiasa

  mempamerkan perilaku yang baik.

  Perhatikan gambar dibawah ini, apa yang anda faham tentang pendekatan Qudwah

  hasanah.

  Guru hendaklah

  sentiasa

  mengamalkan

  kebersihan

  Sebagai role model

  perlakuan begini amat

  tidak sesuai dilakukan

  oleh guru

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  18/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  f. Kelas, kumpulan dan individu

  Pendekatan yang dilaksanakan oleh guru melibatkan murid secara kelas,

  kumpulan dan individu. Sesuai dilaksanakan dengan menggunakan teknik latih

  tubi, seperti mengajar tilawah dan hafazan.

  g. Pemusatan guru

  Merupakan pendekatan yang paling lama diamalkan dalam pengajaran dan

  pembelajaran. Guru memainkan peranan utama menguasai dan mengawal

  segala aktiviti sewaktu proses pengajaran dijalankan. Pelajar bertindak sebagai

  penonton yang hanya mendengar sahaja penerangan guru. Hanya komunikasi

  sehala sahaja yang berlaku di mana pelajar mendengar sahaja penerangan yang

  diberikan oleh guru. Gurulah yang banyak bercakap manakala pelajar hanya

  mendengar.

  h. Pemusatan pelajar

  Salah satu ciri utama KBSR dan KBSM adalah pelajar menjadi pemain

  utamadalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar digalakkan

  melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran mereka. Lebih

  banyak masa diperuntukkan kepada pelajar meneroka dan menyelesaikan

  masalah pembelajaran dengan bantuan guru yang bertindak sebagai fasilitator.

  Rumusan

  Dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua

  jenis pendekatan asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut :

  Memberi ilmu - kognitif

  Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah- afektif

  Membina kemahiran dan amalan - psikomotor

  Memupuk dan menanam penghayatan afektif

  Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif

  Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid

  Menyepadukan faktor dan nilai

  Merentas kurikulum

  Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai

  Memotivasikan murid dalam pembelajaran

 • 8/2/2019 Tajuk 1_PIM 3102

  19/19

  PIM 3102

  PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM (SR)

  ((

  Tugasan Pembelajaran (2 jam)

  1. Bincangkan kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan

  yang sesuai dalam pengajaran.

  2. Cuba kita fikirkan, mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan

  embela aran baik dan menarik?