Tdah Xtec Protocol

Embed Size (px)

Text of Tdah Xtec Protocol

 • El TDAH:detecci i actuacien lmbit educatiu

  Guia per a mestres i professorsEducaci primriaEducaci secundria obligatria

  Materials per a latenci a la diversitat

 • El TDAH:detecci i actuaci en lmbit educatiu

  Guia per a mestres i professorsEducaci primriaEducaci secundria obligatria

  Materials per a latenci a la diversitat

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i Primria Direcci General dEducaci Secundria Obligatria i BatxilleratEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions1a edici: abril de 2013Disseny de la coberta: Estudi Carme VivesImpressi: Agpograf, SATiratge: 500 exemplarsDipsit legal: B-9.325-2013

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • NDEX

  PRESENTACI .............................................................................................................................5

  1. QU S EL TDAH? ..................................................................................................................8

  1.1. Les dificultats associades al TDAH .................................................................................10

  2. CARACTERSTIQUES DELS ALUMNES AMB TDAH ...........................................................11

  2.1. Funcionament cognitiu ....................................................................................................12 2.1.1. Funcions executives ..............................................................................................13

  2.2. Regulaci de la conducta ................................................................................................15 2.2.1. Entorn escolar .......................................................................................................16

  3. DETECCI DELS SENYALS DALERTA DEL TDAH .............................................................17

  3.1. Abans dels 6 anys ...........................................................................................................18

  3.2. Des dels 6 anys fins a ladolescncia ..............................................................................19

  3.3. Graella dobservaci per a nens de 6 anys o ms grans ................................................20

  3.4. Criteris per a la intervenci ..............................................................................................22

  4. AVALUACI I DIAGNSTIC DEL TDAH ...............................................................................23

  5. INTERVENCI A LESCOLA ..................................................................................................24

  5.1. Gesti de laula ................................................................................................................25 5.1.1. Prctiques docents que incrementen el comproms i la implicaci en les activitats daprenentatge .......................................................................................26 5.1.2. Fer visibles les normes i el temps ........................................................................27 5.1.3. Organitzaci i planificaci de lactivitat dels alumnes de letapa deducaci secundria ....................................................................................................28 5.1.4. Incrementar els incentius ......................................................................................30 5.1.5. Conseqncies del comportament inadequat .......................................................31 5.1.6. Protocol per valorar la gesti de laula per a les etapes deducaci infantil i educaci primria ............................................................................32 5.1.7. Protocol per valorar la gesti de laula per a letapa deducaci secundria ........34 5.1.8. Protocol per a la informaci i seguiment de les actuacions de lequip docent ......37

  5.2. Suport personalitzat ........................................................................................................39 5.2.1. Habilitats dautocontrol i autogesti ......................................................................41 5.2.2. Sistema dincentius i de seguiment del progrs ....................................................42 5.2.3. Graella de valoraci del sistema dincentius i seguiment del procs ....................44 5.2.4. Models de registre de seguiment del progrs per a lalumne ...............................46 5.2.5. Autoinstruccions ....................................................................................................47 5.2.6. Model de registre dautoinstruccions .....................................................................48 5.2.7. Reforar lautoestima ............................................................................................49

  5.3. Pla individualitzat .............................................................................................................50

 • 6. COLLABORACI ENTRE FAMLIA I ESCOLA .....................................................................51

  6.1. Les entrevistes amb les famlies .....................................................................................52

  6.2. Protocol per acordar objectius de treball amb les famlies ..............................................53

  6.3. Graella per acordar objectius de treball amb les famlies ...............................................55

  7. PER SABER-NE MS: RECURSOS, MATERIALS, PUBLICACIONS ..................................56

  BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................60

 • 5EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  Jo de petit tenia TDAH, per, com que aix no es coneixia, deien que era

  trapella i nervis, que em distreia i que era incapa destar-me un minut asse-

  gut. Suspenia a lescola i els meus pares estaven molt preocupats. Amb el

  temps no mhe curat, per he aprs a canalitzar aquest excs denergia de

  forma constructiva. Vaig tenir la sort de trobar persones que em van ajudar en

  ladolescncia.

  Lus Rojas Marcos, professor de psiquiatria

  de la Universitat de Nova York

  PRESENTACI

  Totes les persones tenen dificultats ocasionals per romandre asseguts, parar atenci o contro- lar la impulsivitat. Per, per a alguns infants i adolescents la dificultat s tan manifesta i persis-tent que condiciona el seu desenvolupament personal, aix com les relacions amb les altres persones i la seva adaptaci a lentorn familiar, escolar i social.

  La normativa existent recull la importncia de la identificaci i atenci educativa a lalumnat amb TDAH, ja que el TDAH pot obstaculitzar el seu accs al currculum i limitar el seu xit escolar.

  La Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci, diu a larticle 82, sobre els criteris dorganitzaci dels centres per a atendre els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci relacionats amb laprenentatge escolar, el segent:

  1. El projecte educatiu de cada centre ha dincloure els elements metodolgics i organitza- tius necessaris per a atendre adequadament els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci que puguin afectar laprenentatge i la capacitat de relaci, de comunicaci o de comportament.

  2. LAdministraci educativa ha destablir, per mitj dels serveis educatius, protocols per a la identificaci dels trastorns daprenentatge o de comunicaci i latenci metodolgica ade-quada.

  Larticle 11 del captol IV del Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci primria, regula que la intervenci educativa es regir pel principi datenci a la diversitat, base duna escola inclusiva. Els mecanismes que es posaran en prctica per fer-la efectiva seran organitzatius, curriculars i metodolgics. Aix mateix re-gula que el Departament dEnsenyament ha de posar les condicions necessries perqu lalumnat amb necessitats especfiques de suport educatiu pugui assolir el mxim desenvolu- pament de les seves capacitats personals i els objectius del currculum i, per tant, sasseguren les mesures curriculars i organitzatives adients.

  Larticle 13 del captol IV del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de leducaci secundria obligatria, regula que leducaci secundria obli-gatria sorganitza dacord amb els principis de leducaci comuna i datenci a la diversitat de lalumnat. Les mesures datenci a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competncies bsiques, els objectius educa- tius i els continguts de letapa. Ni la diversitat sociocultural de lalumnat, ni la diversitat en el procs daprenentatge, ni les discapacitats, poden suposar cap tipus de discriminaci que els impedeixi aconseguir els objectius previstos i la titulaci corresponent.

 • 6EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  Larticle 17 del captol 5 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del batxillerat, regula que per a lalumnat amb trastorns o dificultats espe- cfiques daprenentatge i per facilitar-li laccs al currculum, shan de preveure i facilitar les ajudes tcniques necessries, i shan dadaptar els materials