Virtues 101107020008-phpapp02

Embed Size (px)

Text of Virtues 101107020008-phpapp02

  • 1. Birtud at Halaga Presented by: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/ArnelSSI

2. Tukuyin kung ang mga sumusunod na kilos na ipinapakita sa larawan ay mabuti o masama. 3. Isipin: Ano ang inyong naging pamantayan para sabihin na ang isang kilos ay mabuti o masama? 4. Alam Nyo Ba? Magiging makabuluhan lamang ang pag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapahalaga kung ito ay nailalapat sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga birtud (virtues). 5. Ano ba ang Birtud? Ito ay galing sa salitang Latin na virtus na nangangahulugang pagiging tao. Ang birtud ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. 6. Ano ba ang Birtud? Ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Wala pa siyang kakayahang mag-isip, magpasya, mangatwiran at kumilos sa kanyang pagsilang. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting makikita ang pagbabago at pag- unlad. Ang mga ito ay dahil sa gawi (habits). 7. Ano ang gawi (habits) ? Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos. Ang bawat tao ay may makakaibang gawi. 8. Ang Birtud ay Gawi . Ito ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay. Bilang tao, kailangan nating makamit ang dalawang mahahalagang kasanayan: 9. Intelektuwal na Birtud Ang pagpapaunlad ng kaalaman na siyang gawain ng ating isip. Paghubog ng ating intelektual na birtud: Pagbabasa Pag-aaral Pagtatanong 10. Moral na Birtud Ang papapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob. Paghubog sa ating moral na birtud: Pagdarasal Pagbubulay-bulay Pagmamasid Pakikinig sa turo ng simbahan 11. Film Viewing: Panoorin ang video at tuklasin ang ipinapakitang birtud ng palabas. 12. Tandaan: Ang isang kilos ay mabuti kung ito ay nakapagbibigay ng ligaya (joy) sa ibang tao at ito naman ay masama kung ito ay nagbibigay ng dusa (suffering) sa ibang tao. 13. To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelSSI