Vocabulari medioambiental

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Resum de vocabulari medioambiental

Text of Vocabulari medioambiental

 • 2 SEBASTI BURGUERA BURGUERA

  Iniciaci al vocabulari mediambiental

 • 3 visquem de manera ms senzilla, perqu altres senzillamentpuguin viure

  L.M. Jimnes Herrero

 • 4INTRODUCCI

  La temtica mediambiental ha esdevingut una de les ms importants desde fa una srie danys. La preocupaci pel medi ambient i la sevaconservaci ha constitut una de les premises bsiques de la nostra so-cietat. s del tot necessari un comproms de tota la societat per dur a termeun canvi en els models econmics i en la nostra manera dactuar envers lanatura, noms daquesta manera ser possible aconseguir un veritabledesenvolupament sostenible que garanteixi a les generacions venideres unaqualitat de vida almenys semblant a la que gaudin actualment.

  Es tracta de facilitar una nova visi de la natura i provocar uns canvisdactitud pel que fa al medi. Per aconseguir aquest objectiu, s necessariconscienciar les persones sobre la importncia de conservar el mediambient. Per per poder-ho dur a terme s precs i molt important dotar lespersones duna srie de coneixements bsics i fonamentals que els permetinentendre i comprendre les relacions que sestableixen entre els ssers vius iel medi. Noms aix podem incidir sobre el seu comportament i ajudar-les aadquirir les aptituds i la participaci necessries per determinar i resoldreels problemes mediambientals.

  La dispersi de conceptes referits al medi ambient, que afecta lesdistintes disciplines cientfiques, indispensables per a la seva comprensi,ens ha duit a la convicci de la necessitat delaborar i recopilar un voca-bulari bsic, una iniciaci sobre els conceptes fonamentals del mediambient.

  s un vocabulari que intenta expressar de manera clara i senzilla tota unasrie de conceptes claus per entendre el medi, i s des daquesta perspectivaque inclou, no noms termes relacionats amb les cincies naturals, sin totun grapat de conceptes referents a economia, geografia, tica, pedagogia,dret, entre daltres, i va destinat a facilitar una comprensi des dunaperspectiva global i sistemtica del medi ambient.

  Per tant, la temtica mediambiental ha de ser tractada des dunaperspectiva interdisciplinar i transdisciplinar.

 • 5A aABITIC: part del medi que no inclou els organismes vius.// Medi on lavida s impossible.

  ACTITUD: processos o entitats que se suposa que existeixen, encara queno siguin directament observables o mesurables.

  ADAPTACI: conjunt de modificacions hereditries que permeten a unorganisme o espcie adequar-se a les condicions bitiques i abitiques delmedi.

  AGRICULTURA BIOLGICA : modalitat dagricultura en qu no es fanservir adobs qumics ni tractaments fitosanitaris.

  AGRICULTURA ECOLGICA: veg. agricultura biolgica.

  AMBIENT: relatiu al medi ambient.

  AMBIENTALISME: teoria relativa a la influncia del medi ambient enversles persones, les civilitzacions i les cultures.

  AMENAA: la probabilitat que una zona de la superfcie terrestre es vegiafectada per una fase paroxsmica, potencialment perillosa, dun determinatprocs. Podem parlar damenaa induda si aquesta s produda com aconseqncia de lacci de lsser hum sobre els processos naturals.

  ANAEROBI: que pot viure en absncia doxigen.// Que no necessitaoxigen per viure.

  ANEI: (rea Natural dEspecial Inters) figura de protecci de laComunitat Autnoma de les Illes Balears. Espais protegits pels seussingulars valors naturals.

  ANTROPOCENTRISME: conjunt de valors que es basen en la dominacide lsser hum sobre la Naturalesa.

  APRENENTATGE SIGNIFICATIU: mtode daprenentatge basat en laincorporaci no arbitrria, substantiva i no lineal de nous coneixements, enun esfor per relacionar-los amb els que ja tenim i un aprenentatgerelacionat amb experincies, amb fets i objectes.

 • 6AQFER: Formaci geolgica en la qual semmagatzema i circula aiguasubterrnia.

  ARIDESA: caracterstica de les rees o zones mancades daigua a causadescasses o nul.les precipitacions i intensa evaporaci.

  ARIP: (rea Rural dInters Paisatgstic) figura de protecci de laComunitat Autnoma de les Illes Balears. Espais transformatsmajoritriament per a activitats tradicionals i que estan protegits pels seusvalors paisatgstics.

  ATMSFERA: capa gasosa que envolta la Terra.

  ATZAR: fnomen aleatori que no admet ser descrit per un formalisme, quees resisteix a ser redut a un procs algortmic conegut. s el nom quedonam a la nostra ignorncia o a la incapacitat de predicci. Latzar inco-pora al sistema incertesa i llibertat, provoca les fluctuacions a partir de lesquals el sistema es veu forat a conciliar el desordre amb lordre.

  AUDITORIA AMBIENTAL: instrument de gesti que comprn unaavaluaci sistemtica, documentada, peridica i objectiva de leficcia delorganitzaci, el sistema de gesti i els procediments destinats a la pro-tecci del medi ambient.

  AUDITORIA DE QUALITAT: examen metdic i independent que esrealitza per determinar si les activitats i els resultats relatius a la qualitatsatisfan les disposicions prviament establertes, i per comprovar queaquestes disposicions es duen a terme realment i que sn adequades peraconseguir els objectius prevists.

  AVALUACI DE RISCS: estimaci dels riscs als quals pot estar sotmsalg o alguna cosa per la presencia real o potencial dun determinat procs.

  AVALUACI DEL CICLE DE VIDA: avaluaci per mitj dun conjuntsistemtic de procediments, de les entrades i sortides de matria i energia ide limpacte ambiental atribuble directament a un producte al llarg del seucicle de vida.

  AVALUACI DE LIMPACTE AMBIENTAL: procediment administratiude control que, fonamentat en un estudi tcnic sobre les incidnciesambientals dun projecte (estudi dimpacte ambiental) i en un trmit departicipaci pblica, permet a lautoritat competent emetre una DeclaracidImpacte Ambiental que rebutgi, aprovi o modifiqui el projecte.// s un

 • 7procs danlisi encaminat a formar un judici previ, al ms objectiupossible, sobre efectes ambientals duna acci humana prevista i lapossibilitat devitar-los o reduir-los a nivells accepta-bles. Saplica aprojectes prevists, no a projectes realitzats.

 • 8B bBALEARITZACI: conjunt dimpactes ambientals a conseqncia delocupaci urbanstica de la costa. Significa una destrucci accelerada delsrecursos naturals i una degradaci paisatgstica, una terciaritzaci deleconomia ( del subsector turstic ) i una dependncia de lexterior per alcontrol de loferta per part del tour-operators.

  BENESTAR: situaci en la qual hom troba satisfetes les necessitats de lavida. Shan de valorar tres aspectes: el nivell de vida, les condicions devida i el medi de vida.

  BNS COMUNS GLOBALS: recursos que, si b poden o no estar inclososa lespai geogrfic dun estat determinat, sn fonts presents o futuresnecessries per al desenvolupament conjunt de la Humanitat ( les aigesdels oceans, latmosfera, lAntrtida, etc.)

  BIOCENOSI: comunitat dorganismes mtuament condicionats queocupen un territori definit ( bitop ) on es mantenen en un estat dequilibridinmic.

  BIOCENTRISME: plantejament tic basat en el valor inherent del que sviu com a eix organitzatiu dun nou sistema de valors. Significa reconixervalor moralment significatiu a lunivers no hum.// Enfocament tic basaten la vida, on lsser hum s un element ms dins del sistema i apareix eninterdependncia amb la resta.

  BIOCOMBUSTIBLE: combustible obtingut de la biomassa.

  BIODEGRADABLE: que pot sofrir biodegradaci. La biodegradaci s latransformaci dun substrat complex en substncies ms simples fetes perun organisme.//Que es pot descompondre o ser absorbit per mitjans naturalso biolgics.

  BIODIVERSITAT: conjunt de la varietat de les dormes de vida delPlaneta, en totes les seves manifestacions i relacions.// Varietat de vida entotes les seves formes, nivells i combinacions, incloses la diversitat deco-sistemes, la diversitat despcies i la diversitat gentica.

  BIOGS: gas combustible que sobt en la digesti anaerbica dels residusen uns dispositius dissenyats adequadament.

 • 9BIOMASSA: massa total de la matria existent en una comunitat o en unecosistema.// Conjunt de matria orgnica dorigen vegetal o animal.Deriva de la fotosntesi que realitzen les plantes.// Font denergia renovableque es produeix a partir de la descomposici de matria orgnica no fssil.

  BIOSFERA: part de la Terra en qu hi ha els ssers vius. Representa unacapa relativament prima, que sinterpenetra amb part de la litosfera i delatmosfera i amb la totalitat de la hidrosfera, que constitueixen el mediambient. Sistema de la Naturalesa que comprn tot espai en qu esdesenvolupa o pot desenvolupar-se la vida.

  BITOP: espai ocupat per una biocenosi. Espai caracteritzat per unsubstrat material (sl, aigua...) i certs factors fsico-qumics (temperatura,humitat, il.luminaci...) que constitueix el suport fsic dun ecosistema.//Fracci de matria no viva dun ecosistema.

 • 10

  C cCADENA ALIMENTARIA : conjunt de relacions de producci i obtencidaliments que sestableix entre els diferents organismes dun ecosistema.

  CADENA TRFICA: veg. cadena alimentria.

  CANVI CLIMTIC: canvi en les condicions trmiques i pluviomtriquesprodudes en una etapa suficientment llarga com per a diferenciar-la de lesaltres. Aquest canvi es caracteritza per un augment gradual i constant de latemperatura mitjana de la Terra a causa de laugment constant de laconcentraci atmosfrica de molcules defecte hivernacle ( MEI ). Aquestprocs es produeix a partir de la Revoluci Industrial i sintensifica en elsegle XX.

  CAPA DOZ: capa de lestratosfera que sestn entre els 20 i 50 kmdaltitud, en la qual la concentraci doz s mxima cap als 25 km.Aquesta capa filtra una part de les radiacions ultraviolades del sol.

  CAPACITAT DACOL