19
* VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt Nam Thnh Virng Dc 1p Tr do Hnh phtic S: 135/2020/CV-HDQT HàNói,ngày30 tháng7 nám 2020 V vic: cong bá Báo cáo quán trj 6 thang ddu nOm 2020 CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA sO GIAO DICH CHU'NG KHOAN TP HCM KInh gui: S& Giao d1ch Chfrng khoán TP HCM 1. Ti chüc niêm yt: Ngân hang Thi.rng mai C ph.n Vit Nam Thjnh Viiçmg 2. Mãchfrngkhoán: VPB 3. Tru s& chInh: 89 Lang Ha, Phi.rông Lang Ha, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni 4. Diên thoai: (84-24) 3928 8869 5. Fax (84-24) 3928 8867 6. Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi: 89 Lang Ha, Phi.rng Lang Ha, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni Din thoi co' quan: (84-24) 3928 8869 Fax: (84-24) 3928 8867 7. Loi thông tin cong b6: LI 24h 0 72h LI Yêu cu LI BAt thixng IJ Djnh k' 8. Ni dung thông tin cong b6: - VPBank xin cong b Báo cáo quán trj 6 thang du nàm 2020. - Thông tin nay dà duc cOng b trên trang thông tin din tü cüa Ngan hang vào ngày 30/07/2020. Ch(ing tôi xin cam k& các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1utt v ni dung các thông tin dã cOng b.

VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:

* VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt Nam Thnh Virng Dc 1p — Tr do — Hnh phtic

S: 135/2020/CV-HDQT HàNói,ngày30 tháng7 nám 2020

V vic: cong bá Báo cáo quán trj

6 thang ddu nOm 2020

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA sO GIAO DICH CHU'NG KHOAN TP HCM

KInh gui: S& Giao d1ch Chfrng khoán TP HCM

1. Ti chüc niêm yt: Ngân hang Thi.rng mai C ph.n Vit Nam Thjnh Viiçmg

2. Mãchfrngkhoán: VPB

3. Tru s& chInh: 89 Lang Ha, Phi.rông Lang Ha, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni

4. Diên thoai: (84-24) 3928 8869

5. Fax (84-24) 3928 8867

6. Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG

Bla chi: 89 Lang Ha, Phi.rng Lang Ha, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni

Din thoi co' quan: (84-24) 3928 8869

Fax: (84-24) 3928 8867

7. Loi thông tin cong b6: LI 24h 0 72h LI Yêu cu LI BAt thixng IJ Djnh k'

8. Ni dung thông tin cong b6:

- VPBank xin cong b Báo cáo quán trj 6 thang du nàm 2020.

- Thông tin nay dà duc cOng b trên trang thông tin din tü cüa Ngan hang vào ngày

30/07/2020.

Ch(ing tôi xin cam k& các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách

nhim truâc pháp 1utt v ni dung các thông tin dã cOng b.

Page 2: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:

NGUè N CONG BO THONG TIN

NGAN THUONG

(j* viE' VLIONG

\O> 'jHIDUNG

Tài lieu ctmnh kern:

- Báo cáo quán tr/ 6 tháng näm 2020

'H

Page 3: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 4: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 5: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 6: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 7: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 8: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 9: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 10: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 11: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 12: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 13: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 14: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 15: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 16: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 17: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 18: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi:
Page 19: VPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM Ngàn Hang Vt …static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTHQT/VN/QUY 2/VPB_Baoca… · Ngui thirc hin cong b6 thông tin: NGO CH{ DUNG Bla chi: