of 9 /9
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do - Hanh phüc S :2S/KH-UBND Kon Turn, ngày4'i tháng III nárn 2013 KE HOACH Hot dng thông tin di ngoii tinh Kon Turn nim 2014 Can cü Chiicing trInh hành dng so^ 1553/CTr-UBND ngày 29/8/20 12 cüa Uy ban nhân tinh Kon Turn v8 Chin krqc phát trin thông tin di ngoti tinh Kon Turn giai doan 2012 - 2020; Can ci'r Chi thi sO^ 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013 cüa U' ban nhân din tinh ve^ tang cithng cong tác thông tin di ngoi trên dja bàn tinh Kon Turn giai don 2013 - 2020; COng van sO^ 15 8/TTDN ngày 31/5/2013 cüa Cic Thông tin di ngoi (B6 Thông tin và Truyn thông) ve^ vic hithng din thrc hin Chrning trInh hành dng cüa ChInh phü v6 thông tin di ngoi; Uy ban nhân dan tinh Kon Turn xây drng K8 hoch hoat dng thông tin di ngoi (viAt tat là TTDN) cüa tinh näm 2014, vâi nhüng ni dung ci th sau: I. MUC IMCH, YEU CAU 1. Myc dIch 1.1. Darn bâo sr lãnh dao, giám sat cüa Tinh üy, Hi dng nhan din tinh, sr quán 1 và diêu hành thông nhât cüa Uy ban nhân din tinh; sr phôi hçp giüa các cor quan Trung uang và dja phircing, các drn vj ch&c näng trong tinh ye Cong tác thông tin dôi ngoi, gop phân thrc hin có hiu qua duing lôi, chInh sách TTDN cüa Dáng và Nba nithc. 1.2. Thông tin ve^ chü tnrclng, dtring 1i cüa Dâng; chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà rn.rOc, cüa tinh Kon Turn den vâi các nrâc trong khu virc và the giâi. Thông tin tInh hInh cüa các ntxOc trên the giâi den vâi nhân din trong tirih. DOng thii nâng cao nh.n thirc cüa các cap, ngành, co , quan, don vi và nhân dan trén dja bàn tinh ye tarn quan trQng cüa cong tác TTDN trong tInh hInh rnâi. 1.3. Giri thiu và quáng bá hInh ãnh, con ngu?i, ljch si'r, van hóa eac dan tc tinh Kon Turn; nhitng chInh sách, tiêm näng the mnh cüa tinh nhäm mäi gçi, thu hut dâu tii, dông thai dâu tranh phàn bác các 1un diu xuyên tac cüa các the hrc thu djch chông phá Dâng, Nhà nuOc ta. 1.4. Lam can ctr de^ các cp, ngành trong tinh chü dng xây dirng bin pháp to chrc thrc hin có hiu qua các hoat dng TTDN trong närn 2014. 2. Wu câu

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do - Hanh phüc

S :2S/KH-UBND Kon Turn, ngày4'i tháng III nárn 2013

KE HOACH Hot dng thông tin di ngoii tinh Kon Turn nim 2014

Can cü Chiicing trInh hành dng so^ 1553/CTr-UBND ngày 29/8/20 12 cüa Uy ban nhân tinh Kon Turn v8 Chin krqc phát trin thông tin di ngoti tinh Kon Turn giai doan 2012 - 2020;

Can ci'r Chi thi sO^ 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013 cüa U' ban nhân din tinh ve^ tang cithng cong tác thông tin di ngoi trên dja bàn tinh Kon Turn giai don 2013 - 2020; COng van sO^ 15 8/TTDN ngày 31/5/2013 cüa Cic Thông tin di ngoi (B6 Thông tin và Truyn thông) ve^ vic hithng din thrc hin Chrning trInh hành dng cüa ChInh phü v6 thông tin di ngoi;

Uy ban nhân dan tinh Kon Turn xây drng K8 hoch hoat dng thông tin di ngoi (viAt tat là TTDN) cüa tinh näm 2014, vâi nhüng ni dung ci th sau:

I. MUC IMCH, YEU CAU

1. Myc dIch

1.1. Darn bâo sr lãnh dao, giám sat cüa Tinh üy, Hi dng nhan din tinh, sr quán 1 và diêu hành thông nhât cüa Uy ban nhân din tinh; sr phôi hçp giüa các cor quan Trung uang và dja phircing, các drn vj ch&c näng trong tinh ye Cong tác thông tin dôi ngoi, gop phân thrc hin có hiu qua duing lôi, chInh sách TTDN cüa Dáng và Nba nithc.

1.2. Thông tin ve^ chü tnrclng, dtring 1i cüa Dâng; chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà rn.rOc, cüa tinh Kon Turn den vâi các nrâc trong khu virc và the giâi. Thông tin tInh hInh cüa các ntxOc trên the giâi den vâi nhân din trong tirih. DOng thii nâng cao nh.n thirc cüa các cap, ngành, co , quan, don vi và nhân dan trén dja bàn tinh ye tarn quan trQng cüa cong tác TTDN trong tInh hInh rnâi.

1.3. Giri thiu và quáng bá hInh ãnh, con ngu?i, ljch si'r, van hóa eac dan tc tinh Kon Turn; nhitng chInh sách, tiêm näng the mnh cüa tinh nhäm mäi gçi, thu hut dâu tii, dông thai dâu tranh phàn bác các 1un diu xuyên tac cüa các the hrc thu djch chông phá Dâng, Nhà nuOc ta.

1.4. Lam can ctr de^ các cp, ngành trong tinh chü dng xây dirng bin pháp to chrc thrc hin có hiu qua các hoat dng TTDN trong närn 2014.

2. Wu câu

Page 2: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

2. 1. Cong tác TTDN cn Co sir ph& hçip chit chë gitta các s&, ban, ngành, dja phixang trong tinh, các to chüc và cá nhân trong và ngoài tinh, kiên djnh rniic tiêu dc lp dan tc và toàn vçn lânh thô.

2.2. Thirc hin dung Chin Iuçic TTDN cüa B6 chInh iij ti kt 1un s 16/KL-TW ngày 14/02/2012, Quy ché quân 1 nhà nuâc ye TTDN ban hành kern theo Quyêt djnh so 79/2010/QD-TTg ngày 30/11/2010 cüa Thu ti.iàng ChInh phü, Thông tix lien tjch sO 34/201 1/TTLT/BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 cUa Bô Thông tin và Truyên thông và B6 Ngoi giao, Chuang trInh hành dng so 1553/CTr-UBND ngày 29/8/2012 cüa Uy ban nhân dan tinh Kon Turn ye Chiên luçic phát trién thông tin dôi ngoi tinh Kon Turn giai don 2012 - 2020; Chi thj so 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013 cüa U' ban nhân dan tinh ye tang cu?ng cong tác thông tin dôi ngoi trên dja bàn tinh Kon Turn giai doan 2013-2020.

2.3. Barn sat chü trixang, chin krqc, ke^ hoch phát trin kinh tê, van hóa, xahicüatinhKon Turn näm2014vàgiaidon2011 -2015.

2.4. Chip hành nghiêm che^ Q bão mt thông tin, bào v bI mt Nba nithc trong hot dng TTDN theo các quy djnh hin hành.

II. NQI DUNG HOiT BONG, PHU'O'NG THUC THVC HIN VA NHIM VU CU THE

1. NOM dung hotdng

Các dan vi, dja phuang, các ngành chtrc näng lien quan xây drng k hoch và to^ chüc thirc hin t& các hot dng TTDN närn 2014, tp trung vào các hoat dng sau day:

1. To chüc khào sat, dánh giá và dir báo tInh hInh trong tinh phiic vii cong tác chi do, quàn i nba nuâc v6 TTDN trén dja bàn tinh.

2. Kin toàn t chirc và b trI can b chuyên trách hoc kiêm nhirn phi trách cong tác TTDN cüa tinh.

3. T chrc t.p hun, bi duông kin thtrc cong tác TTDN cho can b quãn i, can bt lam cong tác TTDN cüa dja phiiang.

4. To chüc và tharn gia các sir kin xüc tin du tix, thucing niui và du lich, gi1i thiu san phrn, hang hóa, djch vu cüa tinh ra rnr&c ngoài.

5. Quãng bá hInh ánh, tirn näng cüa dja phuang thông qua các hoat dng van hóa dc sc cüa tinh va cac hot dông trao &ii doàn song phuong và da phxang.

6. D.y mnh tuyên truyn chü quyn bin, dâo.

7. Dy rn.nh tuyen truyn v cong tác phân giOi, cam môc.

2

Page 3: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

8. Tham gia các hi chç, trin lam và hi thào qu& th nhm giâi thiu, quãng bá ve^ dja phiwng.

9. Tang crng hçip tác vâi các ca quan thông tin, báo chi Co uy tin trong khu virc và the^ gi&i; tao diu kin d phóng viên rnróc ngoài dn thäm và lam phirn, vi& bài, clira tin v tinh; h trq ki&u bào trong các hoat dng quãng bá hInh ành cüa tinh, cUa dt nuOc.

10. My dung bO^ tis 1iu quâng bá van hóa, thi.wng hiu cüa dja phtrang vâi các hInh thüc:

- Bàn mrn các bài báo hoàc cun sách dc s.c ve^ tinh;

- Anh tix lieu, ành quãng bá;

- Phirn tài lieu, video Clip...

2. Phu'crng thfrc thrc hin

2.1. Cong tác tuyên truyn trên cácphuvng tin thông tin dcii cháng

Các co quan báo chi, các 1irc lung tuyên truyn xây dirng K hoach và to chirc thirc hin nhim vi thông tin dM ngoi trén song Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Kon Turn, Cng thông tin din tà tinh và các Co quan cO tham gia hoat dng xut bàn không thu&ng xuyén cüa tinh; My rnanh tuyên truyn chInh sách di ngoi cüa Dãng và Nhà ni.i&c ta, tInh hInh khu vrc và tM giri dn vâi can bO, dàng viên và qun chiing nhân dan; cli6 tr9ng phãn bác, du tranh chng am mtru din bin hOa bInh, bao loan lt d6 cüa các th8 lirc phãn dng; báo cáo k& qua ci tM cong tác tuyên truyn thông tin di ngoi djnh k' 6 tháng (ngay 15/6) và 01 närn (ngày 15/12) ve^ UBND tinh (qua S& Thông tin và Truyên thông).

2.2. D4p mçznh các hoçit dOng giói th&u, quáng bá hInh ánh, tkm nàng phát trin và hçrp tác cáa tinh Kon Turn Wing qua các hoçit d3ng On hóa van ngh, the dyc the thao cüa tinh trong nám 2014

Biên soan, in a n các dn phm TTDN: Giâi thiu danh lam thng cành, truy&n thng van hóa, di tIch ljch si.'r - van hóa, dc san cüa tinh.

My dçrng các chu'ong trInh van hóa - ngh thut phitc vi các doàii khách quc t8 dn thäm và lam vic tai tinh.

Giao li.ru biu din ngh8 thut, thi d.0 th thao vó'i các tinh giáp biên cüa Lao và Campuchia nhân dip các ngày 1 iOn.

2.3. Tang cu'ông cong tác thông tin di ngoi thông qua hoyt ding kinh tê dôi ngoi, xác tiên dâu tu; xác lien thiring mgi, xác lien du ijc/i, các diên dan song phiro'ng và daphwong, các doàn ra, doàn vâo nárn 2014.

3

Page 4: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

Tin hành thiiing xuyên các hoat dng truyn thông, hçip tác trao di thông tin ve^ tInh hInh an ninh trt tir an toàn xA hi a khu virc biên giâi giQa hrc Iuçing cong an, biên phông tinh Kon Turn vâi tinh Atapiz, Se Kong (nixâc CHDCND Lao) và tinh Rattanakiri (Vwmg quc Campuchia) nhärn xây dirng &r&ng biên giOi hôa bInh, hthi nghj.

2.4. Bôi dii'cing k9 náng, kil,z iliac thong tin di ngoii, hoçit d3ng lê

tan, ngo(ii giao:

T A o chrc các lap bi dring ky nàng, kin thirc ve^ TTDN, hi nhp quc t8 cho can b6 cong chrc cp tinh, cp huyn phi trách cOng tic TTDN; ph bin, quán trit Quy che^ phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi trên dja bàn tinh; bi dxo'ng ky näng tuyên truyn TTDN cho phóng viên, biên td p viên các ca quan báo chi. Tp hun, bi dtrông kin thirc, van hóa, phong tiic tp quán cüa các nuâc trong khu vrc trong các hoat dng le^ tin, giao tip quc t cho di ngü can b, Cong cht'rc lien quan dn hoat dng di ngoi.

2.5. Diu 1w cc so' vut chzátphi4ic vi nhim vu TTDN

Trng brâc kin toàn t6 chrc b6 may, d&u tu cor sâ vt chat, trang thit bj phiic vi nhim vi TTDN a dja phixang, dng th&i tO^ chi'rc nghiên cru, kháo sat, hoc tp v8 nhim v11 quân l nhà nuâc và t6 chirc các hoat dng TTDN.

Sà Thông tin và Truyn thông, Ban quân 1 Khu kinh t, BCH B6 cti Biên phông tinh, UBND các huyn biên giOi, các s& ngành lien quan nghiên ciru, tham mru UBND tinh v8 các cong trInh phiic vii nhim vi TTDN trén dja bàn tinh.

3. Nhim vu ciii th

3.1. S46, Thông tin vO Truyn thông

- Hi.râng dan, chi do, theo döi, don dc cong tic thông tin dôi ngoti trén linh virc báo chi - truyn thông và hot dng TTDN cüa các ngành, dja phirnng, djnh kS' 6 thing, 01 näm thng ha p kt qua Cong tác thông tin di ngoi trên dja bàn tinh báo cáo UBND tinh.

- To chac cac lap tp hun quãn l nhà ni.rOc ve^ TTDN, ky nàng thirc hin nhirn vii TTDN cüa báo chi, tp hun nghip vii Ngrii phát ngOn và cung cp thông tin cho báo chi theo Quy che^ phát ngOn và cung cp thông tin cho báo chi di.rçic ban hành kern theo Quyt djnh sO^ 41/2013/QD-UBND ngày 08/10/2013 cüa UBND tinh.

- Chü trI, phi hp các sâ, ngành, co quan lien quan, UBND các huyn, thành pho^ tang cu&ng cung cap thông tin cho báo chi, cong dng ngirai Vit a rnthc ngoài và báo chi quc t v tmnh hInh trong ni.râc, trong tinh. Tham rnru UBND tinh thrc NO mt s6 xut bàn phm thông tin phic vi cong tic TTDN.

4

Page 5: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

- Ph& hap v&i Hi Nhà báo, Hi Van hoc - Ngh thut tinh, Sâ Van hóa, The thao và Du Ijch, B6 Quc Phông, B6 Tix 1nh Hài quân và UBND các tinh có bin, dáo, tham miJu UBND tinh t6 chrc cho các phóng viên báo chi, van ngh8 sy tinh Kon Turn di thirc te tuyên truyn v8 chü quyn bin dão.

- Chü trl, phi hap vfii các sâ, ngành, UBND các huyn biên giài xây dung de an các cong trInh phiic vi nhim vii TTDN trén dja bàn tinh.

- Chü trI, phi hap vâi Sâ Tài chInh, So Ke hoach và DAu tu và các dan vj lien quan tham mini UBND tinh xây drng dir toán ngân sách bO^ trI cho hoat dng thông tin di ngoi trén dja bàn tinh närn 2014, báo cáo B Thông tin và Truyn thông xem xét, cp kinh phi thtrc hin.

3.2. Van phàng UBND tinh

- Chü trI, to chüc các cuc hçp báo djnh kS' nh&m cung cp thông tin chInh thing cho báo chi theo Quy che phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chi duçrc ban hành kern theo Quyt djnh sOA 41/2013/QD-UBND ngày 08/10/2013 cüa UBND tinh.

- Phi hçip vOi SO Ngoi vii trong các hot dng dOi ngoi, don tiêp các doàn nithc ngoài dn lam vic tai tinh và tham miJu t6 chirc các doàn lAnh dao cüa tinh di lam vic 0 ni.rOc ngoài, tharn gia các din dan khu virc và Quc té lien quan dn tinh (chU yu các nuOc trong khu virc Dông Nam A, Thai Lan, Lao, Campuchia).

3.3. SöNgod vi

- Chu' trI, phi hqp vOi SO Thông tin và Truyn thông và các sO, ban, ngành lien quan tharn mixu TJBND tinh ve các doàn phóng viên nuOc ngoài dn hoat dng báo chi ti tinh, phi hap huOng dn và quân l khi các doàn phóng viên nuOc ngoài vao hoot dng báo chi tai dja phtxang; pMi hap tham mini trã lOi phóng vn cüa báo chi ni.rOc ngoài di vOi lãnh do tinh.

- Chü trI, phi hap vOi các sO, ban, ngành lien quan thrc hin cong tác TTDN thông qua các din dan song phucing, da phuang, các doàn ra, doàn vào.

- Lam t& cong tác thông tin tuyên truyn ve chInh sách di ngoi cüa Dâng, Nhà rnthc ta và chInh sách di vOi ngi.rOi Vit Nam 0 ntrOc ngoài.

- Chü trI, phi hap vOi các ca quan cüa B6 Ngoi giao to^ chirc các lOp bi dixorng k5 nàng, kin thirc di ngoi, hoat dng le tan, ngoi giao, quáng bá hInh ânh dt ntthc, cüa tinh thông qua các co quan di din ngoi giao Vit Nam ti các to^ chrc qu& t, các qu6c gia.

- To chüc giao lixu, tham hôi Vit kiu ve thäm qué hu'ang dip Têt cô truyn cüa dan tc.

Page 6: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

3.4. Các co' quan báo chi trên dja Mn tmnh

- Dy mnh tuyên truyn dung 1i, chü tru'ang, chInh sách di ngoi cüa Ding và Nhà nu9c, các chü truang, quy djnh cüa tinh Kon Turn lien quan den rnthc ngoài và Vit kiu; giâi thiu, quâng bá hInh ânh d.t và ngtthi Kon Turn, ljch sir, van hóa dan tc, tirn näng, th manh cüa tinh d rnôi gçi, ho tác dAu ti.r; kip th&i du tranh, phân bác các 1un diu xuyên tac, thông tin sai sir that cüa các th8 lirc phãn dng phá hoai khi di doàn kt dan tc, chng phá sr nghip xây dirng dt rnxOc ta.

- Tp trung tuyén truyn vic th chi.rc thirc hin t& Kêt 1un s6 1 6/KL-TW ngày 14/02/2012 ve^ Chin hrçic TTDN cfia B6 ChInh trj; Chi thj s6 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 cüa Thu tu'Ong ChInh phü v6 Chin luçrc phát trin TTDN giai doan 2012-2020; Quyt djnh s6 368/QD-TTg ngày 28/02/2013 cüa Thu tixâng ChInh phü ban hành Chuang trInh thirc hin Chin luc TTDN giai doan 2013 - 2020; Chixong trInh 1553/CTr-UBND ngày 29/8/2012 cüa UBND tinh Kon Turn ve^ TTDN; Chi thj so^ 01/2013/CT-UBND ngày 23/7/2013 cüa Chii tjch UBND tinh ve^ tang cuäng thông tin dM ngo.i trên dja bàn tinh Kon Turn giai don 2013-2020.

- Thông tin chInh xác, kip thii, tin cy tmnh hInh th&i sçr trong nuóc và quc t8 dn vOi nhân dan trong tinh và dua thông tin trung thirc, chInh thng v tinh Kon Turn hen các phuing tin truyn thông cüa tinh, báo chi trong nu'Oc.

- My drng chuyên trang, chuyên miic, tang c.thng các bài vit, hInh ành, phóng sr phic vii thông tin d& ngoi phong phü, hp dn; xây dirng U hoach, 16 trInh thrc hin bàn tin thai sr trên song phát thanh truyn hInh tinh và truyn hInh cap b&ng ting Anh, ting Lao, Campuchia d8 rnâ rng phm vi thông tin, quâng bá.

- Chü tr9ng cong tác tuyên truyn chü quyn bin dâo, cong tác phân giâi, crn rnc biên giâi qu6c gia và bâo ve^ chü quyn dt nuâc & Biên Dông.

- Tang cll&ng phM hqp, disa thông tin, hInh ành tirn näng cüa tinh Kon Turn phát song trén kênh truyn hInh di ngoi VTC 10, VTV4 cüa Dài Truyên hInh Vit Nam, Dài Ting noi Vit Nam, Dài Truyên hInh k5 thut s6 VTC cüa B6 Thông tin và Truyn thông, Cng Thông tin din tCr cüa tinh, chuyén trang Khárn phá Vit Narn thuc Trang Thông tin din td dôi ngoai Vietnarn.vn cOa Cic Thông tin d6i ngoi; các báo Trung ung có trn ành huàng Ian.

3.5. S& Kê Izoacli và Dtu tu'

Page 7: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

- CH trI tham mixu UBND tinh quãng bá các hot dng xüc tin du tu, quâng bá hInh ánh tinh Kon Turn ra ben ngoài thong qua các din dan kinh t khu virc, vic tham gia các Hi chçi quc t, Hi nghj tham vn v.v...

- Thiing xuyên cp nht cung cp thông tin chInh xác cho báo chi, Cong thông tin din tir tinh ve^ hoat dng thu hut dAu tu, cp gi.y chirng nhn du tix, các du an có vn du tu trirc tip nuâc ngoài (FDI), tInh hInh 4n dng vin trçl và thrc hin các chirang trInh, dir an sü diing ngun vn M trçi phát trin chInh thirc (ODA), ngun vic trq phi chInh phU NGO trên dja bàn tinh.

- Chi dao Trung tam xüc tin Du ttr th chirc t& các Hi nghj xüc tin d&u tix näm 2014 nhm quâng bá, giói thiu tim nàng th6 manh cüa tinh và hqp tác du tr vào ba vüng kinh te^ dng hrc cUa tinh.

- Tham mru UBND tinh tham gia các hoat dtng xüc tin du tu cüa tinh a nixOc ngoài (nu co).

3.6. So' Cong thuv'ng

- Thirc hin t& hot dng quãng bá tim näng, co hi dAu til, mô'i gpi hqp tác thông qua vic t6 chüc các Hi chq - Triên lAm kinh t - xA hi ti tinh và Hi chq thi.rang mai i các ntrâc lang ging Lao, Campuchia, Thai Lan và các nuâc trong khu virc Dông Nam A.

- Phi hqp vâi các ngành, dja phuGng lien quan, các doanh nghip to chüc và tham gia các hoat dng ngoi thtrcing, hi chçi thiscng rni vüng biên giâi nAm 2014.

3.7. So' Van hOa, The t/o và Du ljch

- My dung và thirc hin các chucing trInh, du an tO chirc các hot dng giao hru vAn boa vAn ngh, the^ dic the^ thao và du ljch a vüng biên giOi hoc t chüc trong tinh có sr tham gia cüa các nithc Vit Nam - Lao - Campuchia trong nArn 2014 sau khi thrçic cp thm quyn phê duyt.

- Lng ghép ni dung tuyên truyn nhim vij TTDN thông qua hoat dng du ljch, nht là các dqt du ljch cho khách niicc ngoài.

- Chü trI vic biên son và xut ban các an phm giOi thiu bàn sac van hóa các dan tc, danh lam thing cânh cüa tinh mang tInh chit TTDN cung cap Clio các huyn biên giOi, Ban quãn l Khu kinh teA tinh, B6 chi huy Bô di Mn phong tinh, Sâ Ngoi vii, các cira khu & thirc hin nhirn vii TTDN.

- Xây dirng các chucing trInh vAn hóa, ngh8 thut phiic vi các doàn khách qu& te^ dn thAm và lam vic tai tinh; các hoit dng giao km bin din ngh thuat, thi du the^ thao vài các tinh giáp biên cüa các nuac ban (Lao và Campuchia) nhân các ngày le^ ló'n.

Page 8: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

3.8. Ban Qudn lj Khu kinh tI tin/i

- My dung ke^ hoach và phi hçp vâi các ngành lien quan thirc hin các hot dng thông tin di ngoi vOi nhiu hInh thirc phong phü và da dng tai khu virc Cüa khu Quc te^ B& Y vâi các nithc ban Lao, Campuchia (Pa no c6 dng trirc quan, man hInh din tü & khu virc Cra khu Quc t8 B& Y, phát hành các to rcli do các ccr quan lien quan cüa tinh cung cp cho khách qua lai cra khu giâi thiu ve^ tinh Kon Turn nhu Ban do^ du Ijch, các tp sách, tài lieu, video clip

quãng bá v8 tinh Kon Turn)

- Tham gia hoat dng vâi các Doàn lãnh dao cüa tinh khi lam vic vâi nuâc ngoài; phi hçip tharn mini to chirc các hot dng Hi chq quc t& Hi tháo mâi gçi hqp tác Mu tu vào 3 vüng kinh t8 dng lirc, Khu kinh te^ Ci'ra khu Qu&tB?Y...

3.9. Cong an tin/i

- Thirc hiên nhim vii thông tin di ngoi thông qua vic hqp tác, trao di thông tin v8 tInh hmnh an ninh trt tr xâ hi, hçip tác dào t?o và hi dam, hi nghj v8 an ninh, trt tr xã hi vâi Cong an các tinh Attapu, Se Kong (CHDCND Lao) và Rattanakiri (Vucng quc Campuchia).

- Thrc hin các bin pháp nghip vu kip th?yi phát hin nhüng lun diu

xuyen tac, chng phá Dãng, Nhà rnrâc ta cüa các the^ hrc thu djch, phàn dng, d xut nhftng bin pháp truyên truyn phàn bác các thông tin sai 1ch chng phá sr nghip xây dirng và bão v8 To^ quc Vit Nam xã hi chü nghia.

3.10. B3 Chi huy Bô d3i Biên p/ibng tin/i

- Tip tijc thirc hin Chwmg trInh so 148/CTPH-ST'FTT-BCHBP k ngày 22/3/2012 giüa S& Thông tin và Truyên thông vâi B6 chi huy b6 di Biên phOng tinh ve^ phi hçip tO chüc hoat dng thông tin truyn thông, thông tin di ngoi khu vrc biên giOi giai doan 2012-2020.

- Thirc hin cong tác thông tin di ngoi biên hông, di ngoai nhân dan a khu virc biên giâi.

- Thirc hin nhirn vii thông tin d& ngoi thông qua hqp tác trao di thông tin bão v8 an ninh khu virc biên giâi vâi hrc lucng bâo v6 biên giói phIa di din cüa Lao và Campuchia, xây drng bién giai hôa bInh, h&u nghj viii các nuâc lang ging, gi€i vttng chü quyn quc gia.

3.11. So Tài chInh

- CH trI, phi hc'p vai Sâ Thông tin và Truyn thông, Sâ K hoach - Du tu và các don vi lien quan tham mini UBND tinh b6 trI ngun ngân sách, xay dung ká hoach ngân sách d8 thirc hin cong tác TTDN näm 2014 trên dja bàn

8

Page 9: UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAMvpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/cv2659-2013.pdf · UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM T!NH KON TUM Dc Ip - Ty' do

tinh theo quy djnh cüa Ludt ngân sách, van bàn huàng dn cüa b, ngành Trung uoig và phü hçip vói diu kin ngân sách dja phuong.

3.12. Các so, ngành Odic, UBND các huyn, thành p/z

- Thy diu kin và tInh hInh cii the cüa trng Co quan, don vj, dja phixong de to chtrc các hoat dng thông tin di ngoai phü hcip, thirc hin tot Chi thj 01/CT-CT ngày 23/7/2013 cüa Chü tjch UBND tinh v8 tang cl.rang cong tác thông tin di ngoi trên dja bàn tinh giai doan 20 13-2020. Dôi v&i các huyn có biên giâi chung vâi nuâc ban Lao, Campuchia xây drng k8 hoach cu the và t chüc thijc hiên nhiêm vu TTDN näm 2014.

III. TO CH1C THIJt HIJN

- Can cü Ke^ hoach nay và sir chi dao cüa Ban Chi dao Thông tin di ngoi cüa tinh, các Co quan, don vj, dja pht.rong diicc giao nhim vi có trách nhim xây dung kê hoach cii the dê triên khai thijc hin.

- Thu tri.rng các co quan, ban, ngành, dja phiiang trên cci sâ kinh phi duqc bO^ trI trong ke hoach näm 2014, chü dng thirc hin 1ng ghép các hoat dng TTDN theo chirc näng, nhim vii; báo cáo kt qua thirc hin v8 UBND tinh (qua Sâ Thông tin và Truyn thOng). Di vOi nhüng nhim vii cp thit, phát sinh kinh phi Ian, phi hcip vâi Sâ Tài chinh báo cáo, tham muu UBND tinh b6 trI kinh phi ph' hçp vai khà nàng ngân sách cüa tinh.

- Trong qua trInh to chirc thirc hin, UBND tinh can cir vào sir chi dao tip theo cüa Trung t.rong, 1mb üy và tInh hInh thrc t8 cüa dja phixong sê có nhifrig chi dao, huOng dn cu th. Yéu cu các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph6 nghiêm tüc trin khai thirc hin dat hiu quâ./.

Nei - B0 Thông tin và Truyên thông; - Thtr&ng trijc Tinh üy; - Thu&ng trrc I-IDND tinh; - CT, các PCI UBND tinh; - Uy ban MTTQVNtInh; - Doàn Dai biêu Quôc hi tinh; - Ban Tuyén giáo Tinh Ciy; - Van phong Tinh üy; - Van phOng: Doàn DBQH; HDND tinh; - Các sà, ban, ngành, doàn the tinh; - UBND huyn, thành phO; - Cong an tinh; - B0 chi huy Bô dôi Mn phOng tinh; - LAnh do Van phOng UBND tinh; - Dãi PT - TH tinh; Báo Kon Turn; - Cong TTDT Kon Turn; - Lixu: VT, VX4, NC.

TM. UY BAN NH AN DAN KT. CHU T!CH PHO CHU T!CH

VI

Lê Thj Kim Don