of 9 /9
BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc 1p- Till do- Hnh phic KE HOCH TO CH1C CUQC THI "Sang kin cãi cách thñ tyt hãnh chInh vã giao djch din tfr trong linh vlyc bão hiêm xa hi, bão hiêm y tê" (Ban hành kern thea Quyët c7inh s0 5: 594/QD-BHXH ngày42 thángS narn 2015 cia Tong Giám dOc Baa hiêrn xã hç5i Nit Nam) Thirc hin Nghj quy& so^ 1 9/NQ-CP ngày 12/3/2015 cüa ChInh phü v nhUng nhim vi, giâi pháp chü yêu tiêp tiic cãi thin môi tnxng kinh doanh, nâng cao nang lirc c?nh tranh quôc gia hai nAm 2015 —2016; Nhäm thüc day cãi each thu tiic hành chfnh, 1rng dung cong ngh8 thông tin trong do t.p trung triên khai giao djch din tCr trong lTnh vrc bão hiêm xã hOi (BHXH), bão hiêm y (BHYT), nãng cao chat lixqng phiic vi i i doi ticlng tham gia, doi ti.rqng thii hu&ng chfnh sách BHXH, BHYT, tiêt kim thxi gian, chi phi cho ngu1i din, doanh nghip và náng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 Nhà nixâc, BHXH Vit Nam t6' ehüc Cuc thi "Sang kiên cãi each thu tic hành chfnh vâ giao djch din tCr trong lThh virc BHXH, BHYT", vài các nti dung sau: I. Mic dIch 1. Tuyên truyn van dng sâu rng, tao sir dng thun de^ toàn h thong chfnh trj, xA hOi chung tay tham gia cái each thu tiic hành chfnh và thirc hin giao djch din tCr trong linh virc BHXH, BHYT. 2. Tranh thu nhUng sang kiEn, giái pháp cO giá trj de áp ding cho vic hoàn thin, cat giâm, dcm gián, tiu chuân hod thu tiic hânh chfnh, cling nhi.r giao djch din tCr ma BHXH Vit Nam dang tIch circ thc hin. H. Yêu cu 1. Phát hin nhthig van de^ trong các quy trinh, thii tiic hin hãnh lien quan den vic lp ho sa, kê khai, giãi quyét trong lTnh vc BHXH, BHYT; tim ra các thu tiic, quy trmnh khOng hop l, can ththt phái cAt giãm, dua ra nhling sang kiên, giái pháp m('Yi ye quy trmnh, thu tizc lien quan den ni dung nay. 2. DE xut nhflng sang kin, giâi pháp hü'u Ich d6 có th irng ding sâu, rng cOng ngh6 thông tin, giao djch din tCr trong lTnh virc BHXH, BHYT. 3. Các sang kin, giãi pháp dir thi phái dat dtrcic các mi Tic tiêu nhtr: a) R(it ngn th('n* gian hoàn thành thu tic tham gia, giái quyt ch8 dQ BHXH, BHYT. b) Giám các chi phi tuãn thu thd tijc hành chfnh cho các cá nhãn, t6 chirc, doanh nghip nhi.rng van dam báo hiu 1rc, hiu qua quan l nhà ntrâc. c) Co tInh khã thi và thig ding cao trong toãn nganh BHXH.

BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT...

Page 1: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc 1p- Till do- Hnh phic

KE HOCH TO CH1C CUQC THI "Sang kin cãi cách thñ tyt hãnh chInh vã giao djch din tfr

trong linh vlyc bão hiêm xa hi, bão hiêm y tê" (Ban hành kern thea Quyët c7inh s05:594/QD-BHXH ngày42 thángS narn 2015

cia Tong Giám dOc Baa hiêrn xã hç5i Nit Nam)

Thirc hin Nghj quy& so^ 1 9/NQ-CP ngày 12/3/2015 cüa ChInh phü v nhUng nhim vi, giâi pháp chü yêu tiêp tiic cãi thin môi tnxng kinh doanh, nâng cao nang lirc c?nh tranh quôc gia hai nAm 2015 —2016; Nhäm thüc day cãi each thu tiic hành chfnh, 1rng dung cong ngh8 thông tin trong do t.p trung triên khai giao djch din tCr trong lTnh vrc bão hiêm xã hOi (BHXH), bão hiêm y (BHYT), nãng cao chat lixqng phiic viii doi ticlng tham gia, doi ti.rqng thii hu&ng chfnh sách BHXH, BHYT, tiêt kim thxi gian, chi phi cho ngu1i din, doanh nghip và náng cao hiu hrc, hiu qua quãn 1 Nhà nixâc, BHXH Vit Nam t6' ehüc Cuc thi "Sang kiên cãi each thu tic hành chfnh vâ giao djch din tCr trong lThh virc BHXH, BHYT", vài các nti dung sau:

I. Mic dIch

1. Tuyên truyn van dng sâu rng, tao sir dng thun de^ toàn h thong chfnh trj, xA hOi chung tay tham gia cái each thu tiic hành chfnh và thirc hin giao djch din tCr trong linh virc BHXH, BHYT.

2. Tranh thu nhUng sang kiEn, giái pháp cO giá trj de áp ding cho vic hoàn thin, cat giâm, dcm gián, tiu chuân hod thu tiic hânh chfnh, cling nhi.r giao djch din tCr ma BHXH Vit Nam dang tIch circ thc hin.

H. Yêu cu

1. Phát hin nhthig van de^ trong các quy trinh, thii tiic hin hãnh lien quan den vic lp ho sa, kê khai, giãi quyét trong lTnh vc BHXH, BHYT; tim ra các thu tiic, quy trmnh khOng hop l, can ththt phái cAt giãm, dua ra nhling sang kiên, giái pháp m('Yi ye quy trmnh, thu tizc lien quan den ni dung nay.

2. DE xut nhflng sang kin, giâi pháp hü'u Ich d6 có th irng ding sâu, rng cOng ngh6 thông tin, giao djch din tCr trong lTnh virc BHXH, BHYT.

3. Các sang kin, giãi pháp dir thi phái dat dtrcic các miTic tiêu nhtr:

a) R(it ngn th('n* gian hoàn thành thu tic tham gia, giái quyt ch8 dQ BHXH, BHYT.

b) Giám các chi phi tuãn thu thd tijc hành chfnh cho các cá nhãn, t6 chirc, doanh nghip nhi.rng van dam báo hiu 1rc, hiu qua quan l nhà ntrâc.

c) Co tInh khã thi và thig ding cao trong toãn nganh BHXH.

Page 2: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

Ill. Doi tirçng du, thi

1. Các co quan, to chüc, doanh nghip, Ca nhân thani gia BHXH, BHYT trong pham vi toàn quoc.

2. COng chc, vin chüc ngãnh BHXR (trir cOng cIc, viên chüc Ban Pháp chê; các thành viën Ban Chi dao, To chü'c, Giãm khão NtA To Thu k\').

TV. Ni dung, hInh thfrc dkr thi

1. N5i dung dV thi

a) Dua ra các sang kin mài ve cái cách quy trIn.h thirb hiên thu tic hãnh chInh trong lTnh vrc BHXH, BHYT trên ca sO' tiêt kim tôi da thô'i gian, kinh phi thc hin thu tic hânh chInh cüa cá nhân, to chU'c, do ani nghip trong vic vic 1p ho sa, ké khai, giái quyêt BHXH, BHYT và thijc hiØn giao djch then tr ve BHXH, BHYT.

b) De xuAt vic sra di, b sung các quy djnh hin hàih v8 thu tiic hânh chinh, dua ra các giái pháp nhAm ct giãm, dan giãn hóa quy trinh thrc hin thu tllc hãnh chfnh trong lTnh virc BHXH, BHYT.

2. Hmnh thic die thi

Bài thi di.rçrc the^ hin theo hInh thirc thi vi&: vi& tay hoc dánh may bang tiêng Vit (bài thi np theo &rrng bun din hoc qua thu din tCr).

V. TAW lieu phic vti cuc thi

Các quy trinh, thu tiic hành chInh, giao djch din tü trong lTnh vrc BHXH, BHYT duçic quy dnh tai các vAn ban có ten duâi day vâ dtrçic dAng tài trén trang thông tin din tir cüa BHXH Vit Nam ti dja chi http://www.baohiemxahoi.gov.vnl bao gôm:

1. Các vAn ban quy phm pháp 1ut

- Ludt Bão hirn xA hi ngày 2916/2006 Va các vAn ban hixó'ng dk thi hành; Lust BAo hiém y tê ngày 14/11/2008; Lust sfra dôi, bô sung mOt so diéu cüa Lut Báo hiêm yté ngày 13/6/2014 và các vAn bàn htrthig dn thi hanh;

- Nghj quyt S6 I 9iNQ-CP ngáy 12/03/2015 cüa ChInh phü yE nMng nhim vi, giài pháp thu yeu tiêp ttic câi thin mOi truô'ng kinh doanh, nãng cao nAng 1rc cnh tranh quOc gia hai nAm 2015-2016.

- QuyEt djnh 08/201 5/QD-TTg ngày 09/3/2015 cüa Thu tixâng ChInh phü thi diem ye giao djch din tCr trong vide thrc hin thu tc tharn gia B}{XH, BHYT, BHTN va dC nghj cap so BHXH, the BHYT.

2. Các vAn bàn quy djnh yE thu tVc hành chinh, quy trIrh nghip vi cüa BHXH VitNam

- Quyt djnh s3 1369/QD-BHXH ngAy 12/10/2012 cuaT6ng Giám d6c Bao h Cm xA hOi VCt Nam s.0 vi,--^c cong bO thu tUC hcnh chni thay ti'ê thuOc thâm quyCn giãi quyCt cüa Bão hiCm xA hOi Vit Nam; Quyet d4nh S6 1370/QD-BHXR ngày 13/12/2013 ca Tong Giám d6c Báo hiCm xA hi \rit Nam ye vide cOng bô thu tiic hành chInh thuOc thâm quyên cüa Bão hiCm xA 1i Vit Nam;

2

Page 3: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

- Quyt dinh so^ 686/QD-BHXH ngày 30/5/2014 cüa T&ig Giám dc Bão hiêm xã hi Yit Nam ye vic cong bO thu tiic hânh chInh sira dOi, bô sung, thay the thuc thâm quyn cüa Bão hiêm xã hi Vit Nam; Quyêt djnh so 925/QD-BJ-IXHngây 17/9/2014 cüa Tong Giám dôc Bão hiêm xâ hi Vit Nam ye vic cOng bO TTHC thuc thâm quyên cüa Bão hiêrn xã hi Vit Nam.

- Quyt djnh s 1018/Q-BHXH. ngày 10/10/2014 cüa Tng Giárn dc Bão hiêm xã hi Vit Nam sUa dôi mOt so ni dung tai các quyêt dnh ban hành quy dnh quãn 12 thu, chi BHXH, BHYT.

-, Quyt djnh sO^ 1399/QD-BHXH ngày 22 /12/2014 cüa Tong Giám dc Báo hiêm xã hi Vit Nam ye to chuc thirc hin báo hiêm y té trong khám bnh, ch&a bnh.

- Quy& djnh so 528/QD-BHXH quy dinhve^ giao djch din tir trong vic thiic hin thu tiic tham gia BHXH, BHYT; cap s o^ BHXH, the BHYT.

VI. Thôi gian t075 cuc thi

Trtháng5/2015 dntháng 12/2015.

(g)Kinh phi thc hin

1. Kinh phi to chCrc cuc thi dirçic trIch tir ngun kinh phi dir phông cong tác tuyên truyên nAm 2015; tt'r nguôn tài trç (neu co).

2. Ban Pháp che ph6i ho çip vâi Ban Tuyên truyn xãy dirng dij toán kinh phI lien quan den cuc thi, chuyên Ban Tài chfnh - Kê toán thãm djnh tri.râc ngày 1/20 15 vã trmnh lAnh dao Nganh phé duyt.

(Ihân cong nhim vij

1. Các don vi trrc thuOc BHXH Vit Nam và BHXH các tinh, thãnh ph& thirc hin theo nhim vii phán cOng chi tiêt tai Phii 1iic kern theo.

2. Ban Chi dao cuc thi, Ban TO chUc cuc thi, Th Thu k)' và Ban Giám khão thirc hin nhim vii duvc quy djnh tai Quyêt djnh thânh lip.

IX. Trách nhim thyc hin

1. Ban Pháp chi

a) La' dan vi thu?ing tiVc tham mini th chüc cuOc thi: Chü tn, huàng dk vóng thi sa khão va chung khâo.

b) Ph6i ho p vài Ban Tuyên truyn th chirc tp hu.n v Th 1.8 cuc thi cho các dâu môi tuyên truyên tai BJ{XH tinh, thãnh phô;

c) Chü trI, phi hçrp vâi Ban Tuyên truyn và các dan vi có lien quan lp danh sách m1i các thành viên tharn gia Ban T6 chirc, Ban Giám khào cuc thi.

d) ThirZyn& trrc vi ph6i hop v(yi Ban Tuyên truyEn, V.n phông và các don v có lien quan tO ch(rc L phát dQng và L trao giãi thung cuOc thi;

d) PMi hqp vài Ban T6 chi'rc can bO trinhTng Giám dc thành lp và giao nhim vi cho Ban chi dao, Ban To chrc và TO Thu k32 cuc thi.

2. Ban Tuyên truyn

3

Page 4: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

a) Xãy dung Ke hoach tuyên truyn, vn dng cuc t1i, huó'ng dn BHXH các tinh, thành phô thLrc hiên kê hoach tuyên truyên, vn diig;

b) Phi hQp vài Ban Pháp che^ thiEt k tr ro'i; lip darih sách phát hãnh tà' ro'i gió'i thiu ye cuc thi;

b) Cung cAp thông tin và phi hp vài các co' quan bo chf, truyn thông thirc hin tuyên fruyCn ye ôuc thi.

c) Mo' chuyên mic thrà'ng xuyên cap nht, phán ánh tinh hinh du thi cüa các dôi tircrng tham gia; däng tâi giâi thiu các sang kiên thamgia cuc thi dat giãi trên Website ci:ia BHXH Vi@ Nam.

3. Van phông

a) T chüc in An, phát hành to' rcii v cuOc thi và phiu dir thi theo K hoach.

b) PMi ho- 0 vâi Ban Pháp ch, Ban Tuyên truyn t6 chCrc L8 phát dng và trao giái thithng cuQc thi.

4. Ban Thi dua- Khen thtr&ng

Nghiên cthj, d xuAt trmnh Tang Giám dc khen thuâng các dcTn vi, Ca nhan có các dóng gop tIch crc, dat thành tIch cao trong cuOc thi.

5. Ding üy, Cong doàn, Doàn Thanh niên Cong san H o' Chi Minh c quan Bão hiêm xä hi Vit Nam

De^ hoàn thành miic tiêu cãi cách thu tic hành chmnh theo Nghj quyt 1 9/NQ-CP, de nghj Dãng fly, Cong doàn, Doàn Thanh niên Ca quan BHXH Vit Nam phôi hçip các nOi dung sau:

a) Tuyên truyn, ph bin ni dung cuc thi dn tfrng thành viên cüa t ch(rc mInh;

b) Nhn WE thi tron h th6ng th chirc; phãn loai phiu tham gia, tp hop bài thi gCri ye Ban Pháp ché.

6. Thu tnr&ng các do'n v trVc thuc Bão him xi hi Vit Nam, Giám doc Bão hiêm xA hi tinh, thành phô chi dao vic thirc hin các cong vic dixcrc giao theo phân cOng tai Phi liic kern theo.

Trén day la' Ke^ hoch th chirc cuc thi "Sang kiln cái cách thzi tyc hành chin/i vi giaa djch din tz' trong 1Z'nh vrc báo hiêm xii h5i, báo hiêm y té" cüa Báo hiêrn xA hOi Vit Nam, yéu ca các d

Tny_trirc thuc Va Báo hiêrn xA hOi

các tinh, thânh phô nghiêm tüc thirc hin./.

4

Page 5: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

BAO HIEM XA HQI VIT NAM CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM BAN TO CHC CUOC THI Bc 1p - Tç do - Hnh phñc

S:Z069/TL-BHXH Ha Ni, ngày 06 tháng C nárn 2015

THE LE CUQC THI

Sang kin cãi each thñ tiic hành chInh và giaodjch dintü'. trong linh virc bão hiêm xa hi, bão hiêm y tê, bão hiêm that nghip

Thirc hin Nghi quyt s6 1 9/NQ-CP ngày 12/03/2015 cüa ChInh phi v nhQng nhim v11, giãi pháp chU yu tip tiic cái thin môi trtr?mg kinh doanh, nâng cao näng 1c canh tranh quc gia hai n.m 2015 - 2016; Quy& dnh s 591/QD-BHXH ngày 12/5/2015 cUa Tng Giám dôc Báo him xd hOi Vit Nam v vic ban hành K hoch CuOc thi "Sang kin cãicách thfi tiic hàrth chInh và giao djch din ti:r trong lTnh virc bão him xâ hOi, bão him y t& bão hMm that nghip"; Quyt dnh s6 606/QD-BHXH ngày 25/5/2015 cüa Tang Giám dc Báo him xd hOi Vit Nam v8 vic thành 1p Ban Chi dao, Ban To chirc và T Thu V Cuc thi; Ban T6 chüc cu6r, thi "Sang kiln cal cách thz tc hành chInh và giao cl/c/i din ti trong ltnh vc báo hilm xã hi, báo hilm y tI, báo hiên thdt nghip" ban barth Thd 18 cuOc thi nhu sau:

Dieu 1. Mic dIch CuOc thi Sang kiln cái cách thu tyc hành chInh vi giao djch din tu- trong

lrnh vu-c baa hilm xd h5i, báo hilm y te', baa hilm tMt nghip nhim tim ra các sang kin cãi each thit thtrc ct giãm thu tiic hânh chInh trong vic lp ho^ so', kê khai, giãi quyt bão him xà hOi (BHXH), bão him y th (BHYT), bão him that nghip (BHTN) va thire hin giao djch din t, nit ngan thii gian hoàn thành thu tVc v BHXH, BHYT, BHTN và giám chi phi tuân thu thu tjc hành chInh cho các Ca nhân, t6 chirc.

Diu 2. Yêu cu Ngixai dr thi có nhng sang kin mâi v8 cãi each thu tiic hành chInh trong

lTnh vrc BHXH, BHYT, BHTN hoc phát hien nhng van d8 bat cp trong các quy dinh hin hánh v8 thu tiic hành chInh lien quan dn vic lap ho^ so', kê khai, giãi quyt BHXH, BHYT, BHTN, thirc hin giao djch dien Ur trong lTnh virc BHXH, BHYT, BHTN dng thai, dixa ra các giãi pháp cãi each Ci th& mang tinh kha thi nhm cat giãm the thu tiic hành chInh không hop 1, không can thit giüp nit ngk thai gian hoàn thành thu tiic ve^ BHXH, BHYT, BHTN nhung vn dam bão hiu lrc, hiu qua quán l nhà nuâc và có khã näng 1'rng diing trong toàn ngânh BHXH.

Diu 3. Diii ttrçnig dir thi Các Ca nhân là Ong dan Vit Nam, th chi.'rc trong nixó'c hoc nude ngoài

có tril si tai Vit Nam (trr thàn.h viên Ban T.05 chrc, Ban Giám khào, Ti thu k Cuc thi).

Dieu 4. Ni dung dir thi

Page 6: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

1. Dua ra cac sang kin mó'i ve cãi each h8 so', quy trlh th'c hin thu tuc hành chinh trong linh virc BHXH, BHYT, BHTN trn co' sO' tiet kim thi da thOri gian, kinh phi thirc hin thu tyc hành chInh cüa Ca nhân, th hñ'c, doanh nghip trong vic 1p ho so', ké khai, giãi quy& BHXH, BHYT, BHTN Va thire hin giao dch din tCr v BHXH, BHYT, BHTN.

2. Dê xuAt vic sra di, b6 sung các quy djnh hin hnh v6 thu tic hành chInh, dua ra các giãi pháp mang tinh khã thi nhAm ct giãn, don giãn hóa quy trinh thirc hin thfi tic hãnh chInh trong lTnh vrc BHXH, BHYT, BHTN.

Diu 5. Tiêu chi dánh giá Cãc bài dir thi ducrc dánh giá theo các tiêu chi sau: 1. Giài pháp mang tInh mOi, sang t?o, có tác dung ct giãm thu tyc hành

chinh, giãrn thai gian, chi phi Ca nhân, to chirc phãi thçrc hin các thu tgic v BHXH, BHYT, BHTN;

2. Bão darn tInh hiu hre, hiu qua và dáp irng duçic rnic tiêu quãn 1 nhà nixâc;

3. Y tuthig có tInh khã thi cao và cO th irng diving trong toãn ngành BHXH.

Diu 6. Quy dinh v bài thy thi 1. Ye ni dung Bãi dir thi dung chU d, nOi dung quy djnh, không duçc sao chép cüa

ng1I6i khác duâi mçi hlnh thrc; ngithi dir thi chu mçi trách nhim lien quan den ngun g6c và ban quyn di vài nOi dung dir thi.

TruO'ng ha p vi pham các quy dnh trên sê bj hüy bài thi hoc bUy giãi thuo'ng.

2. Ve hlnh thfrc a) BE du thi ho p 16 phãi din dy dU thông tin (tir miic 1 dn rnic 5) trên

mu Bài dir thi, gui dn Ban T chirc cuOc thi trong khoãng thôi gian quy dnh. b) Bãi dir thi duçTc thirc hin bang tMng Vit, vit tay hoc dánh may trên

giy hoc thrc hin b.ng tp dfx lieu din tU gui qua email cUa Ban T6 chirc cuOc thi tai dja chi: [email protected].

TruO'ng hap gui qua thrO'ng buu din, ngoài phong bi cUa bah dir thi ghi rO: "Tham gia cu6c thi Sang kiln cái cách thi tc hành chInh và giao d.ich din t trong lThh vyc báo hilm xa hot, báo hilm y tI, báo hilin thcft nghip ". Dja chi nhn bài dir thi: Bão hirn xã hi Vit Nam, S6 7, Tràng Thi, Hoàn Kim, Ha Mi.

3. So hrqng bài dir thi Mi Ca nMn th chUc cO the^ gui nhiu tuOng khác nh

hin trCn mtt phik riêng bia. Nu có hai hay nhiu phi- d ging nhau thI i.m tiên phiêu dn trirO'c theo du buu din h( tho' din tir.

4. ThOi hn nhân bài dty thi

m tiRing th thi ma nOi dung thii gian nhn

2

a

Page 7: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

Ban To^ chtrc nhn bài dir thi tir ngày phát dng cuc thi dEn hEt ngày 31/10/2015.

Diu 7. Tài 1iu phiic vi cube thi Các quy trInh, thu Wc hành chInh, giao djch din tir trong lTnh virc

BHXH, BHYT, BHTN thrcc quy djnl'i tai các van bàn Co ten dixói day và duc dang tãi trên traig thông tin din td cüa BHXH Vit Nam tai dja chi http://www.baohiernxahoi.gov.vn/ bao gm:

1. Các van bn quy phm pháp 1u.t - Ludt Bão hiEm xä hi ngày 29/6/2006 và các van bàn huong dn thi

hãnh; - Lust Bão hiEm y tE ngày 14/11/2008; Ludt sira di, b6 sung mt s6 diu

cüa Lust Bão hiEm y tE ngày 13/6/2014 và các van bàn huóng dn thi hãnh; - Nghj quyEt sé, 1 9/NQ-CP ngày 12/03/2015 cüa ChIrth phU ye nhüng

nhim vii, giãi pháp chü yEu tiEp tiic cãi thin môi tnrtng kinh Idoanh, nàng cao nanglirc cnh tranh quc gia hai näm 2015 —2016.

- QuyEt djnh 08/2015/QD-TTg ngày 09/3/2015 cüa Thu tixthig ChInh phü thi diEm ve giao djch din ttr trong vic thc hin thu tVc tham gia BHXH, BHYT, BHTN va de^ nghj cp s BHXH, the BHYT.

2. Các van bàn quy dnh ve thu tic hành chInh, quy trInh nghip viii cüa BHXH ViêtNam

- QuyEt djnh s6 1369/QD-BHXH ngày 12/10/2012 cüa lông Giám dôc Bão hiEm xa hi Vit Nam ve^ vic cong bó thu tiic hãnh chInh thay thE thuc th&n quyn giãi quyEt cüa Bão hiEm xa hQi Viet Nam;

- QuyEt dinh s6 1370/QD-BHXH ngày 13/12/2013 cüa Tng Giám dc Báo hiEm xã hOi Vit Nam ve^ vic cong b6' thU tic hành chinh thuQc than quyn cUa Bão hiEm xâ hOi Vit Nam;

- QuyEt dnh s 686/QD-BHXH ngày 30/5/2014 cUa Tng Giám doe Báo hiEm xd hOi Vit Nam yE vic cOng bO thu tic hành chinh sUa dOi, bO sung, thay thE thuOc thm quyEn cUa Báo hiEm xa hOi Vit Nam;

- QuyEt djnh sO 925/QD-BHXH ngày 17/9/2014 cUa TOng Giám dOe Bão hiEm xã hOi Vit Nam yE viec cOng bO TTHC thuOc th.m quyEn cUa Báo hiEm xâ hi Viet Nam.

- QuyEt dnh sO 1018/QD-BHXH ngày 10/10/2014 .cUa TOng Giám dOe Báo hiEm xa hOi Vit Nam sUa dOi mt sO nOi dung tai cac quyEt djnh ban hành quy djnh quan 1 thu, chi BHXH, BHYT.

- QuyEt djnh sO 1399/QD-BHXH ngày 22 /12/2014 cUa TOng Giám dOe Bão hiEm xà hi Vit Nam vEtO chic thirc hin bào hiEm y tE trong khám bnh, chabnh.

- QuyEt djnh sO 528/QD-BHXH quy djnh yE giao djch din tu trong viec th?c hin thU tic tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cp sO BHXH, th6 BHYT.

DiEu S. Các vông thi và thành ph An Ban giám khão 1. Vôngsakháo

3

Page 8: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

Các bâi dir thi hçp 1 v ni dung vâ hmnh thirc theo uy dnh tai Diu 6 The^ le sê du'c chârn, 1ra chçn các bãi có chit Iu'cing cao vâo ông chung kháo.

Ban Giám khão baogrn: LAnh do Ban Pháp ch, 3an nghip vi cia BHXH Vit Nam, dai din BHXH tinh, thânh phd, dai din rn't s6 chuyên gia thro'c mà'i tr cãc b, ngành, dai din Ngân hang The gii (1WB) vâ thânh viên Hi dng tu vn cãi each thu tic hành chinh.

2. VOng chung khão: chm xp thtr tLy và d6l nghj giãi tnrng. Các bài thi 19t vào vông chung khão phãi dt tr 70 die- so' khão tr6r len. Ban Giám khão bao gm: Länh d.o BHXH Vit Na4, lânh do mt s6

bt, ngành và các thành viên Hi dng ti.r vk cãi each thu tic hãnh chinh. Dieu 9. Co cu giãi thurng Giãi thithng theo 5 linh vrc bao gm: Thu, s6 - the; ChInh sách BHXH;

ChInh sách BHYT; ChInh sách BHTN; Giãi pháp irng dung côn ngh. Ca cu giãi thuang m07 lTnh vçrc cu th e^ nhu sau: 1. Gidi cd n/ian: - Giãi nhAt: 1 giãi trj giá 20.000.000 dng (Hai muoi triu dng) và bang khen

cUa Tng Giám dc BHXH Vit Nam. - Giãi nhi: 2 giãi, mi giãi frj gia 15.000.000 dng (Mix&j 1m triu dng) và

bng khen cüa Tng Giám d6c BHXH Vit Nam. - Giãi ba: 3 giãi, m& giai trj giá 8.000.000 dng (Tam triu dng) và bang

khen cua T&ig Giám d6c BHXH Vit Nam. - Mt s6 giãi khuyn khich, mi giãi tri giá 4.000.000 dng (Bn triu dng). - MOt s6 giãi thu'O'ng khác, giãi thuâng cüa nhâ. tai trçx nu Ca). 2. Gidi 4ij the-: Giãi tp ththrçi'c td-rig cho cac tp the^ có s6 krcrng nguô'i dr thi cao nMt vá si

krcng bài thi dt giái so vói tng s6 bài dir thi cao thAt, bao gm: - Giãi nhAt: 1 giãi tij giá 30.000.000 dng (Ba mi.roi triu dng) vãbng khén

cüa Tng Giám d6c BHXH Vit Nam. - Giãi nhi: 2 giãi, mi giái trj giá 20.000.000 dng (Hai rnucii triu dng) Va

bang khen cUa Tng Giám d& BHXH Vit Nam. - Giãi ba: 3 giãi, mi giái trj gia' 10.000.000 dng (MixOi triu dng) và bang

Mien cUa Tng Giám d6c BHXH Vit Nam. - MQt s giãi khuyn khIch, mi giãi tn giá 5.000.000 dng (Nam triu Ong). - Mt s6 giãi thuâng khác, giãi thtxô'ng cüa nhà tài trçi nu co). (Các sang kiln tham gia cu5c thi dçzt giái thc dáng tái gió'i thiü trên

Website cza BHXH Vit Nam). Diu 10. Th&i gian cong bO^ kt qua và L trao giãi Di,r ki&i vào tháng 12/2015 tai. Ha NOi ('Thông tin các cá nhán, to chü'c

dt giái du'crc dãng tái trên trang thông tin di'n tz'c cza BHA' M Vit Nam và các kênh thông tin di ching khác).

Diu 11. Sü' ding các sang kin, giãi pháp cãi each th1 tic hành cliInh

4.

Page 9: BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT …bhxhthanhhoa.gov.vn/uploads/news/2015_07/kehoachccgddt.pdf · BAO HIM XA HQJ VIT NAM CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM Dc

Báo him xã hi Vit Nam có toàn quyn sâ hUu và sü' ding các sang kin, giãi pháp cal cách thU tic hành chInh dã tham gia cuc thi nay cUng nhu các thông tin ma nguäi dr thi dã cung cAp lam tu 1iu cho rnc dich quáng bã, truyn thông, kru tr' và phiic vi cong tác cãi cách thU tiic hành chinh cUa Ngành Bão hirn xa hi.

Diu 12. Diu khoán thi hành Th l cutc thi èó hiu lrc k tir rigày k3 và duçrc däng tãi trén các

phu'o'ng tin thông tin dai chUng. Quy& dnh ciia Ban T6 chirc ve^ danh sách cá nhân và tp the^ nh.n giãi thixng cuOc thi là quyt dinh cui cUng. {s

No'i nhân: - Tong Giárn dôc; -CácPhóTongGimoc;

- Các thành vien BCD, BTC vA To thu k; - Van phOng Dàngüy; - Van phông HQi dông Quãn I BHXH Vit Nam; \ \ - Cong doàn ca quan BHXH Vit Nam; - Doân TNCS HCM ca quan BHXH Vit Nam; - Website BHXH Vit Narn; -U.ru: VT, PC. —i,,

TM. BAN TO CHUC 1NG BAN A le

' zp j L.. 1 VänSinh

PhOTông Giám dôc Bão hiêm xi hôi Vit Nam

5