1
สิงทีฉันไดเรียนรูจาก COVID-19 องคความรู การรับมือในสถานการณฉุกเฉิน -การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล -การบริหารจัดการ -การปรับแผนการดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดประชุมผานระบบออนไลนโดยใช Application Cisco Webex Meetings,ZOOM สิงทีไดเรียนรู การปรับตัวตอชีวิตวิถีใหม (New Normal) การออมเงินไวใชในยามจำเปน ความรวมมือของคนในสังคมเปนสิ่งที่สำคัญ 2 M ความรูดานระบาดวิทยา Healthcare system capacity Without measures protectives With measures protectives ประสบการณ กลุมพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพ

Without measures สิ่งที่ฉันได เรียนรู จาก protectives COVID-19 · สิ่งที่ฉันได เรียนรู จาก

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Without measures สิ่งที่ฉันได เรียนรู จาก protectives COVID-19 · สิ่งที่ฉันได เรียนรู จาก

สิ่งที่ฉันไดเรียนรูจาก

COVID-19

องคความรู

การรับมือในสถานการณฉุกเฉิน

-การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล-การบริหารจัดการ-การปรับแผนการดำเนินงาน

ความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดประชุมผานระบบออนไลนโดยใช Application Cisco Webex Meetings,ZOOM

สิ่งที่ไดเรียนรูการปรับตัวตอชีวิตวิถีใหม (New Normal)

การออมเงินไวใชในยามจำเปน

ความรวมมือของคนในสังคมเปนสิ่งที่สำคัญ

2 M

ความรูดานระบาดวิทยา

Healthcare system capacity

Withoutmeasures

protectives

Withmeasures

protectives

ประสบการณ

กลุมพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพ