Click here to load reader

Wszystko O Oponach - Pirelli

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wszystko O Oponach - Pirelli

Microsoft Word - About_Tyres - PLWszystko O Oponach Wiedza O Oponach Pirelli Ponad stuletnie dowiadczenie w technologii produkcji opon umoliwio Pirelli poczenie w swoich produktach maksymalnego poziomu bezpieczestwa, trwaoci, komfortu i troski o rodowisko naturalne. Kada opona Pirelli gwarantuje nie tylko dobre osigi, ale równie "wyczucie drogi" i porozumienie z kierowc, zapewniajc lepsze wykorzystanie moliwoci pojazdu. Jeeli chc Pastwo pozna wiat opon samochodowych, polecamy t sekcj.
WSZYSTKO O ROZMIARACH OPON. Oznaczenia rozmiarów opon:
 
 
 
Opis Techniczny Opony Opon moe okrela opis techniczny obejmujcy Indeks nonoci nonoci (lub dwa w przypadku kó montowanych bliniaczo) oraz Symbol prdkoci.
Wicej O Oznaczeniach Opon Oprócz rozmiaru opony i opisu technicznego, na cianach bocznych znajduje si kilka innych napisów, których znaczenie wyjanione zostanie w tej sekcji. Nazwa Marki i Produktu
Typ Konstrukcji Wykorzystany przykad pokazuje typow bezdtkow opon radialn.
Oznaczenia Boczne W przypadku wszystkich produktów asymetrycznych wane jest, eby montowa opon na feldze we waciwej pozycji. Modele asymetrycznych wzorów bienika opracowano w celu zapewnienia najlepszych osigów biorc pod uwag odmienne zachowanie zewntrznych i wewntrznych obszarów bienika.
Normy Bezpieczestwa DOT DOT to Amerykaski Departament Transportu (ang. Department of Transportation). Spenianie norm bezpieczestwa DOT przez opony przeznaczone do sprzeday i stosowanie na oponach oznaczenia DOT jest wymagane przez prawo w wielu krajach. Oznaczenie DOT wiadczy o tym, e opony speniaj bd przewyszaj normy bezpieczestwa Departamentu Transportu. Poszczególne elementy systemu kodowania DOT:
1. Oznacza, e opona spenia bd przewysza normy bezpieczestwa Departamentu TransportuMeans tyre meets or exceeds Department of Transportation safety standards
2. Numer kodu producenta i fabryki (nadany przez DOT) 3. Numer kodu rozmiaru opony 4. Grupa dodatkowych symboli producenta (eby zidentyfikowa mark lub inne wane cechy opony) 5. Data produkcji
Homologacja ECE Gdy opona opatrzona jest symbolem ECE (Europejska Komisja Gospodarcza) oznacza to, e zostaa zatwierdzona przez ECE, jako speniajca normy ECE dotyczce wymiarów fizycznych, wymaga w zakresie oznacze i przepisy dotyczce wytrzymaoci podczas jazdy z wysokimi prdkociami. Oznaczenie skada si z litery E i numeru, oznaczajcego kraj wydajcy dokument zatwierdzenia, po którym nastpuje niepowtarzalna kombinacja numerów dla poszczególnych produktów.
Europejska Norma Emisji Haasu
Gdy opona posiada numer European Noise Approved oznacza to, e spenia wymagania Dyrektywy 2001/43/EC w zakresie poziomu emisji haasu ustalonego dla krajów Europejskich.
U.T.Q.G. (Jednorodna Klasyfikacja Jakoci Opon) UTQG jest standardem okrelonym przez DOT (Amerykaski Departament Transportu) w celu klasyfikacji osigów opon w zakresie ZUYCIA BIENIKA, PRZYCZEPNOCI i ODPORNOCI NA TEMPERATUR. Ma on zastosowanie wycznie do opon samochodowych o rednicy felgi 13 cali bd wikszych, ale z wyczeniem opon zimowychs. ZUYCIE BIENIKA: Wskanik zuycia bienika jest wartoci porównawcz opart na tempie zuycia opony testowanej w warunkach kontrolowanych na specjalnym torze. Przykadowo, opona o wskaniku 150 zuyaby si na specjalnym torze pótora razy bardziej ni opona oceniona na poziomie 100. Osigi wzgldne opon zale od rzeczywistych warunków ich eksploatacji, jednake, mog odbiega znaczco od normy z powodu rónych nawyków drogowych, praktyki eksploatacyjnej i rónic w charakterystyce drogi i klimatu. PRZYCZEPNO: Klasy przyczepnoci od najwyszej do najniszej to AA, A, B i C. Klasy te okrelaj zdolno opony do zatrzymywania si na mokrej nawierzchni, s mierzone w bardzo precyzyjnie okrelonych warunkach na specjalnej nawierzchni testowej asfaltu i betonu. Opona oznaczona jako typ C ma gorsze parametry przyczepnoci ni opona AA. Uwaga: pomiaru parametru przyczepnoci opony dokonuje si podczas jazdy na wprost i nie obejmuje on wpywu przypieszania, dziaania si bocznych, aquaplaningu czy charakterystyki przyczepnoci kracowejs. TEMPERATURA: Wspóczynnik temperatury A (najwyszy), B i C okrela odporno opony na przegrzewanie si i jej zdolno do oddawania ciepa. Pomiarów dokonuje si w warunkach kontrolowanych w specjalnych laboratoriach badawczych. Utrzymujca si wysoka temperatura moe niekorzystnie wpywa na materia opony i obnia jej ywotno, a nadmierna temperatura moe nawet prowadzi do uszkodze opony. Wspóczynnik C jest minimaln wartoci dla opon osobowych, co oznacza, e opona spenia standardy ustanowione przez Federalne Standardy Bezpieczestwa Motoryzacyjnego nr 109. Wspóczynniki B i A oznaczaj wyszy poziom ni minimum okrelone w przepisach. Uwaga: wspóczynnik temperatury okrela si dla opony waciwie napompowanej i nie przecionej. Nadmierna prdko, niedopompowane opony, zbyt due obcienie, wystpujce oddzielnie lub cznie, mog
prowadzi do przegrzania si opon i ich uszkodzenia.
T.W.I (Wskanik Zuycia Bienika)
TWI jest wanym elementem bezpieczestwa, który pozwala sprawdzi grubo bienika w stosunku do minimalnego poziomu. Wskie kostki gumowe o gruboci 1,6 mm (2/32”) znajduj si na dnie rowków bienika.. Gdy bienik zetrze si do ich poziomu, opon naley wymieni.