Click here to load reader

Kiem toan phan tich nguong trong yeu trong rui ro kiem toan 2011

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kiem toan phan tich nguong trong yeu trong rui ro kiem toan 2011

Slide 1HOÀN THIN CÔNG TÁC XÁC LP MC TRNG YU &
ÁNH GIÁ RI RO KIM TOÁN TRONG GIAI ON
LP K HOCH KIM TOÁN TI CÔNG TY KIM TOÁN FAC
_ CHI NHÁNH À NNG_
SVTH : Phan Vit Hùng
KHOA K TOÁN
Phn 2:
Thc t công tác xác lp mc trng yu & ánh giá ri ro kim toán trong lp k hoch kim toán ti công ty FAC _chi nhánh à Nng.
2
C s lý lun công tác xác lp mc trng yu & ánh giá ri ro trong giai on lp k hoch kim toán.
Phn 1:
Phn III:
Phn 3:
Hoàn thin công tác xác lp mc trng yu
*
3
Chi nhánh à Nng: 86 Phm Vn Bch.
Tin thân : Công ty TNHH kim toán ông Phng.
Phng châm : To dng uy tín & cht lng
Tên y : Công ty TNHH kim toán FAC.
*
4
Website: kiemtoan.net.vn
Thm nh giá tr tài sn & giá tr doanh nghip.
3
*
Kho sát hot ng &
Kim toán s b
Trao i, tng hp & son tho BC kim toán
Bc 1
Bc 2
Bc 3
Bc 4
Xác lp
Công ty xut khu g ABC
Giai on 1
Giai on 2
a.Mc trng yu k hoch
( PM – Planning Materiality)
( IM – Individual Materiality)
PM = 623.290.716 VND
Báng xác nh giá tr PM
vt : VND
T l _ tng ng
a.Tng tài sn (Trc n phi tr) + Hoc ngun vn ch s hu.
31.290.013.233
PM
IM
MT
623.290.716
Ri ro phát hin
11
B3
B1
RI RO TIM TÀNG
Tìm hiu tng quan hot ng kinh doanh: hình thc s hu, sn phm, chính sách k toán,….
Tình hình th trng, chính sách nhà nc & các bên hu quan,…
Nng lc ban qun lí, kì vng c ông then cht,….
PP tìm hiu.
Thái Ban giám c vi quy nh k toán:
_ Chp hành nghiêm túc.
_ Quan tâm n vic cp nht thông tin ch & quy nh mi.
Phng vn nhà qun lí
Gim
_Tn ti áp lc
+ Phng vn qun lí.
+ Tìm hiu tài liu.
Hn ch
Câu hi mang tính tng quát, không phân tích c th .
Thit k câu hi cha rõ ràng, cha a ra c s kt lun, ch da vào xét oán mang tính chuyên môn.
14
a.Môi trng
Kim soát
b.Th tc
Kim soát
Môi trng kim soát
Chc nng ca Hi ng qun tr, Ban Giám c ,…
Nng lc, thái ng x ban lãnh o;
H thng KS : kim toán ni b, chính sách nhân s,…
nh hng bên ngoài: chính sách ca Nhà nc, ch o ca cp trên;…
16
www.themegallery.com
1.3.Thái ban giám c vi thông l k toán.
+ Quan tâm cp nhp thông tin v ch .
+ Phát hành y vn bn n các b.phn
1.7.Các thay i bt thng trong t cách o c hoc li sng ca Ban giám c hoc nhân viên.
+ Phng vn nhà qun lí & nhân viên.
+ Câu hi mang tính nhy cm gây khó khn tìm hiu.
b. ánh giá ri ro kim toán
Hn ch
Câu hi mang tính tng quát, không phân tích c th .
Cha a ra c s tng kt, ch da vào xét oán mang tính chuyên môn.
17
www.themegallery.com
a.Môi trng
Kim soát
b.Th tc
Kim soát
Môi trng tin hc
+ Nhn thc ca nhà qun lý v môi trng tin hc.
+ Can thip ca nhà qun lý;
+ Nng lc ca nhân viên trong môi trng tin hc,
+ tin cy ca h thng thông tin và nhân s IT do thuê ngoài,…
18
www.themegallery.com
Gii thích
Tiêu thc
3.3.Nhân viên IT ca n v c hun luyn & có kin thc phù hp v các vn chính
n v không có b phn IT.
Các phn mm c mua và hng dn t bên ngoài.
3.8.Chng trình chng virus có c cài t và cp nht thng xuyên không?
+ Phn mm BKAV.
+ Phn mm hiu qu, cp nht t ng & thng xuyên.
b. ánh giá ri ro kim soát
Y/N
N
Y
19
Thiu tính cp nht nhng phng pháp, công ngh mi.
www.themegallery.com
Trên toàn
h thng KSNB.
ánh giá mc y TTKS
20
www.themegallery.com
Quy trình ghi nhn doanh thu h thng .
Mc kim tra v s ghi chép và thng xuyên cha cao.
Không quy nh c th v các khon d phòng doanh thu.
RRKS khon mc doanh thu: CAO.
21
Gii thích
Tng gim
Tham kho liên quan n vic chp nhn khách hàng mi ã c kim tra và hn mc tín dng cho khách hàng bao gm c thi gian và s tin ã c phê duyt cha?
Y
+ Danh sách khác hàng c và mi do k toán trng kim soát. + Hn mc tín dng cho khách hàng phi c phê duyt bi K toán trng, song mang tính linh hot cho tng khách hàng.
Gim
Giá bán sn phm có c thc hin úng, có bng lit kê giá bán sn phm c cp nht và thông báo n các phòng ban có liên quan không?
Y
+ Công ty quy nh bng giá c th theo tng tháng hoc khi th trng có bin ng. + Bng giá c óng tp và a n các phòng ban.
Gim
Th tc cut-off doanh thu c thc hin úng không?
N
Hn ch
Câu hi mang tính tng quát, không phân tích c th .
Thit k câu hi cha rõ ràng, cha a ra c s kt lun, ch da vào xét oán mang tính chuyên môn.
22
www.themegallery.com
Khái nim
Xác sut các th tc phân tích c s dng nh th tc kim tra chi tit không phát hin c các sai sót trng yu.
V trí
Thc hin trong giai on lp k hoch.
Mc
23
www.themegallery.com
T l tng cao, song gii thích hp lí.
Khon mc liên quan tng tng ng.
Ri ro phân tích: doanh thu & chi phí bán hàng.
TRUNG BÌNH. `
Hn ch
Thiu d liu thi kì, thiu so sánh công ty khác.
Các ch s phân tích cha th hin tt phân tích.
24
Các vn nh hng
Doanh thu 2010 tng 64% vi 2009 Doanh thu nm 2010 bin ng tng bt thng.
Giá dm th gii tng nên n v xut khu c giá.
Xu hng khai khng doanh thu
Chi phí bán hàng nm 2010 tng 67,28% so vi nm 2009. T l tng xp x tng ng vi t l tng ca doanh thu là 64%.
Giá xng du trong nc tng mnh Chi phí vn chuyn tng cao.
Phù hp vi s tng doanh thu. Xem xét khon mc chi phí bán hàng
www.themegallery.com
Tng kt
26
27
U IM
Tuân th chun mc kim toán Vit Nam & tham kho chun mc quc t
Biu mu c thit k rõ ràng & lu tr cn thn.
Công tác ánh giá ri ro c thc hin linh hot, áng tin cy & kt hp t vn cho khách hàng.
Công tác xác lp mc trng yu mang tính hp lí, khoa hc & tit kim chi phí thi gian.
www.themegallery.com
BIU MU
LÀM VIC
Mang tính tng quát, cha phân tích vn c th.
B qua s dng lu .
Cha cp nht, xây dng c th h thng câu hi ánh giá môi trng tin hc.
Thiu c s tng kt bng câu hi Walkthrough
28
THC T
CÔNG VIC
Cha chú trng ánh giá RR tim tàng & kim soát.
ánh giá ch yu da trên xét oán.
Th ng trong ánh giá ri ro phân tích, thông tin thiu tính so sánh.
29
30
1
Khái quát h thng k toán.;
Theo dõi trc quan quan h gia các b phn, chng t và s sách…
Nhn din nhanh RI RO.
31
www.themegallery.com
30
3
3
3
(a) B sung câu hi ánh giá th tc kim soát.
(b)B sung câu hi ánh giá RRKS trong môi trng tin hc.
(c) Hoàn thin phng pháp ánh giá s b RRKS.
32
www.themegallery.com
s b ri ro kim soát
Phng pháp
- Cho im
Tng im tuyt i
Thit k bng
Gi nguyên các câu hi trong bng ánh giá RRKS cho tng khon mc.
Phân chia 2 cp :
quan trng & th yu
2
= 28 %
www.themegallery.com
30
3
4
Ch s ROC.
Thông tin d thu thp.
Tng tính chuyên nghip, nâng phí kim toán.
35
36
2007
2008
2009
2010
Ngun
34.01
14.86
48.89
33.51
www.themegallery.com
37
www.themegallery.com
HOÀN THIN CÔNG TÁC XÁC LP MC TRNG YU &
ÁNH GIÁ RI RO KIM TOÁN TRONG GIAI ON
LP K HOCH KIM TOÁN TI CÔNG TY KIM TOÁN FAC.
GVHD : TS. oàn Th Ngc Trai
SVTH : Phan Vit Hùng
KHOA K TOÁN
Ni dung phân tích
Phân tích xu hng.
T sut li nhun.
Tình hình tài chính
Ch s lao ng
Doanh thu, chi phí
Trên tng tài sn, doanh thu, tng tài sn thun
Kh nng thanh toán, kh nng thanh toán lãi vay
Doanh thu và chi phí bình quân mt nhân viên
41
www.themegallery.com
Tng tài sn bình quân bin ng.
( hàng tn kho, phi thu, phi tr,..)
Ti Vit Nam, vic tng vn c y mnh.( gim vay ngân hàng, u t…)
Tc tng li nhun không tng ng.
Ch s
ROE =
Ch s ROC
Vn KD bình quân = Vn vay bình quân + Vn CSH bình quân.
Vn vay bình quân = Tng s tin lãi vay trong k / Lãi sut bình quân ca khon tin vay trong k.
Vn ch s hu bình quân: xác nh da trên nhng thi im tng / gim vn ch s hu trong k.
1
ROC =
EBIT