20
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

อาเซียน+599+54his p06 f14-1page

Embed Size (px)

Citation preview

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

andYoung Speakers Contest 2011 งาน 12th AUN Educational Forum

( ASEAN University Network 2011 )

วนัที* ๒ –๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การประชมุอาเซียน หารอืคลายปมพิพาท ไทย-เขมรวนัที* 9 พฤษภาคม 2554ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

สมาคมประชาชาติ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asia Nations)

หรือ ASEAN

สมาคมประชาชาติ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ก่อตั�งขึ� นโดยปฏิญญากรุงเทพ( The Bangkok Dedaration )

เมื�อวนัที� 8 สงิหาคม 2510เมื�อวนัที� 8 สงิหาคม 2510

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

สมาชิกก่อตั�งมี 5 ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทย

สมาชิกเพิ/มเติมบรูไนดารุสซาลาม ( 7 มกราคม 2527)

เวียดนาม ( 28 กรกฎาคม 2538)

ลาว ( 23 กรกฎาคม 2540)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ลาว ( 23 กรกฎาคม 2540)

พม่า ( 23 กรกฎาคม 2540)

กมัพูชา ( 30 เมษายน 2542)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ดา้นการเมือง

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

สนัติภาพ และความมั /นคงของภูมิภาค

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ต่างประเทศ และองคก์รระหว่างประเทศ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ฟสญัลกัษณข์องอาเซียน

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

หมายถงึประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

หมายถงึ ความเจริญรุ่งเรือง

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

หมายถงึความกลา้หาญ และมีพลวตั

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

หมายถงึ ความบริสุทธิA

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

หมายถงึสนัติภาพ และความมั /นคง

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

สาํนกังานใหญ่อาเซียนกรุงจารก์าตากรุงจารก์าตา