Reunió pares 3r 14 15

  • View
    714

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reunió de pares. FEDAC Sant Andreu. Curs 2014-15. 3r de primària.

Text of Reunió pares 3r 14 15

  • 1. TERCER DE PRIMRIA

2. Comencem el Cicle Mitj! Progressar en autonomiapersonal i responsabilitat Adquisici d hbits detreball i estudi, tantindividualment com engrup Continuar la formaci enels valors del respecte, latolerncia, la solidaritat... 3. NOVETATS I CANVIS RESPECTE ALCICLE INICIALEl materialL agendaEls deuresrees 4. El materialMarcat amb el nomPortar noms el necessariLlibres a lescola 5. Lagenda escolar 6. ELS DEURES Apartat dels alumnes S apunten els deures que han derealitzar i el material quenecessiten. 7. INFORMACIONS DIVERSESFaltes de deuresFaltes materialFaltes de bataAvisos de convivnciaFelictacions 8. ComunicacionsComunicar absncies delsalumnes (metge, viatges,motius personals,...)Comunicar als mestresqualsevol informacirellevant.Comunicar a les famliesalgun fet que cal conixer.Important: avisar als nensquan escrivim unacomunicaci a lagenda. 9. EntrevistesQualsevol famlia quedesitgi realitzar unaentrevista amb els/lesmestres del curs.Els/les mestres quevulguin realitzar unaentrevista amb la famliadun/-a alumne/-a. 10. A casa han de procurar fer-los sols.Repassar s una part important dels deures.Cal que revisin lagenda conjuntament amb els seusfills per tal dajudar-los a organitzar-se. 11. TALLERS - TEATRETreball de projecte interdisciplinar-Sintenta que ells mateixos siguin els protagonistes del procsdaprenentatge.- Hi intervenen diferents disciplines.- Expressi oral, expressi corporal, treball democions 12. DRAMA IN ENGLISH Complementria dangls1 hora setmanaExpressi oral: petitsdilegs en parelles,activitats dexpressidemocions per intentaracabar fent una petitarepresentaci teatral. 13. APRENEM TOTS JUNTS Una hora setmanal que dedicarem a: Revisar lagenda de classe. Organitzar i planificar el treball de la setmana. Acabar les feines pendents. Arxivar Aspectes organitzatius propis de la tutoria(atenci individualitzada, canvis de lloc, crrecs) 14. MSICA I DANSA2 horesNova aula de Msica!Rtmica Dalcroze 15. EDUCACI FSICAEls vestidorsAutonomiaMarcar la roba 16. COMPETNCIES SOCIALSDesenvolupar la capacitat de relacionar-se ambels altres:Potenciant lempatiaAjudar-los en el raonament moralMillorar les habilitats socials (donar grcies, demanar unfavor, saber felicitar, negociar)Una hora a la setmana. 17. ATENCI A LA DIVERSITAT Desdoblament a les rees de Llengua Catalana iLlengua Anglesa.Grups de Matemtiques. Hores datenci individualitzada: PANNDA. 18. AVALUACI Valorem els aprenentatges que lalumne varealitzant al llarg del curs. Peridicament es realitzaran controls per notindran el pes total de lrea. Lactitud t un pes important en la valoraci finalde cada rea. Totes les tasques que es realitzen savaluen. 19. INFORMES 3 informes durant el curs. El primer est complimentatamb lapartat de personalitat. Els informes es faran arribar a les famlies a travsde la plataforma Clickedu. 20. Collaboraci des de casa:Interessar-se pel treball del nen/a . Trobar un lloc adequat per tal que el vostre fill/a treballi iestudi. Supervisar lorganitzaci del vostre fill/a.. Assegurar-se que el vostre/a fill/a tingui temps pel joc i peldescans diari.CAL SER FLEXIBLES I COMPRENSIUS, PER ALHORA EXIGENTS. 21. SSoorrttiiddeess66 ooccttuubbrree AArreennyyss ddee MMaarr44 nnoovveemmbbrree SSAATT:: TToorrnnaa RRoobbiinn HHoooodd ((cciiccllee mmiittjj))22 ddeesseemmbbrree AAuuddiiccii:: BBaanndd--rree--vveenntt--ttaanntt1122 ii 113 ggeenneerr SSoorrttiiddaa GGuurrddiiaa UUrrbbaannaa2244 ffeebbrreerr MMuusseeuu ddeellss IInnvveennttss ddee BBaarrcceelloonnaa ((MMIIBBAA))2277 mmaarr DDiiaaddaa ddee llaaccttiivviittaatt ffssiiccaa ((eessccoollaa))77 mmaaiigg PPoolliieessppoorrttiiuu VVeerrnneeddaa44 jjuunnyy SSoorrttiiddaa CCiimm ddlliigguueess ((cciiccllee mmiittjj)) 22. VViissiitteeuu--nnooss aall bblloocc!!Blocs de:TercerMsicaEducaci Fsica 23. Hora de visita dels tutors3r BLaura PalDimecres de 16 a 17h.Dijous 9 a 10h.3r ANatlia LlopartDilluns 10 a 10.30h.Dijous 15 a 16h. 24. Grcies perla vostraassistncia! 25. Els primers dies a 3r