Reunió tutoria

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Reunió tutoria

1. RREEUUNNII IINNIICCII DDEE CCUURRSSSSEEGGOONN CCIICCLLEE 2. Caracterstiques del segon cicleHi ha un canvi de dinmica respecte delcurs anterior. Alguns trets ms detacables: El treball del nen s ms AUTNOM Hi ha un canvi de ritme de treball Comena a aprendre TCNIQUESDESTUDI senzilles per importants.Tcapacitat per a memoritzar. 3. Sha dassolir com a moltimportant Domini de la lecto-escriptura Afianar la comprensi lectora Domini de les 4 operacions bsiques declcul. Aprenentatge de les taules x 4. DEURES: no es posen deures persistema per de vegades els xiquetspoden dur treball a casa per refoarcontinguts treballats o feina que no shaacabat en classe. Preparar-se la motxilla. LLIBRETA: el treball en la llibreta s mssistemtic (ordre, neteja, lletra llegible) Introduim ls del bol.lgraf Porten una agenda personal 5. HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES900 945 valenci matemtiques valenci matemtiques Castell945 1030 valenci matemtiques valenci matemtiques Castell1030 1100 esbarjo1100 1145 CinciesSocialsvalenci Angls/Castell Angls matemtiques1145 1230 EducaciFisicavalenci Angls/Castell Msica Educaci Fsicadinar1530 1615 Angls/Castell CinciesNaturalsmatemtiques CinciesSocialsCincies Naturals1615 1700 Angls/Castell Religi/ValorsSocials i CvicsMsica Artstica Valors Socials iCvicsHORARI OCTUBRE-MAIG 6. MESTRES Tutora: Rosa Mari Angls: Jess Educaci Fsica: Sara Religi: Mari Carmen Msica: MJos (Artstica i Valors Socials iCvics Suport/Refor i/o grups flexibles: Juan Luis MJos 7. Biblioteca: EL SISTEMA LECTOR Comproms familia-escolaSc responsable ESCOLTAM 8. Actuacions en laula Lalumnat desenvolupa crrecs.(data, calendari, temperatura, registre de faltesdassistncia) Les fitxes acabades es guarden a la carpeta que cadaxiquet ha de tenir sempre baix la taula. Les fitxes de deures, notificacions es guarden a lacarpeta que cada xiquet ha de tenir sempre en lamotxilla. El llibre biblioteca es guarda a la carpeta de biblioteca. ESTOIG: llapis, goma, maquineta de fer punta, colors i/oretoladors, bol.lgraf roig i blau.Barra de pegament i les tisores sempre en la motxilla. 9. Seguim aprenent Justificants i autoritzacions PuntualitatQuadernet educatiu per a pares 10. Precs i preguntes 11. Grcies per la vostraassistncia