Subvencio llibres de text i material escolar la pobla de vallbona 2013 2014

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    702

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informaci de la convocatria de la Subvenci per a la compra de llibres de text i material escolar del Ajuntament de la Pobla de Vallbona per al curs escolar 2013-2014.

Transcript

<ul><li> 1. SOLLICITUD SUBVENCIO DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR SOLICITUD SUBVENCION DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR A. DADES PARE-MARE / DATOS PADRE-MADRE O TUTOR (*): Nom / Nombre: DNI-NIF: Cognoms / Apellidos: Domicili / Domicilio: Nm. / N: Pis / Piso: Porta / Puerta: Bstia / Buzn: Apartat de Correus / Apartado de Correos: Urbanitzaci / Urbanizacin: Telfon / Telfono: ENTITAT / ENTIDAD SUCURSAL D.C. NM. COMPTE / N CUENTA B. EXPOSA / EXPONE Que s pare/mare/tutor legal de lalumne/a: / Que es padre/madre/tutor legal del alumno/a: Nom / Nombre: Cognoms / Apellidos: Nacionalitat / Nacionalidad Nivell curs 2013-2014 / Nivel curso 2013-2014 CENTRE ESCOLAR / CENTRO ESCOLAR C. SOLLICITA / SOLICITA Sollicita la concessi de la subvenci per a ladquisici de llibres i material escolar que ha convocat lAjuntament, per al seu fill/a. Per tant hi adjunte la documentacin segent: / Solicita la concesin de la subvencin para la adquisicin de libros y material escolar que ha convocado el Ayuntamiento, para su hijo/a. Por tanto adjunto la documentacin siguiente: Fotocpia DNI del pare(i/o tutors legals) / Fotocopia del DNI del padre (y/o tutores legales) Fotocpia DNI del mare(i/o tutors legals) / Fotocopia del DNI de la madre (y/o tutores legales) Factura justificativa de la despesa efectuada en llibres i/o material escolar per al curs 2013-2014, expedida a nom del pare/mare o tutor en la qual conste el nom de l'alumne / Factura justificativa del gasto efectuado en libros y/o material escolar para el curso 2013-2014, expedida a nombre del padre/madre o tutor en la que conste el nombre del alumno Fotocpia del llibre de famlia / Fotocopia del libro de familia Fotocpia de la declaraci de la renda de l'exercici 2012 / Fotocopia de la declaracin de la renta del ejercicio 2012 Document acreditatiu de la gurdia i custdia en cas de separaci o divorci dels pares / Documento acreditativo de de la guardia y custodia en caso de separacin o divorcio de los padres Certificat del centre escolar en cas de no estampar el segell / Certificado del centro escolar en caso de no estampar el sello A lefecte de la segent sollicitud DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT/ A los efectos de esta solicitud DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: S NO No estar sotms en cap dels supsits a qu es referix l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / No estar incurso en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. S NO Trobar-me al corrent del compliment de les obligacions tributries, tant estatals com locals, i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents / Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales como locales, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. S NO AUTORITZE expressament a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a obtindre les dades necessries en poder de l'Agncia Estatal de l'Administraci Tributria/ AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona para obtener los datos necesarios en poder de la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria. La Pobla de Vallbona, ____ de ____________________ de 2013. Signatura de pare i mare o tutor / Firma de padre y madre o tutor. ALCALDIA DE LAJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA / ALCALDA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA SEGELL CENTRE ESCOLAR / SELLO DEL CENTRO ESCOLAR (A emplenar pel centre/ cumplimentar por el centro) A emplenar pel funcionari / Cumplimentar por el funcionario Pare, mare i alumne/a empadronats / Padre, madre y alumno/a empadronados S NO SIGNATURA FUNCIONARI / FIRMA FUNCIONARIO Els titulars de la sollicitud estan al corrent en les seues obligacins titubries en este municipio / Los titulares de esta solicitud estn al corriente de sus obligaciones tributarias en este municipio S NO </li></ul> <p> 2. EXTRACTE DE LES BASES DE LA SUBVENCI DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2013-2014. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR ELS SOLLICITANTS 1. El sollicitant (pare i mare/tutor) i l'alumne/a, hauran d'estar empadronats a la Pobla de Vallbona ambn data 1 de gener de 2013. 2. Acreditar la matriculaci i assistncia al centre corresponent (a travs del segell del centre en l'espai de la sollicitud o mitjanant un certificat del centre) 3. Haver realitzat una despesa en llibres i/o material escolar per al curs 2013/2014. 4.Acreditar l'obtenci d'una renda familiar en l'ltima declaraci d'IRPF presentada no superior als imports segrents: Composici unitat familiar Renda familiar Famlies de fins a tres membres 26.500 Famlies de quatre membres 31.000 Famlies de cinc membres 34.000 Famlies de sis membres 37.000 Famlies de set membres 40.000 Famlies de huit membres 43.000 A partir del novemembre s'afegiran 3.000 a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable. Es consideraren membres computables de la unitat familiar: -El pare i la mare. -Lalumne/a -Germans/germanes menors de 18 anys. A l'efecte de la subvenci regulada en estes bases, s'entendr per renda familiar anual, la suma de les rendes declarades en l'ltima declaraci d'IRPF presentada de tots els membres que integren la unitat familiar obtinguda dels imports declarats en les caselles 455 i 465 de cada declaraci. Cas de no estar obligat a la presentaci de declaraci d'IRPF, hi caldr aportar un certificat expedit per AEAT en este entit acompanyat d'un certificat justificatiu de les retribucions brutes anuals. El fet de participar en esta convocatria comporta l'autoritzaci expressa dels interessats per a la sollicitud per part d'esta administraci, de les dades necessries en poder de l'Agncia Estatal de l'Administraci Tributria 5.No incrrer en cap dels supsits establits en l'article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions. 6.-Presentar la sollicitud i documentaci requerida en estes bases, en els terminis establits per a sollicitar la subvenci. 7.-Estar al corrent de les obligacions tributries amb l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona. EXTRACTO DE LAS BASES DE LA SUBVENCION DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2013- 2014. **REQUISITOS QUE DEBERAN REUNIR LOS SOLICITANTES 1. El solicitante (padre y madre o tutor) y el alumno/a, debern estar empadronados en La Pobla de Vallbona a 1 de enero de 2013. 2. Acreditar la matriculacin y asistencia al centro correspondiente (a travs del sello del centro en el espacio de la solicitud o mediante un certificado del centro) 3. Haber realizado un gasto en libros y/o material escolar para el curso 2013/2014. 4.-Acreditar la obtencin de una renta familiar en la ltima declaracin de IRPF presentada no superior a los siguientes importes: A partir del noveno miembro se aadirn 3.000 a la renta de la unidad familiar por cada nuevo miembro computable. Se consideraran miembros computables de la unidad familiar: -El padre y la madre. -El/la alumno/a -Hermanos/hermanas menores de 18 aos. A efectos de la subvencin regulada en estas bases, se entender por renta familiar anual, la suma de las rentas declaradas en la ltima declaracin de IRPF presentada de todos los miembros que integren la unidad familiar obtenida de los importes declarados en las casillas 455 y 465 de cada declaracin. En caso de no estar obligado a la presentacin de declaracin de IRPF, se aportar un certificado expedido por AEAT en tal sentido acompaado de un certificado justificativo de las retribuciones brutas anuales. El hecho de participar en esta convocatoria conlleva la autorizacin expresa de los interesados para la solicitud por parte de esta administracin, de los datos necesarios obrantes en poder de la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria 5.-No incurrir en ninguno de los supuestos establecidos en el artculo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones. 6.-Presentar la solicitud y documentacin requerida en estas bases, en los plazos establecidos para solicitar la subvencin. 7.-Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. Composicin unidad familiar Renta familiar Familias de hasta tres miembros 26.500 Familias de cuatro miembros 31.000 Familias de cinco miembros 34.000 Familias de seis miembros 37.000 Familias de siete miembros 40.000 Familias de ocho miembros 43.000 </p>