of 27 /27
แแแแแแแแ แแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ-แแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแ

Planning nong kai

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Planning nong kai

Page 1: Planning  nong kai

แผนพั�ฒนาจั�งหวั�ด

วั รกรรมปราบฮ่�อ หลวังพั�อพัระใส สะพัานไทย-ลาวัคำ�าขวั�ญประจั�าจั�งหวั�ด

หนองคำาย

Page 2: Planning  nong kai

ข!อม"ลท�#วัไปของจั�งหวั�ดหนองคำาย

จั�งหวั�ดหนองคายเป็�นจั�งหวั�ดที่��อย��ตอนบนของภาคำตะวั�นออก

เฉี ยงเหน(อสภาพภ�มิ�ป็ระเที่ศของจั�งหวั�ด

หนองคายมิ�เอกลั�กษณ์!พ�เศษ ค"อมิ�พ"#นที่��ที่อดขนานยาวั

ไป็ตามิลั&าน&#าโขง มิ�อาณ์าเขตต�ด ก�บนครหลัวังเวั�ยงจั�นที่น! โดยมิ�

แมิ�น&#าโขงเป็�นเส*นก�#นเขต แดนจั�งหวั�ดหนองคาย

Page 3: Planning  nong kai

ข!อม"ลท�#วัไปของจั�งหวั�ดหนองคำาย

มิ�ป็รากฏการณ์!ที่างธรรมิชาต�ค"อ บ�)งไฟพัญานาคำ ซึ่/�งเป็�นที่��ร� *จั�กของ

น�กที่�องเที่��ยวัที่��วัโลัก

จั�งหวั�ดหนองคายได*ร�บการจั�ด อ�นด�บจัากน�ตยสาร Modern

Maturity ของสหร�ฐอเมิร�กาวั�าเป็�นเม(องน�าอย"� อ�นด�บ 7 ของโลัก

Page 4: Planning  nong kai

เป+าหมายของแผนพั�ฒนา

ต*องการให*ผลั�ตภ�ณ์ฑ์!มิวัลัรวัมิของจั�งหวั�ดเพ��มิข/#นเพ"�อให*ป็ระชาชนของจั�งหวั�ดหนองคายมิ�ควัามิเป็�นอย��ที่��ด�ข/#น

พั�ฒนาการท�องเท #ยวั กระต4*นให*ช4มิชนมิ�ควัามิภาคภ�มิ�ใจั

แลัะมิ�ส�วันร�วัมิที่��จัะช�วัยพ�ฒนา

Page 5: Planning  nong kai

รายได!หล�กของหนองคำาย1. สาขาเกษตรกรรมิ

สาขาการที่�องเที่��ยวั

2. สาขาการขายป็ลั�ก-ขายส�ง3. สาขาอ4ตสาหกรรมิ

Page 6: Planning  nong kai

เลั"อกที่��จัะพ�ฒนาด*านการที่�องเที่��ยวัแที่น สาขาเกษตรกรรม เน"�องจัากการพ�ฒนาด*าน

การที่�องเที่��ยวัเป็�นการพ�ฒนาที่��ย� �งย"นกวั�าสาขา เกษตรกรรมิ อาจัมิ�ป็6ญหาจัากภ�ยธรรมิชาต�แลัะ

ที่&าให*ผลัผลั�ตมิวัลัรวัมิลัดลังเลั"อกที่��จัะพ�ฒนาแที่น สาขาการขาย ส�ง-

ขายปล กฯ แลัะ สาขาอ.ตสาหกรรม เพราะด*านการที่�องเที่��ยวัจัะเป็�นการเพ��มิรายได*ให*แก�ป็ระชาชนที่4กคร�วัเร"อนในจั�งหวั�ดหนองคาย

เป+าหมายของแผนพั�ฒนา

Page 7: Planning  nong kai

เหต.ผลท #ส�าคำ�ญท #ส.ด ค"อ จั�งหวั�ดหนองคายมิ�ศ�กยภาพในการพ�ฒนาเป็�นแหลั�ง

ที่�องเที่��ยวัได* เน"�องจัากมิ�สถานที่��ที่�องเที่��ยวัที่��น�า สนใจัมิากมิาย แต�ย�งไมิ�เป็�นที่��ร� *จั�กของน�กที่�อง

เที่��ยวัมิากน�ก แลัะไมิ�มิ�ส��งอ&านวัยควัามิสะดวักพ"#นฐานที่��จัะรองร�บการเข*ามิาของน�กที่�องเที่��ยวัได*มิากพอ

เป+าหมายของแผนพั�ฒนา

Page 8: Planning  nong kai

BCGQuestion Marks Stars

Cash Cows

สถานท #ท�องเท #ยวั

จั�านวันน�กท�องเท #ยวั

Dogs

หนองคำาย

Page 9: Planning  nong kai

ที่างคณ์ะผ�*วัางแผนพ�ฒนาโครงการจั�งหวั�ดหนองคายได*มิ�แนวัค�ดอยากให*น�กที่�อง

เที่��ยวัได*เห9นจั�งหวั�ดหนองคายในอ�กมิ4มิหน/�ง นอกจัากงานบ4ญบ�#งไฟพญานาค จั/งต*องการที่��

จัะพั�ฒนาพั()นท #ร0มฝั่2# งแม�น�)าโขงซึ่/�งเป็�นจั4ดเด�นของจั�งหวั�ดหนองคายเพ"�อให*น�กที่�องเที่��ยวัได*มิา

เร�ยนร� *วั�ถ�ช�วั�ตแบบเร�ยบง�ายของชาวับ*าน แลัะ ส�มิผ�สธรรมิชาต� บรรยากาศที่��เง�ยบสงบที่��ไมิ�

สามิารถหาได*จัากเมิ"องหลัวัง

เป+าหมายของแผนพั�ฒนา

Page 10: Planning  nong kai

อ�าเภอส�งคำม เห9นวั�าอ&าเภอส�งคมิมิ�ศ�กยภาพในการพ�ฒนาเป็�นแหลั�งศ�นย!กลัางการที่�องเที่��ยวั

แลัะพ�กผ�อนเช�งธรรมิชาต� อ�นด�บต*นๆของป็ระเที่ศได*

Page 11: Planning  nong kai

ศั�กยภาพัอ�าเภอส�งคำมเป5นอ�าเภอเล6กๆท #ม คำวัามงดงามของแม�น�)า

โขง

ม ถนนท #เร ยบร0มฝั่2# งแม�น�)าโขง

ท #ยาวัท #ส.ดของจั�งหวั�ดหนองคำาย

อ�าเภอส�งคำม

วั0ถ ชี วั0ตของชีาวับ!านในอ�าเภอม ชี วั0ตอ�นเร ยบ

ง�าย และสงบ

ม แหล�งท�องเท #ยวัตามธรรมชีาต0หลายแห�ง

Page 12: Planning  nong kai

สถานท #ท�องเท #ยวัของอ�าเภอส�งคำมน�)าตกธารท0พัย:

น�)าตกธารทอง

Page 13: Planning  nong kai

สถานท #ท�องเท #ยวัของอ�าเภอส�งคำมวั�ดผาตากเส()อ

Page 14: Planning  nong kai

สถานท #ท�องเท #ยวัของอ�าเภอส�งคำมหาดทรายแสงทอง

Page 15: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน1. สร!างจั.ดชีมวั0วัร0มแม�น�)าโขงในอ�าเภอส�งคำม

ที่&าการป็ร�บพ"#นที่��แลัะภ�มิ�ที่�ศน! โดยการป็ลั�กต*นไมิ*แลัะดอกไมิ*รอบๆ

Page 16: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน จั.ดให!บร0การข!อม"ลข�าวัสารในอ�าเภอส�งคำม

Page 17: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน2. สน�บสน.นให!ชีาวับ!านปร�บแต�งบ!านของตนให!ม

คำวัามน�าอย"�

Home Stay

Page 18: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน3. สร!างบ!านพั�กร0มฝั่2# ง

แม�น�)าโขงเพั(#อรองร�บน�กท�องเท #ยวั

Guest House

Page 19: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน4. จั�ดต�)งถนนคำนเด0น ร0มฝั่2# ง

แม�น�)าโขง

Page 20: Planning  nong kai

ส0นคำ!าข;)นชี(#อประจั�าอ�าเภอต�างๆ

ส�บปะรดกวันจัากก��งอ&าเภอร�ตนวัาป็<

ข!าวัเม�าอบกรอบจัากอ&าเภอโพธ�=ตาก

กล!วัยตาก กล!วัยม!วันจัากอ&าเภอส�งคมิ

มะเข(อเทศั อ&าเภอ

ศร�เช�ยงใหมิ�

ข!าวัสารหอมมะล0อ&าเภอสระใครเส!นหม #ท�าบ�อ

ไส!กรอกอ สาน หม"ยอ แหนม

ผ!าฝั่+ายทอม(อ

Page 21: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงาน 5. จั.ดให!เชี�าและจั.ดจัอด

จั�กรยาน

Page 22: Planning  nong kai

ข�)นตอนการด�าเน0นงานรถโดยสารสาธารณะเพั(#อร�บส�งน�กท�องเท #ยวั

Page 23: Planning  nong kai

งบประมาณ

ที่��ด�น

Guest house

ป็ร�บป็ร4งH

omestay

ค�ารถจั�กรยาน

ค�ารถสองแถวั

ค�ารถรางชมิเมิ"อง

ค�าตกแต�งจั4ดชมิวั�วั

ค�าสร*างห*องน&#าสาธารณ์ะ

ค�าวั�ที่ยากร

ค�าเสาไฟฟ>า

ค�าโบรช�วัร!0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

27,000,000

31,395,000

16,725,000

1,575,000

8,250,000

4,750,0003,900,000 3,250,000

300,000 455,0002,400,000

งบป็ระมิาณ์พ�ฒนาด*านการที่�องเที่��ยวัจั�งหวั�ดหนองคาย

Page 24: Planning  nong kai

ประโยชีน:ท #คำาดวั�าจัะได!ร�บ

2. น�กที่�องเที่��ยวัร� *จั�กสถานที่��ที่�องเที่��ยวัในจั�งหวั�ด หนองคายมิากข/#น แลัะเป็�นต�วัเลั"อกต*นๆที่��น�กที่�อง

เที่��ยวัจัะเลั"อกมิาเที่��ยวั

1. ป็ระชาชนในจั�งหวั�ดหนองคายมิ�รายได*เพ��มิข/#น อ�ตราการวั�างงานลัดลัง ที่&าให*มิ�ช�วั�ตควัามิเป็�น

อย��ที่��ด�ข/#นพ/�งตนเองได* แลัะส�งผลัให*อ�ตราการ เก�ดอาชาญกรรมิลัดลัง

3. ป็ระชาชนร� *ส/กภาคภ�มิ�ใจั ร�กถ��นฐานบ*านเก�ด ส�งผลัให*อยากที่��จัะกลั�บมิาพ�ฒนาถ��นฐานบ*านเก�ดของตน

Page 25: Planning  nong kai

ต�วัชี )วั�ด

1. ร*อยลัะที่��เพ��มิข/#นของผลั�ตภ�ณ์ฑ์!มิวัลัรวัมิจั�งหวั�ดหนองคาย

2. จั&านวันน�กที่�องเที่��ยวัที่��เข*ามิาจั�งหวั�ดหนองคาย

3. อ�ตราควัามิหนาแน�นของคนในจั�งหวั�ดหนองคาย

Page 26: Planning  nong kai

ป2ญหาหร(ออ.ปสรรคำท #อาจัจัะเก0ด

1. ควัามิผ�นผวันของภ�ยธรรมิชาต� ที่&าให*มิ�ป็6ญหาน&#าที่�วัมิแลัะป็6ญหาพ"#นที่��แห*งแลั*งซึ่&#าซึ่าก

2. ควัามิร�วัมิมิ"อของป็ระชาชน

Page 27: Planning  nong kai