of 17 /17
กกกกกกกกกกกกก (Blog Composing) กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก WeBlog กกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (Blogger) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก Updated : July 13 , 2013 1 กกกกกกกก Blog กกกกกกกกกกกก [กกกกกกก] กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก [กกกกกก] 5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก Blog 1. กกกกกก กกกก กกกกกก 2. กกกกกก กกกก กกกกกก 3. กกก กกกก กกกกก 4. กกกกก กกกก กกกกกกก 5. กกกกก กกกก กกกกก http://www.slideshare.net/ thaiall/how-to-compose-blog

การเขียนบล็อก (Blog Composing)

 • Upload
  ely

 • View
  115

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Blog มาจากศัพท์คำเต็มว่า WeBlog. คือ เว็บไซต์แบบหนึ่งที่เจ้าของบล็อก (Blogger) เขียนเรื่องราวของตนเป็นบันทึก เพื่อเผยแพร่ สามารถใส่ข้อความ ภาพ เสียง คลิ๊ปวิ ดีโอได้ และเชื่อมเครือข่ายสังคมได้. การเขียนบล็อก (Blog Composing). การเขียน Blog ไม่ได้ยากที่ [ วิธีการ ] - PowerPoint PPT Presentation

Text of การเขียนบล็อก (Blog Composing)

Page 1: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

1การเขยนบลอก (Blog Composing)

ภาคปฏบต

Blog มาจากศพทคำาเตมวา WeBlogคอ เวบไซตแบบหนงทเจาของบลอก (Blogger) เขยนเรองราวของตนเปนบนทก เพอเผยแพร สามารถใสขอความ ภาพ เสยง คลปวดโอได และเชอมเครอขายสงคมได

Updated : July 13 , 2013

การเขยน Blog ไมไดยากท [วธการ] แตปจจยสำาคญเรมท [ศรทธา]5 พละทจำาเปนตองมในการเขยน Blog

1. ศรทธา เปน แมทพ2. วรยะ เปน กำาลง3. สต เปน พวกพล4. สมาธ เปน สมรภม5. ปญญา เปน อาวธ

http://www.slideshare.net/thaiall/how-to-compose-blog

Page 2: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

2

ประเทศไทยตดอนดบโลก top five• สมาคมสงเสรมการทองเทยวแหงภมภาคเอเชย-

แปซฟก (พาตา) เปดเผยขอมลเรองประเทศทมรายไดดานการทองเทยวสงทสด 10 อนดบ ประจำาป 2556 สำาหรบ 10 ประเทศทมรายไดสงสดจากการทองเทยว มดงตอไปน 1. สหรฐอเมรกา รายไดประมาณ 1.58 แสนลานดอลลาร 2. สาธารณรฐประชาชนจน รายไดประมาณ 59,300 ลานดอลลาร 3. มาเกา รายไดประมาณ 54,820 ลานดอลลาร4. ออสเตรเลย รายไดประมาณ 28,160 ลานดอลลาร5. ประเทศไทย รายได 26,680 ลานดอลลาร

• ขอมลทพบไดใน blog (decentral) หรอ webboard (central)

http://board.postjung.com/687167.htmlhttp://www.chiangmainews.co.th/page/?p=196104 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000076593&CommentReferID=23330447&CommentReferNo=16&

Page 3: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

3

สถตบลอกใน Truehits.net• ขอมล ณ วนท 27 พ.ย.2555 มทงหมด 30,000 blogs• จากขอมล 400 blog site แรก–Bloggang.com 34.25 %–Dek-d.com 24.5 %–Oknation.net 18.25 %–Eduzones.com 11.75 %–Exteen.com 10.75 %–Ohozaa.com 0.25 %–Other 0.25 %

ไมตองเขยนโปรแกรม

Page 4: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

4

สถตบลอกใน Truehits.net• ขอมล ณ วนท 27 พ.ย.2555 ม

ทงหมด 30,000 blogs• อนดบหนงมคนเขา blog เฉลยตอวน 26,903 คนคอ http://bignose.exteen.com

http://blogrank.truehits.net/

Page 5: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

5

Blog ระดบสดยอดสำาหรบวทยากร• http://thumbsup.in.th (IT)• http://bignose.exteen.com/ (Song)• http://blog.eduzones.com/rangsit (ศกษา)• http://blog.eduzones.com/jipatar/ (จปาถะ)• http://www.oknation.net/blog/charlee/ (เทยว)• http://thai.tourismthailand.org/community/b

log

• http://www.bloggang.com/index.php?category=26 (TOP)

Website Ranking

BESTBEST

BESTBEST

Page 6: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

6

Outlineชอองคกร หรอ

เวบไซต

ตวเลอกสำาคญมาก

ตวเลอกรอง หรอขาวสาร

ภาพประกอบ หรอ แบนเนอร

เนอหาหลก

Page 7: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

7Design

http://nation.time.com/2012/11/27/have-no-fear-hal/

http://www.thaiall.com/blog/admin/4557/

http://www.zdnet.com/in/india-starts-issuing-of-ipv6-addresses-7000007932/

ตำาแหนงของภาพประกอบ

Page 8: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

8

การเปลยนบลอกเปนเงน

สหสมพนธ

สรปไดวาบางคน

มอาชพทำาบลอก

Page 9: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

9

หวขอในการเขยนบลอก

ทองเทยวสามารถแทรกอยในทกหวขอ

Page 10: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

10

สพนของเวบบลอก

สนนสำาคญนกเพราะอะไร

Page 11: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

11

เนอหาในบลอก• เพลง หนง ภาพ • ขาว เหตการณ• นยาย ละคร เรอง

สน• บทความวชาการ• ความคดเหน• รำาพง รำาพน

• คมอ บทเรยน สอน แนะนำา• ทำานาย อดต อนาคต• ขอมล ขอเทจจรง สาระ• แลกเปลยนเรยนร นยาม• การตน งานศลปะ ผล

งาน• สนคา บรการ ทองเทยว

http://www.thailandblogawards.com

Page 12: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

12

เขยนบลอกไดทไหน• Wordpress.com• Blogspot.com• Gotoknow.org• Exteen.com• Bloggang.com• Oknation.net

• Dek-d.com• Learners.in.th• Facebook.com• mblog.manager.co.th• Thaiall.com/blog• Thaiall.com/itinlife

Page 13: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

13

ทมา นยาม หลกการ มกอางถงอดต กลายเปนขาวดงกบภาพฉาวกลางสภา 2 เหตการณ ทง ส.ส.เปดภาพโปดวยไอโฟนในระหวางการประชม

และจอทวยหอแอลจเครองหนง แพรภาพโปโดยไมทราบแหลงทมาชดเจน จนเกดความพยายามในการหาตนตอ ซงเปนทมาของภาพ เหตทเรองนเปนขาวเพราะเกดขนในสภาผแทนราษฎร ซงเปนทรวมพลผนำาของประเทศไทย ทคนไทยเลอกตงเขาไปเปนตวแทนของชมชนรวมกำาหนดทศทางของประเทศ อาจสรปไดวาผเขารวมประชมทกทานเปนผทลวนมเกยรต

เนอหาขอมล ประเดนทสนใจ มกเปนปจจบน ในทชมนมอนทรงเกยรตมกมการควบคมเรองอปกรณสอสาร เพอใหเกยรตประธานและผรวมประชมวาจะไมสงเสยงรบกวนใหเสยสมาธ จนทำาใหพลาดประเดนใดทเกดจากการประชม คนไทยเรามวฒนธรรมใหเกยรตผใหญ ดงนนการใหเกยรตประธานในทประชมจงควรถอปฏบตยกเวนวาประธานในทประชมเปนผไมสมควรใหเกยรต เพราะถาในขณะประชมแลวนงเปดรปโป อานขาวหน ดคลปหรอเลนเกม กแสดงวาสมาธหรอความสนใจไมอยในเนอหาของการประชม และคดวาประเดนทเกดในการประชมนนไมสำาคญ และอาจตความไดวาการประชมครงนนไมสำาคญ แตการประชมสภาผแทนราษฎรเปนเวททสำาคญทสดของประเทศทใชเปนเวท อนมตกฎหมาย และนโยบายของประเทศทมผลตอประชาชนทกคน

บทสรป ความคดเหน ขอเสนอแนะตออนาคต ทนาแปลกคอ ประเดนทสอสารออกมา กลบเปนประเดนวาใครสงภาพโปไปออกทว ซงแนนอนวาการกระทำานนยอมไมเหมาะสม แตเปนทยอมรบกนมานานแลววาในคนหมมาก เราไมอาจคาดหวงวาทกคนจะเปนคนด จงคาดหวงไมไดวา ส.ส.ทกคนจะตองใหเกยรตตนเอง การประชม หรอประธานในทประชม เหตการณทเกดขนอาจเกดจากความรเทาไมถงการณ แตกลบเปนเรองราวใหญโต เปนทสนใจของสงคม เปนทสนใจของสอ เปนประเดนทขดกบศลปวฒนธรรม และจารตประเพณ มเหตการณทขดแยงกบจารตเกดขนอยางตอเนองและสามารถนำากลบมาทบทวน เปนบทเรยนไดมากมาย อาธ การสมภาษณคณโซระ อาโออ การจดแสดงคอนเสรตดาราวยรนสาวแตงชดวาบหววในงานประเพณทดงามของ ไทย การประกวดนางสงกราณต การนำาเสนอการแตงกายของดาราทเรยกวาผนำาแฟชน เปนตน ซงลวนเกดจากอทธพลการเปลยนผานเขาสยควตถนยม ทเราทานกคงตองรบผลทกำาลงเปลยนแปลงตามกระแสทยอมรบวาทดทานไว ไมได

3 ยอหนา คมเนอหาหลก

Page 14: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

14ตดบทความมาเขยนบลอก“นกปราชญตงแตยคโบราณกาลทานหนงกลาวไวในทำานองทวาคณภาพของงานของใครสกคนหนงมาจากนสยทคนนนแสดงออกใหผคนไดประจกษ

ถาเชอนกปราชญทไดกลาวถอยคำานไว ใครกตามทอยากใหคนเชอเวลาทงานการผดพลาดไปนนตองสรางนสยการทำางานทสอใหเหนคณภาพใหคนอนไดเหนเปนประจำาใหได ตองทำาเปนนสยไมวาจะรตวหรอไมรตวกแลวแต ถาแสรงทำาไมนานวนกหลดอาการไรคณภาพมาใหเหน คนเหนความไมมคณภาพในงานของเราสกครงสองครง เครดตในดานคณภาพของเรากหดหายไปหมดเครดตดานคณภาพสรางใหคนอนเชอไดยาก แตทำาลายใหหมดไปไดงาย หนทางเดยวทจะรกษาเครดตความนาเชอถอวาเราทำางานโดยเนนคณภาพไวไดคอทำาใหเปนนสย โดยเรมตนจากการลดนสย ไมเปนไร “ ”ในการทำางานใหมากทสด”จากเรอง "พลาดอยางมเครดต" โดย ดร.บวร ปภสราทร

http://bit.ly/WtjtXG

Page 15: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

15หนงสอนำาเทยว .. หยบมาเลา เรา

อารมณลำาปางหนาวมาก แดดเปรยง วตามนดสง

http://www.thaiall.com/e-book/lampange55/

http://www.magazinedee.com/main/imagepreview.php?id=94385908825509955606

การแตงตวของนกทองเทยวแกะเสอแดงการเดนทางคาใชจายความเชองของแกะความนาอรอยอาหารอรอย

Page 16: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

16เมอเขยนเสรจแลว กระบแหลงอางอง แลวกแชร

• ถานำาบทความท [เขาอนญาต] ใหเผยแพรเพอการศกษา อาท ขอมลขาวสาร หรอวทยาทาน กตองอางองแหลงทมาใหชดเจน

ถา share ไปจะม reference ตดไปอยแลว

Page 17: การเขียนบล็อก (Blog Composing)

17

Question - Answer

?http://blog.nation.ac.th

http://www.thaiall.com/bloghttp://www.thaiall.com/blogacla

http://www.thaiabc.com/lampangnethttp://www.thainame.net/edu

http://www.thaiall.com/pptx/blog_composing.pptx