+ Instruccions ceip 2014 2015

 • Published on
  03-Jun-2015

 • View
  135

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • INSTRUCCIONS PER A LORGANITZACI I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES

  PBLICS DE SEGON CICLE DEDUCACI INFANTIL I EDUCACI PRIMRIA PER

  AL CURS 2014-2015

 • 2 INSTRUCCIONS PRIMRIA 2014-15

  1 Planificaci de centre ................................................................................................. 4

  1.1 Calendari del curs .......................................................................................................... 4 1.2 Horaris ......................................................................................................................... 4

  1.2.1 Horari general del centre ........................................................................................... 4 1.2.2 Horari de lalumnat .................................................................................................. 5 1.2.3 Horari del professorat. ............................................................................................. 6

  1.2.3.1 Altra activitat remunerada. ................................................................................................ 7 1.2.3.2 Mestres majors de 55 anys................................................................................................. 7 1.2.3.3 Mestres itinerants ............................................................................................................. 8 1.2.3.4 Mestres especialistes ......................................................................................................... 9 1.2.3.5 Procediment dassignaci dels mestres als diferents cicles, cursos i rees del centre .............. 9 1.2.3.6 Faltes dassistncia dels mestres, permisos i llicncies ....................................................... 10

  1.2.4 Calendari de reunions i avaluacions ........................................................................ 11 1.2.5 Hores drgans de govern (equip directiu) ................................................................ 11 1.2.6 Hores de coordinaci ............................................................................................. 12 1.2.7 Aprovaci administrativa dels horaris ...................................................................... 12

  1.3 Avaluacions de diagnstic .............................................................................................13 1.4 Avaluaci dalumnes. Custdia i destrucci de documentaci i material davaluaci ..........13

  1.4.1 Avaluaci i atenci a la diversitat (BOIB 02/03/2009, Art. 5)..................................... 13 1.4.2 Custdia de documentaci i material davaluaci ..................................................... 14 1.4.3 Destrucci de documentaci i materials davaluaci ................................................. 14

  1.5 Mesures per a loptimitzaci i laprofitament dels espais i recursos ...................................15 1.6 Coordinaci entre etapes i centres .................................................................................15 1.7 Emergncies i simulacres devacuaci .............................................................................15

  1.7.1 Pla dautoprotecci del centre ................................................................................. 15 1.7.2 Instruccions per fer front al risc de fenmens meteorolgics adversos ......................... 16

  1.8 Salut dels infants a lescola, administraci de medicaments i farmaciola ...........................17 1.8.1 Orientacions per a ladministraci de medicaments en horari escolar i per a latenci

  dels alumnes que tenen alguna malaltia crnica i la correcta utilitzaci de la farmaciola. ...... 17 1.8.2 Farmaciola ............................................................................................................ 18 1.8.3 Absncies i smptomes de malaltia ........................................................................... 18 1.8.4 Protocol de Primers Auxilis als Centres Educatius ...................................................... 18 1.8.5 Alumnat amb diabetis ............................................................................................ 18

  1.9 Accidents escolars i responsabilitat civil del professorat ..................................................19 1.10 Accidents laborals ......................................................................................................19 1.11 Activitats complementries i extraescolars. Autoritzacions ............................................20

  1.11.1 Activitats complementries i extraescolars .............................................................. 20 1.11.2 Autoritzaci dactivitats ........................................................................................ 20

  1.12 Voluntariat educatiu ...................................................................................................22 1.13 Llei Orgnica de Protecci de Dades ............................................................................23

  1.13.1 Dades dels alumnes .............................................................................................. 23 1.13.2 s dimatges dels alumnes .................................................................................... 23 1.13.3 Lliurament de les dades dels alumnes a les forces i cossos de seguretat ..................... 24 1.13.4 Participaci de les famlies .................................................................................... 24

  2 Projectes institucionals i autonomia pedaggica........................................................ 24

  2.1 Projecte educatiu i reglament dorganitzaci i funcionament ............................................24 2.1.1 Projecte Educatiu de centre ..................................................................................... 24

  2.1.1.1 Concreci curricular. Programacions didctiques ............................................................. 25 2.1.1.2 Projecte del Tractament Integrat de les Llenges (PTIL)..................................................... 25

  2.1.2 Reglament dOrganitzaci i Funcionament ............................................................... 25

 • 3 INSTRUCCIONS PRIMRIA 2014-15

  2.1.2.1 s de les installacions .................................................................................................... 26 2.2 Programaci general anual i memria de final de curs ......................................................27

  2.2.1 Programaci General Anual .................................................................................... 27 2.2.1.1 Programacions daula i adaptacions curriculars ................................................................ 28 2.2.1.2 Pla de formaci del professorat. Projectes dinnovaci ...................................................... 28

  2.2.2 Memria de final de curs ........................................................................................ 29 2.3 rgans de govern i de coordinaci docent ......................................................................30

  2.3.1 rgans de Govern unipersonals: lequip directiu ....................................................... 30 2.3.2 rgans collegiats de Govern ................................................................................... 30 2.3.3 rgans de coordinaci docent ................................................................................ 31

  2.3.3.1 Tutories .......................................................................................................................... 31 2.3.3.2 Equips de cicle ................................................................................................................ 31 2.3.3.3 Equip de suport .............................................................................................................. 32 2.3.3.4 Comissi de coordinaci pedaggica ............................................................................... 32 2.3.3.5 Comissi de convivncia .................................................................................................. 32 2.3.3.6 Centres participants en el Projecte dimplantaci dun sistema de gesti de qualitat als

  centres docents........................................................................................................................... 33 2.3.3.7 Pla de Modernitzaci Educativa ....................................................................................... 33 2.3.3.8 Coordinacions ................................................................................................................ 36

  3 Atenci a la diversitat ............................................................................................... 41

  3.1 Latenci a la diversitat als centres educatius ..................................................................41 3.2 Equip de suport ............................................................................................................42 3.3 Coordinador de lequip de suport ..................................................................................44 3.4 Membres de lequip de suport .......................................................................................44 3.5 Protocol a seguir quan es detecten casos dabsentisme ....................................................49 3.6 Recursos i serveis especfics per a latenci a lalumnat amb necessitats especfiques de suport educatiu ..................................................................................................................49

  4 Gesti al centre........................................................................................................ 49

  4.1 GESTIB ........................................................................................................................49 4.1.1 Matriculaci .......................................................................................................... 50 4.1.2 Sollicitud de comptes dusuari per als pares dalumnes ............................................ 50 4.1.3 Organitzaci i funcionament del centre .................................................................... 50

  4.2 ECOIB .........................................................................................................................51 4.3 Gesti econmica i financera al centre ............................................................................51 4.4 Actualitzaci dels imports mxims corresponents a les aportacions dels alumnes per activitats escolars ...............................................................................................................52

  5 Altres disposicions................................................................................................... 52

  5.1 Programa de reutilitzaci de llibres ................................................................................52 5.2 Tutoritzaci dels funcionaris interins ..............................................................................53 5.3 s de smbols institucionals ..........................................................................................53 5.4 Alumnes universitaris en prctiques ...............................................................................53 5.5 Participaci de les famlies .............................................................................................54 5.6 Informaci sindical .......................................................................................................55 5.7 Sollicitud dequipament ...............................................................................................55 5.8 Instruccions escola matinera .........................................................................................55

  ANNEXOS ................................................................................................................. 61

 • 4 INSTRUCCIONS PRIMRIA 2014-15

  1 PLANIFICACI DE CENTRE

  1.1 Calendari del curs

  El calendari sha dadequar al calendari escolar anual fixat per la resoluci de la consellera dEducaci, Cultura i Universitats per al curs 2014-15 (BOIB Nm. 44 de l1 dabril de 2014).

  1.2 Horaris

  1.2.1 Horari general del centre Sha dadequar al que estableix lOrdre de 21 de maig de 2002 (BOIB nm. 76 de 25 de juny), que regula la jornada i lhorari escolar dels centres docents pblics i privats concertats deducaci infantil, educaci primria i educaci especial. Ser elaborat per lequip directiu, una vegada ot el claustre.

  A lhorari general del centre, shi ha despecificar lhorari lectiu. Els horaris shan

  dintroduir al GestIB. Qualsevol modificaci de lhorari ha de ser autoritzada per la

  Direcci General de Planificaci, Infraestructures Educatives i Recursos Humans prvia sollicitud que sha dhaver presentat abans del 30 de juny del curs anterior a la seva aplicaci.

  La distribuci horria de les activitats lectives sha defectuar segons els criteris

  pedaggics acordats pel claustre i tenint en compte les prescripcions i les orientacions curriculars. En cap cas, les preferncies horries dels mestres no poden obstaculitzar laplicaci dels esmentats criteris.

  En exercici de lautonomia del centre, poden ser programades, per als alumnes de

  segon cicle deducaci infantil que sincorporen per primera vegada al centre,

  activitats de comenament de curs que suposin una organitzaci especial de les disposicions de carcter general. Aquesta programaci, que ha de tenir com a finalitat una millor adaptaci, ha de ser inclosa a la PGA i ha de tenir el vistiplau del Departament dInspecci Educativa (DIE). Aquesta adaptaci ser com a mxim duna setmana i, en cap cas, no pot afectar al normal desenvolupament de les activitats complementries.

  La direcci del centre ha de vetllar per lorganitzaci del perode de temps de lhorari

  general del centre, que sinicia en obrir les portes dentrada al recinte escolar i

  finalitza quan es tanquen, a lefecte de desenvolupament de les activitats incloses a la programaci general anual.

  Els directors dels centres que comparteixen personal shan de posar dacord,

  prviament a lelaboraci de lhorari general del centre, a fi que lesmentat personal

  pugui compatibilitzar les activitats dels dos centres que els afectin.

 • 5 INSTRUCCIONS PRIMRIA 2014-15

  1.2.2 Horari de lalumnat a) Segon cicle deducaci infantil.

  Lhorari escolar daquests alumnes sha de confeccionar dacord amb la perspectiva globalitzadora daquesta etapa i ha dincloure activitats i experincies que respectin els ritmes dactivitat, de joc i de descans dels infants. Es considera educatiu tot el conjunt dactivitats de linfant en el centre.

  b) Educaci primria.

  Lhorari dels alumnes s lestablert a lOrdre de la consellera dEducaci i Cultura de 27 dabril de 2009, sobre el desenvolupament de leducaci primria a les Illes Balears (BOIB nm. 69 de 12 de maig).

  c) Observacions sobre laplicaci dels horaris dels alumnes.

  Lassistncia dels alumnes deducaci primria al centre s obligatria. Les faltes dassistncia qu...