065 imam akhtar raza khan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 065 imam akhtar raza khan

 • Shaykh al-Islam wa

  al-Muslimien, Sultan

  al-Fuqaha, Faqih al-

  Asr, Taaj al-Shari'ah

  Moefti Muhammad

  Akhtar Raza Khan

  al-Qadiri

  Hafidhahullahu Ta'ala

  (1) vertaalde "al-Zulal al-Anqa Min Bahr al-Sabaqat Atqa" in Urdu, die door Imam Ahmad Rida Khan werdgeschreven in het Arabisch als commentaar op het vers:

  Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden. Surah al_Lail (92) vers 17Deze wetenschappelijke commentaar is om vast te stellen, datSayyiduna Abu Bakr al-Siddique radi Allaho anho de meest deugdzamemetgezel is (van de Heilige Profeet Mohammed sallallaaho alaihi wasallam.

  heeft een aantal eerste klas werken / vertalingen over verschillendeislamitische disciplines. Onder hen zijn (niet-exhaustieve lijst):

  Het bevat argumenten tegen Tafzili Sjiieten en vereist een grondige kennis van Usul al-Tafsir en Usul al-Din(methodologie van exegese en van de godsdienst).(2) schreefeenArabischcommentaaropeen selectieAhadithuitSahihalBukhari,die is getiteld Namudhaj Hashiyat al-Bukhari. Zijn kracht en authenticiteit van de argumenten is heelduidelijk in de manier waarop hij Ahmad Ali Saharanpuri weerlegt in een aantal van de Fiqh gerelateerdeonderwerpen.(3) Hij schreef ook een uitstekende Usuli commentaar op de Hadith betreffende het voornemen, namelijkdaden zijn gebaseerd op intenties die hij "Sharh al-Hadith Niyyah" noemde.(4) [Fiqh / hadith] De Sheikh dicteerde de vertaling van Imam Ahmad Raza Khan's magnum opus werk overde kwestie van het combineren van gebeden onder de titel "Haajiz al-Bahrayn al-Waaqi an al-Jam baynal-Salatayn" in het Arabisch. Het werk combineert Fiqh met Hadith en illustreert perfect hoe een faqih Hadithbewijzen analyseert.

  1

  http://www.tangali.netPublicatie 065

 • (5) [Usul al-Hadith] dicteerde volledig de Arabische vertaling van Imam Ahmad RazaKhan's "al-Haad al-Kaaf Fi Hukm al-Di'aaf" (De afdoende leidraad voor zwakke Ahadith). Het werd in 2009uitgegeven door Dar al-Sananbil van Damascus en Dar al-Hawi van Beiroet. Het werk onderzoekt op uniekewijze de definities van zwakke Hadith, en de toepassing en het gebruik op het gebied van Fiqh blootleggen vanWahhabi drogredenen in hun begrip van hun acceptatie en afwijzing. Het zit vol met wetenschappelijkediscussies en is een uitstekend cadeau voor de student en de leraar, omdat de ondertekenaar Sayyid Yusufal-Hashimi al-Beiruti (p. 139) duidelijk zijn goedkeuring geeft.

  Dit boek kan worden verkregen bij Dar al-Faqih in Abu Dhabi, Dar al-Dhiya lil-Nashr in Koeweit, MaktabatoezTarim al-Hadithah in Tarim, Dar al-Salam in Caro, Maktabatoez al-Tamam in Beiroet en Dar al-Ulum al-Islamiyya in Indonesi. Zes Ulama hebben met hun opmerkingen dit bekrachtigd, namelijk Abu MusaMohammed Abduh Yusuf al-Is'haqi (van de Is'haqiyya Ashraf van de Somalische-Jeddah), Mohammed AnasMuhammad Saleem Murad, die de goedkeuring heeft geschreven namens zijn Shaykh Sa al-Din al-Murad(jeddah), Sayyid Yusuf Mohammed Idris al-Hasani al-Husaini al-Hashimi (Beiroet), Sayyid Yusuf Hashim Rifa'i(Koeweit), Shaykh Mahmud al-Huwt al-Nabhani (Halab, Syri) en Mohammed Nazim Ali Misbahi (Mubarak-pur , India).Sayyid Yusuf al-Rifa'i (p. 240-1) bedankt de Sheikh voor het produceren van de vertaling van het werk in deArabische taal, omdat het enorm nodig was, zodanig zelfs dat het nu "een leeg gebied in de bibliotheek van deAhle Sunnah wal Jamaah vult en richt zijn woorden: al-Allamah al-Mukarram al-Akh al-Shaykh al-Mubajjalal-Shaykh Akhtar Ridha" en "al-Allamah al-Hafid al-Da'iyah".

  Shaykh Mahmud al-Huwt (p. 244-5) verwijst naar de Sheikh als "al-Imam" en "Taaj al-Shariah en beweertdat hij nooit eerder een werk van dit soort heeft gezien" met de woorden

  Sheikh Musa Abduh Yusuf al-Is'haqi (p. 236) noemt de Sheikh "Maulana wa-Ustadhuna al-Fadhil" onder deoverige vererende namen. Hier is het Arabisch,2

  Stichting Noorani Islamic Research Institute www.tangali.net

 • (6) dicteerde de gehele Arabische vertaling van Imam Ahmad Raza Khan's "al-Amnuwa al-Ula li-Naa'iti al-Mustafa bi-Daafi al-Bala '(Bescherming en eminentie voor de persoon die de Uitverko-rene looft als een oplosser van calamiteit). Dit werd gepubliceerd in 2009 in Dar al-Nu'man, Damascus. Ditwerk is een wetenschappelijke weerlegging van de moefti's, die "Salat Taajiyah" als shirk beschouwen, omdatze het ontoelaatbaar vinden om iemand anders dan Allah "Daafi al-Balaa" te noemen. Het weerlegt categorischde Wahhabi-houding met behulp van een groot aantal verzen van al-Qur'aan al-Karim en zijn commentarenen tweehonderdachttien Ahadith van de Edele Profeet sallallaaho alaihi wa sallam met hun bronnen op hetonderwerp waardoor ze het een encyclopedische werk maakten. De muqaddima bevat een uitstekendetoelichting op de aard van de isnad en Nisbah voor de correcte gebruik van deze titel voor de Noble Profeetsallallaaho alaihi wa sallam. De Sheikh voegde uitstekende Hadith notities toe aan dit werk en zijn studentontwierp de bibliografische verwijzingen.Het bevat drie paginas goedkeuring van de grote Fadhil en Adeeb, Abdul Jaleel Ata, waarin hij de Sheikhadresseert met titels als "Fadilat al-Allamah al-Jalil al-Shaykh Muhammad Akhtar Rida Khan", "Taaj al-Shari'ah", "Fadilat al-Shaykh al-Jalil al-Murabbi al-Fadil' en prijst de wetenschappelijke activiteiten van deSheikh door te zeggen,

  3

  Stichting Noorani Islamic Research Institute www.tangali.net

 • (7) dicteerde de volledige vertaling van de Shah Fazl al-Rasul Badayouni's "al-Mu'taqad al-Muntaqad" uit het Arabisch in het Urdu en de commentaar "al-Mu'tamad al-Mustanad" van ImamAhmad Raza Khan. Degene die Aqidah onderwijzen weten hoe moeilijk de tekst van dit werk is. Het bevat veleingewikkeldediscussiesoverAsmawaSifaatwelkede Sheikheffectiefheeftvertaald,datwanneerwijhetwerk lezen in Urdu, het lijkt alsof het oorspronkelijk werd geschreven in het Urdu! De Sheikh vertaalde ditwerk in de auto en het vliegtuig tijdens zijn reis naar Sri Lanka in 2003 en voltooide het binnen zes maanden.Dit voorbeeld is voldoende om aan onze lezers de onmetelijke kennis van de Sheikh en vastberaden inspan-ningen om les te geven te onthullen.(8) [Asma wa-sifat] De Sheikh heeft de vertaling in het Arabisch gedicteerd van Imam Ahmad Raza Khan's"Subhan al-Subbuh an Ayb Kadhib Maqbuh". Ik zat in een van ontzag gevulde majalis te luisteren naarmeesterschap van de Sheikh op het onderwerp en de vertaling van de tekst. Dit zal de grootste en bekendstewerken aan de oprichting van de sifah van de waarheid (sidq) voor Allah de Meest Verhevene en weerleggenvan Imkan al-Kadhib worden. Het zal na uitgifte - met de hulp van de Meest Waarheidsgetrouwe - de Deobandihouding in het Arabisch breken. Het werk is een meesterwerk in Asma wa-sifat met een schat van rationeleen verzonden bewijzen. De vertaling is bijna voltooid, wal-hamdulillah. Niemand minder dan een deskundigekan een dergelijke taak vervullen.(9) [Hadith / Aqidah] De Sheikh dicteerde de vertaling van "Shumul al-Islam li-Usul al-Rasul al-Kiram" vanImam Ahmad Raza Khan in het Arabisch betreffende de Iman van de ouders van onze Edele Profeet sallallaahoalaihi wa sallam. Dit werd gepubliceerd, samen met de studie van de Sheikh over de Vader van SayyidunaIbrahim in het Arabisch, onder de titel "Tahqiq Anna Aba Ibrahim Tarih wa-laysa Azar". Deze werken zijnonderschreven door de volgende Ulama: Sayyid Abdullah Fad'aq Hashimi (Da'iyah van Mekka en student van de overleden Sayyid Mohammed AlawiMaliki), die naar de Sheikh refereerde met " ." Shaykh al-Mani Isa Himyari (Muhadith van Dubai) die naar de Shaykh verwees als " ." Shaykh Waathiq Fu'ad Ubaydi (Bagdad) die hem betitelde met " " en" ." Moefti Jamal Abdul Kareem al-Dabban (Bagdad), die naar hem verwees als ".(10) [Qasaid / Madih] Tijdens mijn verblijf in Jeddah in Dzoel Hijjah (2009) na de voltooiingvan Hadj, bezocht ik Mufti Akhtar Raza Khan in Jeddah en was getuige van zijn kennis envroomheid. Hij gaf zijn dagelijkse commentaar op de Qasidah Burdah (verzen 90-91) vloeiendin het Arabisch die werd opgenomen (ik persoonlijk bezit drie onuitgegeven audio-cd's).De Sheikh kent de hele Qasidah Burdah en Dalai'il al-Khayrat uit het hoofd. Elke ochtend na het Fajr, reciteerthij de hele Burdah tot zonsopgang. Na elke Asr gebed, reciteert hij een gedeelte van de Dala'il al-Khayrat. Ditis zijn Wird sins sinds zijn kinderjaren. Ik was zelf getuige in de ochtends van de 13e Dhul Hijjah in Mina en naAsr in Jeddah. De Sheikh heeft een Diwan op zijn naam staan met de titel "Safinah-e-Bakhshish", die verschil-lende qasaid en mada'ih beschrijven over de Nobele Profeet sallallaaho alaihi wa sallam en het uitverkorenvolk, waarvan sommige in het Arabisch zijn opgetekend. Een van zijn beroemde Qasidahs is dat hij reciteerdein zijn Majlis met de Ulama van Damascus in augustus 2008 en in Jeddah 2009 (gedeeltelijk):

  4

  Stichting Noorani Islamic Research Institute www.tangali.net

 • Toen de Sheikh het laatste vers reciteerde, begon Sayyid Abdul Aziz Khatib (Damascus) diep geconcentreerdte zeggen, zoals de aanwezige studenten het hoorden,:Het uiten van zijn verlangen naar de Nobele Habib sallallaaho alaihi wa sallam schrijft Mufti Akhtar Raza Khan(gedeeltelijk):

  5

  Stichting Noorani Islamic Research Institute www.tangali.net

  Noot: De lezer moet in gedachten houden dat Mufti Akhtar Raza Khan visueelniet goed kan zien en dus niet kan lezen en schrijven. Hij luistert naar een teksten dicteert de vertaling en de gespecialiseerde vertalers weten hoe moeilijk dezetaak is, vooral om teksten van islamitische disciplines te vertalen.

 • (1) Sheikh Abdul Jaleel Ata (Damascus) reciteerde de volgende Qasidah ter ere van Sheikh Akhtar Raza Khanin Damascus, in de aanwezigheid van tal van wetenschappers en studenten die zich verzameld hadden om deSheikh heen, elke letter van de kroonluchters was gevuld met liefde en waarheid,