of 41 /41
คู่มือสาหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลน้าจืด อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 ·...

Page 1: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คมอส าหรบประชาชน

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

เทศบาลต าบลน าจด อ าเภอกระบร จงหวดระนอง

Page 2: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค าน า

ดวยพระราชบญญตการอานวยความสะดวกในการพจารณาอนญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 ไดประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท 22 มกราคม 2558 ซงมาตรา 7 ไดกาหนดใหหนวยงานของรฐทมการอนญาตตองจดทาคมอสาหรบประชาชน ซงอยางนอยตองประกอบดวย หลกเกณฑ วธการ และเงอนไข (ถาม) ในการยนคาขอ ขนตอนระยะเวลาในการพจารณาอนญาตและรายการเอกสารหรอหลกฐานทผขออนญาตจะรองยนมาพรอมคาขอ แ ละใหนาคมอสาหรบประชาชนปดประกาศไว ณ สถานทยนคาขอ และเผยแพรทางสออเลกทรอนกส

กองสาธารณสขและสงแวดลอม เทศบาลตาบลนาจด จงไดจดทาคมอสาหรบประชาชน เพออานวยความสะดวกใหประชาชนสาหรบการขออนญาตกบทางเทศบาลตาบลนาจดตอไป

กองสาธารณสขและสงแวดลอม เทศบาลตาบลนาจด

Page 3: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สารบญ

หนา 1. การขอใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 1

ตวอยางแบบฟอรม 7 บญชอตราคาธรรมเนยม 12

2. การขอใบอนญาตหรอหนงสอรบรองการแจง จดตงสถานทจาหนายอาหาร 32 และสถานทสะสมอาหาร ตวอยางแบบฟอรม 34

บญชอตราคาธรรมเนยม 38

Page 4: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คมอส าหรบประชาชน

งานทใหบรการ การขอใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

หนวยงานทรบผดชอบ เทศบาลตาบลนาจด

ขอบเขตการใหบรการ

สถานท ชองทางการใหบรการ ระยะเวลาเปดใหบรการ

1. กองสาธารณสขและสงแวดลอม วนจนทร ถง วนศกร (เวนวนหยดราชการ) เทศบาลตาบลนาจด ตงแตเวลา 08.30 ถง 16.30 น.

หลกเกณฑ วธการ และเงอนไขในการยนค าขอ

ตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 กาหนดใหราชการสวนทองถนควบคมกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ เจาของหรอผประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพแตละประเภทตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายโดยกาหนดใหผประกอบการทจะดาเนนกจการตอไปนใหมายนขอใบอนญาตกบ หนวยราชการสวนทองถน

รายการประเภทกจการทเปนอนตรายตอสขภาพตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสข เรอง กจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

1. กจการทเกยวกบการเลยงสตว (1) การเลยงสตวบก สตวปก สตวนา สตวเลอยคลานหรอแมลง (2) การเลยงสตวเพอรดเอานานม (3) การประกอบกจการเลยง รวบรวมสตว หรอธรกจอนใดอนมลกษณะทานองเดยวกน เพอใหประชาชนเขาชมหรอเพอประโยชนของกจการนน ทงนจะมการเรยกเกบคาดหรอคาบรการไมวาทางตรงหรอทางออมหรอไมกตาม 2. กจการทเกยวกบสตวและผลตภณฑ (1) การฆาสตว ยกเวนในสถานทจาหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการฆาเพอบรโภคในครวเรอน (2) การฟอกหนงสตว ขนสตว การสะสมหนงสตว ขนสตวทยงมไดฟอก (3) การสะสมเขาสตว กระดกสตวทยงมไดแปรรป (4) การเคยวหนงสตว เอนสตว ไขสตว (5) การตม การตาก การเผาเปลอกหอย เปลอกป เปลอกกง ยกเวนในสถานทจาหนายอาหาร การ เรขาย และการขายในตลาด (6) การประดษฐเครองใชหรอผลตภณฑอนๆ จากเปลอกหอย กระดกสตว เขาสตว หนงสตว ขนสตว หรอสวนอนๆ ของสตว (7) การผลต การโม การปน การบด การผสม การบรรจ การสะสม หรอการกระทาอนใดตอสตวหรอพช หรอสวนหนงสวนใดของสตวหรอพช เพอเปนอาหารสตว (8) การสะสมหรอการลางครง

Page 5: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-2- 3. กจการทเกยวกบอาหาร เครองดม นาดม (1) การผลตเนย เนยเทยม (2) การผลตกะป นาพรกแกง นาพรกเผา นาปลา นาเคย นาบด ไตปลา เตาเจยว ซอว หอยดอง หรอซอสปรงรสอนๆ ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (3) การผลต การหมก การสะสมปลารา ปลาเจา กงเจา ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (4) การตากเนอสตว การผลตเนอสตวเคม การเคยวมนกง ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (5) การนง การตม การเคยว การตาก หร อวธอนใดในการผลตอาหารจากสตว พช ยกเวนในสถานทจาหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (6) การเคยวนามนหม การผลตกนเชยง หมยอ ไสกรอก หมตง ยกเวนในสถานทจาหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (7) การผลตเสนหม ขนมจน กวยเตยว เตาฮวย เตาห วนเสน เกยมอ (8) การผลตแบะแซ (9) การผลตอาหารบรรจกระปอง ขวด หรอภาชนะอนใด (10) การประกอบกจการทาขนมปงสด ขนมปงแหง จนอบ ขนมเปยะ (11) การแกะ การลางสตวนา ทไมใชสวนหนงของกจการหองเยน ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (12) การผลตนาอดลม นาหวาน นาโซดา นาถวเหลอง เครองดมชนดตางๆ บรรจกระปอง ขวดหรอภาชนะอนใด ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (13) การผลต การแบงบรรจนาตาล (14) การผลตผลตภณฑจากนานมวว (15) การผลต การแบงบรรจเอททลแอลกอฮอล สรา เบยร นาสมสายช (16) การควกาแฟ (17) การผลตลกชนดวยเครองจกร (18) การผลตผงชรส (19) การผลตนากลน นาบรโภค (20) การตาก การหมก การดองผก ผลไม หรอพชอยางอน ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (21) การผลต การบรรจใบชาแหง ชาผงหรอเครองดมชนดผงอนๆ (22) การผลตไอศกรม ยกเวนการผลตเพอบรโภคในครวเรอน (23) การผลตบะหม มกกะโรน หรอผลตภณฑอนๆ ทคลายคลงกน (24) การประกอบกจการหองเยน แชแขงอาหาร (25) การผลตนาแขง ยกเวนการผลตเพอใชในสถานทจาหนายอาหารและเพอการบรโภคในครวเรอน (26) การเกบ การถนอมอาหารดวยเครองจกรทมกาลงตงแต ๕ แรงมาขนไป 4. กจการทเกยวกบยา เวชภณฑ อปกรณการแพทย เครองสาอาง ผลตภณฑชาระลาง (1) การผลต การโม การบด การผสม การบรรจยาดวยเครองจกร (2) การผลต การบรรจยาสฟน แชมพ ผาเยน กระดาษเยน เครองสาอางตางๆ (3) การผลตสาล ผลตภณฑจากสาล (4) การผลตผาพนแผล ผาปดแผล ผาอนามย ผาออมสาเรจรป (5) การผลตสบ ผงซกฟอก ผลตภณฑชาระลางตาง ๆ

Page 6: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-3- 5. กจการทเกยวกบการเกษตร (1) การอด การสกดเอานามนจากพช (2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดบ (3) การผลตแปงมนสาปะหลง แปงสาคหรอแปงอนๆ ในทานองเดยวกนดวยเครองจกร (4) การสขาวดวยเครองจกร (5) การผลตยาสบ (6) การขด การกระเทาะ การบดเมลดพช การนวดขาวดวยเครองจกร (7) การผลต การสะสมปย (8) การผลตใยมะพราวหรอวตถคลายคลงดวยเครองจกร (9) การตาก การสะสมหรอการขนถายมนสาปะหลง 6. กจการทเกยวกบโลหะหรอแร (1) การผลตโลหะเปนภาชนะ เครองมอ เครองจกร อปกรณหรอเครองใชตางๆ (2) การหลอม การหลอ การถลง แรหรอโลหะทกชนด ยกเวนกจการใน (1) (3) การกลง การเจาะ การเชอม การต การตด การประสาน การรด การอดโลหะ ดวยเครองจกรหรอกาซหรอไฟฟ า ยกเวนกจการใน (1) (4) การเคลอบ การชบโลหะดวยตะกว สงกะส ดบก โครเมยม นเกลหรอโลหะอนใด ยกเวนกจการใน (1) (5) การขด การลางโลหะดวยเครองจกร สารเคม หรอวธอนใด ยกเวนกจการใน (1) (6) การทาเหมองแร การสะสม การแยก การคดเลอกหรอการลางแร 7. กจการเกยวกบยานยนต เครองจกรหรอเครองกล (1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผ การพนส การพนสารกน สนมยานยนต (2) การตงศนยถวงลอ การซอม การปรบแตง ระบบปรบอากาศหรอ อปกรณทเปนสวนประกอบของยานยนตเครองจกรหรอเครองกล (3) การประกอบธรกจเกยวกบยานยนต เครองจกร หรอเครองกลซงมไวบรการ หรอจาหนายและในการประกอบธรกจนน มการซอมหรอปรบปรงยานยนต เครองจกร หรอเครองกลดงกลาวดวย (4) การลาง การอดฉดยานยนต (5) การผลต การซอม การอดแบตเตอร (6) การปะ การเชอมยาง (7) การอดผาเบรค ผาคลช 8. กจการทเกยวกบไม (1) การผลตไมขดไฟ (2) การเลอย การซอย การขด การไส การเจาะ การขดรอง การทาคว หรอ การตดไมดวยเครองจกร (3) การประดษฐไม หวาย เปนสงของดวยเครองจกร หรอการพนการทาสาร เคลอบ เงาส หรอการแตงสาเรจผลตภณฑจากไมหรอหวาย (4) การอบไม (5) การผลตธป ดวยเครองจกร (6) การประดษฐสงของ เครองใช เครองเขยนดวยกระดาษ (7) การผลตกระดาษตางๆ (8) การเผาถาน หรอการสะสมถาน

Page 7: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-4- 9. กจการทเกยวกบการบรการ (1) กจการสปาเพอสขภาพ เวนแตเปนการใหบรการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล (2) การประกอบกจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบรการใน 9 (1) หรอในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล (3) การประกอบกจการสถานทอาบนา อบไอนา อบสมนไพร เวนแตเปนการใหบรการ ใ น 9 (1) หรอในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล (4) การประกอบกจการโรงแรมหรอกจการอนในทานองเดยวกน (5) การประกอบกจการหอพก อาคารชดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรอกจการอนในทานองเดยวกน (6) การประกอบกจการโรงมหรสพ (7) การจดใหมการแสดงดนตร เตนรา ราวง รองเงง ดสโกเทค คาราโอเกะ หรอการแสดงอนๆ ในทานองเดยวกน (8) การประกอบกจการสระวายนา หรอกจการอนๆ ในทานองเดยวกน เวนแตเปนการใหบรการ 9 (1) (9) การจดใหมการเลนสเกต โดยมแสงหรอเสยงประกอบ หรอการเลนอนในทานองเดยวกน (10) การประกอบกจการเสรมสวยแตงผม เวนแตกจการทอยในบงคบตามกฎหมายวาดวยการประกอบกจการวชาชพเวชกรรม (11) การประกอบกจการใหบรการควบคมนาหนก โดยวธการควบคมทางโภชนาการ ใหอาหารทมวตถประสงคพเศษ การบรหารรางกาย หรอ โดยวธอนใด เวนแตเปนการใหบรการใน ๙ (๑) หรอในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล (12) การประกอบกจการสวนสนก ตเกม (13) การประกอบกจการสนามกอลฟหรอสถานฝกซอมกอลฟ (14) การประกอบกจการหองปฏบตการทางการแพทย การสาธารณสข วทยาศาสตร และสงแวดลอม (15) การสกผวหนง การเจาะหหรออวยวะอน (16) การประกอบกจการใหบรการเลยงและดแลเดกทบาน 10. กจการทเกยวกบสงทอ (1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครองจกร หรอการทอผาดวยกกระตกตงแต5 กขนไป (2) การสะสมปอ ปาน ฝายหรอนน (3) การปนฝายหรอนนดวยเครองจกร (4) การทอเสอ กระสอบ พรม หรอสงทออนๆ ดวยเครองจกร (5) การเยบผาดวยเครองจกรตงแต ๕ เครองขนไป (6) การพมพผา หรอการพมพบนสงทออนๆ (7) การซก การอบ การรด การอดกลบผาดวยเครองจกร (8) การยอม การกดสผาหรอสงทออนๆ 11. กจการทเกยวกบหน ดน ทราย ซเมนต หรอวตถทคลายคลง (1) การผลตภาชนะดนเผาหรอผลตภณฑดนเผา (2) การระเบด การโม การปนหนดวยเครองจกร (3) การผลตเครองใชดวยซเมนต หรอวตถทคลายคลง (4) การสะสม การผสมซเมนต หน ทราย หรอวตถทคลายคลง (5) การเจยระไนเพชร พลอย หน กระจกหรอวตถทคลายคลง (6) การเลอย การตด หรอการประดษฐหนเปนสงของตางๆ (7) การผลตชอลค ปนปาสเตอร ปนขาว ดนสอพอง หรอการเผาหนปน

Page 8: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-5- (8) การผลตผลตภณฑตางๆ ทมแรใยหนเปนสวนประกอบหรอสวนผสม เชน ผาเบรค ผาคลช กระเบองมงหลงคา กระเบองยาง ฝาเพดาน ทอนา เปนตน (9) การผลตกระจกหรอผลตภณฑแกว (10) การผลตกระดาษทราย (11) การผลตใยแกวหรอผลตภณฑจากใยแกว 12. กจการทเกยวกบปโตรเลยม ถานหน สารเคม (1) การผลต การบรรจ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซไดส หรอสารตวทาละลาย (2) การผลต การบรรจ การสะสม การขนสงกาซ (3) การผลต การกลน การสะสม การขนสงนามนปโตรเลยมหรอผลตภณฑปโตรเลยมตางๆ (4) การผลต การสะสม การขนสงถานหน ถานโคก (5) การพนส ยกเวนกจการใน 7 (1) (6)การประดษฐสงของเครองใชดวยยาง ยางเทยม พลาสตก เซลลลอยด เบเกอรไลท หรอวตถทคลายคลง (7) การโม การบดชน (8) การผลตสหรอนามนผสมส (9) การผลต การลางฟลมรปถายหรอฟลมภาพยนต (10) การเคลอบ การชบ วตถดวยพลาสตก เซลลลอยด เบเกอรไลท หรอ วตถทคลายคลง (11) การผลตพลาสตก เซลลลอยด เบเกอรไลทหรอวตถทคลายคลง (12) การผลต การบรรจสารเคมดบเพลง (13) การผลตนาแขงแหง (14) การผลต การสะสม การขนสงดอกไมเพลงหรอสารเคมอนเปนสวนประกอบในการผลตดอกไมเพลง (15) การผลตแชลแลคหรอสารเคลอบเงา (16) การผลต การบรรจ การสะสม การขนสงสารจากดศตรพชหรอพาหะนาโรค (17) การผลต การบรรจ การสะสมกาว 13. กจการอนๆ (1) การพมพหนงสอหรอสงพมพอนทมลกษณะเดยวกนดวยเครองจกร (2) การผลต การซอมเครองอเลคโทรนคส เครองไฟฟา อปกรณอเลคโทรนคส อปกรณไฟฟา (3) การผลตเทยน เทยนไขหรอวตถทคลายคลง (4) การพมพแบบ พมพเขยวหรอการถายเอกสาร (5) การสะสมวตถหรอสงของทชารด ใชแลวหรอเหลอใช (6) การประกอบกจการโกดงสนคา (7) การลางขวด ภาชนะหรอบรรจภณฑทใชแลว (8) การพมพสลงบนวตถทมใชสงทอ (9) การกอสราง (10) กจการทเทยบเรอประมง สะพานปลา หรอ แพปลา

Page 9: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-6-

ขนตอนและระยะการใหบรการ

ขนตอน หนวยงานผรบผดชอบ 1.ผขออนญาตยนคาขออนญาตประกอบกจการทเปน กองสาธารณสขและสงแวดลอม อนตรายตอสขภาพ พรอมเอกสาร เจาหนาทตรวจสอบ เอกสารหลกฐาน ระยะเวลา 10 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

2.เจาหนาทออตรวจสอบพนท และสถานทตงประกอบกจการ กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 1 วน

________________________________________________________ _________________________________________________________

3.เจาพนกงานทองถนพจารณาออกใบอนญาต กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 30 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

4.ผขออนญาตชาระคาธรรมเนยม พรอมรบใบอนญาต กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 20 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

ระยะเวลา

ใชระยะเวลาประมาณ 2 วนทาการนบตงแตยนคาขอพรอมเอกสารหลกฐาน

รายการเอกสารหลกฐานประกอบ

เอกสารประกอบการขออนญาต 1 .สาเนาทะเบยนบานและสาเนาบตรประจาตวประชาชนของผขออนญาต จานวน 1 ชด 2. สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล(กรณผขอเปนนตบคคล) จานวน 1 ชด 3. แผนทสงเขปแสดงทตง จานวน 1 ชด 4. สาเนาทะเบยนบานและสาเนาบตรประชาชนของผมอบอานาจ, และผรบมอบอานาจ (กรณมอบอานาจ) จานวน 1 ชด *ใบอนญาต 1 ฉบบ ใหมอาย 1 ป นบตงแตวนทออกใบอนญาต และใหมาขอตอใบอนญาต กรณไมประสงคจะประกอบกจการตอไป ใหยนคาขอบอกเลกการดาเนนกจการนน หากผประกอบการดงกลาว ไมมาขออนญาตจะมความผดตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535*

คาธรรมเนยม

รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย

การรบเรองรองเรยน

กองสาธารณสขและสงแวดลอมเทศบาลตาบลนาจด โทร 077-891026 ตอ 23

Page 10: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-7-

ตวอยางแบบฟอรม

1. แบบ อภ. 1 คาขอรบใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 2. แบบ อภ. 2 ใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

Page 11: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-8- แบบ อภ.1

ค าขอรบใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ เขยนท......สานกงานเทศบาลตาบลนาจด.......

วนท........เดอน.......................................พ.ศ...................

ขาพเจา ( ) บคคลธรรมดา ( ) นตบคคล ชอ ......................................................... อาย........ป สญชาต ......... บตรประจาตวประชาชนเลขท................................................. อยบานเลขท ............หมท........ตรอก/ซอย............ถนน............ แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ...............................จงหวด.........................โทรศพท.......................

ขอยนคาขอ ( ) รบใบอนญาตใหม ( ) ตออายใบอนญาต ประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพตอ เจาพนกงานทองถน ดงน 1. ประกอบกจการประเภท..............................................................................................ลาดบท.............. 2. สถานประกอบกจการชอ................................................ตงอยเลขท............ตรอก/ซอย.........ถนน............... ตาบลนาจด อาเภอกระบร จงหวดระนอง โทรศพท......................โทรสาร...........มอาคารประกอบการจานวน ......หลง รวมเนอทอาคาร..............ตารางเมตร เจาของอาคารชอ ................................................ ลกษณะอาคาร .................( ไมหองแถว ตกแถวคอนกรตเสรมเหลกฯลฯ) เปนอาคาร ( ) มอยเดม ( ) สรางใหม ไดรบอนญาตปลกสรางอาคารประเภท ........................................... ตามหนงสออนญาตเลขท .............. ลงวนท........................ ตงอยบนทดน .................... หมายเลขทดน ....................... ตรงตามแผนท ระวาง ............................. บรเวณสถานประกอบการ (รวมอาคารประกอบการ)มเนอท............ตารางเมตร เจาของทดนชอ...................................................... สถานประกอบการ อยใกลเคยงกบ.......................................มอาณาเขตดงน

ทศเหนอ.......................................................ทศตะวนออก....................................................... ทศใต.............................................................ทศตะวนตก........................................................

3. ทางานปกตตงแตเวลา......................ถง..................... น. รวมวนละ ............กะ รวม .............ชวโมง วนหยดงาน ประจาสปดาห................................................... 4. จานวนผซงทางานในสถานประกอบการ รวม.................................คน ดงน 4.1 เจาหนาทบรหารและวชาการ...........................คน 4.2 คนงานชาย................คน หญง.........................คน 4.3 ผชานาญการจากตางประเทศ...........................คน 4.4 ชางเทคนคและชางฝมอ....................................คน 5. การผลต 5.1 กาลงเครองจกร...............................แรงมา 5.2 ชอ ปรมาณการใชและแหลงทมาของวต วตถดบปรมาณการใช (ตอป ) แหลงทมา (ระบบรษท/หาง/รานของผจาหนาย)

5.2.1...................... .............................. ............................................................... ..... 5.2.2...................... .............................. ............................................................... ..... 5.2.3...................... .............................. ............................................................... ..... 5.2.4...................... .............................. ............................................................... ..... 5.2.5...................... .............................. ............................................................... .....

Page 12: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-9- 5.3 ชอผลตภณฑ ปรมาณการผลต และการจาหนาย ผลตภณฑ ปรมาณการผลตตอป การจาหนาย(สถานทออกจาหนาย) 5.3.1................................ ................................. .................................................... .....

5.3.2................................ ................................. .................................................... ..... 5.3.3................................ ................................. ....................................... .................. 5.3.4................................ ................................. .................................................... ..... 5.3.5................................ ................................. ..................... ....................................

5.4 วตถผลพลอยได (ระบชอและปรมาณวตถผลพลอยได ถาม) วตถผลพลอยได ปรมาณ 5.4.1........................................................ ............. .........................................................

5.4.2..................................................................... .................................................... ..... 5.4.3........................................ ............................. .........................................................

5.5 มลพษทเกดขนจากกระบวนการผลต (นาเสย/กากของเสย/มลพษอากาศ) (ระบชอและปรมาณ ถาม) มลพษ ปรมาณ 5.5.1........................................................ ................................................................. ....

5.5.2........................................................ ................................. .................................... 5.5.3........................................................ ................................................................. ....

6. การควบคมมลพษกอนปลอยออกสภายนอก (การบาบดหรอปรบปรงคณภาพ นาเสย/กากของเสย/มลพษอากาศ) ............................................................................................................................. ........................... 7. อปกรณ/เครองมอ/เครองจกร ทใชในการประกอบการ ไดแก (ระบชนด ขนาด จานวน) 7.1......................................................... ขนาด.......................จานวน............................

7.2......................................................... ขนาด.......................จานวน............................ 7.3......................................................... ขนาด.......................จานวน............................ 7.4......................................................... ขนาด.......................จานวน............................

8. มาตรการปองกนอนตรายสาหรบผปฏบตงาน/คนงาน ............................................................................................................................. . ............................................................................ .................................................. 9. แผนทสงเขปแสดงทตงสถานประกอบการ (แนบทายคาขอ) 10. แผนทแสดงพนทประกอบการ และทตงของเครองจกร (หากมหลายชนใหแสดงทกชน) รวมทงทพกของผปฏบตงานในสถานประกอบการ พรอมทงแสดงผงภาพรวมของกระบวนการผลต (แนบทายคาขอ) 11. รายละเอยดกระบวนการผลตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผงภาพรวมของกระบวนการผลต (แนบทายคาขอ) 12. พรอมคาขอนขาพเจาไดแนบหลกฐานเพอประกอบการพจารณาคาขออนญาต คอ 12.1 สาเนาบตรประจาตวประชาชนและสาเนาทะเบยนบานเจาของกจการ กรณเปนนตบคคลใหนาสาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล และบตรประจาตวของผแทนนตบคคล

Page 13: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-10- 12.2 สาเนาทะเบยนบานของสถานประกอบการ 12.3 หลกฐานแสดงวาอาคารทเปนสถานทประกอบกจการสามารถใชประกอบกจการไดโดยถกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคมอาคาร 12.4 กรณเจาของไมสามารถยนคาขอดวยตวเองใหผรบมอบอานาจนาหนงสอมอบอานาจทถกตองตามกฎหมายพรอมบตรประจาตวประชาชนของผมอบอานาจและผรบมอบอานาจมาแสดง 12.5 อนๆ (ระบ)............................................................................................................................ ... .......................................................................................................................... ............................................................

ขาพเจาขอรบรองวาขอความขางตนเปนความจรงทกประการ และจะปฏบตตามเทศบญญตตลอดจนเงอนไขทเทศบาลตาบลนาจดกาหนดไวทกประการ (ลงชอ)..................................................ผขอรบใบอนญาต (..............................................) หมายเหต ไดเรยกเกบคาธรรมเนยมใบอนญาต......................บาท ตามใบเสรจรบเงนเลขท..............เลมท............... ลงวนท...............................และไดออกใบอนญาตเลมท...........เลขท................ลงวนท............................ (ลงชอ)................................................ เจาหนาทกองคลง (..............................................)

****************************************************

แบบ อภ. 1 เลขทรบหนงสอ...........................กจการลาดบท......................ชอผยนคาขอ........................................... . เจาหนาทผรบคาขอ..................................................รบไวเมอวนท...............เดอน..............................พ.ศ..................

Page 14: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-11- แบบ อภ.2

ใบอนญาต

ประกอบกจการการทเปนอนตรายตอสขภาพ

เลขท.๑2/๒๕๕8 สานกงานเทศบาลตาบลนาจด อนญาตให ( / ) บคคลธรรมดา ( ) นตบคคล ชอ นายคนด ศรน าจด อาย ..29.. ป สญชาต. ไทย.. เลขประจาตวประชาชน 3-8888-11111-88-1 อยบานเลขท ..888.. หม..3..ตาบล..นาจด.. อาเภอ..กระบร.. จงหวด..ระนอง....โทรศพท.......-............... ขอ ๑. ประกอบกจการการคาทเปนอนตรายตอสขภาพประเภท.....ซอมจกรยานยนต...ลาดบท...5(ค).... ขอ ๒. สถานประกอบกจการชอ......(ไมมชอ).......ตงอยเลขท....999...หม ..๒..ถนน..-.. ตาบลน าจด อาเภอกระบร จงหวดระนอง โทรศพท.........................โทรสาร...........-............ใกลเคยงกบ....-.... ลกษณะสถานประกอบการ..ค.ส.ล. 1 ช น ...มพนทประกอบการ..55..ตารางเมตร กาลงเครองจกร...........แรงมา จานวนคนงาน...............คน ขอ ๓. คาธรรมเนยมฉบบละ..300..บาท/ป ตามใบเสรจรบเงนเลมท ...1/58..เลขท...22... ลงวนท....8 มถนายน 2558...... ขอ ๔. ผรบใบอนญาตตองปฏบตตามเงอนไข ดงตอไปน ๔.๑ ปฏบตตามเทศบญญตของเทศบาลตาบลนาจดวาดวยการควบคมกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ และปฏบตการอนใดอนเกยวดวยสขลกษณะตามคาแนะนาของเจาพนกงานสาธารณสข คาสงเจาพนกงานทองถน รวมทงปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ และคาสงอนใดทเกยวของ ขอ ๕. ใบอนญาตนใหไดสาหรบกจการประเภทเดยวและสถานทแหงเดยวทระบในใบอนญาตเทานน ขอ ๖. ใบอนญาตฉบบนใหใชไดจนถงวนท ..7..เดอน...มถนายน.... พ.ศ...๒๕๕9... ออกให ณ วนท ..8..เดอน....มถนายน...... พ.ศ...๒๕๕8... ลงชอ.................................................. (นายอกฤษฐ ตนตธรรมานนท) เจาพนกงานทองถน คาเตอน ผรบใบอนญาตตองแสดงใบอนญาตไวโดยเปดเผย ณ สถานททไดรบอนญาต

ตวอยาง

Page 15: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-12-

Page 16: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-13-

Page 17: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-14-

Page 18: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-15-

Page 19: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-16-

Page 20: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-17-

Page 21: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-18-

Page 22: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-19-

Page 23: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-20-

Page 24: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-21-

Page 25: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-22-

Page 26: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-23-

Page 27: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-24-

Page 28: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-25-

Page 29: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-26-

Page 30: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-27-

Page 31: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-28-

Page 32: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-29-

Page 33: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-30-

Page 34: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-31-

Page 35: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คมอส าหรบประชาชน

งานทใหบรการ การขอใบอนญาตหรอหนงสอรบรองการแจง จดตงสถานทจาหนายอาหารและสถานทสะสมอาหาร

หนวยงานทรบผดชอบ เทศบาลตาบลนาจด

ขอบเขตการใหบรการ

สถานท ชองทางการใหบรการ ระยะเวลาเปดใหบรการ

1. กองสาธารณสขและสงแวดลอม วนจนทร ถง วนศกร (เวนวนหยดราชการ) เทศบาลตาบลนาจด ตงแตเวลา 08.30 ถง 16.30 น.

หลกเกณฑ วธการ และเงอนไขในการยนค าขอ

สถานทจาหนาย หรอสะสมอาหาร เปนสถานประกอบกจการประเภทหนง ทมอยในชมชน ทงเขตเมอง และเขตชนบทมากมาย นบไดวา เปนสวนหนงของการดาเนนชวตของคนในชมชน แตโดยทสถานประกอบการดงกลาว อาจมผลกระทบตอสขภาพอนามย ของประชาชนไดโดยงาย ทงนเพราะเปนสถานประกอบการ ทนาเอาอาหารน านาชนดมาจาหนาย แกประชาชนผบรโภค โดยเฉพาะสถานทจาหนาย และสะสมอาหารทมขนตอน การทาการปรง การประกอบอาหาร การวาง หรอเกบเพอจาหนาย ซงขนตอนเหลาน ลวนแตอาจทาใหอาหารทใหบรการประชาชน เกดความสกปรก หรอปนเปอนเชอโรค พยาธ หรอสารเคมทเปนพษ อนเนองมาจากความสกปรกของตวอาหารดบ สขลกษณะสวนบคคลของผปรง ผเสรฟไมถกตอง ความสกปรกของภาชนะอปกรณ นาใช รวมทงอาจเกดจากความสกปรกของสถานท หองนาหองสวม เปนตน ซงเมอประชาชนรบประทานอาหารนนเขาไป ยอมกอใหเกดการเจบปวย และเปนอนตรายตอสขภาพในทนท พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 จงบญญตใหอานาจ แกราชการสวนทองถน ในการควบคมดแลดานสขลกษณะ ของสถานประกอบกจการดงกลาว ความหมายและขอบเขต อาหาร หมายความวา ของกนหรอเครองคาจนชวต ไดแก 1.วตถทกชนดทคนกน ดม แตไมรวมถงยา วตถออกฤทธตอจตและประสาท หรอยาเสพตดใหโทษตามกฎหมาย วาดวยการนน แลวแตกรณ 2.วตถทมงหมายสาหรบใชหรอใชผสมในการผลตอาหารรวมถงวตถเจอปน อาหาร ส และเครองปรงแตง กลน รส พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 "สถานทจ าหนายอาหาร" หมายความวา อาคาร สถานท หรอบรเวณใดๆ ทมใชท หรอทางสาธารณะ ทจดไวเพอประกอบอาหาร หรอปรงอาหารจนสาเรจ และจาหนายใหผซอสามารถบรโภคไดทนท ทงน ไมวาจะเปนการจาหนายโดยจดใหมบรเวณไว สาหรบการบรโภค ณ ทนน หรอนาไปบรโภคทอนกตาม ค าอธบาย จากนยมในบทบญญตขางตน กาหนดให สถานทจาหนายอาหาร มองคประกอบทสาคญ คอ 1) เปนสถานทใดๆ ทเปนของเอกชน มใชท หรอทางสาธารณะ ไมวาจะมลกษณะเปนอาคาร หรอไมกตาม 2) มการปรงประกอบอาหารจนสาเรจ และ 3) มการจาหนายอาหาร ณ ทนน ซงผซอสามารถใชบรโภคไดทนท ทงนไมวา จะจดใหมทรบประทานหรอไมกตาม

Page 36: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-33- ดงนน สถานทจาหนายอาหาร จงครอบคลมกจการรานอาหาร ทเปนลกษณะอาหาร รานภตตาคาร สวนอาหาร รานขาวแกง รายกวยเตยว รานขาวขาหม หมแดง ขาวมนไก รานขายขนมจน รวมทงรานกาแฟ เครองดมชนดตางๆ ดวย หรอรานอาหารในลกษณะอนๆ ทคลายคลงกน ฯลฯ ทงน ตองเปนการจาหนายในสถานทเอกชน "สถานทสะสมอาหาร" หมายความวา อาคาร สถานท หรอบรเวณใดๆ ทมใชท หรอทางสาธารณะ ทจดไ วสาหรบเกบอาหาร อนมสภาพเปนของสด หรอของแหง หรออาหารในรปลกษณะอนใด ซงผซอตองนาไปทา ประกอบ หรอปรงเพอบรโภคในภายหลง ค าอธบาย ในความหมายดงกลาวขางตน สถานทสะสมอาหาร จงหมายถงการประกอบกจการ ทมองคประกอบ ดงน 1) เปนสถานทของเอกชน มใชทหรอทางสาธารณะ ไมวาจะเปนอาคารหรอไมกตาม 2) มการจาหนายอาหารประเภทตางๆ ทงทเปนของสด ของแหง หรออาหารในรปลกษณะอนใด เชน อาหารกระปอง เครองปรงรส และผลตภณฑอาหารอนๆ 3) ไมมการปรงประกอบอาหาร ณ บรเวณนนๆ ซงผซอจะตองนาไปทา ประกอบ หรอปรง เพอบรโภคภายหลง ซงไดแก กจการรานขายของชา มนมารท ซเปอรมารเกต เปนตน

ขนตอนและระยะการใหบรการ

ขนตอน หนวยงานผรบผดชอบ 1.ผขออนญาตยนคาขออนญาตจดตงสถานทจาหนาย กองสาธารณสขและสงแวดลอม อาหารหรอสถานทสะสมอาหาร พรอมเอกสารหลกฐาน เจาหนาทตรวจสอบเอกสารหลกฐาน ระยะเวลา 10 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

2.เจาหนาทออตรวจสอบพนท และสถานทตงประกอบกจการ กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 1 วน

________________________________________________________ _________________________________________________________

3.เจาพนกงานทองถนพจารณาออกใบอนญาต กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 30 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

4.ผขออนญาตชาระคาธรรมเนยม พรอมรบใบอนญาต กองสาธารณสขและสงแวดลอม ระยะเวลา 20 นาท

________________________________________________________ _________________________________________________________

ระยะเวลา

ใชระยะเวลาประมาณ 2 วนทาการนบตงแตยนคาขอพรอมเอกสารหลกฐาน

Page 37: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-34-

รายการเอกสารหลกฐานประกอบ

เอกสารประกอบการขออนญาต 1.สาเนาทะเบยนบานและสาเนาบตรประจาตวประชาชนของผขออนญาต จานวน 1 ชด 2.สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล(กรณเปนนตบคคล) จานวน 1 ชด 3.แผนทสงเขปแสดงทตง จานวน 1 ชด 4.สาเนาทะเบยนบานและสาเนาบตรประชาชนของผมอบอานาจ, และผรบมอบอานาจ (กรณมอบอานาจ) จานวน 1 ชด *ใบอนญาต 1 ฉบบ ใหมอาย 1 ป นบตงแตวนทออกใบอนญาต และใหมาขอตอใบอนญาต กรณไมประสงคจะประกอบกจการตอไป ใหยนคาขอบอกเลกการดาเนนกจการนน หากผประกอบการดงกลาว ไมมาขออนญาตจะมความผดตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ. 2535*

คาธรรมเนยม

รายละเอยดตามเอกสารแนบทาย

การรบเรองรองเรยน

กองสาธารณสขและสงแวดลอมเทศบาลตาบลนาจด โทร 077-891026 ตอ 23

ตวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมล

1. แบบ สอ. 4 การแจงจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร 2. ตวอยางหนงสอรบรองการแจงจดตงสถานทสะสมอาหาร 3.ตวอยางใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหาร

Page 38: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-35- แบบ สอ.4

การแจงจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร

เขยนท........................................................

วนท............เดอน.................................พ.ศ.................

ขาพเจา ( ) บคคลธรรมดา ( ) นตบคคล ชอ......................................................................................................... อาย......ป สญชาต........เลขประจาตวประชาชนเลขท....................................อยบาน/สานกงานเลขท..........ตรอก/ซอย........... ถนน...................หมท........แขวง/ตาบล.....................เขต/อาเภอ..................จงหวด....................โทรศพท............................... ขอแจงจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารตอเจาพนกงานทองถน เพอรบหนงสอรบรองการแจงดงตอไปน

1. สถานทชอ.........................................................เพอ ( ) จาหนายอาหาร ( ) สะสมอาหาร

ชนดหรอประเภทของอาหาร.............................................................พนทประกอบการ......................................ตารางเมตร

2. ตงอยเลขท..............ตรอก/ซอย..................ถนน.........................ตาบล...............อาเภอ.................จงหวดระนอง

โทรศพท.................................................. 3. ตงอยหางจากแหลงทนารงเกยจ แหลงกอใหเกดมลพษ หรอสถานทอนใดทจะมผลกระทบตอสขลกษณะของสถานท หรออาจเปนอนตรายตอสขภาพ ประมาณ....................เมตร

4. ผจดการสถานทชอ..............................................อาย..........ป สญชาต..........อยบานเลขท.................หมท............ ตรอก/ซอย..................ถนน.......................แขวง/ตาบล.............เขต/อาเภอ...............จงหวด..............โทรศพท......................... 5. พรอมคาขอนขาพเจาไดแนบหลกฐานเอกสารตาง ๆ มาดวยแลว คอ

5.1 สาเนาทะเบยนบานสถานทประกอบกจการ

5.2 สาเนาบตรประจาตวประชาชนของผแจง

5.3 หนงสอมอบอานาจทถกตองตามกฎหมาย พรอมสาเนาบตรประจาตวประชาชนของผมอบอานาจและผรบมอบอานาจ (กรณผขอรบใบอนญาตไมสามารถมายนคาขอดวยตนเองได) 5.4 หลกฐานซงแสดงวาอาคารนนสามารถประกอบกจการไดโดยถกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคมอาคาร

5.5 แบบแปลน แผนผง รายการกอสราง และแผนทสงเขปแสดงทตงสถานประกอบกจการ

ขาพเจาขอรบรองวาขอความในแบบคาขอนเปนความจรงทกประการ

ลงชอ ผขอรบใบอนญาต

(.............................................)

หมายเหต ไดเรยกเกบคาธรรมเนยมใบอนญาต.............................บาท ตามใบเสรจรบเงนเลขท...............เลมท................ ลงวนท.........................................และไดออกใบอนญาตเลมท.................เลขท..................ลงวนท...........................................

ลงชอ เจาหนาทกองคลง

(.............................................)

Page 39: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-36-

หนงสอรบรองการแจงจดตงสถานทสะสมอาหาร ........................................................

เลขท 2 /2558 สานกงานเทศบาลตาบลนาจด

เจาพนกงานทองถนออกหนงสอรบรองการแจงให ( ) บคคลธรรมดา ( / ) นตบคคล ชอ...บรษท ซพเอฟ เทรดดง จ ากด โดยนางสกญญา สายพรม ... สานกงานเลขท ..252/115-116..อาคารส านกงานเมองไทย- ภทร อาคาร 2 ชน 2 แขวง ..หวยขวาง .. เขต ...หวยขวาง .... จงหวด ..... กรงเทพฯ ..... โทรศพท ...............-....................... เพอประกอบกจการตามทแจง ดงตอไปน ขอ 1. จดตงสถานทสะสมอาหารชอ ............. ซพเฟรชมารท สาขากระบร- น าจด ............. ชนดหรอประเภทของอาหาร ...................... อาหารสดแชแขง อาหารแหง อาหารส าเรจรป กงส าเรจรป เครองกระปอง และเครองดม.พนทประกอบการ...33...ตารางเมตร

ขอ 2. ตงอยเลขท ..76/2..ตรอก/ซอย.....- ........ ถนน .....- ......หมท....4.... ตาบลน าจด อาเภอกระบร จงหวดระนอง โทรศพท....................-………………………….

ขอ 3 ผจดการสถานทชอ...นางสกญญา สายพรม...อาย..-..ป สญชาต ..ไทย..อยบานเลขท ..-...หมท...-...ตรอก/ซอย..-....ถนน............- ............ แขวง/ตาบล................ ....... เขต/อาเภอ ...........- .......... จงหวด .................... โทรศพท............................ ขอ 4. คาธรรมเนยมฉบบละ .. 500.. บาท /ป ตามใบเสรจรบเงนเลมท …1/58 .. เลขท .. 8 .. ลงวนท..23.. ธ.ค. .2557.. ขอ 5. ผไดรบหนงสอรบรองการแจงตองปฏบตตามเงอนไข ดงตอไปน 5.1 ปฏบตตามเทศบญญตของเทศบาลตาบลนาจดวาดวยการสถานทจาหนายอาหารและสถานทสะสมอาหาร และปฏบตการอนใดอนเกยวดวยสขลกษณะตามคาแนะนาของเจาพนกงานสาธารณสข คาสงเจาพนกงานทองถน รวมทงปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ และคาสงอนใดทเกยวของ

ขอ 6. หนงสอรบรองการแจงฉบบนใหใชไดจนกวาผไดรบหนงสอรบรองการแจงจะเลกกจการหรอโอนกจการใหแกผอน แตตองชาระคาธรรมเนยมเปนรายป ภายในเดอนมกราคม ของทกป

ออกให ณ วนท..23..เดอน....ธนวาคม....พ.ศ...2557....

ลงชอ.................................................. (นายอกฤษฐ ตนตธรรมานนท) นายกเทศมนตรตาบลนาจด เจาพนกงานทองถน

ค าเตอน หนงสอรบรองการแจงนตองแสดงไวโดยเปดเผยและเหนไดงาย ณ สถานทประกอบกจการตามทแจง

ตวอยาง

Page 40: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตวอยาง

-37-

ใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหาร ........................................................

เลขท ๑/๒๕๕๗ สานกงานเทศบาลตาบลนาจด

อนญาตให ( ) บคคลธรรมดา ( / ) นตบคคล ชอ ...บมจ.ซ.พ.ออลล โดยนายปราด ตณสลานนท ... สญชาต........ เลขประจาตวประชาชน เลขท..................................... สานกงานเลขท ..๒๘๓..หมท...-..ตรอกซอย ..-... แขวง.......สลม........ เขต.........บางรก.........จงหวด.....กรงเทพฯ.....โทรศพท....๐๘๓-๖๘๘๕๕๘๕... ดงตอไปน ขอ 1. จดตงสถานทจาหนายอาหารชอ ......... บมจ .ซ.พ.ออลล สาขา ปตท .จงโจกระบร .................... จาหนายอาหารชนดหรอประเภท........อาหารพรอมบรโภค เครองดม อาหารแหง.......พนทประกอบการ...๒๑๖...ตารางเมตร

ขอ 2. ตงอยเลขท...๒๙๒/๑.ม. ..๒..ตรอก/ซอย.........- .......ถนน...เพชรเกษม .. ตาบลนาจด อาเภอกระบร จงหวดระนอง โทรศพท.......................... ขอ 3 ผจดการสถานทชอ ....นายปราด ตณสลานนท ...อาย..๕๐.ป สญชาต ..ไทย..อยบานเลขท ..๑๖๘/๓๖๘.หมท.๕.ถนน..สราษฎร-ปากแดง.. แขวง/ตาบล..บางกง...เขต/อาเภอ..เมอง...จงหวด...สราษฎรธาน..โทรศพท............. ขอ 4. คาธรรมเนยมฉบบละ ..๒,๐๐๐.บาท/ป ตามใบเสรจรบเงนเลมท ..๑/๕๗.เลขท..๓๐.ลงวนท...๒๙ สงหาคม ๒๕๕๗.. ขอ 5. ผรบใบอนญาตตองปฏบตตามเงอนไข ดงตอไปน 5.1 ปฏบตตามเทศบญญตของเทศบาลตาบลนาจดวาดวยการสถานทจาหนายอาหารและสถานทสะสมอาหาร และปฏบตการอนใดอนเกยวดวยสขลกษณะตามคาแนะนาของเจาพนกงานสาธารณสข คาสงเจาพนกงานทองถน รวมทงปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ และคาสงอนใดทเกยวของ

5.2 .............................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................... ขอ 6. ใบอนญาตนใชไดจนถง วนท ..๒๘. เดอน.....สงหาคม..... พ.ศ...๒๕๕๘...

ออกให ณ วนท...๒๙.เดอน.....สงหาคม.....พ.ศ...๒๕๕๗....

ลงชอ.................................................. (นายอกฤษฐ ตนตธรรมานนท) นายกเทศมนตรตาบลนาจด เจาพนกงานทองถน

รายการตอใบอนญาต ว/ด/ป อนญาต

ว/ด/ป สนอาย

ใบเสรจรบเงน ลงชอ เจาพนกงานทองถน เลมท เลขท ว/ด/ป

ค าเตอน ผรบใบอนญาตตองแสดงใบอนญาตไวโดยเปดเผย ณ สถานททไดรบอนญาต

Page 41: คู่มือส าหรับประชาชน¸„ู่มือ... · 2016-10-16 · 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-38-