of 22 /22
TradeMillion13Thai โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ ออนไลน์

TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ...

Page 1: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

TradeMillion13Thai

โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

Page 2: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

คูม่อื exness

Page 3: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

1 คูม่อื exness

คูม่อื exness 1. การเปิดบัญชจีรงิและบัญชทีดลองเทรด exness

2. การยนืยันตัวตน exness

3. ขัน้ตอนการฝากเงนิ-โอนเงนิ เขา้ exness

4. ขัน้ตอนการถอนเงนิ exness

Page 4: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

2 คูม่อื exness

1. การเปิดบญัชจีรงิและบญัชทีดลองเทรด exness เขา้สูเ่ว็บไซตค์ลกิทีน่ี ่

1.เลอืกภาษาทีท่า่นตอ้งการ

Page 5: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

3 คูม่อื exness

2.เลอืกประเภทบญัชทีีท่า่นตอ้งการ

การสมคัรบญัชทีดลองใช(้บญัชปีลอม)และบญัชซีือ้ขาย(บญัชจีรงิ)

จะมขีัน้ตอนการสมคัรเหมอืนกนั จะแตกตา่งกนัตรงฝากเงนิเพราะบญัชทีดลองใช ้จะฝากเทา่ไหรก่็ได ้แตบ่ญัชจีรงิตอ้งฝากเงนิจรงิเขา้ไป

3. เมือ่เลอืกบญัชมีาแลว้ ใหเ้ลอืกประเภทบญัชทีีท่า่นตอ้งการ

สําหรับมอืใหมผ่มขอแนะนํา บญัชmีini

Page 6: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

4 คูม่อื exness

4. กรอกขอ้มลูลงไปตามภาพ

5. กรอกขอ้มลูลงไปตามภาพ

แนะนําวา่ใหก้รอกขอ้มลูทกุอยา่งเป็นภาษาองักฤษ หากทา่นสงสยัวา่ Leverage คอือะไร ทา่นสามารถทําความเขา้ใจได ้

Page 7: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

5 คูม่อื exness

6. ต ัง้คา่รหสัหรอืถา้ไมอ่ยากคดิเองใหก้ดคาํวา่ "สรา้ง" โบรกเกอรจ์ะสรา้งรหสัใหแ้ละขอ้มลูตา่งๆจะแสดงตามภาพในหวัขอ้ที ่7. โปรดเก็บรหสัตา่งๆนีเ้อาไว ้ใหด้ ีเพราะหลงัจากนีท้างโบรกเกอรจ์ะไมส่ง่รหสัเหลา่นีใ้หเ้ราอกี

7. (สว่นลา่งของตวัอยา่งขา้งบนนี)้ เมือ่ตัง้คา่รหสัเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ กดเปิดบญัช ี(ขอ้มลูบญัชจีะแสดงในกรอบสดีตีามภาพขา้งลา่ง)

Page 8: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

6 คูม่อื exness

8. เมือ่เปิดบญัชเีสร็จก็มโีบนสัตา่งๆใหเ้ลอืก

ทา่นสามารถเลอืกตอนนัน้เลยหรอืคอ่ยมาเลอืกก็ได ้ ถา้ทา่นยงัไมเ่ลอืก กดเลอืกภายหลงั

9. เมือ่เปิดบญัชสํีาเร็จแลว้ จะมลีกัษณะตามภาพ

Page 9: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

7 คูม่อื exness

10. เมือ่เปิดบญัชสํีาเร็จแลว้ก็จะม ีe-mail สง่มาใหเ้รา 3 ฉบบั โดยจะมฉีบบัหนึง่จะมขีอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองเรา

11. เปิดจดหมาย email ทีม่ขีอ้มลูของเราจะม ีเลขทีบ่ญัชเีพิม่เขา้มา

เลขทีบ่ญัชนีีค้อืตวั Login โปรแกรม MT4

การลงทนุมคีวามเสีย่งจะเสีย่งมาก หรอืเสีย่งนอ้ยกข็ึน้อยูก่บัความรูค้วามสามารถของนักลงทนุ

Page 10: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

8 คูม่อื exness

2. การยนืยนัตวัตน exness 1. เขา้มาที ่"พืน้ทีส่ว่นบคุคล" ในเว็บไซตข์อง exness

2. มาทีช่ ือ่ของเรา "มมุขวาบน" แลว้คลกิไปหนึง่คร ัง้

แลว้หลงัจากน ัน้ไปที ่"การต ัง้คา่"

Page 11: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

9 คูม่อื exness

3. เมือ่เขา้มาสูห่นา้ "การต ัง้คา่" เรยีบรอ้ยแลว้

ใหเ้ราเลอืก "การต ัง้คา่โปรไฟล"์

4. เมือ่เราอยูใ่นหนา้ "การต ัง้คา่โปรไฟล"์ ดดูา้นขวามอืขอเรา

จะเห็นวา่สิง่ท ีจ่ะตอ้งยนืยนัมอียู ่4 อยา่ง โดยม ี2 อยา่งทีย่นืยันแลว้ตอนเราสมคัรนัน้ก็คอื ยนืยนั E-MAil และ ยนืยันหมายเลขโทรศพัท ์แตส่ิง่ทีเ่ราตอ้งยนืยันเพิม่เตมิคอื ยนืยันบคุล และ ยนิยนัทีอ่ยู ่

Page 12: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

10 คูม่อื exness

5. ข ัน้ตอนการยนืยนั เราจะตอ้งยนืยนับคุลกอ่นถงึจะไปยนืยนัทีอ่ยูไ่ด ้ถา้เรายนืยนับคุคลไมผ่า่นเรากไ็มส่ามารถยนืยนัทีอ่ยูไ่ดค้รับ

Page 13: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

11 คูม่อื exness

6. อพัรปูภาพขอ้มลูทีเ่ก ีย่วกบัเราลงไป เชน่ หนังสอืเดนิทางหรอืใบขบัขีค่รับ ***ถา้หากใครไมม่เีครือ่งสแกน ก็สามารถถา่ยรปูเอกสารลงแทนก็ไดค้รับ แต่คณุภาพของรปูถา่ยนัน้ตอ้งละเอยีดพอ โดยเงือ่นไขมดีงันี ้

• ยอมรับเฉพาะสําเนาเอกสารทีจ่บัตอ้งไดส้ําหรับการยนืยัน เราไมย่อมรับเอกสารอเิล็กทรอนกิสห์รอื "ภาพหนา้จอ"

• กรณุาโหลดไฟลท์ีม่รีปูแบบ JPEG, PNG, BMP หรอื PDF ไมส่ามารถยอมรับไฟลร์ปูแบบอืน่ และขนาดของเอกสารทีอ่พัโหลดตอ้งไมเ่กนิ 1 MB

• ภาพของเอกสารตอ้งแสดงใหเ้ห็นทัง้เอกสาร (ตอ้งแสดงใหเ้ห็นมมุเอกสารทัง้สีม่มุ)

• ตอ้งไมม่รีอ่งรอยการจดัรปูแบบบนภาพทีส่ง่มา • อนุญาตใหม้ลีายน้ําหรอืหมายเหตปุระกอบเพยีงเล็กนอ้ยได ้ หากไมส่ง่ผล

กระทบตอ่ความชดัเจนในการอา่นขอ้มลู • หากคณุทําการอพัโหลดภาพถา่ยความละเอยีดสงู โปรดแน่ใจวา่ภาพถา่ยมี

คณุภาพสงูและใหญพ่อสําหรับการอา่นขอ้มลูในเอกสารไดโ้ดยงา่ย

Page 14: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

12 คูม่อื exness

7. หลงัจากทีเ่รายนืยนับคุคลผา่นเรยีบรอ้ยแลว้ เราก็มายนืยันทีอ่ยูต่อ่ โดยวธิกีารยนืยันนัน้มหีลกัการคลา้ยคลงึกบัการยนืยนับคุคลครับ โดยเงือ่นไขมดีงันี ้

• ยอมรับเฉพาะสําเนาเอกสารทีจ่บัตอ้งไดส้ําหรับการยนืยัน เราไมย่อมรับเอกสารอเิล็กทรอนกิสห์รอื "ภาพหนา้จอ"

• กรณุาโหลดไฟลท์ีม่รีปูแบบ JPEG, PNG, BMP หรอื PDF ไมส่ามารถยอมรับไฟลร์ปูแบบอืน่ และขนาดของเอกสารทีอ่พัโหลดตอ้งไมเ่กนิ 1 MB

• ภาพของเอกสารตอ้งแสดงใหเ้ห็นทัง้เอกสาร (ตอ้งแสดงใหเ้ห็นมมุเอกสารทัง้สีม่มุ)

• ตอ้งไมม่รีอ่งรอยการจดัรปูแบบบนภาพทีส่ง่มา • อนุญาตใหม้ลีายน้ําหรอืหมายเหตปุระกอบเพยีงเล็กนอ้ยได ้ หากไมส่ง่ผล

กระทบตอ่ความชดัเจนในการอา่นขอ้มลู • หากคณุทําการอพัโหลดภาพถา่ยความละเอยีดสงู โปรดแน่ใจวา่ภาพถา่ยมี

คณุภาพสงูและใหญพ่อสําหรับการอา่นขอ้มลูในเอกสารไดโ้ดยงา่ย • โปรดแน่ใจวา่ทีอ่ยูท่างไปรษณียเ์ต็มของคณุแสดงอยูใ่นฟิลด ์“ทีอ่ยู”่ และตรง

กบัทีอ่ยูท่ีแ่สดงในเอกสารทีค่ณุอพัโหลด

Page 15: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

13 คูม่อื exness

3. ข ัน้ตอนการฝากเงนิ-โอนเงนิ เขา้ exness สวัสดคีรับชาว TradeMillion13Thai ทกุๆทา่น ในบทความนีผ้มจะมาพดูถงึเรือ่ง "ขัน้ตอนการฝากเงนิ-โอนเงนิ เขา้ exness" มาเริม่ดวูธิฝีากเงนิไดเ้ลยครับ.... 1. ล็อกอนิเขา้มาในพืน้ทีส่ว่นตวัในเว็บ exness

2. กดที ่"การฝากเงนิ"

Page 16: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

14 คูม่อื exness

3. เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการจะโอนเงนิ

4. เลอืกประเภทการฝากเงนิทีต่อ้งการ เมือ่ไดแ้ลว้คลกิเขา้ไป สําหรับรปูแบบอืน่ๆก็มขีัน้ตอนคลา้ยคลงึกนั เพราะทกุอยา่งลว้นเป็นภาษาไทยจงึง่ายตอ่การเขา้ใจ

Page 17: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

15 คูม่อื exness

5. กรอกลายละเอยีดตามภาพ ***แตก่รอกโอนเงนิดว้ยวธินีีจ้ะสามารถโอนไดไ้มเ่กนิครัง้ละ่ 1,000$ หรอืประมาณ 30,000 กวา่บาท

6. ตรวจสอบรายละเอยีด

Page 18: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

16 คูม่อื exness

7. ตรวจสอบความถกูตอ้งใหด้ ี

8. เมือ่ทาํทกุอยา่งเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้กด "Print"

Page 19: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

17 คูม่อื exness

4. ข ัน้ตอนการถอนเงนิ exness สวัสดคีรับชาว TradeMillion13Thai ทกุๆทา่น ในบทความนีผ้มจะมาพดูถงึเรือ่ง "ขัน้ตอนการถอนเงนิ exness" มาเริม่ดวูธิถีอนเงนิไดเ้ลยครับ.... 1. ล็อกอนิเขา้มาในพืน้ทีส่ว่นบคุลลในเว็บของ exness

2. คลกิเลอืก "การถอนเงนิ"

Page 20: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

18 คูม่อื exness

3. เลอืกประเภทการถอนเงนิทีต่อ้งการ

4. ในตวัอยา่งผมเลอืกการโอนเงนิผา่นธนาคารออนไลน ์ซึง่วธิกีารโอนเงนิดว้ยวธิอีืน่ๆก็สามารถทําไดง้่ายเพราะมภีาษาไทยทกุขัน้ตอน

Page 21: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

19 คูม่อื exness

5. หลงัจากน ัน้ก็เลอืกรายละเอยีดเกีย่วกบัการถอนเงนิ (ตามภาพ)

6. ตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการถอนเงนิ 6.1. ป้อนตวัเลขทีไ่ดรั้บทางโทรศพัท ์

Page 22: TradeMillion13Thai¸„ู่มือ exness.pdf · ปฏิภาณ หลวงสวนจิก โรงเรียนสอนเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์

ปฏภิาณ หลวงสวนจกิ www.TradeMillion13Thai.com โรงเรยีนสอนเทรดฟอเร็กซอ์อนไลน ์

20 คูม่อื exness

7. เมือ่ทกุอยา่งเสร็จสิน้ ก็จะแสดงตามภาพครับ