of 11 /11
การใช้งานโปรแกรม PhotoScape 1. ดาว์นโหลดโปรแกรมและเทมเพลต BHP Line ได้ทีwww.bhp.ac.th/bhpline 2. วิธีติดตั้งโปรแกรม 2.1 ดับเบิลคลิกทีPhotoScapeSetup_V3-7 2.2 คลิก I Agree-Install (รอการติดตั้งสักครู่) 2.3 การติดตั้งเสร็จสิ้น คลิก “Finish2.1 2.2 2.3

การใช้งานโปรแกรม PhotoScape · 3. การใช้งานโปรแกรม PhotoScape 3.1 คลิก “จัดหน้า” 3.2 ก

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of การใช้งานโปรแกรม PhotoScape · 3....

 • การใช้งานโปรแกรม PhotoScape

  1. ดาว์นโหลดโปรแกรมและเทมเพลต BHP Line ได้ท่ี www.bhp.ac.th/bhpline

  2. วิธีติดต้ังโปรแกรม

  2.1 ดับเบิลคลิกท่ี PhotoScapeSetup_V3-7

  2.2 คลิก I Agree-Install (รอการติดต้ังสักครู่)

  2.3 การติดต้ังเสร็จส้ิน คลิก “Finish”

  2.1

  2.2

  2.3

 • 3. การใช้งานโปรแกรม PhotoScape

  3.1 คลิก “จัดหน้า”

  3.2 ก าหนด เส้นขอบ=0 , ความโค้ง=0 , พื้นหลัง=สีขาว

  3.3 คลิก “ก าหนดขนาดหน้ากระดาษ”

  3.1

  3.2 3.3

 • 3.4 ก าหนดหน้ากระดาษขนาดเท่ากับ ความกว้าง=1040 px , ความยาว=1040 px คลิก “ตกลง”

  3.5 เลือกแบบหน้าท่ีต้องการ

  - โดยค านึกถึงการจัดวางของเทมเพลต

  3.6 คลิกบริเวณการจัดหน้าเพื่อแทรกภาพ

  3.4

  3.5

  3.6

 • 3.7 เลือกรูปภาพท่ีต้องการ แล้ว คลิก “Open” แทรกรูปภาพจนครบตามต้องการ

  -แทรกรูปภาพจนครบตามต้องการ สามารถขยับรูปภาพได้ตามต้องการ

  3.8 คลิก “บันทึก”

  3.7

  3.8

 • 3.9 เลือกท่ีจัดเก็บรูปภาพ (ค าแนะน า D:\LineBHP)

  3.9.1 ต้ังช่ือตามท่ีต้องการ

  3.9.2 คลิก “Save”

  3.9.3 คลิก “ตกลง”

  3.10 คลิก “หน้าหลัก”

  3.9.1

  3.9.2

  3.9.3

  3.10

 • 3.11 คลิก “แก้ไขภาพ” ขั้นตอนการเพิ่มเทมแพลต

  3.12 เลือกภาพท่ีบนัทึกไว้

  3.13 คลิก “เพิ่มวัตถุ”

  3.11

  3.12

  3.13

 • 3.14 คลิก “ไอคอนรูปภาพ”

  3.15 คลิก “ภาพถ่าย”

  3.16 เลือกเทมแพลตท่ีต้องการ แล้ว คลิก “Open”

  3.14 3.15

  3.16

 • 3.17 ส าหรับ “BHP_frame” ให้ก าหนด x=0 , y=0 แล้วคลิก “ตกลง”

  3.18 คลิก “ไอคอนรูปภาพ”

  3.19 คลิก “ภาพถ่าย”

  3.17

  3.18 3.19

 • 3.20 เลือกเทมแพลตท่ีต้องการ คลิก “Open”

  3.21 คลิก “ตกลง” แล้วขยับต าแหน่งของ “BHP_brush” ตามต าแหน่งท่ีต้องการ

  3.22 คลิก “T” เพื่อเพิ่มตัวอักษร

  3.20

  3.21

  3.22

 • 3.23 ใส่ตัวอักษร/หัวข้อ (ปรับแต่งตามค่าต่างๆได้ตามความต้องการท่ีหน้าต่างแสดงขึ้นมา)

  คลิก “ตกลง”

  3.24 วิธีบันทึก คลิก “บันทึก”

  3.25 คลิก “บันทึก”

  3.23

  3.24

  3.25

 • 3.26 เสร็จส้ิน