ANAlýza swot , syntéza výsledkov analýzy swot

  • View
    68

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vladimr Krajo ubomr Kabt 1Ing , PMA/ 14 Ing. ubomr mida 2012/2013. ANAlza swot , syntza vsledkov analzy swot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Personal SWOT analysis

ANAlza swot, syntza vsledkov analzy swot Vladimr Krajo ubomr Kabt1Ing, PMA/14 Ing. ubomr mida2012/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121Tto prca bola podporovan Agentrou na podporu vskumu avvoja na zklade zmluvy . LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).Prca je taktie sasou schvlenho projektu KEGA . 037STU-4/2012 Implementcia predmetu Udraten spoloensky zodpovedn podnikanie vrmci tudijnho programu Priemyseln manarstvo na druhom stupni tdia na MTF STU Trnava.22ObsahSWOT analzaSyntza SWOT analzyPrpadov tdiaZver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123SWOT analza Strenght (sila),Weakness (slabosti),Opportunity (prleitos),Threat (hrozba).

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124Analza SWOT je analza, ktor zorauje a kompletizuje vntorn siln a slab strnky podniku a jeho vonkajie prleitosti a hrozby poda dleitosti.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SWOT analza je nstrojom strategickho plnovania, ktor sa pouva na hodnotenie prve tchto silnch a slabch strnok, prleitost a hrozieb v uritej organizcii so snahou uskutoni urit cie. Vytvra prehad o strategickej situcii v podniku.

6Syntza vsledkov analzy SWOT7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Spova v porovnan zloiek S, W, O, T

Ich kombinciou a prienikom vznik stratgia ako vyvaujci faktor, ktor uvdza podnik do sladu s jeho okolm78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obr. . 1 Matica syntzy vsledkov analzy SWOT [1].8Stratgia SO vyui siln strnky na zskanie vhody,Stratgia ST vyui siln strnky na obranu proti hrozbm,Stratgia WO prekona slabiny vyuitm prleitost,Stratgia WT minimalizova nklady a eli hrozbm9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 zkladn varianty stratgii910

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Prpadov tdia

Tab. . 1: Analza SWOT s ohodnotenmi polokami [1]1011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obr. . 2: Matica modelovch stratgi [1]11ZverSWOT analza je dobrou monosou pre podnik dopredu predvda dianie na trhu avyvjanie svojej podnikovej situcie. Pretoe myslie dopredu je pre kad podnik vemi dleit

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212Bibliografick odkazy[1] SWOT analza. www.euroekonom.sk, [ cit. 3.11.2012 ]. Dostupn na webovskej strnke (world wide web): http://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/[2]Sakl, P., Podskan, A. Strategick manament. Bratislava: Vydavatestvo STU, 2003. ISBN 80-227-2153-0 [3]SWOT analza. www.fap.sk, [ cit. 3.11.2012 ]. Dostupn na webovskej strnke (world wide web): http://http://www.fap.sk/Analyza-ostatne/SWOT-ANALYZA-FIRMY.htm[4] Sakl, P. a kol.: Strategick manament v praxi manara. Trnava: SP SYNERGIA Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89-291-04-5.

1313

ANAlza swot, syntza vsledkov analzy swot Vladimr Krajo ubomr Kabt1Ing, PMA/14 Ing. ubomr mida2012/2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214