Ang pagkilala ng titulo ng pinag-aralan at propesyonal na ... · PDF filemadaling sabi ay naglalarawan ng isang degree na iginawad sa isang tao sa pamamagitan ng ... para sa pagsasakatuparan

 • View
  283

 • Download
  30

Embed Size (px)

Text of Ang pagkilala ng titulo ng pinag-aralan at propesyonal na ... · PDF filemadaling sabi ay...

 • Ang pagkilala ng titulo ng pinag-aralan at propesyonal na kwalipikasyon

  INDEX

  Ang balangkas ng regulasyon

  Ano ang pagkilala?

  Ang mga daan ng pagkilalala

  1. ang pagkilala ng isang titulo ng pinag-aralan o propesyonal na

  kwalipikasyon

  2. ang pormal na pagkilala ng titulo ng pinag-aralan (akademiko at mataas na

  paaralan)

  3. ang pagkilala para sa layunin ng pagpaparehistro sa isang pagsasanay

  4. ang pagkilala para sa layunin ng kumpetisyon (concorsuali)

  Ang regulated na propesyon at ang mga may karampatang mga ministries

  Network resources

  Ang mga dayuhan sa labor market sa Italya ay may mga 2,4 milyon. Sa kabila ng krisis ang

  okupasyon ng mga dayuhan ay patuloy at bahagyang lumalago tulad ng isinalarawan sa

  pamamagitan ng ika-apat na Annual Report ng Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

  (Ministry of Labour and Social Policy) "Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia- (Ang mga

  imigrante sa labor market sa Italya) .

  Gayunpaman, ang mga trabaho na napapag-usapan ay ukol sa mababang kwalipikasyon: ang

  unskilled manual na trabaho at ang pangunahing uri ng trabaho ng workforce ng mga

  dayuhan. Sa kaparehong antas ng pag-aaral "mataas" (bachelor degree o post-graduate), ang

  bahagi ng mga banyagang manggagawa na nagtatrabaho sa mga gawain na may mababang

  antas ay katumbas ng 22.6% ng kabuuan, kumpara sa 0.4% ng mga Italians. Ang mga

  italyano na may mataas na kwalipikasyon ay 83.4%, ang tungkulin ng mga director o

  intellectual professions at technical, kumpara sa 34.9 % ng mga banyagang nakapagtapos.

  Ang isa sa mga mga hadlang sa job placement ng mga dayuhan na may qualified position ay

  ang kahirapan na maipatupad sa Italya ang kwalipikasyon akademiko at propesyonal na

  nakuha sa ibang bansa. Maaari, para sa mga may nais na magtrabaho sa Italya, na mag-aplay

  para sa pagkilala ng diploma, ngunit ang mga paraan ay madalas na nakakalito o masyadong

  kumplikadong sa mga may nais na gawain ito.

  Ang pag-aaral na ito ay may layunin na magbigay ng isang pangkalahatang-ideya para sa

  pagkilala sa Italya ng mga diploma at propesyonal na kwalipikasyon na nakuha sa ibang

  bansa, at magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga taong may nais na makilala ang

  isang diploma o kwalipikasyon na nakuha sa ibang bansa, alinman upang makapagtrabaho sa

  mismong saklaw ng pagkadalubhasa at upang magpatuloy sa pag-aaral o para makilahok sa

  mga kumpetisyon.

  http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/IV_RAPPORTO_MDL_ITA_ENG_ALTRELINGUE/IV_Rapporto_annuale_MdL_immigrati_2014.pdf

 • Ang balangkas ng regulasyon

  Ang mga kwalipikasyon sa pag-aaral o propesyonal na nakamit sa

  ibang bansa ay walang legal na halaga sa Italya, maliban sa mga

  kaso na ibinibigay ng batas. Ang lahat ng mga impormasyon ukol sa

  regulasyon Italyano at internasyonal na sanggunian ay available sa

  sa site ng Ministero dell'Istruzione dell'Universit e della Ricerca

  (Ministry of Education, University and Research).

  Tungkol sa mga may hawak ng internasyonal na proteksyon, ang art. 27 ng European

  Directive 2004/83/EC ay nagbibigay na ang mga Kasaping Estado ay dapat na tiyakin

  ang pagkakapantay-pantay ng treatment sa pagitan ng mga benepisyaryo ng refugee status o

  subsidiary protection at ang kanilang mga mamamayan sa konteksto ng mga umiiral na mga

  pamamaraan para sa pagkilala ng mga diploma, certificate at iba pang foreign titles.

  Ang inaasahan na ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng kasunod na

  Directive 2011/95/Eu ang art. 28. Para sa pambansang atas ng transposisyon tingnan ang

  art. 26 ng Pambatasang atas 251/2007, na sinusugan sa pamamagitan ng pambatasang atas 18/2014, na batay sa para sa mga may-hawak ng refugee status o subsidiary

  protection ay ini-aaplay ang mga probisyon na para sa mga mamamayang Italyano tungkol

  sa pagkilala ng diploma, certificate at iba pang foreign titles (talata 3). Para sa pagkilala ng mga propesyonal na kwalipikasyon, diploma, certificate at iba pang mga kwalipikasyon na

  nakuha sa ibang bansa ng mga may-hawak ng refugee status o subsidiary protection status,

  ay inaasahan na ang mga may karapamtang awtoridad ay may natukoy na naaangkop na

  mga sistema ng pagtatasa, pagpapatunay at akreditasyon na nagbibigay-daan sa pagkilala ng

  kwalipikasyon alinsunod sa Artikulo 49 ng Atas ng Pangulo ng Republika Agosto 31, 1999, n.

  394, na kahit na sa kawalan ng certification ng Estado kung saan iginawad ang title, kung

  ang interesado ay maipapakita na hindi magagawang makuha ang nabanggit na certification

  (talata 3-bis). Para sa higit pang kaalaman pumunta sa seksyon na nakatuon para sa

  pagkilala ng kwalipikasyon para sa mga may hawak ng internasyonal na proteksyon.

  Bumalik sa index

  Ano ang pagkilalala?

  Ang mga mamamayang dayuhan na may nais na mag-ehersisyo ng isang regulated na

  propesyon sa Italya, magpatuloy ng pag-aaral o upang lumahok sa mga pampublikong

  kumpetisyon ay dapat na nagtataglay ng diploma o propesyonal na kwalipikasyon na may

  legal na halaga sa Italya. Kung may hawak na kwalipikasyon na nakuha sa ibang bansa ay

  maaaring mag-activate ng proseso para sa layunin ng pormal na pagkilala.

  Hindi palaging upang makapagtrabaho sa mismong larangan ng kakayanan ay kinakailangan

  na gawain ang proseso ng pormal na pagkilala. Sa mga non-regulated na propesyon, na

  walang kinakailangan para sa pag-access na tinutukoy ng batas, na ang mahalaga lamang ay

  ang karanasan at ang kakayahan na nataglay. Gayunpaman, kahit na sa ganoong kaso,

  maaari pa ring maging kapaki-pakinabang na makuha ang pagkilala ng titulo ng pinag-aralan .

  Upang magsagawa ng isang regulated na propesyon, - halimbawa medikal na propesyon, guro,

  abogado, accountant, sikologo atbp ay kinakailangan na nagtataglay ng diploma o titulo ng

  pinag-aralan na pormal na kinikilala.

  Ang pormal na pagkilala ay nakabatay sa isang comparative na lohika: ang kurso ng pag-aaral

  o propesyonal na ginawa sa ibang bansa ay ihahambing sa isang katulad sa Italyano at ang

  http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0360Normat/index_cf2.htmhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:IT:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:IT:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDFhttp://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-04&atto.codiceRedazionale=007G0259&currentPage=1http://www.integrazionemigranti.gov.it/protezione-internazionale/Pagine/assistenza-amministrativa.aspx#7http://www.integrazionemigranti.gov.it/protezione-internazionale/Pagine/assistenza-amministrativa.aspx#7

 • may kakayahang lupon ay magtatatag ng pagkakatulad at pagkakaiba. Sa ilang mga kaso ang

  pagkilala ay kaagad, sa iba pa ay itinatalaga ang nauukol na compensatory measures upang

  mapunuan ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas. Sa iba pa, ang titulo o

  kwalipikasyon ay hindi kinikilala.

  Bumalik sa index

  Ang mga daan ng pagkilala

  Ang pangunahing uri ng proseso ng pagkilala ay:

  1. ang pagkilala ng isang titulo ng pinag-aralan o propesyonal na kwalipikasyon

  2. ang pormal na pagkilala ng titulo ng pinag-aralan (akademiko at mataas na

  paaralan)

  3. ang pagkilala para sa layunin ng pagpaparehistro sa pagsasanay

  4. ang pagkilala para sa layunin ng kumpetisyon (concorsuali)

  Sa loob ng ganitong mga uri, ang mga proseso ay nag-iiba batay sa:

  - tukoy na layunin na nais na matamo (hal. pagsasanay ng isang regulated na propesyon,

  pagkilala ng pagkapareho ng diploma o kwalipikasyon, pagpapatuloy ng pag-aaral,

  apprenticeship at iba pa);

  - legal na katayuan ng taong nag-aaplay para sa pagkilala, kung siya ay isang mamamayan

  EU, isang dayuhang non-EU o may hawak ng internasyonal na proteksyon

  May pagbabago sa ibat-ibang mga kaso maging ang mga may karampatan na institusyon na

  kung saan ay kailangang makipag-ugnayan depende sa titulo at layunin ng pagkilala (tingnan

  sa baba: "Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti (Ang regulated na

  propesyon at ang mga may karampatang mga ministries)").

  Para sa mga may-hawak ng internasyonal na proteksyon ay ibinibigay para sa lahat ang

  posibilidad na magamit ang serbisyo ng Ministry of Foreign Affairs, na siyang tatanggap ng

  dokumentasyon ng kandidato at siyang magpapadala sa Diplomatiko Italyano na may

  kakayahan (iyong sa bansa kung saan ipinagkaloob ang titulo) na siyang magbibigay ng

  Letter of Academic Eligibility and suitability. Para sa higit na kaalaman pumunta

  sa seksyon na nakalaan para sa pagkilala ng diploma para sa mga may-hawak ng

  internasyonal na proteksyon.

  Ang deklarasyon ng halaga ay isang opisyal na dokumento, na nakasulat sa Italyano, na sa

  madaling sabi ay naglalarawan ng isang degree na iginawad sa isang tao sa pamamagitan ng

  isang institusyon na kabilang sa isang sistema ng edukasyon na kakaiba sa Italyano. Ito ay

  http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/international-protection/Pages/ADMINISTRATIVE-ASSISTANCE.aspx#7http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/international-protection/Pages/ADMINISTRATIVE-ASSISTANCE.aspx#7

 • isang dokumento na ang layunin ay magbigay lamang ng impormasyon at samakatuwid ay

  hindi mismo