Atp. kontrole

Embed Size (px)

Text of Atp. kontrole

  • 1. Administracins (vidins) kontrols samprata, ypatumai ir rys.Politins administracijos kontrols esm ir rys.

2. KONTROL Kontrol tai funkcionuojanioobjekto proceso stebjimo irtikrinimo sistema, turinti tikslpaalinti nukrypimus nuo nustatyttiksl. 3. SUBJEKTO IR OBJRKTO SANTYKIS. Kontrolei bdingas poymis, kad tarp kontroliuojaniosubjekto (valstybs pareigno) ir kontroliuojamojo objektodanai egzistuoja pavaldumo santykiai. Kontroliuojantysis turi teis sikiti administracinkontroliuojamojo veikl, nes kontrols objektas ne tikkontroliuojamojo veiklos teistumas bet ir tikslingumas. Kontroliuojaniajam danai suteikta teis panaikintikontroliuojamojo sprendim. Tam tikrais atvejais kontrols institucijos turi teis panaudotipoveikio priemones u padarytus paeidimus. 4. KONTROLS PRINCIPAI teistumas, objektyvumas, nepriklausomumas, vieningumas, ekonomikumas, valstybins, komercins ir kt. statymo saugomos paslapties isaugojimas(tvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje irkituose statymuose) 5. TIKSLAI Pagrindiniai kontrols tikslai utikrinti vykdomosios valdiosinstitucij ir j pareign statymlaikymsi, tiksling ir ekonomikl naudojim, palaikyti stabilitvark valstybje. 6. KONROLS GYVENDINIMO KRYPTYS Finansini, materialini ir darbo itekli efektyvaus panaudojimo,administracinio aparato veiklos efektyvumo ir ekonomikumokontrol; Siningo tarnybini pareig vykdymo kontrol; Valdymo aparato komplektavimo bei tarnautoj profesionalumoklimo kontrol; Administracijos veiklos, jos metod ir form atitikimo teiss iretikos normoms (kai kuriose alyse ir religinms normoms),kontrol; mogaus teisi ir teist interes utikrinimo administracini-teisini gin sprendimo procese. 7. Aktyvios administracijos terminuvardijamos administracins institucijos irpareignai, gyvendinantys vykdomj-tvarkomj veikl. Specializuot institucij - pasyvios arbajurisdikcins administracijos, kuriudavinys yra administracini-teisinikonflikt sprendimas. 8. ADMINISTRACINS KONTROLS RYS Hierarchin kontrol Decentralizuot institucij veiklos kontrol Specializuot kontrols institucij veikla Administracinis apskundimas kaipadministracins kontrols ris 9. HIERARCHIN KONTROL Vykdoma auktesni pagal hierarchij institucij; Nukreipta administracijos veiksm teistum irtikslingum, j btinum, efektyvum irsiningum; Hierarchin kontrol turi kelet atak: Vykdoma tarnybins kontrols pavidalu, t. y. auktesni pagalrang pareign kontrole pavaldi pareign veiksmatvilgiu. Auktesni institucij kontrol vykdoma emesni institucijatvilgiu. i kontrol gali bti inybinio arba virinybinio,antinybinio pobdio. 10. DECENTRALIZUOT INSTITUCIJ VEIKLOSKONTROL ioms institucijoms priskiriamos juridinio asmens statusturinios vietins-teritorins institucijos, valstybinsorganizacijos, pasiyminios juridiniu ir finansiniusavarankikumu; Vykdoma ne auktesns pagal hierarchij institucijos, o galiotovalstybinio kontrolieriaus vykdoma decentralizuotosinstitucijos, pavaldios auktesnei institucijai, taiauautonomikos, kontrols; Vykdoma iimties tvarka ir esant apibrtoms slygoms: jostikslai, sritis ir forma turi bti apibrta statymu. Lietuvosatveju pavyzdys gali bti LR savivaldybi administracinsprieiros statymas ir vyriausybs atstovo institutas. 11. SPECIALIZUOT KONTROLS INSTITUCIJVEIKLA Specializuotos kontrols institucijos, atlieka inspekcinius patikrinimus ir konkreios srities prieir. Disponuoja pakankamai plaiais galiojimais, leidianiais atlikti patikrinimus ir tyrim J kompetencija patenka tik atitinkamos ministerijos ar inybos veikimo srit (Pvz. Valstybin loim prieiros komisija, valstybs kontrol ir pan.) 12. ADMINISTRACINIS APSKUNDIMAS KAIPADMINISTRACINS KONTROLS RIS Taisykls, reglamentuojanios asmen kreipimsitais atvejais, kai kyla konfliktas su administracija; Kontrols procesas, inicijuojamas privataus asmens; Pilieiams laiduojama teis kritikuoti valstybsstaig ar pareign darb, apsksti j sprendimus.Draudiama persekioti u kritik. (LRKonstitucijos 33 str. 2 d.) 13. POLITINS KONTROL: gyvendinama institucij arba pareign, tiesiogiai ar netiesiogiaiknijani suvereni valdi ir politin tautos vali, arbaorganizacij ir staig, ireikiani atskir gyventoj grupikorporatyvinius interesus; apsiriboja kritine administracijos veiklos analize bei trkumvertinimu ir tiesiogiai nra susijusi su neteist administracijosakt taisymu; politins kontrols subjektai negali pakeisti arba ataukti n vienovieosios administracijos akto; politins kontrols organizacin struktra ir jos vykdymo ypatumaipriklauso nuo valstybs formos, teisins ir kultrins tradicijos,valstybinio valdymo atvirumo visuomenei lygio ir pan. 14. POLITINS KONTROLS FORMOS1. Parlamento ir vietos savivaldos atstovaujamj organ vykdoma kontrol;2. Tautos vykdoma kontrol;3. Politini partij (valdanij bei opozicini) bei visuomenini organizacij vykdoma kontrol;4. iniasklaidos ir visuomens nuomons vykdoma kontrol. 15. PARLAMENTIN KONTROLParlamentin kontrol statymgyvendinimo prieira, vertinimas,stebjimas, informacijos gavimas, teikiantpasilymus, rekomendacijas, darant ivadas,Seimui priirint vykdomosios valdiossubjekt veikl tiesiogiai, per sudaromaskomisijas bei komitetus ir padedantombudsmen institutui. 16. SVARBIAUSIOS PARLAMENTINSKONTROLS PRIEMONS (1) Klausimo dl pasitikjimo Vyriausybe iklimas, pritarti arba nepritarti jos politiniam kursui arba konkreiai akcijai, vertinti vyriausyb ir jos narius ryius su kokia nors problema. Paklausimas, ireikiantis deputato kreipimsi vykdomosios valdios institucij ar pareignus reikalaujant, kad jie pateikt informacij ar paaikinimus j veiklos klausimais, pareigojantis iuos asmenis ar institucijas pateikti atsakym per nustatyt termin. 17. SVARBIAUSIOS PARLAMENTINS KONTROLS PRIEMONS (2) Interpeliacija ypatinga uklausimo forma, ireikianti vienoar keli parlamento nari reikalavim vyriausybs nariams arpremjerui susiet su j vadovaujamos inybos veiksmais arbasu bendros politikos klausimais; Klausimas ministrui tai parlamento nario kreipimasis ministr reikalaujant pateikti kok nors paaikinim konkreiureikalu (klausimu). (ji nesukelia pasekmi kaip interpeliacija,tik nukreipta isiaikinimui situacijos); Klausim valanda tai kontrols bdas, kai vyriausybs nariaitiesiogiai atsakinja parlamentui odinius klausimus. Teis pareikalauti dalyvauti parlamento posdiuose. 18. SVARBIAUSIOS PARLAMENTINS KONTROLS PRIEMONS (3) Parlamento teis tvirtinti biudet ir kontroliuoti jovykdym. Pastovij parlamento komisij (komitet) vykdomaministerij ir kit inyb veiklos kontrol. Nuolatinskomisijos turi teis ikviesti ministrus savo posdius,kad gauti paaikinimus, atsakymus klausimus, taippat turi teis isakyti jam savo pastebjimus. Laikinos parlamento tyrimo ir kontrolskomisijos sudaromos konkrei klausim iaikinimuibei ityrimui. 19. TAUTOS, POLITINI PARTIJ BEINEVYRIAUSYBINI ORGANIZACIJ KONTROL Tauta taip pat gali vykdyti tiesiogin vykdomosios valdioskontrol. Tai daroma per rinkimus, kada tauta vertina veiklosefektyvum ir j lkesi gyvendinim. Ypatingai tai pasireikiavietos savivaldos rinkimuose. Daugelyje valstybi tiesiogiairenkami ne tik atstovaujamieji organai, bet ir valdininkai. Politins partijos bei nevyriausybins organizacijosvykdomosios valdios kontrols procese taip pat vaidinakonkret vaidmen, naudodamos savo specifines poveikiovyriausybs politikai ir administracijos veiklai priemones.Demokratinse valstybse partijos gali daryti poveik perdalyvavim priimant valdymo sprendimus, demonstracij,miting organizavim, per savo atstovus parlamente,profsjungos per streikus, per savo organizacines struktras. 20. INIASKLAIDOS VYKDOMA KONTROL iniasklaidos priemons dalyvauja vykdomosiosvaldios kontrols procese ikeldamos,surinkdamos, apdorodamos ir pateikdamosduomenis apie jos veiklos trkumus,biurokratizmo, savivals, korupcijos apraikas irpan. Jos stipriai lemia visuomens nuomon. 21. VISUOMENS NUOMON KAIP POLITINSKONTROLS FORMA Visuomens nuomon kaip politins kontrols forma ireikia moni poir konkreius valstybinio valdymo klausimus. Ji gali formuotis stichikai arba per masins informacijos priemones. Nuomon pasireikia vertinant vyriausyb, palaikant arba protestuojant. Visuomens nuomon gali stipriai lemti tam tikr valdymo sprendim primim. 22. AI U DMES!!!