Avaluació de la transferència en la formació

 • Published on
  03-Jun-2015

 • View
  604

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sessi 5 del curs d'especialista universitari en direcci i gesti de centres docents

Transcript

 • 1. MDUL 8 ELS SERVEIS EDUCATIUS I LA FORMACI CONTINUADA Especialista universitari en Direcci i Gesti de Centres Educatius Tarragona2012. Marta Badia i ManelCastao

2. Lavaluaci de la transferncia de la formaci en centre. Sessi 5 Manel Castao Bachiller. ICE URVTarragona. 2012 3. 1. Arribar a entendre i interioritzar que lavaluacide la transferncia de la formaci forma part de procs formatiu i que sha de planificar i programar prviament i conjuntament amb el centre educatiu. 2. Arribar a planificar i programar les activitatsde formaci en centre, derivades del PFC, definint objectius de formaci i transferncia, fixant indicadors i dissenyant/proposant instruments davaluaci Objectiu general Qu ens plantejarem en aquestes sessions? Objectius especfics 1. Coneixer els diferents nivells de l'avaluaci 2. Saber definir i diferenciar clarament objectius de formaci i objectius de transferncia. 3. Saber definir indicadors davaluacii dissenyar instruments davaluaci, tant dobjectius de formaci com de transferncia. 4. Continguts de la sessi De qu parlarem? 1. La importncia de lavaluaci de la transferncia en el procs de formaci iels nivells d'avaluaci de la formaci2. La definici dobjectius i indicadors de formaci i de transferncia. 3. El disseny dinstruments diversos davaluaci 5. Presentar el marc de referncia institucional de la transferncia de la formaci en centre. Farem un exercici de reflexi individual i collectiva per tal de destriar objectius de formaci dels de transferncia i fixarem indicadors i proposarem diferents instruments davaluaci. Per fer aquest exercici ens organitzarem en diferents grups heterogenis. Debatrem en gran grup les conclusions a les que ha arribat cada grup i consensuarem quins dels objectius proposat considerem sonde formaci i quins de transferncia i definirem indicadors i proposarem instruments davaluaci. Metodologia Com ho farem? 6. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent

 • Antecedents documentals:
 • Pla marc de formaci permanent 2005-2010
 • PFZ Criteris i instruccions 2011-2012
 • Quan parla de formaci en centre (1.5) de la modalitat ASSESSORAMENT EN CENTRE diu, entre daltres:
    • Ha de tenir una durada dalmenys un curs escolar i, en general, no inferior a 30 hores en total.
    • Ha de contenir criteris iindicadors concrets i mesurablesper dur a termelavaluaci de laprofitament i la transfernciaper tal de poder-ne comprovar la incidncia de la formaci en la millora produda en lorganitzaci i la gesti pedaggica del centre.

7. Avaluaci de la transferncia en la formaci permanent

 • Instruccions inicials per als ICE:
 • La responsabilitat de lavaluaci de la transferncia s del centre.
 • Cal distringir 4 nivells davaluaci: Satisfacci, aprofitament, transferncia i impacte.
 • Lavaluaci de la transferncia s una avaluaci interna del centre i alservei del centre .
 • Per avaluar la transferncia cal definir objectius en termes de canvis i establir mecanismes de regulaci dels canvis.
 • Queda excls en aquest treball lavaluaci de limpacte (millora dels resultats acadmics i/o de la cohesi social)

8. El model de Kirkpatrick (1999)

 • Lasatisfaccide les persones participants
 • Elsaprenentatgeso competncies adquirides amb la formaci
 • Latransfernciadels aprenentatges al propi lloc de treball.
 • L impacteque la formaci genera en les diferents rees de lorganitzaci i en les persones usuries.

9. Exemples del model Kirkpatrick

 • Un curs de mecanografia a les persones del registre dentrada de la Delegaci dEducaci de Tarragona.
 • Un curs de blocs a un claustre dun centre educatiu de secundria.

10. Quatre moments en lavaluaci de la transferncia Abans diniciarla formaci Durant Enacabar Passat un temps 11. 1Abans diniciar la formaci (formador-centre-SSEE)

 • Definici dobjectiustransferncia, fixar indicadors i proposar instruments.
   • Sespecfic: ha de descriure la millora que es desitja
   • M esurable: cal constatar el grau dacompliment (indicadors)
   • A ssolible:ambicis per assolible
   • R ealista: mesurar b la situaci inicial i el context
   • T programat en el temps

12. 2 Durant la formaci(formador-centre)

 • La persona formadora remarca, dna orientacions, pautes de canvi per ser aplicades. Orienta la formaci, sempre, en termes de canvi/millora. Proposa activitats que ja inicin el canvi. Aplica instruments d'avaluaci

3 Al final de la formaci(formador-centre-SSEE) Evidenciar la tranferncia ja assolida i identificar lnies de treball (pla de treball) per augmentar/consolidar aquesta transferncia. 13. 4 Transferncia diferida(centre-SSEE)

 • Transcorregut el temps pactat en la temporitzaci dels objectius es mesuren els indicadors que evidencien els canvis i millores.

14.

 • Elements afavoridors de la transferncia
 • Lideratge docent (responsable de formaci de centre/equip directiu o grup impulsor) i claustre cohesionat.
 • Planificaci de la formaci a mig termini (Pla de Formaci de Centre)
 • Establiment dobjectius redactats en termes de resultats (avaluables i amb indicadors).
 • Comproms individual i collectiu daplicaci de la formaci.
 • Mesures organitzatives afavoridores per a laplicaci (creaci despais de coordinaci per mostrar, comunicar i valorar el que es fa)
 • Implicaci de la persona formadora i metodologia emprada (claustre = protagonista del procs)
 • Acompanyament extern (formador/a SSEE/Inspecci)
 • Treball en xarxa i collaboratiu de tots els agents implicats en la formaci.

15.

 • Definici de:
 • Indicador
 • Informaci que ens permet determinar i mesurar si sacompleix(acompliment, nivell, grau) un objectiu fixat.
 • Instrument:
 • Eina que em permet recollir la informaci per processar-la.
   • Contingut vlid:sha dajustaral que realment sespera conixer (indicadors), ni msni menys.
   • Han de serpertinents als usuaris :les preguntes del instrument shan de definir i fixar en funci de qui els ha de fer servir (en base al seu coneixement, experincia, crrec, cicle nivell,etc.)
   • Han de ser clars: ha de delimitar de forma clara i concisa lobjectiu de la sevaaplicaci. Les preguntes shan de redactaren un llenguatge clar, senzill i precs, de tal manera que no es prestia confusi.
   • Han de rpidsi de fcil aplicaci:han de poder aplicar-se fcilmentamb instruccions daplicaci claresi senzilles. Fixar untemps raonable de resposta o de realitzaci fa que en el seu disseny es prioritzi all ms important.