Click here to load reader

Boulay R.A. - Latające Węże i Smoki.pdf

 • View
  120

 • Download
  21

Embed Size (px)

Text of Boulay R.A. - Latające Węże i Smoki.pdf

 • Page 1 of 184

 • Page 2 of 184

  LATAJCE WE I SMOKI

  R. A. Boulay 1990

  Komentarz Edytorski Roberto Solrion 1997 (kolor niebieski)

  Przekad z jzyka angielskiego na jzyk polski oraz komentarz dla polskiego czytelnika Stanisaw Kabaciski2006 (kolor zielony)

  * SSSEEERRRIIIAAA EEEDDDUUUKKKAAACCCYYYJJJNNNAAA PPPOOOLLLOOONNNEEEUUUMMM ppprrrzzzeeeccczzzyyytttaaajjj,,, zzzaaaccchhhooowwwaaajjj kkkooopppiii iii pppooodddaaajjj dddaaallleeejjj

  *

  Prolog

  DLACZEGO STAROYTNI BOGOWIE BYLI TACY SKRYCI?

  Literatura i mitologia staroytnych kultur pena jest doniesie o smokach, latajcych wach i innych skrzydlatych gadach. Kim wobec tego byy owe latajce, ogniem ziejce stwory, ktre, jak wszystko na to wskazuje, wspistnialy z wczesnym Czowiekiem, czasem jako jego dobroczyca, przewanie jednak jako jego drczyciel?

  Moe byy one po prostu bajkowymi postaciami, wytworami podnej wyobrani Czowieka. Z drugiej strony, jest moliwe, e przedstawiay one co innego - byy przypomnieniem dramatycznych wydarze tak silnie niepokojcych i gboko zakorzenionych w jego przeszoci, e wiedza o ich prawdziwej naturze bya podwiadomie tuszowana i przywoywana jedynie w sensie alegorycznym.

  Znaczna liczba cywilizacji tego wiata upatruje swoje pochodzenie od takich wanie smoko-podobnych gadw lub latajcych wy. W wikszoci przypadkw, przyznaje im si dostarczanie zdobyczy cywilizacyjnych Ludzkoci. A bardzo czsto s one opisywane jako jego waciwy stwrca.

  Staroytny czowiek przedstawia te stworzenia jako istoty nadprzyrodzone lub bogw, ktrzy potrafili bez trudu przemierza podniebne szlaki w swych "ognistych powozach" lub "niebiaskich odziach." yli oni zwykle w "niebieskim domostwie", z ktrego czsto zstpowali, by ingerowa w sprawy Czowieka.

 • Page 3 of 184

  Najwczeniejsza i najwaniejsza z kultur, z Mezopotamii, bya prawdopodobnie zaoona przez takich wanie weopodobnych bogw. Kolonizacja tej planety przez te istoty jest opisana w jednym z najbardziej dramatycznych i znaczcych dokumentw staroytnoci. Jest nim tak zwana Lista Krlw Sumeryjskich.

  Datowany na Trzecie Millenium pne, dokument ten przedstawia sukcesj Krlw Sumeru oraz ich nastpcw, dugo ich panowania od, co byo dla Sumerw, pocztku czasu, kiedy to ich protoplaci przybyli tam "zstpujc" na Ziemi, aby zaloy swoje miasta na aluwialnej nizinie Mezopotamii. Owym Proto-Sumerom, zwanych przez siebie Anunnaki, przyznaje si ustanowienie zachodniej, jeli nie swiatowej, cywilizacji.

  Dosy zaskakujce jest te, jak znaczn iloci danych dysponujemy na temat tych wczesnych cywilizacji - Sumeryjskiej, ktr poniej zastpily kultury Akkadyjska i Babiloska. Z licznych tabliczek glinianych, monumentw oraz znalezisk odkopanych ostatnio, jest moliwe odtworzenie wydarze, ktre miay miejsce we wczesnych dniach Ludzkoci.

  Jest rwnie olbrzymia ilo informacji, ktra pochodzi z tego samego rda, jednak zostaa poddana interpretacji religijnej w transmisji kanaami kaznodziejskimi. To z tego wanie ogromnego zbioru staroytnych rde wziy si wtki Starego Testamentu.

  Z kombinacji tych wieckich i religijnych staroytnych rde jest moliwe poskadanie w cao historii naszego pochodzenia, ktre bierze si z przybycia kosmicznych wo-bogw, czy te astronautw, ktrzy skolonizowali Ziemi wiele eonw temu.

  Std dowiadujemy si, e nasi przodkowie zaczli koloni na Ziemi, aby zdoby metale dla swojej rodzimej planety. W celu przetworzenia i transportu tych metali drog powietrzn na orbitujcy statek macierzysty, zbudowali pi miast-orodkw przemysowych w Mesopotamii. Jedno z nich byo centrum lotw kosmicznych.

  Lud sumeryjski zwa tych "bogw" Anunnaki, czyli dosownie synowie Ana, ich gwnego boga i przywdcy. Anunnaki byli ras kosmitw. W rzeczywistoci byli ras mylcych gadw. Potrzebna im bya tania sia robocza i dlatego te stworzyli prymitywnego czowieka.

  Poprzez skojarzenie cech rodzimej czekoksztatnej mapy lub czowieka Neandertalskiego, z wasn gadzi natur, wyprodukowali "Adama" ze Starego Testamentu. w Adam by p-czowiekiem p-gadem, ale poniewa by klonem, nie mg si rozmnaa.

  W miar jak warunki na Ziemi zaczly si zmienia i klimat stawa si suchszy, stao si niezbdne zmodyfikowanie Adama, by go lepiej przystosowa do zmiennego klimatu. Homo Saurus zosta wic poprawiony i dano mu wicej cech ssakw. By to w biblijny "Upadek Czowieka", kiedy to Adam osign "wiedz", czyli zdolno reprodukcji seksualnej.

  W wyniku tych genetycznych modyfikacji, Czowiek straci wikszo ze swego gadziego wygldu i natury - gadk, byszczc skr okryt usk. Zyska cechy ssakw - skr mikk i rozcigliw, wosy na ciele, potrzeb pocenia si, a take zdolno powoywania na wiat ywego potomstwa. Ju nie biega po wiecie nago. Od tej pory musia nosi ubranie dla komfortu i ochrony. Jakby na niego nie patrze, by on teraz Homo Sapiens. Czowiek wspczesny lub Czowiek z Cro-Magnon pojawi si na scenie.

  Czowiek wkrtce zaludni Ziemi jako niewolnik swych gadzich panw. Astronauci, ktrzy wyldowali na Ziemi, bolenie dowiadczali ludzi oraz podzili potomstwo z crkami Czowieka. Znani w Pimie witym jako Nefilim, nie tylko produkowali oni mieszane potomstwo, ale rwnie przeprowadzali ryzykowne eksperymenty genetyczne, ktre dostarczay wielu monstrualnych form ycia.

 • Page 4 of 184

  Dla Czowieka by to czas cikiej prby, bowiem wtedy by on dosownie poywieniem bogw. Nastay czasy biblijnych patriarchw oraz sumeryjskich bogw i krlw.

  Ten gwatowny okres na Ziemi zosta nagle przerwany przez nadejcie globalnej katastrofy naturalnej, znanej jako Potop. Na ten czas bogowie schronili si na swym statku kosmicznym, pozostawiajc na asce losu swj wp-boski przychwek, by zosta zgadzony wraz z Ludzkoci w powodzi wiata.

  Kiedy woda opada zstpili ponownie, by wznie nowe miasta na nizinach Mezopotamii. I znw, poprzez kojarzenie si z Ludzkoci, wyprodukowali ras na wp boskich istot, aby rzdziy ich imperium na Ziemi. Tym razem dodatkowo ustanowili ras bogw-wojownikw na ziemiach Lewantu. Potomkowie Nefilim, ale teraz znani jako Rephaim, barbarzyskie to plemi drczyo ludzk spoeczno przez tysice lat, a zagroenie z ich strony zostao wyeliminowane dopiero w pierwszym tysicleciu pne.

  W staroytnej Mezopotamii, bogowie rezydowali w wityni na szczycie zigguratu, czyli piramidy schodkowej wznoszcej si nad nizinami, znajdowali tam schronienie przed tumem, a dostp do nich mieli tylko nieliczni zaufani kapani. Tutaj, na osobnoci spoywali posiki, otoczeni zasonami tak, by nawet usugujcy im kapani nie mogli widzie jak jedz. Ciekawe, czy to ich maniery przy stole byy takie dziwaczne, e musieli si z nimi ukrywa nawet przed sub, czy moe byo to jednak co bardziej grzesznego?

  W Starym Testamencie, ta przemona potrzeba prywatnoci jest take zauwaalna. Podczas zdarzenia znanego powszechnie jako Exodus, bstwo mieszkao w namiocie i nigdy si nie pokazywao, ani te nie spoywao publicznie posikw. Mojesz otrzymywa konkretne polecenia jak przygotowywa jedzenie, ktre trzymane byo na ogniu blisko kwatery bstwa, tak by mogo ono sobie co w samotnoci przeksi.

  Ludzie mieli zakaz ogldania go. Mojesz mia przez swego Boga zapowiedziane wyranie: "Nie mozesz widzie mojej twarzy, albowiem czowiek nie moe mnie widzie i pozosta ywy". w zakaz bycia ogldanym przez ludzi jest doprowadzony w Pimie witym do ekstremum. Stao si to przykazaniem, by nie sporzdza "wizerunku", albo podobizny bstwa.

  Tak oto Czowiek zosta pozbawiony nie tylko moliwoci widzenia swego boga, ale nawet sporzdzania jego wizerunku na podstawie swoich myli o nim. Dlaczego a takie taboo zostao z tego zrobione? A moe to jego aparycja bya tak dziwaczna i odrzucajca, e musiaa pozostawa w ukryciu przed czowiekiem? Kto mgby wnioskowa logicznie, i jeli bstwa byy tak doskonale wysze i wspaniae, jak to podaje Pismo wite, to dawaoby im satysfakcj i sprawiao przyjemno zezwoli czowiekowi widzie i kopiowa sw wspaniao!

  A tymczasem tylko nieliczni uprzywilejowani mieli zezwolenie, aby jedynie zbliy si do bstw. W Mezopotamii istnieli p-bogowie, czyli potomstwo powstae ze skojarzenia boga lub bogini z ludmi. Tworzyli oni arystokracj i byli zaufanymi bogw do speniania ich ycze, jak rwnie ich ochrony przed Ludzkoci. Nawet ci p-bogowie, czy te "odmiecy", jak byli nazywani, mieli cokolwiek dziwny wygld i prawdopodobnie posiadali pewne cechy gadzie. Osawiony Gilgamesz, na przykad, mia co odmiennego w swej aparycji co wyrniao go spord normalnych mczyzn. Biblijni patriarchowie take mieli co niezwykegow swoim wygldzie, jak wida po irracjonalnym zachowaniu si Noego, gdy go jego synowie zobaczyli nagiego.

  Wedug podania w staroytnym Babilonie, jak donosi Berossus, babiloski kapan piszcy w Atenach w trzecim stuleciu pne, pochodzenie Czowieka mona wywie od niejakich

 • Page 5 of 184

  Oannw, stworze wodnych, ktre wyszy z Zatoki Perskiej, by nauczy Czowieka sztuki cywilizacji.

  Berossus zwa ich "annedoti", co z Greki tumaczy si jako "odraajcy". Odnosi si on do nich rwnie jako "musarus", czyli"potwr". Tak oto babiloskie podanie odpaca si za zaoenie cywilizacji istocie, ktr uwaano za odraajcego potwora.

  Gdyby to podanie byo zmylone, bardziej normalnym podejciem byoby gloryfikowanie tych istot jako wspaniaych bogw czy herosw. A tak, fakt, e zdecydowali si opisywa swych przodkw w ten sposb potwierdza tylko autentyczno tego wiadectwa.

  Gadzia aparycja biblijnych bogw bya dobrze strzeon tajemnic i tylko z rzadka mona dostrzec w Starym Testamencie, jak na przykad oczywista cze oddawana "serafowi" czyli "brzowemu wowi" podczas wydarze Exodusu. Jest wiecej takich odniesie, wiele z nich wyrazistych, w masie literatury religijnej, na ktr skadaj si ksigi Starego Testamentu.

  Obecnie przyznaje si, i Stary Testament przeszed znaczne przerbki edytorskie przez kapaskich skrybw. Jednake tam w literaturze religijnej, gdzie unikna ona ich cikiej rki, widzi si inny obraz.

  W Hagga

Search related