Branko Marinkovic

Embed Size (px)

Text of Branko Marinkovic

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  1/62

  OBRADA ZEMLJIOBRADA ZEMLJITA U FUNKCIJI PRINOSATA U FUNKCIJI PRINOSA

  RATARSKIH BILJAKARATARSKIH BILJAKAProf. dr Branko MarinkoviProf. dr Branko Marinkovi,,

  Prof. dr Jovan CrnobaracProf. dr Jovan Crnobarac

  Poljoprivredni fakultet Novi SadPoljoprivredni fakultet Novi Sad

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  2/62

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  3/62

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  4/62

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  5/62

  Trendovi u obradi zemljita za kukuruz i soju; u USA:

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  6/62

  EFEKTI KONVENCIONALNE I KONZERVACIJSKIH TEHNOLOGIJAOBRADE I SETVE PENICE

  Malinovi N, Mei M, Mehandi R, Turan J.

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  7/62

  PREDNOSTI KONZERVACIJSKE-zatitne obrade

  KONZERVACIONA

  KONVENCIONALNA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  8/62

  Sabijenost zemljiSabijenost zemljita u zavisnosti od vlata u zavisnosti od vlanosti:nosti:

  Zemljina vlanost

  Sabijanje

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  9/62

  Prikaz maina za konzervacijsku obradu zemaljita(2006/2007)

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  10/62

  DISKUSIJA REZULTATA PRIMENE ORUA ZA KONZERVACIJSKUOBRADU ZEMLJITA

  Naini obrade prolost - sadanjost budunost ?

  DANAS 10 -15 cm

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  11/62

  Orua za plitku obradu zemljita

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  12/62

  Orua za duboku obradu zemljita

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  13/62

  Prikaz sejalica za konzervacijsku setvu

  LEMKEN Solitair 9

  Baki Magli

  HORSCH 6 CO

  Sirig VADERSTAD Rapid 400S XLMartinci

  Amazone RP AD 403

  Ka

  B1 B2

  B3 B4

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  14/62

  IZGLED PARCELE PRE SETVE

  MAGLI

  MARTINCISIRIG

  KA

  B1 B2

  B3 B4

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  15/62

  MAGLI

  MARTINCI

  SIRIG

  KA

  IZGLED PARCELE POSLE SETVE

  B1 B2

  B3 B4

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  16/62

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  A B1 B2 B3 B4

  Po

  tronjagorival/ha setva

  kultivacija

  tanjiranje

  oranje

  setva

  tanjiranje 2

  tanjiranje 1

  POTRONJA GORIVA PO JEDINICI OBRAENE POVRINE

  KONVENCIONALNIM I KONZERVACISKIM SITEMIMAOBRADE I SETVE PENICE

  A - konvencionalna obrada i setvaB1, B2, B3, B4 konzervacijska obrada i setva

  B1 - LEMKEN Solitair 9B2 - AMAZONE RP AD 403B3 - HORSCH 6 COB4 - VADERSTAD Rapid 400S XL

  Uteda goriva 10 13 l/ha.Posmatrano za Vojvodinu300.000 ha strnih itagodinja uteda goriva je

  3 3.9 miliona litara dizelgoriva .

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  17/62

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  A B1 B2 B3 B4

  h/ha

  setva

  kultivacija

  tanjiranje

  oranje

  setva

  tanjiranje 2tanjiranje 1

  A - konvencionalna obrada i setvaB1, B2, B3, B4 konzervacijska obrada i setva

  B1 - LEMKEN Solitair 9B2 - AMAZONE RP AD 403B3 - HORSCH 6 CO

  B4 - VADERSTAD Rapid 400S XL

  POTREBNO ASOVA MAINSKOG RADA POJEDINICI POVRINE KONVENCIONALNE I

  KONZERVACISKE OBRADE ZEMLJITA I SETVEPENICE

  Uteda vremena mainskog rada0.76-1.01 h/ha. Za Vojvodinu300.000 ha strnih ita, godinjauteda je 228000 303000 h. Cenarada traktora od 130-150 kW 40-50

  eura/h. Ukupna godinja utedaiznosi od 9 do 15 miliona eura.

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  18/62

  Tab. 3. Ostvareni bioloki prinos zrna vlanosti 10 % ( t/ha )

  Mesta setve B1

  Magli

  B2

  Ka

  B3

  Sirig

  B4

  Martinci

  Tip sejalice LEMKENSolitar 9

  AMAZONERP AD 403

  HORCH6 CO

  VADERSTADT

  Rapid 400S

  XL

  Predusev . repa kukuruz kukuruz suncokret kukuruz

  Konvencijalna (B) 6.55 6.35 5.68 5.17 6.79

  Konzervacijska (A) 6.40 6.25 5.35 5.49 6.35

  Razlika X=B-A (t) +0.15 +0.10 +0.33 -0.22 +0.44

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  19/62

  Sline rezultate prinosa iznose i drugi autori

  Rezultati prinosa u periodu 1987 2005 (Izvor: TomasAnkel www.fat.ch )

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  20/62

  TEHNOLOKI POSTUPCI I PRIMENJENE MAINE

  Raoni plug - na dubini obrade 20 do 22 cm,dva prohoda predsetvene pripreme (tanjiraa +setvosprema) i itna sejalica

  Za setvu penice Za setvu kukuruza

  Raoni plug na dubini 25 do 27 cm, dva prohodapredsetvene pripreme (tanjiraa + setvosprema) isejalica za kukuruz

  KONVENCIONALNA OBRADA

  KONZERVACIJSKA OBRADA

  Za setvu peniceZa setvu kukuruza

  Predkultura: - penica

  Ugareno strnite + sejalica LEMKEN -

  Solitar

  Kombinovani gruber Lemken

  + 1 prolaz setvospremaa + setva

  Predkultura soja

  Kombinovani gruber Horsch (radnadubina 12-15 cm ) + sejalica ETA-48

  Predkultura: - penica

  Predkultura soja

  Kombinovani gruber Horsch (radna dubina 22 do

  25 cm) + 1 prolaz setvospremaa + setva

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  21/62

  POTRONJA GORIVA PO JEDINICI OBRAENE POVRINEKONVENCIONALNIM I KONZERVACIJSKIM SISTEMIMA

  OBRADE I SETVE (penica i kukuruz)

  0

  5

  1015

  20

  25

  3035

  40

  45

  50

  Potronjagorival/ha

  1 2 1 2 1 2 1 2 PREDKULTURA (1-penica 2 soja )Konv. Konz. Konv. Konz. OBRADA

  (Konvencionalna Konzezvaciona )

  KULTURAP E N I C A K U K U R U Z

  = do 15 l / ha

  UTEDA GORIVA KODPENICE

  UTEDA GORIVA KOD

  = do 9 l / ha

  KUKURUZA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  22/62

  Model za potronju goriva kod razliitih sistema obrade i setveitarica (Izvor: Prof. dr Norbert Ltke, 2004 )

  Sve operacije izvodi

  traktor snage

  102 KW

  Dizel

  l / ha

  Ukupno

  l / ha

  Odnosi u

  potronji

  u %

  Konvencionalna

  -Tanjiraa 3m

  -Plug obrta 4- brazni

  -Agr. za pripremu i setvu 3m

  8,45

  23,20

  13,09

  44,74 100 %

  Konzervacijska (intenzivna)

  -Tanjiraa 3m

  -Tanjiraa (dublje ) 3m

  -Prskalica (totalnim herb.)- Agr. za pripremu i setvu 3m

  8,45

  10,85

  1,8013,09

  34,19 76,42 %

  Konzervacijska (ekstenzivna)

  -Tanjira 3m

  - Prskalica (totalnim herb.)

  - Setva Moore, JD 750 A 3m

  8,45

  1,80

  4,85

  15,1 33,75 %

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  23/62

  PPOTREBNO ASOVA MAINSKOG RADA PO JEDINICIPOVRINE KONVENCIONALNE I KONZERVACIJSKE OBRADE

  ZEMLJITA I SETVE PENICE I KUKURUZA

  1 2 1 2 1 2 1 2

  Konv. Konz. Konv. KonzK U K U R U ZP E N I C A

  PREDKULTURA

  OBRADAKULTURA

  0

  0,2

  0,4

  0,6

  0,8

  1

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2

  Utroakh/ha

  UTEDA kod Penice

  = od 0,9 do 1,0 h / ha

  = od 1,0 do 1,1 h / ha

  UTEDA kod Kukuruza

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  24/62

  1 2 1 2 1 2 1 2

  Konv. Konz. Konv. Konz

  K U K U R U ZP E N I C A

  PREDKULTURA

  OBRADA

  KULTURA

  UTEDA kod Penice

  UTEDA kod Kukuruza

  = od 156 do 162kWh / ha

  = od 133 do 145 kWh / ha

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  Utr

  oakkWh/ha

  PPOTREBNO kW ASOVA MAINSKOG RADA PO JEDINICIPOVRINE KONVENCIONALNE I KONZERVACIJSKEOBRADE ZEMLJITA U SETVI PENICE I KUKURUZA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  25/62

  Utroak asova mainskog rada razliitim postupcima

  obrade i setve penice (Izvor:www.fat.ch)

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  26/62

  KVALITET OSNOVNE OBRADE ZEMLJITA SE

  MOE ZNATNO POBOLJATI

  Efekti: manji broj prohoda, smanjeno gaenje, manji utroak mainskog rada

  Primenom ovakvih agregata

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  27/62

  SETVOSPREMA ZA KVALITETNU PREDSETVENU

  PRIPREMU ZEMLJITA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  28/62

  SETVOSPREMA -GERMINATOR

  Reetkasti val ciReetkasti val ak

  Daska za ravnanje kod inkorporacije se skida

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  29/62

  KOMBINOVANO ORUE ZA PLITKU OBRADU

  VALJAK KLIN MOTIKA

  TANJIR

  NEGA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  30/62

  OBRADA SA RAZRIVAKIM ORUEM

  DLETOIDNO - KRILNE MOTIKE

  KONKAVNI DISKOVI

  STABILIZATORSKI REETKASTI VALJAK

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  31/62

  Tab. 1. Energetski i eksploatacioni pokazatelji rada orua za zatitnuobradu zemljita na bazi efektivne snage motora traktora od 100 kW.

  Tip orua

  Radnabrzina

  (m/s)

  Radnadubina

  (cm)

  Radnizahvat

  (m)

  Uinak(ha/h)

  Utroakenergije(kWh/ha)

  Utroakljudskog

  rada

  (h/ha)

  Potronjagoriva(l/ha)

  Raoni plug 2,3 3 10-15 1 1 100 1 8 10

  Kombinovanatanjiraa

  3 4 6 8 2 2 2,2 500,3 0,5

  4 5

  Kombinovanirazriva

  3 - 4 6 - 8 2 2 3,2 500,3 0,5

  4 6

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  32/62

  Tab. 2. Komparativne prednosti konzervacijskih u odnosu na konvencionalnu obraduzemljita na bazi efektivne snage motora traktora od 150 kW.

  Postupci obrade

  Nain obradeKonvencionalna Konzervacijska

  Utroakmain.rada

  (h/ha)

  Utroakenergije(kWh/ha)

  Potronjagoriva(l/ha)

  Utroakmain.rada

  (h/ha)

  Utroakenergije(kWh/ha)

  Potronjagoriva(l/ha)

  Raoni plug 0,8-1,0 140-150 17-19 - - -

  Tanjiraa 0,25-0,5 35-75 8-10 - - -

  Setvosprema 0,2-0,25 30-35 6-8 - - -

  Sejalica0,15-0,2 25-30 5-7 - - -

  Kombinovanirazriva - - - 0,2-0,33 30-50 10-12

  Setva sakombinovanommal sejalicom

  - - - 0,2-0,33 30-50 8-10

  Ukupno 1,4-1,95 230-290 36-44 0,4-0,66 60-100 18-22

  Napomena: Dubina osnovne obrade raonim plugovima, kombinovanim razrivakim oruima je u granicama od 20do 22 cm

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  33/62

  SETVA KUKURUZA

  Pojedinano isejavanje: kvalitetna dorada semena, podeeni setveni aparati

  Ujednaena dubina ulaganja semena = ujednaeno nicanje biljaka

  Na klasino obraenom zemljitu

  Setva kod redukovane obrade ili direktnasetva

  P i i k kt i tik k k

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  34/62

  KARAKTERISTIKE

  USEVA

  OSTVARENI SKLOP

  KONVENCIONALNO KONZERVACIJSKO

  OSTVARENI

  SKLOP(bilj/ha) 54830 52500

  BROJ JALOVIH

  BILJAKA

  (%)5,1 6,3

  PRINOS UKUPNE

  MASE

  (t/ha)19,670 18,700

  MASA KLIPA

  (t/ha) 10,300 9,390PRINOS ZRNA(sa

  14% vlage) (t/ha) 7,49* 6,96**

  RAZLIKA -

  * - ** (t / ha )

  = 0,53 t / ha

  Prinos i karakteristike useva kukuruzau funkciji naina obrade zemljita (2006/2007)

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  35/62

  MF 8260+Mf Tye 2015

  MF 8160+Vedertat Rapid 400 S XL

  MF 8280X+VEDERTAT Rapid A 600 S

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  36/62

  OPRAVDANOST PRIMENE TEHNIOPRAVDANOST PRIMENE TEHNIKIHKIHSISTEMA SA MINIMALNIM GASISTEMA SA MINIMALNIM GAENJEMENJEM

  OBRADIVOG ZEMLJIOBRADIVOG ZEMLJITA UTA UPROIZVODNJI BILJNIH KULTURAPROIZVODNJI BILJNIH KULTURA

  Dr Branislav VeselinovDr Branislav Veselinov,,

  docent Fakulteta tehnidocent Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadukih nauka u Novom Sadu

  Dr Nedeljko MalinoviDr Nedeljko Malinovi,,

  redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Saduredovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  37/62

  Ciljevi pri odluCiljevi pri odluivanju o izboru tehniivanju o izboru tehnikogkogsistema kojimsistema kojim e se obavljati proizvodnjae se obavljati proizvodnjabiljnih kultura:biljnih kultura:-- odrodravanje dobre strukture zemljiavanje dobre strukture zemljita,ta,-- sprespreavanje sabijenosti zemljiavanje sabijenosti zemljita,ta,-- povepoveanje nosivosti zemljianje nosivosti zemljita,ta,-- sprespreavanje erozije zemljiavanje erozije zemljitata

  -- optimalni uslovi rasta i razvoja biljne kulture,optimalni uslovi rasta i razvoja biljne kulture,-- postizanje visokih prinosa,postizanje visokih prinosa,-- sprespreavanje nastanka i razvoja bolestiavanje nastanka i razvoja bolesti

  tretiranjem u najpovoljnijim momentima,tretiranjem u najpovoljnijim momentima,-- sakupljanje plodova u optimalnom roku,sakupljanje plodova u optimalnom roku,-- uuteda u troteda u trokovima proizvodnje,kovima proizvodnje,

  --voenje ravoenje rauna o trouna o troenju energije.enju energije.

  T h iki i i i d j ih i

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  38/62

  Tehniki sistemi za proizvodnju strnih itaGlavne

  keoperacijetehnolo Sistem sakonvencionalnom

  obradom zemljita

  Sistem saminimalnomobradom zemljita

  Sistem bezobrade zemljita

  Sistem sa stalnimtragovima mehanizacije

  Sistem sa stalnim

  tragovimairokozahvatnog nosaa orua

  Osnovna obrada

  Pripremaza setvu

  Setva

  Distribucija hraniva

  Distribucijatitinih

  sredstava za

  etva

  Sakupljanjeetvenih

  ostataka

  +rotaciona drlja

  Kratki gruber

  a

  Razriva +diskosni radni organi

  +uno

  Direktna setva

  enje hraniva

  Stripper heder

  MalsejalicaMalsejalica

  Distribucija hraniva

  Sejalica zadirektnu setvu

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  39/62

  SISTEM SA KONVENCIONALNOM OBRADOM ZEMLJISISTEM SA KONVENCIONALNOM OBRADOM ZEMLJITATA(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  54%,120 kWh/ha, 240 Eura/ha54%,120 kWh/ha, 240 Eura/ha

  14%, 20 kWh/ha, 58 Eura/ha14%, 20 kWh/ha, 58 Eura/ha

  5%, 20 kWh/ha, 35 Eura/ha5%, 20 kWh/ha, 35 Eura/ha

  8%, 20 kWh/ha, 60 Eura/ha8%, 20 kWh/ha, 60 Eura/ha

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  40/62

  SISTEM SA KONVENCIONALNOM OBRADOM ZEMLJISISTEM SA KONVENCIONALNOM OBRADOM ZEMLJITATA(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  5%, 10 kWh/ha, 40 Eura/ha5%, 10 kWh/ha, 40 Eura/ha

  20%, 75 kWh/ha, 170 Eura/ha20%, 75 kWh/ha, 170 Eura/ha

  5%, 38 kWh/ha, 150 Eura/ha5%, 38 kWh/ha, 150 Eura/ha

  Transport i manipulacija:Transport i manipulacija:

  70 kWh/ha, 200 Eura/ha70 kWh/ha, 200 Eura/ha

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  41/62

  SISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJISISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJITATA(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  5%, 20 kWh/ha, 35 Eura/ha5%, 20 kWh/ha, 35 Eura/ha

  26%, 80 kWh/ha, 165 Eura/ha26%, 80 kWh/ha, 165 Eura/ha

  16%, 36 kWh/ha, 135 Eura/ha16%, 36 kWh/ha, 135 Eura/ha

  SISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJISISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJITATA

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  42/62

  SISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJISISTEM SA MINIMALNOM OBRADOM OBRADOM ZEMLJITATA(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  5%, 10 kWh/ha, 35 Eura/ha5%, 10 kWh/ha, 35 Eura/ha

  20%, 90 kWh/ha, 230 Eura/ha20%, 90 kWh/ha, 230 Eura/ha

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  43/62

  SISTEM BEZ OBRADE ZEMLJISISTEM BEZ OBRADE ZEMLJITATA(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  15%, 25 kWh/ha, 110 Eura/ha15%, 25 kWh/ha, 110 Eura/ha

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJE

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  44/62

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJESISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJE(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  35 kWh/ha, 110 Eura/ha35 kWh/ha, 110 Eura/ha

  30 kWh/ha, 100 Eura/ha30 kWh/ha, 100 Eura/ha

  Razmak toRazmak tokova traktorakova traktorapodepodeen na 3 men na 3 m

  Stepen izgaStepen izgaenosti obradivog zemljienosti obradivog zemljita jeta je

  15% pri15% pri irini zahvata mehanizacije za:irini zahvata mehanizacije za:-- predsetvenu pripremu, setvu i ubiranje: 6 mpredsetvenu pripremu, setvu i ubiranje: 6 m-- distribuciju hraniva i hemijsku zadistribuciju hraniva i hemijsku zatitu: 18 mtitu: 18 m

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJESISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJE

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  45/62

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJESISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA MEHANIZACIJE(osnovne operacije)(osnovne operacije)

  20 kWh/ha, 40 Eura/ha20 kWh/ha, 40 Eura/ha

  10 kWh/ha, 40 Eura/ha10 kWh/ha, 40 Eura/ha

  97 kWh/ha, 230 Eura/ha97 kWh/ha, 230 Eura/ha

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMASISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA IROKOZAHVATNOGIROKOZAHVATNOG

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  46/62

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMASISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA IROKOZAHVATNOGIROKOZAHVATNOGNOSANOSAA ORUAA ORUA

  (osnovne operacije)(osnovne operacije)

  Direktna setva+unoDirektna setva+unoenje hranivaenje hraniva

  25 kWh/ha, 160 Eura/ha25 kWh/ha, 160 Eura/ha

  Stepen izgaStepen izgaenosti obradivog zemljienosti obradivog zemljita je 9% pri razmaku tota je 9% pri razmaku tokovakovairokozahvatnog nosairokozahvatnog nosaa orua u radua orua u radu 10,3 m10,3 m

  SISTEM SA STALNIM TRAGOVIMASISTEM SA STALNIM TRAGOVIMA IROKOZAHVATNOGIROKOZAHVATNOG

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  47/62

  NOSANOSAA ORUAA ORUA

  (osnovne operacije)(osnovne operacije)

  Hemijska zaHemijska zatita prskanjemtita prskanjem30m zahvata: 18 kWh/ha,30m zahvata: 18 kWh/ha,

  120 Eura/ha120 Eura/ha

  Ubiranje stripperUbiranje stripper--hederom 9,3 mhederom 9,3 mzahvata: 17 kWh/hazahvata: 17 kWh/ha140 Eura/ha140 Eura/ha

  ++Stacionarna vrStacionarna vralica: 35 kWh/haalica: 35 kWh/ha

  36 Eura/ha36 Eura/ha

  Pokazatelji efektivnosti rada pojedinih tehniPokazatelji efektivnosti rada pojedinih tehnikih sistema ukih sistema u

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  48/62

  Tehniki sistemStepen izgaenosti

  obradivog zemljita,(%)

  Specifian utroakenergije,(kWh/ha)

  Indeks trokovanabavke

  mehanizacije,(Euro/ha)

  Sistem sakonvencionalnomobradom zemljita

  84 380 900

  Sistem sa

  minimalnomobradom zemljita 57 263 578

  Sistem bez obradezemljita

  25 158 400

  Sistem sa stalnimtragovima

  mehanizacije15 198 528

  Sistem sairokozahvatnimnosaem orua

  9 137 398

  Pokazatelji efektivnosti rada pojedinih tehniPokazatelji efektivnosti rada pojedinih tehnikih sistema ukih sistema uproizvodnji strnihproizvodnji strnih itaita

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  49/62

  NEKA STRANA ISKUSTVA:NEKA STRANA ISKUSTVA:

  Prinos kukuruza u monokulturi nasuprot u plodoredu sa sojom na

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  50/62

  Prinos kukuruza u monokulturi nasuprot u plodoredu sa sojom, narazliitim sistemima obrade zemljita

  Sistem obrade

  Iowa Indiana

  Monokultura

  kukuruza

  Kukuruz u

  plodoredu sa

  sojom

  Monokultura

  kukuruza

  Kukuruz u

  plodoredu sa

  sojom

  Obrada plugom 136 146 166 176

  Obrada izelom 131 146 162 174

  Obrada na

  grebenove127 142 - -

  No-till 125 142 149 170

  Prinos kukuruza i soje u razliitim sistemima obrade na suvim i produktivnim

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  51/62

  Prinos kukuruza i soje u razliitim sistemima obrade na suvim i produktivnimzemljitima, na sedam razliitih lokacija u USA

  Sistem obradePrinos soje (Bu/A) Prinos kukuruza (Bu/A)

  Suva zemljita Produktivna Suva zemljita Produktivna

  Obrada plugom 33.2 44.0 122 145

  Redukovanaobrada 35.6 43.1 118 146

  No-till 38.1 41.1 124 138

  Uticaj obrade i primene komposta na prinos kukuruza, soje i penice i na

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  52/62

  j p p p , j pplodnost zemljita

  J. W. Singer,* K. A. Kohler, M. Liebman, T. L. Richard, C. A. Cambardella, and D. D. Buhler

  Obrada klasinim i izel plugom u prvoj godini istraivanja dali su veeprinose kukuruza u odnosu na sistem gajenja bez obrade. Prinos soje bio je slian na sistemu bez obrade i izel + kompost

  varijanti

  Published online 1 January 1974Published in Agron J 66:70-71 (1974)

  1974 American Society of Agronomy677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA

  Prinos kukuruza u zavisnosti od ubrenja i sistema obrade

  Rodney J. Fink and Dean Wesley

  Proseni prinosi kukuruza bili su slini pri konvencionalnoj obradi i nazero-tillage sistemu, mada su postojali vei problemi sa primenomredukovanih sistema obrade

  Interakcija sistema obrade x vreme setve u proizvodnji kukuruza

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  53/62

  Published online 1 July 1984Published in Agron J 76:580-582 (1984)

  1984 American Society of Agronomy677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA

  Razliiti sistemi obrade (No-till i konvencionalna klasino oranje plugom)nisu znaajnije uticali na razvoj ili prinos kukuruza u trogodinjem proseku.

  Interakcija sistema obrade x vreme setve u proizvodnji kukuruza

  Analiza porasta soje u No-Tillage i konvencionalnim sistemima obrade

  Raji I. Yusuf, John C. Siemens, and Donald G. Bullock

  Published in Agron. J. 91:928933 (1999).

  Prinos zrna, sadraj vlage, proteina i ulja bili su slini na varijantikonvencionalne obrade i No-till tretmanima, iako je ukupna biomasa (sm)bila je za 15-20% vea na varijanti konvencionalne obrade

  Reakcija soje na sistem obrade i N, P i Kubrenje

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  54/62

  Published online 1 November 1986Published in Agron J 78:947-950 (1986)

  1986 American Society of Agronomy677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA

  j j , jM. P. Bharati, D. K. Whigham and R. D. Voss

  Ispitivana su tri razliita sistema obrade: tanjiraom, izel-plugom iklasinim plugom, pri tri nivoa ubrenja sa N, P i K. Soja se moe uspeno gajiti na redukovanim sistemima obrade bezsmanjenja prinosa ili promena u zahtevima za ubrenjem.

  Published online 16 June 2008Published in Agron J 100:1039-1046 (2008)DOI: 10.2134/agronj2007.0360

  2008 American Society of Agronomy

  677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA

  Porast soje i prinos semena u zavisnosti od obrade i primene kompostaJeremy W. Singer*, Sally D. Logsdon and David W. Meek

  Prinosi soje bili su slini na varijantama klasine obrade plugom i izelom.U 2003 i 2004 godini No-tillage varijanta dala je za 15% vei prinos u odnosu

  na obradu plugom ili izelom, a u 2005 za 8% nii.U proseku za tri ispitivane godine prinos soje pri razliitim sistemimaobrade nije se znaajnije razlikovao.

  Odgovor suncokreta na obradu i ubrenje azotom u uslovima intenzivnog

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  55/62

  plodoreda

  Ardell D. Halvorson, Alfred L. Black, Joseph M. Krupinsky, Stephen D. Merrill, and Donald L.Tanaka

  12-godinje istraivanje sistema obrade (konvencionalna, minimum-till, no-till) iubrenja azotom, pokazuju da se suncokret moe uspeno gajiti ak i navarijanti bez obrade zemljita, ali uz adekvatno ubrenje azotom.

  Published in Agron. J. 91:637642 (1999).

  Prosean 12-godinji prinossuncokreta u funkciji ubrenjaazotom, na tri varijante obrade:

  CT= Konvencionalna

  MT= minimum-till,

  NT= no-till

  Koliine N

  Reakcija eerne repe na duboku obradu i primenu N i P na glinovitom zemljitu

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  56/62

  Published online 1 May 1971Published in Agron J 63:474-477 (1971)

  1971 American Society of Agronomy677 S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA

  Reakcija eerne repe na duboku obradu i primenu N i P na glinovitom zemljituA. C. Mathers, G. C. Wilson, A. D. Schneider and Paul Scott

  U ogledu su ispitivane dubine obrade od 15, 20, 30, 40, 60, i 80cm iubrenje razliitim dozama N i P:

  Dubina obrade vie je uticala na prinos nego primena azota. Reakcija na primenu azota bila je vea posle duboke obrade na 40 cm. Duboka obrada poveala je sadraj vode u zemljitu i favorizovala dobarrazvoj korena. Vei prinos posle duboke obrade objanjava se poveanim sadrajem vode,

  boljom aeracijom, smanjenjem zapreminske mase i poveanim efektomprimenjenog azota.

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  57/62

  Smanjenje sadraja organske materije u zemljitukao posledica viekratne obrade

  Prom

  ena(%)

  Godine obrade

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  58/62

  Gubitak C-CO ubrzo posle obrade:HN nerasturena slamaSP ravna tanjiraaK kultivatorHT klasina tanjiraaSZ oranje

  SZ-SP oranje + povrinska priprema

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  59/62

  Uticaj obrade zemljita na prinos kukuruza na Zemunpoljskom ernozemu:CT konvencionalna obradaRT redukovana obradaNT No till

  Prinoskukuruzat/ha

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  60/62

  Sadraj humusa pri razliitim varijantama obrade:

  Legenda: (18, 14, 4, 9) godine obrade,P+D oranje i tanjiranjeI intenzivna obradaC konzervaciona obradaU smenjivanje duboke i plitke obrade

  UD neobraeno zemljite

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  61/62

  Uticaj obrade zemljita na prinos ozime penice na ernozemu u Kneevu, Hrvatskau periodu 1999-2001 godineLegenda:

  PL obrada (30cm) + tanjiranjeD tanjiranje (30cm) + tanjiranje (10cm)L izelovanje (25-30cm) + tanjiranjeNT direktna setva

  Pr

  inospenicet/ha

 • 7/22/2019 Branko Marinkovic

  62/62

  Uticaj obrade zemljita na prinos kukuruza na pseudogleju na lesuLegenda:

  CT oranjePD oranje diskosnim plugomDP tanjiranje kao alternativna obradaDD plie + dublje tanjiranje

  CD izelovanje + tanjiranje

  Prinoskukuruzat/ha