37
74 ENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  (Pertemuan 1) Sekolah : SMP N 1 Kutasari Mata Pelajaran : Matematika Kelas/Semester : VII/2 Alokasi aktu : 2 x 40 menit A St an !ar Kom"e tens i # 6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a. B Kom"e te ns i $a sar # 6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%  &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang. 6.(Menghitung ke'i 'ing a n 'u as &a gun segitiga an se gi empat se rt a menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah. C %n!ikator # 6.1.1 Mengana'isis si"at#si"at persegi an persegi pan$ang 6.(.1 Mensintesis ke'i'ing an 'uas persegi an persegi pan$ang 6.(.2 Mengena' an meme)ahkan mas a'a h !ang &er kai tan engan 'ua s an ke'i'ing persegi an persegi pan$ang 6.(.( Men!impu'kan 'uas an ke'i'ing persegi an persegi pan$ang 6.(.4 Menga*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan si"at% 'uas an ke'i'ing persegi an persegi pan$ang $ &u juan Pem'el ajaran : Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at serta apat menentukan ke'i'ing an 'uas persegi an persegi pan$ang

Contoh Lampiran Skripsi PTK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Lampiran Skripsi PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

Citation preview

Page 1: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 1/37

74

ENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan 1)

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A Stan!ar Kom"etensi #

6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.B Kom"etensi $asar #

6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%

 &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang.

6.(Menghitung ke'i'ing an 'uas &agun segitiga an segiempat serta

menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah.

C %n!ikator #

6.1.1 Mengana'isis si"at#si"at persegi an persegi pan$ang

6.(.1 Mensintesis ke'i'ing an 'uas persegi an persegi pan$ang

6.(.2 Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan engan 'uas anke'i'ing persegi an persegi pan$ang

6.(.( Men!impu'kan 'uas an ke'i'ing persegi an persegi pan$ang

6.(.4 Menga*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan si"at% 'uas

an ke'i'ing persegi an persegi pan$ang

$ &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at sertaapat menentukan ke'i'ing an 'uas persegi an persegi pan$ang

Page 2: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 2/37

75

E Materi Pokok #

Persei !an Persei Panjan

1. Persegi Pan$ang

Si"at#si"at Persegi Pan$ang

a. Sisi#sisi !ang &erhaapan sama pen$ang &. Keempat suutn!a siku#siku

). ,iagona'#iagona'n!a sama pan$ang an sa'ing mem&agi ua sama

 pan$ang.

-erasarkan si"at#si"at persegi pan$ang% maka persegi pan$ang aa'ah &angun

atar segiempat !ang keempat suutn!a siku#siku an sisi#sisi !ang

 &erhaapan sama pan$ang.

uas persegi pan$ang pan$ang x 'e&ar - x -

Ke'i'ing persegi pan$ang p p ' '

2p 2' , - - , 

2. Persegi

Si"at#si"at persegi antara 'ain :

1. Semua sisi sama pan$ang2. ,iagona'#iagona' persegi sama pan$ang an sa'aing mem&agi ua sama

 pan$ang(. ,iagona'#iagona' persegi &erpotongan mem&entuk suut siku#siku

4. Setiap suut persegi i &agi ua sama &esar o'eh iagona'n!a%atau

iagona'#iagona'n!a merupakan garis &agi.

,

,

-

Page 3: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 3/37

76

uas persegi s x s

Ke'i'ing persegi 4s

* Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P- Berbasis Open-ended Metoe Pem&er'a$aran : ,iskusi Ke'ompok 

+ Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

1. Kegiatan +a' / Penahu'uan

a. 5uru mem&eri sa'am an meng#a$ak sis+a &eroa% i'an$utkan

menan!akan ka&ar an menge)ek 

kehairan sis+a &. 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi persegi an

 persegi pan$ang.

). 5uru mem&erikan apersepsi e#

ngan menga$ukan pertan!aan

mengenai materi se&e'umn!a

. 5uru men!ampaikan tu$uan pem# &e'a$aran !ang ingin i)apai.

e. 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap.

a. Sis+a men$a+a& sa'amguru% &eroa% an men#

 $a+a& pertan!aan guru

 &. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

). Sis+a men$a+a& perta#

n!aan guru

. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

e. Sis+a menengarkan an

memperhatikan pen$e'asan

guru serta antusias

mengikuti pem&e'a$aran

10 menit

2. Kegiatan inti

Fase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

a. 5uru mem&erikan permasa'ahanengan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended 

 &. 5uru meminta sis+a untuk 

mengamati   permasa'ahan !ang

i&erikan.

). 5uru mem&eri kesempatan

a.Sis+a menerima 'em&ar ker$asis+a 3KS open-ended .

 &.Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

).Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

60 menit

Page 4: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 4/37

77

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#ha' !ang &e'um ipahami.

Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

a. 5uru meminta sis+a &erke'ompok 

se)ara heterogen 4 sis+a.

 &. 5uru meminta sis+a menger$akan

 permasa'ahan !ang aa i KS

se)ara &erke'ompok 

). 5uru mem&eri kesempatankepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.

. 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari

 permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikanindividual maupun kelompok 

a. 5uru mem&im&ing sis+a untuk 

mengolah informasi  ari per#

masa'ahan !ang i&erikan. &. 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a

+aktu penger$aan.Fase 4 :   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

a. 5uru meminta &e&erapa per+aki'an ke'ompok untuk

menyajikan data engan

mempresentasikan hasi' iskusi

KS open-ended i epan ke'as.Fase 5 :   Menganalisa dan

a.Sis+a &erke'ompok se)ara

heterogen

 &.Sis+a mengienti"ikasi ma#teri

!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

).Sis+a me'akukan pe#

n!e'iikan me'a'ui re"erensi!ang igunakan

.Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

a.Sis+a memperhatikan anmengamati

 &.Sis+a me'aksanakan iskusi

engan ke'ompokn!a ma#

sing#masing.

a.-e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

a.Sis+a memperhatikan $a+a#

Page 5: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 5/37

78

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

mengevaluasi proses pemecahanmasalah

a. 5uru meminta ke'ompok 'ain

untuk mengana'isis , menam&ah

atau menanggapi $a+a&an ari

ke'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as. &. 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

terhaap pen!e'iikan mereka an

 proses#proses !ang i'akukan.). 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

 &an% menam&ah atau men#anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

 &.Sis+a me'akukan re"'eksi

terhaap pen!e'iikan.

). Sis+a men!impu'kan per#

masa'ahan !ang i&erikan.

(.Kegiatan Penutup

• 5uru mem&erikan Peker$aan

7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a

•5uru menutup pem&e'a$aranengan memimpin oa an

mengu)apkan sa'am

• Sis+a menerima Peker$aan

7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru

•Sis+a &eroa anmen$a+a& sa'am.

10 menit

Sum'er 0 Bahan !an Alat

Sum'er #

Sukino% Simangunsong.8. 2009.  Matematika untuk SMP kelas V! "akarta  :

r'angga

ina+an. 200;. Seribu Pena Matematika #ntuk SMP$Mts %elas V . <akarta :

r'angga

Bahan !an Alat #

- 8hite&oar

- Spio'

Page 6: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 6/37

79

- Penggaris

- KS

% Penilaian

=eknik : =ugas ke'ompok

-entuk Instrumen : >raian

Instrumen : =er'ampir 

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P

 NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010

Page 7: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 7/37

80

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan )

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A2 Stan!ar Kom"etensi #

6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.

B2 Kom"etensi $asar #

6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%

 &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang.

6.( Menghitung ke'i'ing an 'uas &agun segitiga an segiempat serta

menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah.

C2 %n!ikator #

6.1.2 mengana'isis si"at#si"at $a$argen$ang an &e'ah ketupat

6.(.?Mensintesis permasa'ahan !ang &erkaitan engan ke'i'ing an 'uas

 $a$argen$ang an &e'ah ketupat

6.(.6Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan engan ke'i'ing an

'uas $a$argen$ang an &e'ah ketupat

6.(.9Men!impu'kan permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'uas an ke'i'ing

 $a$argen$ang an &e'ah ketupat

6.(.;Menge*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan si"at%

ke'i'ing an 'uas $a$argen$ang an &e'ah ketupat

Page 8: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 8/37

C

BA

D E

F

81

$2 &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at serta

apat menentukan ke'i'ing an 'uas $a$argen$ang an &e'ah ketupat

E2 Materi Pokok #

<a$argen$ang an &e'ah ketupat

(. Si"at#si"at <a$argen$anga! Sisi#sisi !ang &erhaapan sama pan$ang

b! Suut#suut !ang &erhaapan sama &esar 

&! Mempun!ai ua &uah iagona' !ang &erpotongan i satu titik an sa'ingmem&agi ua sama pan$ang

d! Mempun!ai simetri putar tingkat ua an tiak memi'iki simetri 'ipat4. uas ,an Ke'i'ing <a$argen$ang

 Luas jajargenjang ' alas ( tinggi

' )* ( +  %eliling jajargenjang ' p p s   s .p .s

*) +B B* +) 

?. Si"at#si"at &e'ah ketupat

Semua sisin!a sama pan$ang

Suut#suut !ang &erhaapan sama &esar  

Keua iagona'n!a sa'ing mem&agi uansama pan$ang an sa'ing tegak 'urusKeua iagona' &e'ah ketupat merupakan sum&u simetri

6. uas an ke'i'ing &e'ah ketupat

'uas &e'ah ketupat 1

2  3a x b

atau

A

C

B   Do

Page 9: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 9/37

82

'uas &e'ah ketupat hasilkali panjangdiagonal

2

ke'i'ing &e'ah ketupat 4 x Pan$ang sisi

*2 Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P- Berbasis Open-ended 

Metoe Pem&er'a$aran : ,iskusi Ke'ompok 

+2 Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.aKegiatan +a' / Penahu'uan

a. 5uru mem&eri sa'am an

meng#a$ak sis+a &eroa%

i'an$utkan menan!akan

ka&ar an menge)ek  

kehairan sis+a

 &. 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi !ang akan

i pe'a$ari

). 5uru mem&erikan apersepsi e#ngan menga$ukan pertan!aan

mengenai persegi an persegi

 pan$ang.

. 5uru men!ampaikan tu$uan pem#

 &e'a$aran !ang ingin i)apai.

e. 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap.

a. Sis+a men$a+a& sa'am

guru% &eroa% an men#

 $a+a& pertan!aan guru

 &. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

). Sis+a men$a+a& perta#n!aan guru

. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

e. Sis+a menengarkan an

memperhatikan pen$e'asan

guru serta antusias

mengikuti pem&e'a$aran

10 menit

2. Kegiatan intiFase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

a. 5uru mem&erikan permasa'ahan

engan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended 

 &. 5uru meminta sis+a untuk 

a.Sis+a menerima 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended .

 &.Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

60 menit

Page 10: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 10/37

83

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

mengamati   permasa'ahan !angi&erikan.

). 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#

ha' !ang &e'um ipahami.Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

a. 5uru meminta sis+a

 &erke'ompok se)ara heterogen 4

sis+a.

 &. 5uru meminta sis+a menger$akan permasa'ahan !ang aa i KS

se)ara &erke'ompok 

). 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.. 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok 

a. 5uru mem&im&ing sis+a untuk 

mengolah informasi  ari per#

masa'ahan !ang i&erikan.

 &. 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a+aktu penger$aan.

Fase 4 :   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

a. 5uru meminta &e&erapa

 per+aki'an ke'ompok untuk

).Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

a.Sis+a &erke'ompok se)ara

heterogen

 &.Sis+a mengienti"ikasi ma#teri!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

).Sis+a me'akukan pe#

n!e'iikan me'a'ui re"erensi

!ang igunakan

.Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

a.Sis+a memperhatikan an

mengamati

 &.Sis+a me'aksanakan iskusi

engan ke'ompokn!a ma#

sing#masing.

a.-e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

Page 11: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 11/37

84

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

menyajikan data enganmempresentasikan hasi' iskusi

KS open-ended i epan ke'as.

Fase 5 :   Menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan

masalah

a. 5uru meminta ke'ompok 'ain

untuk mengana'isis , menam&ah

atau menanggapi $a+a&an ari

ke'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as. &. 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

terhaap pen!e'iikan mereka an

 proses#proses !ang i'akukan.

). 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

a.Sis+a memperhatikan $a+a#

 &an% menam&ah atau men#

anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

 &.Sis+a me'akukan re"'eksi

terhaap pen!e'iikan.

). Sis+a men!impu'kan per#

masa'ahan !ang i&erikan.

32Keiatan Penutu"

5uru mem&erikan Peker$aan7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a

• 5uru menutup pem&e'a$aran

engan memimpin oa an

mengu)apkan sa'am

Sis+a menerima Peker$aan7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru

• Sis+a &eroa an

men$a+a& sa'am.

10 menit

2 Sum'er0 Bahan !an Alat

Sum'er #

Sukino% Simangunsong. 8. 2009.  Matematika untuk SMP kelas V! "akarta:

r'angga

ina+an. 200;. Seribu Pena Matematika #ntuk SMP$Mts %elas V . <akarta:

r'angga

Page 12: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 12/37

85

Bahan !an Alat #

-

8hite&oar- Spio'- Penggaris

- KS

%2 Penilaian

=eknik : =ugas ke'ompok

-entuk Instrumen : >raian

Instrumen : =er'ampir 

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P

 NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010

Page 13: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 13/37

86

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan 3)

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A2 Stan!ar Kom"etensi #

6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.

B2 Kom"etensi $asar #

6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%

 &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang.

6.( Menghitung ke'i'ing an 'uas &agun segitiga an segiempat serta

menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah.

C2 %n!ikator #

6.1.( Mengana'isis permasa'ahan !ang &erkaitan engan si"at#si"at 'a!ang#'a!ang

6.(.@ Mensintesis permas'ahan !ang &erkaitan engan ke'i'ing an 'uas 'a!ang#

'a!ang

6.(.10 Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan 'a!ang#'a!ang

Page 14: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 14/37

87

6.(.11 Men!impu'kan permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'a!ang#'a!ang

6.(.12 Menga*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'a!ang#

'a!ang

$2 &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at serta

apat menentukan ke'i'ing an 'uas 'a!ing#'a!ang

E2 Materi Pokok #

a!ang#'a!ang

9. Si"at#si"at 'a!ang#'a!ang

a.Memi'iki 4 ruas garis: -% -% , an ,.

 &.,ua ruas garis !ang &erhaapan sama pan$ang.

).Memi'iki ua ma)am ukuran iagona'

.Memi'iki ua &uah suut 'an)ip.

e.Memi'iki ua &uah suut tumpu'.

;. uas 'a!ang#'a!ang

1

2  x 1 x 2

*2 Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P- Berbasis Open-ended 

Metoe Pem&er'a$aran : ,iskusi Ke'ompok 

Page 15: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 15/37

88

+2 Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan AlokasiaktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

1 Kegiatan +a' / Penahu'uan

a. 5uru mem&eri sa'am an meng#

a$ak sis+a &eroa% i'an$utkan

menan!akan ka&ar an menge)ek 

kehairan sis+a

 &. 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi !ang akan

i pe'a$ari

). 5uru mem&erikan apersepsi e#ngan menga$ukan pertan!aan

mengenai $a$argen$ang an &e'ah

ketupat

. 5uru men!ampaikan tu$uan pem#

 &e'a$aran !ang ingin i)apai.

e. 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap.

a. Sis+a men$a+a& sa'am

guru% &eroa% an men#

 $a+a& pertan!aan guru

 &. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

). Sis+a men$a+a& perta#n!aan guru

. Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.e. Sis+a menengarkan an

memperhatikan pen$e'asan

guru serta antusias

mengikuti pem&e'a$aran

10 menit

4. Kegiatan intiFase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

a. 5uru mem&erikan permasa'ahan

engan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS &. 5uru meminta sis+a untuk 

mengamati   permasa'ahan !ang

i&erikan.

). 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#ha' !ang &e'um ipahami.

Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

• 5uru meminta sis+a

 &erke'ompok se)ara heterogen 4

a.Sis+a menerima 'em&ar ker$a

sis+a 3KS

 &.Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

).Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

• Sis+a &erke'ompok se)ara

heterogen

60 menit

Page 16: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 16/37

89

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

sis+a.• 5uru meminta sis+a menger$akan

 permasa'ahan !ang aa i KS

se)ara &erke'ompok 

• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.

• 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari

 permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok 

• 5uru mem&im&ing sis+a untuk 

mengolah informasi  ari per#

masa'ahan !ang i&erikan.• 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a

+aktu penger$aan.Fase 4 :   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

• 5uru meminta &e&erapa

 per+aki'an ke'ompok untuk

menyajikan data engan

mempresentasikan hasi' iskusi

KS open-ended i epan ke'as.Fase 5 :   Menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan

masalah

• 5uru meminta ke'ompok 'ain

untuk mengana'isis , menam&ah

• Sis+a mengienti"ikasi ma#teri!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

• Sis+a me'akukan pe#

n!e'iikan me'a'ui re"erensi

!ang igunakan

• Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

• Sis+a memperhatikan an

mengamati

• Sis+a me'aksanakan iskusi

engan ke'ompokn!a ma#sing#masing.

• -e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

• Sis+a memperhatikan $a+a#

 &an% menam&ah atau men#

anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

Page 17: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 17/37

90

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

atau menanggapi $a+a&an arike'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as.

• 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

terhaap pen!e'iikan mereka an

 proses#proses !ang i'akukan.

• 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

• Sis+a me'akukan re"'eksiterhaap pen!e'iikan.

Sis+a men!impu'kan per#

masa'ahan !ang i&erikan.

?.Kegiatan Penutup

• 5uru mem&erikan Peker$aan

7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a

• 5uru menutup pem&e'a$aran

engan memimpin oa an

mengu)apkan sa'am

• Sis+a menerima Peker$aan

7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru

• Sis+a &eroa an

men$a+a& sa'am.

10 menit

2 Sum'er 0 Bahan !an Alat

Sum'er #

Sukino% Simangunsong.8. 2009.  Matematika untuk SMP kelas V! "akarta:

r'angga

ina+an. 200;. Seribu Pena Matematika #ntuk SMP$Mts %elas V . <akarta:

r'angga

Bahan !an Alat #

- 8hite&oar

- Spio'

- Penggaris

- KS

Page 18: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 18/37

91

%2 Penilaian=eknik : =ugas ke'ompok

-entuk Instrumen : >raian

Instrumen : =er'ampir 

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010

Page 19: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 19/37

92

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan 4)

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A2 Stan!ar Kom"etensi #

6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.

B2 Kom"etensi $asar #

6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%

 &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang.

6.( Menghitung ke'i'ing an 'uas &agun segitiga an segiempat serta

menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah.

C2 %n!ikator #

6.1.4 Mengana'isis permasa'ahan !ang &erkaitan engan si"at#si"at trapesium

Page 20: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 20/37

93

6.(.1( Mensintesis permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'uas an ke'i'ing

trapesium

6.(.14 Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan engan 'uas an

ke'i'ing trapesium

6.(.1? Men!impu'kan permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'uas an ke'i'ing

trapesium

6.(.16 Menge*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan

trapesium

$2 &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at serta

apat menentukan ke'i'ing an 'uas trapesium

E2 Materi Pokok #

=rapesium

12 <enis#$enis trapesium

=rapesium sem&arang

=rapesium sem&arang merupakan trapesium !ang tiak memi'iki

kekhususan

 &. =rapesium siku#siku

=rapesium siku#siku merupakan trapesium !ang memi'iki suut siku#siku.

). =rapesium sama kaki

cd

ba

d   c

ba

Page 21: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 21/37

94

=rapesium sama kaki aa'ah trapesium !ang mempun!ai pan$ang sisi tegak 

!ang sama pan$ang.

2 Si"at trapesium

a. Sisi#sisi !ang &erhaapan se$a$ar.

 &.   ¿ A +¿ D=180° .3suut a'am sepihak

).  ¿B+¿C =180°

.3suut a'am sepihak

Si"at#si"at khusus !ang imi'iki o'eh trapeAium sama kaki aa'ah:

a. =erapat ua pasang suut &erekatan !ang sama &esar 

 &. ,a'am trapesium sama kaki terapat iagona' B iagona' !ang sama

 pan$ang

). uas an ke'i'ing trapesium

uas  jumlah sisi sejajar x t 

2

Keterangan: t   tinggi

  Ke'i'ing trapeAium a'as atap kaki1 kaki2

*2 Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P- Berbasis Open-ended 

Metoe Pem&er'a$aran : ,iskusi Ke'ompok  

+2 Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

1 Kegiatan +a' / Penahu'uan

• 5uru mem&eri sa'am an meng#   • Sis+a men$a+a& sa'am 10 menit

cd

ba

Page 22: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 22/37

95

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

a$ak sis+a &eroa% i'an$utkanmenan!akan ka&ar an menge)ek 

kehairan sis+a

• 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi !ang akan

i pe'a$ari

• 5uru mem&erikan apersepsi e#

ngan menga$ukan pertan!aan

mengenai materi 'a!ang#'a!ang

• 5uru men!ampaikan tu$uan pem#

 &e'a$aran !ang ingin i)apai.• 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap.

guru% &eroa% an men# $a+a& pertan!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a men$a+a& perta#

n!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a menengarkan an

memperhatikan pen$e'asan

guru serta antusias

mengikuti pem&e'a$aran

6. Kegiatan inti

Fase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

• 5uru mem&erikan permasa'ahan

engan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS

• 5uru meminta sis+a untuk 

mengamati   permasa'ahan !ang

i&erikan.

• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#

ha' !ang &e'um ipahami.Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

• 5uru meminta sis+a &erke'ompok 

se)ara heterogen 4 sis+a.

• 5uru meminta sis+a menger$akan

 permasa'ahan !ang aa i KS

se)ara &erke'ompok 

• Sis+a menerima 'em&ar ker$a

sis+a 3KS

• Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

• Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

• Sis+a &erke'ompok se)ara

heterogen

• Sis+a mengienti"ikasi ma#teri

!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

• Sis+a me'akukan pe#

60 menit

Page 23: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 23/37

96

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

• 5uru mem&eri kesempatankepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.

• 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari

 permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok 

• 5uru mem&im&ing sis+a untuk 

mengolah informasi  ari per#

masa'ahan !ang i&erikan.

• 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a

+aktu penger$aan.Fase 4 :   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya• 5uru meminta &e&erapa

 per+aki'an ke'ompok untuk

menyajikan data engan

mempresentasikan hasi' iskusi

KS open-ended i epan ke'as.Fase 5 :   Menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan

masalah

• 5uru meminta ke'ompok 'ain

untuk mengana'isis , menam&ahatau menanggapi $a+a&an ari

ke'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as.

• 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

n!e'iikan me'a'ui re"erensi!ang igunakan

• Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

• Sis+a memperhatikan an

mengamati

• Sis+a me'aksanakan iskusi

engan ke'ompokn!a ma#

sing#masing.

• -e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

• Sis+a memperhatikan $a+a#

 &an% menam&ah atau men#

anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

• Sis+a me'akukan re"'eksi

terhaap pen!e'iikan.

Sis+a men!impu'kan per#

Page 24: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 24/37

97

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

terhaap pen!e'iikan mereka an proses#proses !ang i'akukan.

• 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

masa'ahan !ang i&erikan.

9.Kegiatan Penutup

• 5uru mem&erikan Peker$aan

7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a• 5uru menutup pem&e'a$aran

engan memimpin oa an

mengu)apkan sa'am

• Sis+a menerima Peker$aan

7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru• Sis+a &eroa an

men$a+a& sa'am.

10 menit

2 Sum'er 0 Bahan !an Alat

Sum'er #

Sukino% Simangunsong.8. 2009.  Matematika untuk SMP kelas V! "akarta  :

r'angga

ina+an. 200;. Seribu Pena Matematika #ntuk SMP$Mts %elas V . <akarta :

r'angga

Bahan !an Alat #

- 8hite&oar

- Spio'

- Penggaris

- KS

%2 Penilaian

=eknik : =ugas ke'ompok-entuk Instrumen : >raian

Instrumen : =er'ampir 

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

Page 25: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 25/37

98

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P

 NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan 5)

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A2 Stan!ar Kom"etensi #

6. Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.

Page 26: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 26/37

99

B2 Kom"etensi $asar #

6.1 Mengienti"ikasi si"at#si"at persegi pan$ang% persegi% trapesium% $a$argen$ang%

 &e'ah ketupat an 'a!ang#'a!ang.

6.( Menghitung ke'i'ing an 'uas &agun segitiga an segiempat serta

menggunakann!a a'am peme)ahan masa'ah.

C2 %n!ikator #

6.1.? Mengana'isis si"at#si"at an $enis segitiga

6.(.19 Mensintesis permasa'ahan !ang &erkaitan engan ke'i'ing an 'uas

segitiga

6.(.1; Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan engan 'uas an

ke'i'ing segitiga

6.(.1@ Men!impu'kan permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'uas an ke'i'ing

segitiga

6.(.20 Menge*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan 'uas an

ke'i'ing segitiga

$2 &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu an mengetahui si"at#si"at an

 $enis serta apat menentukan ke'i'ing an 'uas segitiga

E2 Materi Pokok #

Seitia

1. <enis#$enis segitiga

<enis#$enis segitiga !ang itin$au ari sisin!a:1 Segitiga sama kaki

2 Segitiga sama sisi

( Segitiga sem&arang<enis segitiga itin$au ari suut#suutn!a

Page 27: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 27/37

100

1 Segitiga !ang ketiga suutn!a 'an)ip ise&ut segitiga 'an)ip.

2 Segitiga !ang sa'ah satu suutn!a siku#siku ise&ut segitiga siku#siku.

( Segitiga !ang sa'ah satu suutn!a tumpu' ise&ut segitigatumpu'.

. <enis segitiga itin$au ari pan$ang sisi#sisi an &esar suutn!a

1 Segitiga sama kaki2 Segitiga sama sisi

( Segitiga sem&arang

2. Si"at#si"at segitiga1 Segitiga siku#siku

Segitiga siku#siku mempun!ai ua siku#siku !ang mengapit suut siku#

siku an satu sisi miring3h!potenusa.

2 Segitiga sama kaki

,ia'am segitiga sama kaki terapat:a. ,ua sisi !ang sama pan$ang%sisi terse&ut sering ise&ut kaki segitiga.

 &. ,ua suut !ang sama &esar !aitu suut !ang &erhaapan engan

sisi!ang pan$angn!a sama.). Satu sum&u simetri.

( Segitiga sama sisi

,ia'am segitiga sama sisi terapat:

a. =iga sisi !ang sama pan$ang.

 &. =iga suut !ang sama &esar.). =iga sum&u simetri.

(. 7umus 'uas an ke'i'ing segitiga uas segitiga C x a x t

Keterangan: a a'as

  t tinggi

Pan$ang sisi miring segitiga siku#siku i)ari engan rumus Phitagoras 32

-2

  2

Ke'i'ing segitiga a+b+c

*2 Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P- Berbasis Open-ended 

Page 28: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 28/37

101

Metoe Pem&er'a$aran : ,iskusi Ke'ompok  

+2 Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

1 Kegiatan +a' / Penahu'uan

• 5uru mem&eri sa'am an meng#

a$ak sis+a &eroa% i'an$utkan

menan!akan ka&ar an menge)ek 

kehairan sis+a

• 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi !ang akan

i pe'a$ari

• 5uru mem&erikan apersepsi e#

ngan menga$ukan pertan!aan

mengenai materi trapesium

• 5uru men!ampaikan tu$uan pem#

 &e'a$aran !ang ingin i)apai.

• 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap.

• Sis+a men$a+a& sa'am

guru% &eroa% an men#

 $a+a& pertan!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a men$a+a& perta#

n!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a menengarkan an

memperhatikan pen$e'asan

guru serta antusiasmengikuti pem&e'a$aran

10 menit

;. Kegiatan inti

Fase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

• 5uru mem&erikan permasa'ahan

engan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended 

• 5uru meminta sis+a untuk 

mengamati   permasa'ahan !ang

i&erikan.• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#

ha' !ang &e'um ipahami.Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

• Sis+a menerima 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended .

• Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

•Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

• Sis+a &erke'ompok se)ara

60 menit

Page 29: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 29/37

102

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

• 5uru meminta sis+a &erke'ompok se)ara heterogen 4 sis+a.

• 5uru meminta sis+a menger$akan

 permasa'ahan !ang aa i KS

se)ara &erke'ompok 

• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.

• 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari

 permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok 

• 5uru mem&im&ing sis+a untuk 

mengolah informasi  ari per#masa'ahan !ang i&erikan.

• 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a

+aktu penger$aan.Fase 4 :   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

• 5uru meminta &e&erapa

 per+aki'an ke'ompok untuk

menyajikan data engan

mempresentasikan hasi' iskusiKS open-ended i epan ke'as.

Fase 5 :   Menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan

masalah

• 5uru meminta ke'ompok 'ain

heterogen• Sis+a mengienti"ikasi ma#teri

!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

• Sis+a me'akukan pe#

n!e'iikan me'a'ui re"erensi

!ang igunakan

• Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

• Sis+a memperhatikan an

mengamati

Sis+a me'aksanakan iskusiengan ke'ompokn!a ma#

sing#masing.

• -e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

• Sis+a memperhatikan $a+a#

 &an% menam&ah atau men#

anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

Page 30: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 30/37

103

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

untuk mengana'isis , menam&ahatau menanggapi $a+a&an ari

ke'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as.

• 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

terhaap pen!e'iikan mereka an

 proses#proses !ang i'akukan.

• 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

• Sis+a me'akukan re"'eksi

terhaap pen!e'iikan.

Sis+a men!impu'kan per#

masa'ahan !ang i&erikan.

@.Kegiatan Penutup

• 5uru mem&erikan Peker$aan

7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a

• 5uru menutup pem&e'a$aran

engan memimpin oa an

mengu)apkan sa'am

• Sis+a menerima Peker$aan

7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru

• Sis+a &eroa an

men$a+a& sa'am.

10 menit

2 Sum'er 0 Bahan !an Alat

Sum'er #

Sukino% Simangunsong.8. 2009.  Matematika untuk SMP kelas V! "akarta  :

r'angga

ina+an. 200;. Seribu Pena Matematika #ntuk SMP$Mts %elas V . <akarta :r'angga

Bahan !an Alat #

- 8hite&oar

- Spio'

- Penggaris

Page 31: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 31/37

104

- KS

%2 Penilaian

=eknik : =ugas ke'ompok-entuk Instrumen : >raian

Instrumen : =er'ampir 

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P

 NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

 (Pertemuan 6)

Sekolah : SMP N 1 Kutasari

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/2

Alokasi aktu : 2 x 40 menit

A2 Stan!ar Kom"etensi #

Page 32: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 32/37

105

Memahami konsep segiempat an segitiga serta menentukan ukuran!a.

B2 Kom"etensi $asar #

Menaksir an menghitung 'uas permukaan &angun atar tiak &eraturan engan

menerapkan prinsip#prinsip geometri

C2 %n!ikator #

1 Mengana'isis permasa'ahan !ang &erkaitan engan &angun atar tiak 

 &eraturan

2 Mensintesis permasa'ahan !ang &erkaitan engan &angun atar tiak 

 &eraturan

( Mengena' an meme)ahkan masa'ah !ang &erkaitan engan &angunatar tiak &eraturan

4 Men!impu'kan permasa'ahan !ang &erkaitan engan &angun atar 

tiak &eraturan? Menge*a'uasi atau meni'ai permasa'ahan !ang &erkaitan engan

 &angun atar tiak &eraturan

$2 &ujuan Pem'elajaran :

Sete'ah pem&e'a$aran sis+a iharapkan mampu menaksir an menghitung

 &angun atar !ang tiak &eraturan

E2 Materi Pokok #

Banun !atar ti!ak 'eraturan

-angun atar tiak &eraturan merupakan &angun#&angun atar !ang tiak apat

ihitung se)ara 'angsung menggunakan rumus 'uas aerah &eraturan.

I'ustrasi:

 

Page 33: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 33/37

106

>ntuk menghitung 'uas &angun atar tiak &eraturan !aitu engan )ara

menggam&ar kem&a'i paa kertas &erpetak kemuian 'uas apat ihitung engan

)ara menghitung &an!akn!a petak terse&ut.

,engan emikian% ipero'eh 'uas au19 satuan% potongan ka!u 22 satuan%tipe#x 2; satuan% an te'apak tangan 1; satuan.

*2 Meto!e !an Mo!el Pem'elajaran

Moe' Pem&e'a$aran : Problem Based Learning 3P-

Penekatan : Open/nded 

+2 Lankah,lankah Keiatan Pem'elajaran

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

1 Kegiatan +a' / Penahu'uan

• 5uru mem&eri sa'am an meng#

a$ak sis+a &eroa% i'an$utkan

menan!akan ka&ar an menge)ek 

kehairan sis+a

• 5uru mem&erikan moti*asi me#

ngenai man"aat materi !ang akan

i pe'a$ari

• 5uru mem&erikan apersepsi e#

ngan menga$ukan pertan!aanmengenai materi &angun atar 

 &eraturan.

• 5uru men!ampaikan tu$uan pem#

 &e'a$aran !ang ingin i)apai.

• 5uru men!ampaikan ren)ana ke#

• Sis+a men$a+a& sa'am

guru% &eroa% an men#

 $a+a& pertan!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a men$a+a& perta#

n!aan guru

• Sis+a memperhatikan pen#

 $e'asan guru.

• Sis+a menengarkan an

10 menit

Page 34: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 34/37

107

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

giatan &e'a$ar% peni'aian sikap. memperhatikan pen$e'asanguru serta antusias

mengikuti pem&e'a$aran

2. Kegiatan inti

Fase 1 :  Orientasi siswa pada

masalah

• 5uru mem&erikan permasa'ahan

engan mem&agikan 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended 

• 5uru meminta sis+a untuk 

mengamati   permasa'ahan !angi&erikan.

• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk menan!a ha'#

ha' !ang &e'um ipahami.Fase 2 :  Mengorganisasikan siswa

untuk belajar 

• 5uru meminta sis+a &erke'ompok 

se)ara heterogen 4 sis+a.

• 5uru meminta sis+a menger$akan

 permasa'ahan !ang aa i KSse)ara &erke'ompok 

• 5uru mem&eri kesempatan

kepaa sis+a untuk mem&a)a

re"erensi 'ain a'am pen!e'iikan

guna a'am mengumpulkan

informasi.

• 5uru meminta untuk  

meniskusikan so'usi ari permasa'ahan !ang i&erikan

me'a'ui KS open-ended se)ara

 &erke'ompok

Fase 3 :Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok 

• Sis+a menerima 'em&ar ker$a

sis+a 3KS open-ended .

• Sis+a mengamati permasa#

'ahan !ang i&erikan.

• Sis+a menan!akan  ha'#ha'

!ang &e'um ipahami.

• Sis+a &erke'ompok se)ara

heterogen

• Sis+a mengienti"ikasi ma#teri

!ang &e'um ipahami se)ara

ke'ompok 

• Sis+a me'akukan pe#

n!e'iikan me'a'ui re"erensi

!ang igunakan

• Sis+a meniskusikan se)ara

 &erke'ompok 

• Sis+a memperhatikan an

mengamati

60 menit

Page 35: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 35/37

108

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

• 5uru mem&im&ing sis+a untuk mengolah informasi  ari per#

masa'ahan !ang i&erikan.

• 5uru menga+asi $a'ann!a iskusi

an mengin"ormasikan sis+a

+aktu penger$aan.Fase 4:   Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

• 5uru meminta &e&erapa

 per+aki'an ke'ompok untuk

menyajikan data enganmempresentasikan hasi' iskusi

KS open-ended i epan ke'as.Fase 5:   Menganalisa dan

mengevaluasi proses pemecahan

masalah

• 5uru meminta ke'ompok 'ain

untuk mengana'isis , menam&ah

atau menanggapi $a+a&an ari

ke'ompok !ang mem#

 presentasikan iepan ke'as.

• 5uru mem&antu sis+a untuk 

me'akukan re"'eksi atau e*a'uasi

terhaap pen!e'iikan mereka an

 proses#proses !ang i'akukan.

• 5uru &ersama engan sis+a me#

n!impu'kan permasa'ahan !ang

i&erikan.

• Sis+a me'aksanakan iskusiengan ke'ompokn!a ma#

sing#masing.

• -e&erapa per+aki'an ke#

'ompok mempresentasikan

hasi' iskusi

• Sis+a memperhatikan $a+a#

 &an% menam&ah atau men#

anggapi $a+a&an ari

ke'ompok 'ain.

• Sis+a me'akukan re"'eksi

terhaap pen!e'iikan.

Sis+a men!impu'kan per#

masa'ahan !ang i&erikan.

(.Kegiatan Penutup

• 5uru mem&erikan Peker$aan

7umah 3P7

• 5uru mengin"ormasikan materi

se'an$utn!a

• 5uru menutup pem&e'a$aran

engan memimpin oa an

• Sis+a menerima Peker$aan

7umah 3P7

• Sis+a memperhatikan

 pen$e'asan guru

• Sis+a &eroa an

men$a+a& sa'am.

10 menit

Page 36: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 36/37

109

-raian Keiatan Alokasi

aktuKeiatan +uru Keiatan Sis.a

mengu)apkan sa'am

2 Sum'er 0 Bahan !an Alat

Sum'er #

-urnok Sinaga% ,KK. 201(.  Buku Matematika 0Buku 1uru2 %elas V disi

 3e4isi! <akarta: Kementrian Peniikan ,an Ke&ua!aan

Bahan !an Alat #

-8hite&oar

- Spio'

- Penggaris

- KS

%2 Penilaian

=eknik : =ugas ke'ompok

-entuk Instrumen : >raianInstrumen : =er'ampir 

Page 37: Contoh Lampiran Skripsi PTK

7/17/2019 Contoh Lampiran Skripsi PTK

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-lampiran-skripsi-ptk 37/37

110

  Pur&a'ingga% <anuari 201?

5uru Mata Pe'a$aran Pene'iti

I'ham Supri!atno% S. P 7is+oto

 NIP.1@6(0909 1@;9 0( 1 01( NIM. 10010600;?

Mengetahui%

Kepa'a SMP Negeri 1 Kutasari

Sri 8iai% S.P

 NIP. 1@6(0(1@ 1@;? 01 1 010