4
TRSCANSKA 29, 2 I OOO SPLIT, rel.lfax . O2l1347 710,347 '711 Klasa: 601 -01/l 6-01 -65 Ur. broj : 218l-172-16-l split,24.02.2016. g. Sukladno cl. 11. "Ugovora o ostvarivanj u programa djedj ih (u daljnjem tekstu: Ugovor 24.02.201 6. god. donosi neposrednim pravima i obvezama u vrti6a ijaslica DV "Cvit Mediterana" Vrtica), ravnateljica Vrtiia dana PROCEDURU O PROVODENJU MJERA NAPLATE DOSPJELIH NENAPLACENIH POTRAZIVANJA I. Mjere naplate dospjelih, a nenaplaienih potraLivanja ove Procedure odnose se na: . sredstva od pruZenih usluga boravka djece u Vrti6u, . sredstva po ostalim osnovama potraZivanja koja se mogu pojaviti u Vrti6u. II. Mjere naplate dospjelih potraZivanja obuhvadajuju slijede6e: - usmeni kontakt, telefonom ili usmenom obavijesti putem odgojiteljica u grupi u kojoj dijete boravi - mar Iom - pisanu opomenu - pla6anje u ratama (ili obrodna otplata) po odobrenju ravnatelja - pokretanje ovr5og postupka radi naplate potraZivanja CRAD SPLIT r-vl-T-

Cvit mediterana – Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cvit mediterana – Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

TRSCANSKA 29, 2 I OOO SPLIT,rel.lfax . O2l1347 710,347 '711

Klasa: 601 -01/l 6-01 -65Ur. broj : 218l-172-16-lsplit,24.02.2016. g.

Sukladno cl. 11. "Ugovora oostvarivanj u programa djedj ih(u daljnjem tekstu: Ugovor24.02.201 6. god. donosi

neposrednim pravima i obvezama uvrti6a ijaslica DV "Cvit Mediterana"

Vrtica), ravnateljica Vrtiia dana

PROCEDURU O PROVODENJU MJERA NAPLATEDOSPJELIH

NENAPLACENIH POTRAZIVANJA

I.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaienih potraLivanja ove Procedureodnose se na:

. sredstva od pruZenih usluga boravka djece u Vrti6u,

. sredstva po ostalim osnovama potraZivanja koja semogu pojaviti u Vrti6u.

II.

Mjere naplate dospjelih potraZivanja obuhvadajuju slijede6e:- usmeni kontakt, telefonom ili usmenom obavijesti putem

odgojiteljica u grupi u kojoj dijete boravi- mar Iom- pisanu opomenu- pla6anje u ratama (ili obrodna otplata) po odobrenju ravnatelja- pokretanje ovr5og postupka radi naplate potraZivanja

CRAD SPLIT

r-vl-T-

Page 2: Cvit mediterana – Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

III.

Odgovornosti sudionika u procedurama:

Odgojitelj:- za listu nazodnosti djece za svaku odgojnu skupinu (do 03.- eg u mjesecu zapredhodni mjesec) i obavijesti prema roditeljima (po kontaktiranju radunovodstvene

sluZbe)

Evidentiiar uplate roditeija:- usmeni kontakt s duZnicima o demu je potrebno sastaviti zabifeiku na kartici

djeteta (datttm, ime osobe, raziog nepladanja, kada 6e platiti i sl.)- za sastavijanje liste "stanje dugovanja po skupinama" - izvod otvorenih stavki

(10S) do 25.-og u mjesecu, koja se prosljeduje voditelju radunovodstva- slanje I0S-a roditeljima prema potrebi- slanje opomena i poduzimanje radnji za naplatu potraZivanja prema

predloZenim mjerama- vodenje liste /pradenje i provodenje mogu6nosti naplate liste: dugovanja zaroditelje koji nisu podmirili dugovanja i vi5e ne koriste usluge vrti6a

- sastavljanje liste "obrodne otplate" i pra6enje naplate iste- zaklj udenje uplata izaduZenja

Voditelj raiunovodstva:- prijenos u glavnu knjigu i uskladivanje s istom (otvorene stavke; 1-2 dana poprimitku nazodnosti)

- kontrola liste "stanje dugovanja po skupinama"- kontrola liste dugovanja za djecu koja nisu podmirila dugovanja i vi5e ne koristeusluge vrtii4 te poketanje Odluke o otpisu dugovanja

Ravnatelj:- odobrava obrodnu otplatu duga na prijedlog evidentidara uplate roditelja ilivoditelj a radunovodstva

-potpisuje opomene, opomene pred otkaz o pruZanju usluga Vrti6a i otkaz UgovoraVrti6a, te prijedlog za ovr5ni postupak.

Page 3: Cvit mediterana – Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

IV.

DINAMIKA MJERA ZA NAPLATU

ruKOLIKO OBYEZE NISU PODMIRENE U UGOVORENIM ROKOVIMA)

-30 (trideset) dana od isteka zadnjeg dana dospijeda potraZivanja upuduje se

PISANA OPOMENA na adresu roditelja o dospjelom dugu na dokaziv nadin(osobnim urudenjem uz potpis primaoca ili po5tom uz povratnicu). Pisanuobavijest sastavlja evidentidar uplata roditelja.

U opomeni o dospjelom dugu potrebno je navesti podatke o duZniku,iznos duga, te pravni temelj na osnovu dega se duZnika poziva napladanje (ugovor, uplatnica, nazodnost).Lista duZnika zajedno s opomenom duva se u radunovodstvu vrti6a.

-8 (osam) dana od dana urudenja pisane opomene na osobnu adresu duZinika,evidentidar uplata roditelj a dtLan je dostaviti OPOMENU PRED OTKAZUGOVORA VRTICA na dokaziv nadin (osobnim urudenjem - u uredu Vrti6aill preko odgajatelja u skupini koju dijete boravi uz potpis roditelja ili po5tomuz povratnicu). U sludaju odbijanja prijema pismena ili nepoznatp adreseroditelja - duznika, oPoMENA PRED OTKAZ UGOVORA VRTICA ie seobaviti isticanjem pismena na oglasnoj plodi Uprave Vrti6a.

-8 (osam) dana od dana urudenja ili dostave opomene pred otkaz o pruZanj uusluga . Vrtiia, na adresu roditelja - duZnika Salje se OTKAZ UGOVORAVRTICA losobnim urudenjem, po5tom uz povratnicu ili isticanjem pismena naoglasnoj plodi Uprave Vrtiia).

-30 (trideset) dana od dana otkazivanja pruianju usluga pokreie se ovr5ni postupakza naplatu nenapladenog po traiivanja

Liste duZnika, zajedno s opomenama duvaju se u radunovodstvu vrti6a.

Page 4: Cvit mediterana – Dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

v.

SPORAZUM O OBROENOJ OTPLATI

U sludaju da se roditelj - duZinik po primljenoj opomeniosobno javi u Upravu vrti6a, ravnatelj mora s roditeljem -duZnikom potpisati Sporazum o obrodnoj otplati po kojem 6eduZnik u roku od 1 (jednog) dana platiti 1. ratu dospjelogdugovanj a, a o statak prema dinami ci obrodne otplateprecizirane Sporazumom o obrodnoj oplati.

vI.KONaNA NENAPLATMST DOSEJELOG POTRAZTYANJA - OTPIS

POTRAZIVANJA

PotraZivanje se moZe ocijeniti kao nenaplativo u slijededim sludajevima:u sludaju da je potraZivanje posljedica propusta Vrtiia opravdanogprigovora zastare od strane duZnika ukoliko se utvrdi daje nastavakpostupka naplate ekonomski neisplativ u odnosu na iznos prethodnihtrolkova pravno g postupka

Odluku o otpisu donosi ravnatelj.

VII.

Ova Procedura se primjenjuje danom dono5enja i bit 6e objavljena na oglasnojplodi Uprave Vrti6a i web stranici Vrti6a .

R