Factsheet HR Business Partner

  • Published on
    25-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Factsheet HR Business Partner

Transcript

<ul><li><p>Bright &amp; Company | HR Strategy</p><p>In antwoord hierop heeft Bright &amp; Company | HR </p><p>Strategy een Masterclass HR Business Partner ont-</p><p>wikkeld, waarin businessorintatie, vakinhoud, ad-</p><p>viesvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op </p><p>een aantrekkelijke en afwisselende manier worden </p><p>behandeld.</p><p>Nog niet uit de verf</p><p>In veel organisaties is het HR Business Partner-</p><p>schap een actueel thema. De HR Business Partner </p><p>vervult in modern Human Resources management </p><p>een cruciale rol. In theorie wel te verstaan, want in </p><p>de praktijk komt deze rol nog lang niet altijd uit de </p><p>verf. Hoe komt dat? De verklaring is vaak simpel: </p><p>de HR adviseur wordt omgedoopt tot HR Business </p><p>Partner, zonder dat daarbij duidelijk wordt gemaakt </p><p>wat dit betekent in termen van competenties, hou-</p><p>ding en gedrag. Ofwel, de verwachtingen worden </p><p>vaak niet concreet gemaakt. Laat staan dat wordt </p><p>verduidelijkt hoe de adviseur zich naar dit verwach-</p><p>tingsniveau kan ontwikkelen. </p><p>Wat is een HR Business Partner?</p><p>In de visie van Bright &amp; Company combineert een </p><p>succesvolle HR Business Partner vijf verschillende </p><p>rollen. Rollen die hem of haar in staat stellen om in </p><p>verschillende situaties aan te sluiten bij de verande-</p><p>rende verwachtingen van managers, medewerkers </p><p>en externe relaties. Dit zijn:</p><p>Expert | beschikken over excellente inhoudelijke </p><p>kennis en daarmee de vanzelfsprekende gespreks-</p><p>partner voor managers op het gebied van HR vraag-</p><p>stukken</p><p>Business Analist | het vermogen om de impact </p><p>van complexe organisatievraagstukken te vertalen </p><p>naar HR opgaven en -consequenties</p><p>Organisatieadviseur | de vaardigheid om te </p><p>adviseren over organisatie-inrichting en het kunnen </p><p>initiren en regisseren van verandertrajecten</p><p>Controller | kunnen lezen en schrijven met </p><p>HR ken- en stuurgetallen: signaleren, analyseren en </p><p>sturen</p><p>Innovator | initiren en doorvoeren van organisatie-</p><p>verandering en vernieuwing</p><p>Incompany Masterclass HR Business Partner</p><p>De wereld om ons heen is sterk in beweging. Organisaties worden geconfronteerd met </p><p>nieuwe ontwikkelingen en veranderende verwachtingen van klanten, overheden en de </p><p>eigen medewerkers. Veranderingen waarop steeds sneller moet worden geanticipeerd, </p><p>ook door HR. Dit betekent dat de eisen die aan de HR Professional worden gesteld, </p><p>serieus veranderen. Van hen wordt meer dan ooit gevraagd de business te begrijpen en </p><p>concrete bijdragen te leveren aan die business. Mooi gezegd. Maar hoe doe je dat als </p><p>Partner in Business?</p><p>Focus op morgen</p><p>Focus op vandaag</p><p>Focus op interne </p><p>organisatie</p><p>Focus op buitenwereld</p><p>Organisatieadviseur</p><p>Innovator</p><p>Controller Businessanalist</p><p>Expert</p></li><li><p>Bright &amp; Company | HR Strategy</p><p>HR Business Partner</p><p>Voor adviseurs door adviseurs</p><p>De docenten zijn zeer ervaren externe HR adviseurs, </p><p>die de wereld waarin Business Partners opereren </p><p>als geen ander kennen. Daarmee is een sterke focus </p><p>op de dagelijkse praktijk gegarandeerd.</p><p>Focus op individuele leerdoelen</p><p>Aan het begin van het traject houden we een intake. </p><p>Om kennis te maken, maar ook om individuele leer-</p><p>doelen te formuleren waaraan tijdens het traject </p><p>wordt gewerkt. In veel gevallen wordt de directe </p><p>klant van de HR Business Partner betrokken. </p><p>Blended learning</p><p>Voor een optimaal leereffect gebruiken we een </p><p>effectieve mix van leeractiviteiten: toonaan-</p><p>gevende sprekers, enthousiasmerende werkvormen, </p><p>kennis nemen van de meest recente management-</p><p>literatuur, uitwisseling van best practice voor-</p><p>beelden en het bezoeken van andere organisaties.</p><p>Voor wie is de masterclass bedoeld? </p><p>De masterclass is bedoeld voor HR professionals </p><p>die een rol als HR Business Partner ambiren of zich </p><p>in deze rol willen versterken.</p><p>Wat maakt deze masterclass anders?</p><p>Een aantal uitgangspunten maakt onze masterclass </p><p>tot een unieke ervaring.</p><p>Morgen mee aan de slag </p><p>Uiteraard reiken we op verschillende manieren </p><p>relevante informatie aan. Maar de focus ligt op de </p><p>praktische toepasbaarheid. We reiken dan ook een </p><p>Bright Toolkit uit, met best practice hulpmiddelen </p><p>voor de HR Business Partner, zoals een rekenmodel </p><p>voor het maken van HR business cases.</p><p>Werken aan chte bedrijfsvraagstukken</p><p>Als HR professional werk je niet gesoleerd, maar </p><p>in voortdurende interactie met managers en mede-</p><p>werkers. Dit komt in de leergang tot uiting door </p><p>het oplossen van een eigen running management </p><p>case, die je als deelnemer(s) geduren de het gehele </p><p>traject aanpakt en uiteindelijk presenteert aan de </p><p>opdrachtgever uit je eigen organisatieonder deel. </p><p>Betrokkenheid van het lijnmanagement is daarmee </p><p>een belangrijk uitgangspunt. </p></li><li><p>Bright &amp; Company | HR Strategy</p><p>Module 1 | Begrijp de business en de markt</p><p>Voor de HR Business Partner is het essentieel om </p><p>de business cht te begrijpen. Wat typeert de </p><p>bedrijfsstrategie, wat is het verdienmodel, wie zijn </p><p>de belangrijkste klanten en concurrenten en wat is </p><p>de betekenis van de factor mens voor de bedrijfs-</p><p>voering binnen uw organisatie? Op basis van een </p><p>gedegen inzicht in het eigen business model ma-</p><p>ken we de vertaalslag naar de verwachte bijdrage </p><p>van HR (de HR agenda) en de specifieke rol daarbij </p><p>voor de HR Business Partner. In het licht van uw </p><p>eigen business opgaven presenteren we de laat-</p><p>ste HR trends en ontwikkelingen en verkennen we </p><p>tezamen met de deelnemers hoe hier succesvol op </p><p>kan worden geanticipeerd. </p><p>Module 2 | Begrijp de HR Business Partner rol</p><p>Een HR Business Partner handelt met overtuigings-</p><p>kracht en heeft impact. Naast excellente business- </p><p>en vakkennis vraagt dit uitstekende coachings- en </p><p>advieskwaliteiten. Vragen die daarbij spelen zijn: </p><p>hoe maak je complexe vraagstukken bespreek-</p><p>baar? Welke benvloedingsstijlen kunnen worden </p><p>gehanteerd? Hoe kun je omgaan met dilemmas en </p><p>gevoeligheden? In deze module werken we op </p><p>basis van actuele, rele cases en rollenspellen. </p><p>Het gaat er om dat de deelnemers doorleven wat de </p><p>rol van HR Business Partner van hen vraagt en hoe </p><p>zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het </p><p>lijn management.</p><p>Module 3 | Excellente executie van HR Processen</p><p>HR processen spelen een belangrijke rol in de </p><p>dagelijkse werkzaamheden van de HR Business </p><p>Partner. Met de HR strategie als vertrekpunt </p><p>stellen we met behulp van een HR Proces-Scan </p><p>vast welke HR processen (voor de verschillende </p><p>organisatieonder delen) dominant bijdragen aan </p><p>organisatiesucces. Tevens analyseren we in hoe-</p><p>verre deze HR processen momenteel eenduidig en </p><p>effectief worden ingezet en waar verbeter potentieel </p><p>ligt in de toepassing ervan (wie doet wat en doet </p><p>iedereen wat is afgesproken?). Vervolgens gaan we </p><p>in op de roluitvoering van de HR Business Partner </p><p>in de verschillende HR processen en leren we hoe </p><p>je er als Business Partner in slaagt om samen met </p><p>het lijnmanagement HR processen excellent uit te </p><p>voeren.</p><p>Module 4 | HR in control</p><p>HR moet zich kunnen verantwoorden over nut, </p><p>noodzaak en effect van haar processen en acti-</p><p>viteiten. Dit veronderstelt een continu inzicht in </p><p>kosten en baten. Ofwel, HR moet in control zijn. </p><p>Ook hierin speelt de HR Business Partner een cru-</p><p>ciale rol. Hij of zij moet het management kunnen </p><p>informeren over de effectiviteit en efficiency van </p><p>initiatieven, zodat objectief kan worden vastgesteld </p><p>wat de toevoegde waarde is. Hij of zij moet manage-</p><p>mentinformatie kunnen analyseren en gebruiken </p><p>om HR prestaties inzichtelijk te maken en investe-</p><p>ringen te legitimeren. In deze module bouwen we </p><p>gezamenlijk een HR business case rond een actueel </p><p>managementvraagstuk en leren we de deelnemers </p><p>hoe ze prestatie-indicatoren kunnen definiren en </p><p>hoe deze in de praktijk worden toegepast.</p><p>Module 5 | Omgaan met verandering</p><p>De HR Business Partner speelt een belangrijke rol </p><p>in het faciliteren van veranderprocessen en het </p><p>Hoe ziet het programma eruit?De HR Masterclass van Bright &amp; Company bestaat uit een compacte serie basis-</p><p>modules, die naar behoefte kunnen worden toegesneden op de specifieke </p><p>kenmerken waarover de HR Business Partner in uw organisatiecontext dient te </p><p>beschikken. Het fundament van de HR Masterclass bestaat uit vijf basismodules:</p><p>&gt;</p><p>HR Business Partner</p></li><li><p>Bright &amp; Company | HR Strategy</p><p>Meer informatie? 0346-283 097 info@brightcompany.nl www.brightcompany.nl</p><p>introduceren van nieuwe werkwijzen. Omvangrijke </p><p>verandertrajecten zijn tegenwoordig aan de orde </p><p>van de dag en hebben meestal een grote impact op </p><p>het commitment en de motivatie van medewerkers. </p><p>De HR Business Partner levert toegevoegde waarde </p><p>door de betrokkenheid van medewerkers tijdens </p><p>de verandering te waarborgen en waar mogelijk te </p><p>vergroten. In deze module presenteren we state of </p><p>the art inzichten van de veranderkunde en leren </p><p>we om de verschillende technieken effectief toe te </p><p>passen binnen uw eigen organisatie.</p><p>One size doesnt fit all</p><p>De modules zoals hierboven beschreven zijn te </p><p>beschouwen als een fundament. Een fundament </p><p>dat overigens niet in beton gegoten is. In over-</p><p>leg met u kunnen we het programma volledig op </p><p>maat maken. Zo is het mogelijk om het accent </p><p>meer te leggen op inhoudelijke verdieping, of juist </p><p>meer op adviesvaardigheid. Ook is het uiteraard </p><p>mogelijk om extra modules of alternatieve werkvor-</p><p>men (tussentijdse workshops, intervisie, coaching) </p><p>toe te voegen. Daarnaast bieden wij de mogelijk-</p><p>heid om het traject in een pressure cooker uit te </p><p>voeren, waarbij de deelnemers in een zeer kort </p><p>tijdsbestek worden klaargestoomd voor hun rol als </p><p>HR Business Partner. </p><p>Resultaat van de Incompany Masterclass HR Business Partner</p><p>Met de Masterclass HR Business Partner van Bright </p><p>&amp; Company biedt u uw HR professionals de kans om </p><p>zich daadwerkelijk te ontwikkelen tot HR Business </p><p>Partner. Na afloop van de masterclass hebben de </p><p>deelnemers aan hun rugzak toegevoegd: </p><p>&gt; Meer kennis over de business, de markt en </p><p>de bijdrage die HR hieraan kan leveren;</p><p>&gt; Beter begrijpen van klantvragen en betere </p><p>gesprekspartner voor het lijnmanagement;</p><p>&gt; Meer kennis over de rol van HR Business Partner </p><p>en aantoonbare competentieverbetering;</p><p>&gt; Business vraagstukken snel kunnen diagnost i-</p><p>ceren en vertalen naar concrete en </p><p>doeltreffende HR oplossingen;</p><p>&gt; Impact kunnen maken door HR oplossingen op </p><p>een bedrijfsmatige wijze te introduceren en </p><p>door te voeren.</p><p>&gt;</p><p>HR Business Partner</p></li></ul>