Factsheet HR Business Partner

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Factsheet HR Business Partner

Transcript

 • Bright & Company | HR Strategy

  In antwoord hierop heeft Bright & Company | HR

  Strategy een Masterclass HR Business Partner ont-

  wikkeld, waarin businessorintatie, vakinhoud, ad-

  viesvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op

  een aantrekkelijke en afwisselende manier worden

  behandeld.

  Nog niet uit de verf

  In veel organisaties is het HR Business Partner-

  schap een actueel thema. De HR Business Partner

  vervult in modern Human Resources management

  een cruciale rol. In theorie wel te verstaan, want in

  de praktijk komt deze rol nog lang niet altijd uit de

  verf. Hoe komt dat? De verklaring is vaak simpel:

  de HR adviseur wordt omgedoopt tot HR Business

  Partner, zonder dat daarbij duidelijk wordt gemaakt

  wat dit betekent in termen van competenties, hou-

  ding en gedrag. Ofwel, de verwachtingen worden

  vaak niet concreet gemaakt. Laat staan dat wordt

  verduidelijkt hoe de adviseur zich naar dit verwach-

  tingsniveau kan ontwikkelen.

  Wat is een HR Business Partner?

  In de visie van Bright & Company combineert een

  succesvolle HR Business Partner vijf verschillende

  rollen. Rollen die hem of haar in staat stellen om in

  verschillende situaties aan te sluiten bij de verande-

  rende verwachtingen van managers, medewerkers

  en externe relaties. Dit zijn:

  Expert | beschikken over excellente inhoudelijke

  kennis en daarmee de vanzelfsprekende gespreks-

  partner voor managers op het gebied van HR vraag-

  stukken

  Business Analist | het vermogen om de impact

  van complexe organisatievraagstukken te vertalen

  naar HR opgaven en -consequenties

  Organisatieadviseur | de vaardigheid om te

  adviseren over organisatie-inrichting en het kunnen

  initiren en regisseren van verandertrajecten

  Controller | kunnen lezen en schrijven met

  HR ken- en stuurgetallen: signaleren, analyseren en

  sturen

  Innovator | initiren en doorvoeren van organisatie-

  verandering en vernieuwing

  Incompany Masterclass HR Business Partner

  De wereld om ons heen is sterk in beweging. Organisaties worden geconfronteerd met

  nieuwe ontwikkelingen en veranderende verwachtingen van klanten, overheden en de

  eigen medewerkers. Veranderingen waarop steeds sneller moet worden geanticipeerd,

  ook door HR. Dit betekent dat de eisen die aan de HR Professional worden gesteld,

  serieus veranderen. Van hen wordt meer dan ooit gevraagd de business te begrijpen en

  concrete bijdragen te leveren aan die business. Mooi gezegd. Maar hoe doe je dat als

  Partner in Business?

  Focus op morgen

  Focus op vandaag

  Focus op interne

  organisatie

  Focus op buitenwereld

  Organisatieadviseur

  Innovator

  Controller Businessanalist

  Expert

 • Bright & Company | HR Strategy

  HR Business Partner

  Voor adviseurs door adviseurs

  De docenten zijn zeer ervaren externe HR adviseurs,

  die de wereld waarin Business Partners opereren

  als geen ander kennen. Daarmee is een sterke focus

  op de dagelijkse praktijk gegarandeerd.

  Focus op individuele leerdoelen

  Aan het begin van het traject houden we een intake.

  Om kennis te maken, maar ook om individuele leer-

  doelen te formuleren waaraan tijdens het traject

  wordt gewerkt. In veel gevallen wordt de directe

  klant van de HR Business Partner betrokken.

  Blended learning

  Voor een optimaal leereffect gebruiken we een

  effectieve mix van leeractiviteiten: toonaan-

  gevende sprekers, enthousiasmerende werkvormen,

  kennis nemen van de meest recente management-

  literatuur, uitwisseling van best practice voor-

  beelden en het bezoeken van andere organisaties.

  Voor wie is de masterclass bedoeld?

  De masterclass is bedoeld voor HR professionals

  die een rol als HR Business Partner ambiren of zich

  in deze rol willen versterken.

  Wat maakt deze masterclass anders?

  Een aantal uitgangspunten maakt onze masterclass

  tot een unieke ervaring.

  Morgen mee aan de slag

  Uiteraard reiken we op verschillende manieren

  relevante informatie aan. Maar de focus ligt op de

  praktische toepasbaarheid. We reiken dan ook een

  Bright Toolkit uit, met best practice hulpmiddelen

  voor de HR Business Partner, zoals een rekenmodel

  voor het maken van HR business cases.

  Werken aan chte bedrijfsvraagstukken

  Als HR professional werk je niet gesoleerd, maar

  in voortdurende interactie met managers en mede-

  werkers. Dit komt in de leergang tot uiting door

  het oplossen van een eigen running management

  case, die je als deelnemer(s) geduren de het gehele

  traject aanpakt en uiteindelijk presenteert aan de

  opdrachtgever uit je eigen organisatieonder deel.

  Betrokkenheid van het lijnmanagement is daarmee

  een belangrijk uitgangspunt.

 • Bright & Company | HR Strategy

  Module 1 | Begrijp de business en de markt

  Voor de HR Business Partner is het essentieel om

  de business cht te begrijpen. Wat typeert de

  bedrijfsstrategie, wat is het verdienmodel, wie zijn

  de belangrijkste klanten en concurrenten en wat is

  de betekenis van de factor mens voor de bedrijfs-

  voering binnen uw organisatie? Op basis van een

  gedegen inzicht in het eigen business model ma-

  ken we de vertaalslag naar de verwachte bijdrage

  van HR (de HR agenda) en de specifieke rol daarbij

  voor de HR Business Partner. In het licht van uw

  eigen business opgaven presenteren we de laat-

  ste HR trends en ontwikkelingen en verkennen we

  tezamen met de deelnemers hoe hier succesvol op

  kan worden geanticipeerd.

  Module 2 | Begrijp de HR Business Partner rol

  Een HR Business Partner handelt met overtuigings-

  kracht en heeft impact. Naast excellente business-

  en vakkennis vraagt dit uitstekende coachings- en

  advieskwaliteiten. Vragen die daarbij spelen zijn:

  hoe maak je complexe vraagstukken bespreek-

  baar? Welke benvloedingsstijlen kunnen worden

  gehanteerd? Hoe kun je omgaan met dilemmas en

  gevoeligheden? In deze module werken we op

  basis van actuele, rele cases en rollenspellen.

  Het gaat er om dat de deelnemers doorleven wat de

  rol van HR Business Partner van hen vraagt en hoe

  zij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het

  lijn management.

  Module 3 | Excellente executie van HR Processen

  HR processen spelen een belangrijke rol in de

  dagelijkse werkzaamheden van de HR Business

  Partner. Met de HR strategie als vertrekpunt

  stellen we met behulp van een HR Proces-Scan

  vast welke HR processen (voor de verschillende

  organisatieonder delen) dominant bijdragen aan

  organisatiesucces. Tevens analyseren we in hoe-

  verre deze HR processen momenteel eenduidig en

  effectief worden ingezet en waar verbeter potentieel

  ligt in de toepassing ervan (wie doet wat en doet

  iedereen wat is afgesproken?). Vervolgens gaan we

  in op de roluitvoering van de HR Business Partner

  in de verschillende HR processen en leren we hoe

  je er als Business Partner in slaagt om samen met

  het lijnmanagement HR processen excellent uit te

  voeren.

  Module 4 | HR in control

  HR moet zich kunnen verantwoorden over nut,

  noodzaak en effect van haar processen en acti-

  viteiten. Dit veronderstelt een continu inzicht in

  kosten en baten. Ofwel, HR moet in control zijn.

  Ook hierin speelt de HR Business Partner een cru-

  ciale rol. Hij of zij moet het management kunnen

  informeren over de effectiviteit en efficiency van

  initiatieven, zodat objectief kan worden vastgesteld

  wat de toevoegde waarde is. Hij of zij moet manage-

  mentinformatie kunnen analyseren en gebruiken

  om HR prestaties inzichtelijk te maken en investe-

  ringen te legitimeren. In deze module bouwen we

  gezamenlijk een HR business case rond een actueel

  managementvraagstuk en leren we de deelnemers

  hoe ze prestatie-indicatoren kunnen definiren en

  hoe deze in de praktijk worden toegepast.

  Module 5 | Omgaan met verandering

  De HR Business Partner speelt een belangrijke rol

  in het faciliteren van veranderprocessen en het

  Hoe ziet het programma eruit?De HR Masterclass van Bright & Company bestaat uit een compacte serie basis-

  modules, die naar behoefte kunnen worden toegesneden op de specifieke

  kenmerken waarover de HR Business Partner in uw organisatiecontext dient te

  beschikken. Het fundament van de HR Masterclass bestaat uit vijf basismodules:

  >

  HR Business Partner

 • Bright & Company | HR Strategy

  Meer informatie? 0346-283 097 info@brightcompany.nl www.brightcompany.nl

  introduceren van nieuwe werkwijzen. Omvangrijke

  verandertrajecten zijn tegenwoordig aan de orde

  van de dag en hebben meestal een grote impact op

  het commitment en de motivatie van medewerkers.

  De HR Business Partner levert toegevoegde waarde

  door de betrokkenheid van medewerkers tijdens

  de verandering te waarborgen en waar mogelijk te

  vergroten. In deze module presenteren we state of

  the art inzichten van de veranderkunde en leren

  we om de verschillende technieken effectief toe te

  passen binnen uw eigen organisatie.

  One size doesnt fit all

  De modules zoals hierboven beschreven zijn te

  beschouwen als een fundament. Een fundament