43
Prof. dr Branko Rakita MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT Međunarodni biznis i menadžment – funkcionalni pristup

Finansijski menadz

  • Upload
    sorryx2

  • View
    1.115

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Međunarodni biznis i menadžment – funkcionalni pristup

Page 2: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

1. SUOČAVANJE SA NACIONALNIM RAČUNOVODSTVENIM RAZLIKAMA

1. Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih računovodstvenih razlika

2. Tipologija računovodstvenih sistema i finansijskih izveštaja 3. Nacionalne razlike u računovodstvenim tehnikama i standardima

Page 3: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih računovodstvenih razlika

Univerzalna obaveza sa različitim odgovorima

Računovodstvo - jezik biznisa

ne postoji usaglašenost računovodstvenih standarda i računovodstvene prakse po zemljama!!!

Pravne razlike

Sistemske razlike

Profesionalne razlike

razlike u nacionalnim poslovnim okruženjima

razvijenosti računovodstvene profesijerevizorskih firmi

Page 4: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Uslovljenost i vidovi ispoljavanja nacionalnih računovodstvenih razlika

Razlike u transparentnosti i realnosti

Realnost finansijskih izveštaja Optimistički Realni Pesimistički

Niska

Transparentnost

Visoka

Transparentni precenjeni

Transparentni realni

Transparentni podcenjeni

Zaštićeni precenjeni

Zaštićeni realni

Zaštićeni podcenjeni

Page 5: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Tipologija računovodstvenih sistema i finansijskih izveštaja

Nacionalne razlike u formama finansijskog izveštavanja

1. nacionalno-tipizirani

2. poslovno-pragmatični

zakonska regulativa

uticaj privrednih subjekata i pragmatične poslovne prakse

Konvergencija računovodstvenih sistema

Jezik Struktura i brojValuta

FormatDopunske finansijske napomene GAAP

Page 6: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Nacionalne razlike u računovodstvenim tehnikama i standardima

Različiti tretmani istih računovodstvenih pojava

Vrednovanje aktive

Vrednovanje zaliha

Tretiranje rezervi

Tretiranje poreskih izveštaja

Tretiranje goodwill-a

istorijski ili tekući troškovi

FIFO i LIFO

Nacionalni računovodstveni principi – GAAP

međusobno priznavanje

usklađivanje prepravljanje

Page 7: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

2. MEĐUNARODNA HARMONIZACIJA RAČUNOVODSTVENE PRAKSE

1. Međ. kategorizacija namene i korisnika finansijskih izveštaja2. Globalni procesi harmonizacije i standardizacije računovodstvene

prakse3. Prateći problemi harmonizacije i standardizacije rač. sistema

Page 8: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međ. kategorizacija namene i korisnika finansijskih izveštaja

Dve namene f.i.

poslovnabudžetska

sekundarni

Dve kategorije korisnika f.i.

primarni

Page 9: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Globalni procesi harmonizacije i standardizacije računovodstvene prakse

Institucionalni doprinosiMeđunarodni komitet za računovodstvene standarde

Međunarodni Bord za računovodstvene standarde

Pokret globalnih razmera

Faktori koji podstiču harmonizaciju 1. veći broj međ. investitora,

2. globalizacija tržišta kapitala,

3. relativiziranje značaja nacionalnog porekla kapitala,

4. privlačenje slobodnog inostranog kapitala,

5. procesi regionalnog integrisanja,

6. obezbeđivanje ekonomije obima kroz globalnu poslovnu uporedivost

Page 10: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Globalni procesi harmonizacije i standardizacije računovodstvene prakse

Efekti harmonizacijeuporedivost poslovnih rezultata i performansi,

ušteda vremena i novca,

lakši i kredibilniji pristup potencijalnim investitorima,

bolja i potpunija kontrola lokalnog menadžmenta,

stvaranje boljih pretpostavki za formiranje zajedničkih ulaganja, M&A,

lakši pristup međunarodnim finansijskim tržištima i berzama,

smanjivanje troškova revizije,

Evropski model harmonizacijeset jedinstvenih računovodstvenih direktiva

Page 11: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Prateći problemi harmonizacije i standardizacije rač. sistema

Mogućnost kreativnog tumačenja

Nema potpune standardizacije

Troškovi harmonizacije će biti značajni

Nacionalni ponos pojedinih zemalja i njihovih

profesionalnih organizacija može da predstavlja

posebnu prepreku

Konkurencija između računovođa i njihovih asocijacija i

udruženja

Mogućnost kreativnog tumačenja

Nema potpune standardizacije

Troškovi harmonizacije će biti značajni

Nacionalni ponos pojedinih zemalja i njihovih

profesionalnih organizacija može da predstavlja

posebnu prepreku

Konkurencija između računovođa i njihovih asocijacija i

udruženja

Page 12: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

3. TRANSLACIONI PROBLEMI MEĐUNARODNIH FINANSJSKIH IZVEŠTAJA

1. Problem valutnog obračunavanja međunarodnih poslovnih transakcija

2. Konsolidovani finansijski izveštaj u međunarodnom biznisu3. Problem valutne translacije pri konsolidovanju finansijskih izvještaja

Page 13: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Problem valutnog obračunavanja međunarodnih poslovnih transakcija

Oprezno sa izborom transakcione valute Problem odloženog roka plaćanja Poslovati sa ili bez deviznog rizika

Konsolidovani finansijski izveštaj u međunarodnom biznisu

Zbirni izveštaj korporativnog sistema Obaveza konsolidovanja za multinacionalne korporacije Predmet konsolidovanja Vrednovanje učinaka filijala odvoji od vrednovanja učinaka

njihovog menadžmenta

Page 14: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Problem valutne translacije pri konsolidovanju finansijskih izvještaja

Translacija - proces prevođenja f.i. inostranih filijala, iz valute zemlje domaćina u domaću valutu matične kompanije

Ključni problem translacije - izbor odgovarajućeg deviznog kursa

po kursu kada su transakcije nastale, ili kada se konsolidovani finansijski izveštaj sastavlja, ili po prosečnom DK

Page 15: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Problem valutne translacije pri konsolidovanju finansijskih izvještaja

Metod tekućeg deviznog kursa - mogućnost jedinstvenog i integralnog prevođenja svih bilansnih pozicija Temporalni metod - po deviznom kursu koji je bio važeći u trenutku kada je određena finansijska ili bilansna promena nastala

Kombinovanje metoda:• vlasnički udeli - po kursu koji je važio kada su akcije kupljene, • iskazani dobitak ili gubitak - sukcesivna metoda• dividende - po kursu kada su one isplaćivane• vrednost aktive i obaveza - po kursu u vreme pripreme bilansa

stanja

Page 16: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

4. PORESKI PROBLEMI MEĐUNARODNOG FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

1. Suočavanja sa različitim poreskim opterećenjima u MFM2. Prilagođavanja poreskog knjigovodstva u MFM3. Prevazilaženje međunarodnih poreskih konflikata

Page 17: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Suočavanja sa različitim poreskim opterećenjima u MFM

Nivo poreskih i carinskih opterećenja opredeljuje:

izbor strategije ulaska na inostrano tržište, pravljenje finansijskog plana, izbor lokacije za otvaranje pogona, opredeljivanje za pravni status pogona u inostranstvu…

Poreska atraktivnost međunarodnih lokacija- poslovanje preko slobodnih carinskih zona, - poslovano vezivanje za poreski atraktivne lokacije (zemlje poreskog raja) i - primena transfernih cena

maksimizirati dohodak posle oporezivanja u uslovima postojanja različitih fiskalnih pretpostavki

Page 18: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Prilagođavanja poreskog knjigovodstva u MFM

Transferne cene

u cilju

optimizacije razvojnih budžeta i za vrednovanje učinaka filijala

Kada se preporučuje zaračunavanje nižih ili viših transfernih cena?

Poreski tretman inostranog prihodaPoreski tretman aktivnog i pasivnog prihodaPo pravilu se ne dozvoljava odlaganje plaćanja poreza na pasivno ostvareni dohodak

Page 19: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Prevazilaženje međunarodnih poreskih konflikata

Poreski krediti, Poreski ugovoriPoreska odlaganja Porez na dodatu vrednost – VATEliminisanje duplog oporezivanja Preventivno usvajanje pravila transfernih cena

Najčešće tehnike

Page 20: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

5. DUGOROČNO FINANSIRANJE MEĐUNARODNIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Međunarodne dimenzije poslovnog finansiranja2. Međunarodna investiciona analiza3. Međunarodno investiciono finansiranje

Page 21: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodne dimenzije poslovnog finansiranja

Osnovna funkcija međunarodnih korporativnih finansija je obezbeđivanje jeftinijih finansijskih sredstava, iz domaćih ili međunarodnih izvora, i njihovo što profitabilnije ulaganje na

međunarodne poslovne aktivnosti i projekte kompanije

Komparativna analiza finansijskih pretpostavki:devizni rizik ograničenja kretanja gotovinerepatrijacija profita cena kapitala i nivo kamatnih stopa nivo poreskih i carinskih opterećenjarazvijenost finansijskih tržišta, finansijskih derivata i instrumenata plaćanja, kretanje cena i rizik od inflacije

Page 22: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodne dimenzije poslovnog finansiranja

Investicione i finansijske odluke

izbor međunarodnih projekata, poslovnih poduhvata i poslovnih aktivnosti koje treba finansirati

izbor izvora i načina (strukture) finansiranja odabranih i pozitivno vrednovanih aktivnosti i poduhvata

Page 23: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodna investiciona analiza

Uobičajena tri aspekta investicione analize:

1. evaluacija međunarodnih investicionih projekata,

2. sagledavanje internih izvora investicionog kapitala i

3. sagledavanje eksternih izvora investicionog kapitala

1. neto sadašnja vrednost2. interna stopa prinosa i 3. vreme povraćaja investicije

1. procena međ. finansijskog rizika2. izbor funkcionalne valute

Procena finansijske isplativosti projekta - tehnika diskontovanja novčanih tokova

+

+

Page 24: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodno investiciono finansiranje

Finansijska struktura biznisa u inostranstvu

kreditni vs akcijski kapital pojedinih filijala

Sagledavanje internih izvora investicionog kapitala

Sagledavanje eksternih izvora investicionog kapitala

Globalni ili lokalni izvori finansiranja

Page 25: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

6. UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE U MEĐUNARODNOM BIZNISU

1. Korporativni pristup i principi upravljanja gotovinskim tokovima u MB2. Forme međunarodnih transfera gotovine3. Racionalizacija tokova gotovine u međunarodnom biznisu

Page 26: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Korporativni pristup i principi upravljanja gotovinskim tokovima u MB

Složeni korporativni sistemi sa ino filijalama - mogućnost kreiranja internog (korporativnog) tržišta obrtnog kapitala

Osnovni principi upravljanja obrtnim kapitalom - bilansno minimiziranje obrtnog kapitala za sistem u celini, - minimiziranje troškova konverzije valuta- minimiziranje rizika variranja strane valute

Finansijskim plasmanima ne ugroziti likvidnostMinimiziranje slobodnih gotovinskih sredstavaoptimalni balans između plasiranja sredstava u kratkoročne ili dugoročne hartije od vrednosti

Minimiziranje transakcionih troškova

troškovi zamenetroškovi transfera

Page 27: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Forme međunarodnih transfera gotovine

Izvori gotovine i obrtnog kapitala

profit, dividende, premije, amortizacija, dugoročna rezervisanja

+ mogućnosti interkompanijskog pozajmljivanja

Transfer gotovine u formi dividendi i profita

Transfer gotovine u formi rojaliteta, premija i honorara

Transfer gotovine u formi internih obračuna

Depozit 1 mil. Euro Zajam od 1 mil.Euro

Kamata od 9%Kamata od 8%

Filijala u zemljiporeskog raja

Filijala u zemljiporeskog raja

Londonskabanka

Londonskabanka

Operativna filijalau inostranstvu

Operativna filijalau inostranstvu

Transfer gotovine preko frontiranih zajmova

Page 28: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Racionalizacija tokova gotovine u međunarodnom biznisu

Centralizovano upravljanje gotovinom

Ograničenja???

veća poslovna efikasnost

troškovna ekonomičnost

kadrovska racionalizacija

Multilateralni neting

Ograničenja???

min troškovi konverzije

min transferni troškovi

min administrativni troškovijedinstveni informacioni sistem

interkompanijsko prebijanje ukupnih dugovanja i potraživanja svake filijale ili zavisnog preduzeća u inostranstvu preko jedinstvenog korporativnog keš

centra ili klirinškog računa.

Page 29: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

7. FINANSIJSKE TRANSAKCIJE PREKO MEĐUNARODNIH DEVIZNIH TRŽIŠTA

1. Poslovni značaj i uloga međunarodnih deviznih tržišta2. Osnovni poslovi na međunarodnim deviznim tržištima3. Međunarodni finansijski derivati

Page 30: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Poslovni značaj i uloga međunarodnih deviznih tržišta

Tržišta finansijskih derivata

Terminska devizna tržišta

Međunarodna tržišta kapitala

Međunarodna devizna tržišta

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Promptna devizna tržišta

Međ. tržišta akcija

Međ. tržišta obveznica

Međ. tržišta novca

Međ. tržišta kredita

Page 31: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Osnovni poslovi na međunarodnim deviznim tržištima

1. Valutna konverzija 2. Valutni hedžing 3. Valutna arbitraža 4. Valutna špekulacija

Promptni (spot) devizni posloviTransakcije se realizuju odmah

Terminski (forward) devizni posloviTransakcije se realizuju na neki ugovoreni dan u buducnostiTerminski kurs (forward rate): sa premijom ili diskontomOsnovni cilj - otklanjanje deviznog rizika

Page 32: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodni finansijski derivati

FjucersiObaveza da se kupi ili proda berzanski predmet ugovora određenog dana po unapred ugovorenoj ceni

Robni i finansijski; Hedzeri i spekulanti

SvopoviSimultana kupoprodaja deviza razlicitog dospeca po razlicitim kursevimaRealizuju se i promptni i terminski posloviDvostruka zastita od rizika

OpcijeNose pravo, ne obavezu; Fleksibilnost

Page 33: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

8. MEĐUNARODNO TRŽIŠTE KAPITALA

1. Međunarodno tržište novca i kredita - Evrodevizno tržište2. Međunarodno tržište obveznica3. Međunarodno tržište akcija

Page 34: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodno tržište novca i kredita - Evrodevizno tržište

Status evrodeviznog tržištaspecifično devizno i kreditno tržište, na kome se poslovi kreditiranja obavljaju uz upotrebu strane valute

Povoljnije kamatne stopenepodleganje nacionalnim monetarnim regulativama - banke su u mogućnosti da nude veće kamate na evrodepozite

1) tržište evronovca; 2) tržište evrokredita; 3) tržište evroobveznica

i 4) tržište evrozapisa.

Page 35: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodno tržište obveznica

Emitenti – institucije:Kompanije Drzava Organi lokalne uprave

SvrhaPrikupljanje finansijskih sredstava u cilju:– Modernizacije ili prosirenja kapaciteta– Pokrivanje tekućih troškova– Vlasničko preuzimanje

Investitori u međunarodne obveznice

Vrste međunarodnih obveznica1. inostrane obveznice, 2. euroobveznice i 3. globalne obveznice

Rejting obveznicaStandard and Poor’s i Moody’s

Page 36: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodno tržište akcija

Još uvek ne postoji institucionalizovano međunarodno tržište akcija, već se suočavamo sa nacionalnim tržištima

vlasničkih hartija od vrednosti

Međunarodno

vrednovanje akcija Globalni indeks akcija

“Dow Jones”

Prinos:Kapitalni dobitakDividendaPromena kursa

Rizici:PorezKnjigovodstveni propisiKamatne stopeDevizni kurs

Page 37: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

9. UPRAVLJANJE MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM RIZICIMA

1. Međunarodne poslovne implikacije inflatornog rizika2. Međunarodne poslovne implikacije deviznog rizika3. Zaštitne strategije od fluktuacija deviznog kursa (Hedging

Strategies)

Page 38: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodne poslovne implikacije inflatornog rizika

devizni

finansijski rizici

inflatorni

Problemi u poslovanjuKratkorocna orijentacija; Devalvacija nac. valute;

Problem predviđanja i planiranja; Kontrola kapitala i uvozne restrikcije;

Diskriminatorne metode kontrole cena; Ekon. i politicki haos;

Sindikalni pritisci; Skup kapital; Topljenje vrednosti kapitala

Odgovori kompanijaTransfer kapitala, vezani poslovi, prilagođavanje prozvoda,

izbegavanje lokalne valute...

Page 39: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Međunarodne poslovne implikacije deviznog rizika

Izloženost transakcionim troškovima

Izloženost konverzijskim troškovima

Izloženost ekonomskim troškovima

devizni

finansijski rizici

inflatorni

Page 40: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Zaštitne strategije od fluktuacija deviznog kursa (Hedging Strategies)

devizni

finansijski rizici

inflatorni

ZAŠTITNE (HEDŽING) STRATEGIJE

OPERATIVNE UGOVORNE

Oročavanje efektive

Terminski ugovori

Transfer gotovine

Kreditno zaduživanje

Lead – lag strategije

Page 41: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Pitanja za diskusiju i podsećanje:

Sistemske, profesionalne i pravne razlike međunarodne računovodstvene prakse?

Razvrstavanje računovodstvene prakse po transparentnosti i realnosti?

Nacionalne razlike u formama finansijskog izveštavanja?

Korisnička i namenska tipologija finansijskih izveštaja?

Razlozi i efekti međunarodne harmonizacije računovodstvenih standarda?

Otpori i problemi međunarodne harmonizacije računovodstvene prakse?

Valutni problemi u uslovima odloženog plaćanja?

Neophodnost i prateći problemi konsolidacije međunarodnih finansijskih izveštaja?

Problemi valutne translacije i njihovo prevazilaženje?

Osobenosti poreskog knjigovodstva u MFM?

Međunarodni poreski konflikti i njihovo prevazilaženje?

Evaluacija i procena finansijske isplativosti međunarodnih projekata?

Page 42: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

Pitanja za diskusiju i podsećanje:

Sagledavanje internih i eksternih izvora međunarodnog investicionog kapitala?Minimiziranje slobodnih gotovinskih sredstava i transakcionih troškova u MFM?Forme međunarodnih transfera gotovine?Centralizovano upravljanje gotovinom i transnacionalni multilateralni neting?Tipovi međunarodnih finansijskih tržišta?Vrste deviznih poslova i transakcija?Razgraničiti fjučerse od opcija i svopa?Status, pogodnost, poslovi i segmenti evrodeviznog tržišta?Vrste i rejting međunarodnih obveznica?Prednosti i rizici investiranja u inostrane akcije?Upravljanje inflatornim rizikom u MFM?Rizici izloženosti fluktuaciji deviznog rizika?Operativne i ugovorne hedžing strategije?

Page 43: Finansijski menadz

Prof. dr Branko Rakita

MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT

Međunarodni biznis i menadžment – funkcionalni pristup