of 21 /21
TONG CONG TY xANG DAu VItT NAM CONG HOA XA HOI cHiJ NGHiA VItT NAM CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc - Tl! do - phuc S6: 37IXL3-NQ-HDQT TPHCM, ngay 27 thimg 01 nam 2010 NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ V/v: ban himh Qmin trj Cong ty CP Xay III Petrolimex Can cu doanh dugc Qu6c hQi thong qua ngay 30 thang 11 narn 2005, co hJc tiI ngay 01/7/2006. Can cu Dieu Cong ty c6 phdn Xay III Petrolirnex dugc hQi d6ng c6.dong thong qua ngay 16/10/2009. Can cu quy€t dinh s6 Quy€t dinh s6 12/2007/QD-BTC ban hanh ngay 13/03/2007 cua BQ Tai chinh ve ban hanh quy ch€ qui'm tri Cong ty ap d\.mg cho cac Cong ty niern y€t. Can cu cong van s6 532/UBCK - QLPH ve hu6ng dfin thlJc ban hanh Quy ch€ nQi b<) ve QTCT ap d\.mg cho cac cong ty niern y€t. Sau khi th6ng nhcit v6'i Ban soat. QUYETNGHJ Dieu I: Ban hanh Quy Ch€ Qui'm Td Cong ty C6 phdn Xay III Petrolirnex kern theo Quy€t dinh nay. Dieu II: Quy€t dinh nay co IlJc thi hanh tiI ngay kY. Dieu III: Cac ong thanh vien HQi d6ng qui'm tri; Ban soat; Ban giarn d6c; thu truOng cac phong ban, dan vi trlJC thuQc; cac c6 dong; can bQ nhan vien Cong ty c6 phdn Xay III Petrolirnex chiu trach thi hanh quy€t dinh nay. Nai nhdn: - Nhu III - LUll VT

fs.petrolimex.com.vnfs.petrolimex.com.vn/File.ashx/181DBA404FA247E183BC79824FF245ED... · TONG CONG TY xANG DAu VItT NAM CONG HOA XA HOI cHiJ NGHiA VItT NAM . CONG TY CP XAY LAp III

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of fs.petrolimex.com.vnfs.petrolimex.com.vn/File.ashx/181DBA404FA247E183BC79824FF245ED... · TONG CONG...

 • TONG CONG TY xANG DAu VItT NAM CONG HOA XA HOI cHiJ NGHiA VItT NAM

  CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc

  S6: 37IXL3-NQ-HDQT TPHCM, ngay 27 thimg 01 nam 2010

  NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ V/v: ban himh quych~ Qmin trj Cong ty CP Xay I~p III Petrolimex

  Can cu Lu~t doanh nghi~p dugc Qu6c hQi thong qua ngay 30 thang 11

  narn 2005, co hi~u hJc tiI ngay 01/7/2006.

  Can cu Dieu l~ Cong ty c6 phdn Xay l~p III Petrolirnex dugc d~i hQi

  d6ng c6.dong thong qua ngay 16/10/2009.

  Can cu quy€t dinh s6 Quy€t dinh s6 12/2007/QD-BTC ban hanh ngay

  13/03/2007 cua BQ Tai chinh ve vi~c ban hanh quy ch€ qui'm tri Cong ty ap d\.mg

  cho cac Cong ty niern y€t.

  Can cu cong van s6 532/UBCK - QLPH ve vi~c hu6ng dfin thlJc hi~n

  ban hanh Quy ch€ nQi b

 • ·Ml)C Ll)C

  ChU011g I: QUY DJNH CHUNG Di~u 1. Y nghia va ph~m vi di~u chinh: 1

  ChU011g II: CO DONG vA DAI HOI DONG CO DONG

  ChU011g III: THANH VIEN HDQT VA HOI DONG QUAN TRy

  Chuang IV: BAN KIEM SOAT vA THANH VIEN BAN KIEM SoAT

  Chu011g V: NGAN NGVA XUl~G DOT LOI fCH VA GIAO DJCH VOl cAc BEN CO QUYEN LOI LIEN QUAN DEN CONG TY ,

  Di~u 30. Trach nhi~m trung th'!c va tranh cac xung dQt v~ quy~n I'li clla cac thanh vien

  Chuang VI: DAo TAO VE QUAN TRJ CONG TY

  ChU011g VII: CONG BO THONG TIN VA MINH BACH

  Di~u 2. Giai thich thu~t ngfr va chfr vi~t t~t: 1 Di~u 3. Cac nguyen t~c quan trj Cong ty : 2

  Di~u 4. Quy~n clla c6 do~g: . 2 Di~u 5. Di~u 1~ Cong ty 3 Di~u 6. Dfli xll' cong b~ng gifra cac c6 dong: 3 Di~u 7. Nhfrng v~n d~ lien quan d~n C6 ,dong I~n 3 Di~u 8. Trinh t,!, thll tt,lc tri~u t~p va bieu quyet t~i D~i hQi dang c6 dong (DHDCD) thU'(Yng nien va bM thU'(Yng 4 Di~u 9. Quy~n tham d,! DHDCD va cach thu-c dang ky hQp DHDCD 5 Di~u 10. Cach thu-c bO phi~u, ki~m phi~u, thong bao k~t qua ki~m phi~u t~i DHDCD 5 Di~u 11. Thong qua Nghj quy~t clla DHDCD 6 Di~u 12. Thong bao nghj quy~t DHDCD ra cong chung 6 Di~u 13. Bien ban cUQc hQp DHDCD 6 Di~u 14. Bao cao ho~t dQng clla HQi dang quan tri t~i D~i hQi dang c6 dong 7 Di~u 15. Bao cao ho~t dQng clla Ban ki~m soat t~i D~i hQi dang c6 dong 7

  Di~u 16. Ttl' cach thanh vien HQi dAng quan tri 7 Di~u 17. Ung cll', d~ cll' thanh vien HQi dang quan trj 8 Di~u 18. Thanh ph~n va nhi~m ky clla HQi dang quan trj 8 Di~u 19. Trach nhi~m va nghia Vl,J clla Thanh vien HDQT 9 Di~u 20. Trach nhi~m va nghia vl,J clla HQi dang quan trj 9 Di~u 21. HQp HDQT va bien ban hQp HDQT 11 Di~u 22. Cac ti~u ban clla HQi dang quan trj 11 Di~u 23. Thtl' ky cong ty . 11 Di~u 24. ThiI lao clla HQi dAng quan trj 12

  Di~u 25. Ttl' cach thanh vien Ban ki~m soat 12 Di~u 26. Thanh ph§n va nhi~m ky clla Ban ki~m soat 12 Di~u 27. Quy~n ti~p c~n thong tin va tinh dQc I~p clla thanh vien Ban ki~m soat 12 Di~u 28. Trach nhi~m va quy~n h~n clla Ban ki~m soat 13 Di~u 29. ThiI lao clla Ban ki~m soat 13

  HQi dang quan trj, Ban Giam dflc 13 Di~u 31. Giao dich vo; ngtl'O'i co lien quan . 14 Di~u 32. Dam bao quy~n hQ'P phap clla nhfrng ngtrm co quy~n 1Q'i lien quan d~n Cong ty 15

  Di~u 33. Dao t~o v~ quan trj Cong ty 15

  Di~u 34. Cong bfl thong tin thtl'O'ng xuyen 15

 • Di~u 35. Cong b6 thong tin v~ tinh hinh quan trj Cong ty Di~u 36. Cong b6 thong tin v~ cae ec3 dong l6'n Di~u 37. Tc3 ehu-e vi~e eong b6 thong tin

  Chuang VIII:CHE DO BAa cAa, GIAM sAT vA X(]' LY VI PHAM Di~u 38. Bao cao Di~u 39. Giam sat Di~u 40.

  Chuang IX: Xi'r Iy vi ph~m . sDA DOl QUY CHE vA HIBu L0'C CUA QUY CHE

  Di~u 41. Si'ra dc3i Quy eh~ quan trj Cong ty Di~u 42. Ngay hi~u l\fe

  16 16 17

  17 17 17

  18 18

  .,,,;

  :~

  ·6~ .• •J

 • TONG CONG TY XANG DAu Vl¢T NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHiA Vl~:T NAM

  CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX DQc I~p - Tt}' do - Hl;lnh phuc

  QUYCHE QUAN TRI CONG TY CP XA.Y LAp III PETROLIMEX

  (Ban himh kern thea Nghi quySt s6: 37/XL3~NQ-HDQT ngay 27 thang 01 nam 2010

  cua H(>i D6ng Qmin Tri Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex)

  ChU'O'ng I: QUY DINH CHUNG

  Di~u 1. Ynghia va ph~m vi di~u chinh: 1. Quy ch~ m'ty duQ'c xay dlJIlg thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t ChUng

  khoan va Quy~t dinh 12/2007/QD-BTC ban hanh ngay 13/03/2007 cua B

 • e. "Can bQ quan Iy e§p eao" la giam d6e, ph6 giam d6e, k~ toan truang, giam d6e chi nhanh ho~e cae vi tri quan ly khae dUQ'e phe ehuftn bai Hoi D6ng Quan Tri.

  f. Trong Quy eh~ nay, cae tham ehi~u t6i mot ho~e mot 56 di€u khoan ho~e van ban phap lu~t se bao g6m ea nhung sua d6i b6 sung ho~e van ban thay th~ cae van ban d6

  2. Chu vi~t t~t:

  a. "DHDCD" D~i hoi d6ng e6 dong

  b. "HDQT" : HOi d6ng quan tri

  e. "BKS" : Ban ki€m soat

  d. "BGD" : Ban Giam d6e

  Di~u 3. Cae nguyen t~e quan trj Cong ty :

  1. Dam bao mot co d.u quan tri hi~u qua;

  2. Dam bao quy€n IQ'i eua e6 dong;

  3. D6i xu eong b~ng giua cae e6 dong;

  4. Dam bao vai tro eua nhUng nguai e6 quy€n IQ'i lien quan d~n Cong ty;

  5. Minh b~eh trong ho~t dong eua Cong ty;

  6. HOi d6ng quan tri va Ban ki€m soM 1anh d~o va ki€m soat Cong ty e6 hi~u qua.

  ChU'O'ng II: CO DONG vA D~I HQI DONG CO DONG

  Di~u 4. Quy~n ella e6 dong:

  1. C6 dong co dlly du cae quy€n thea quy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p, eua phap lu~t va Di€u l~ eong ty, d~e bi~t la:

  a. Quy€n tl! do ehuy€n nhuQ1lg e6 phlln da dUQ'e thanh toan dlly du va dUQ'e ghi trong 56 e6 dong eua Cong ty, trir mot 56 truang hgp bi h~n eh~ ehuy€n nhuQ1lg thea quy dinh eua phap lu~t va Di€u l~ eong ty;

  b. Quy€n dUQ'e thong bao dlly du thong tin dinh ky va thong tin b~t thuang v€ ho~t dong eua Cong ty;

  e. Quy€n tham dV euoe h9P D~i hOi d6ng e6 dong ho~e uy quy€n eho nguai khae tham dV eUQe h9P D~i hOi d6ng e6 dong phil hgp v6i quy dinh eua Di€u r~ Cong ty, Lu~t Doanh nghi~p va cae van ban phap lu~t e6 lien quan; .

  d. Quy~n bi€u quy~t thong qua cae quy~t dtnh eua D~i hoi d6ng e6 dong.

  2. C6 dong e6 quy€n bao v~ cae quy€n IQ'i hgp phap eua minh. Trong truang hgp nghi quy~t eua D~i hoi d6ng e6 dong, nghi quy~t eua HOi d6ng quan tri vi ph~m phap lu~t ho~e vi ph~ nhUng quy€n lqi co ban eua e6 dong thea quy dinh eua phap lu~t, e6 dong e6 quySn d~ nghi khong thve hi~n cae quy€t dinh d6 thea trinh tv, thu tI,le phap lu~t quy dinh. Truang hgp cae quy~t dinh vi ph~m phap lu~t neu tren gay t6n h~i t6i Cong ty, Hoi d6ng quan tri, Ban ki€m

  2

 • soM, Ban Giam d6c phai d~n bu cho Cong ty thea tnlch nhi~m clla minh. C5 dong co guy~n yeu du Cong ty b6i thuemg thea trinh tv', thll t\fc phap lu~t guy dinh.

  3. C6 dong co guy~n ill ch6i guy~n uu tien mua tru6c c5 ph§n m6i chao ban. Di~u nay duQ'c neu ra trong Nghi guySt D~i hQi d6ng c6 dong.

  Di~u 5. Di~u I~ Cong ty

  1. Di~u l~ Cong ty duQ'c xay d\ffig d\Ia tren Di~u l~ mfiu ap d\mg cho cac cong ty niem y~t tren Sa Giao dich ChUng khoan ban haOO ker.n thea QuySt dinh s6 15/2007/QD-BTC ngay 19/3/2007 clla BQ Tai chinh, phu hQ'P vo; Lu~t Doanh nghi~p va cac van ban phap guy khac co lien guan

  2. Can cu cac thay d6i clla phap lu~t va tiOO hinh ho~t dQng Clla Cong ty, HDQT co trach OOi~m xem .xet trinh DOOCD sua d6i, b6 sung Di~u l~ trang thai h~n hQ'P ly d€ Di~u l~ phu hQ'P v6i guy dinh clla phap lu~t.

  Di~u 6. D8i xu cong b~ng gifra cac c6 dong: 1. C6 dong th\Ic hi~n d§y dll cac guy~n thea phap lu~t va Di~u l~ Cong ty guy dinh;

  2. C6 dong duQ'c d6i xu cong b~ng. M6i c6 ph§n clla cung mQt lo~i d~u t~o cho c6 dong sa hfru no cac quy~n, nghla V\l va lqi ich ngang nhau. Truang hQ'P Cong ty co cac lo~i c6 ph§n uu da:i, cac quy~n va nghla V\l gfm li~n v6i cac lo~i c6 ph§n Ull da:i phai duQ'c cong b6 d§y dll cho c6 dong va phai duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong thong qua.

  Di~u 7. Nhfrng v§n d~ lien quan d~n C6 dong 1611

  1. C6 dong Ian la C6 dong sa hfru sa hfru trvc tiSp ho~c gian ti~p ill nam phk tram (05 %) tra len s6 c6 phi~u co quy~n bi€u quySt clla Cong ty.

  2. Trang yang bay (07) ngay lam vi~c k€ ill ngay tra thanh C6 dong lan, t6 chuc, ca nhan la C6 dong Ian phai bao cao cho Cong ty, Uy ban ChUng khoan Nha nu6c, Sa Giao dich ChUng khoan v~ sa hfru Clla C6 dong Ian. Trang yang ba (03) ngay lam vi~c k€ ill ngay nh~n duQ'c thong bao, Cong ty phai dang kY v6i ca guan dang kY kinh doanh v~ C6 dong Ian.

  3. C6 dong Ian bao cao v~ sa hfru clla C6 dong Ian thea mfiu bi€u do Uy ban ChUng khoan Nha nu6c hoi;ic Sa Giao dich ChUng khoan guy dinh t~i timg thai di€m, Chll y~u bao g6m cac nQi dung sau: "

  a. Ten, dia chi, nganh ngh~ kinh doanh d6i v6i C6 dong Ian la tp chuc; hQ ten,

  tu6i, qu6c tich, nai cu tru, ngh~ nghi~p d6i v6i C6 dong Ian la ca phan;

  b. S6 di~n tho~i, fax, dia chi thu di~n tu d€ lien h~;

  c. S6 luqng va ty l~ ph§n tram c6 phi~u do t6 chuc, ca nhan sa hfru hoi;ic cung v6i t5 chuc, ca nhan khac sa huu tren t5ng s6 c6 phi~u dang lUll hanh.

  4. Khi co thay d6i quan trQng v~ thong tin neu t~i Di~u 7.3 ho~c s6 c6 ph§n n~m gifr thay d6i tang, giam ill mQt phk tram (01 %) tra len s6 luqng c6 phk dang lUll hanh cung lo~i,

  3

 • trong vong bay (07) ngay, C6 dong 1611 da: dang ky co tnich nhi~m gili thong bao sila d6i, b6 sung thong tin dSn Cong ty va chiu trach nhi~m v~ cac phM sinh n~u khong thong bao kip thai.

  5. C6 dong 1611 Ia d~i di~n cho nhom c6 dong co trach nhi~m xay d\l1lg cO' ch~ lien I~c hi~u qua trong nhom c6 dong, dam bao cac thong tin hai chi~u giUa Cong ty va cac c6 dong trongnhom. '

  6. C6 dong 1611 khong duQ'c lqi d\mg Uti th~ cua minh d~ gay t6n h~i d~n cac quy~n va lQ'i ich cua Cong ty va cua cac c6 dong khac.

  7. H(>i d6ng quan tri phful cong thanh vie~ H(>i d6ng quan tri thUOng xuyen lien h~ vai cac C6 dong 1611. ~

  8. Trong trucmg hQ'P c§n thi~t, H(>i d6ng quan tri co th~ chu d(>ng lien l~c tIVc ti~ v6'i C6 dong 1611 v~ cac v§n d~ anh hu6ng dSn ho~t d(>ng dfru ill cfrn tham khao y ki~n tnr6'c khi trinh D~i hQi d6ng c6 dong.

  Di~u 8. Trinh t." thiJ t\lC tri~u t~p va bi~u quy~t t~i D~i hQi dang c6 dong (DHDCD) thU'o-ng nien va bAt thU'o-ng

  1. Tri~u t~p DHDCD:

  a. Hang nam, Cong ty t6 chuc DHDCD it nhftt mQt l~n. DHDCD thuOng nien khong

  duQ'c t6 chuc du6'i hinh thuc Ifty y ki~n b~ng van ban. HDQT tri~u t~p h9P DHDCD thuOng nien trong thai h~n b6n thang, k~ tu ngay k~t thuc nam tai chinh, ho~c khong qua 6 thang, k~ tiI ngay kSt thuc nam tai chinh n~u duQ'c cO' quan dang ky kinh doanh gia h~n.

  b. DHDCD bfrt thuOng duQ'c tri~u t~p trong cac truOng hQ'P theo quy dinh t~i Khoan 4 Di~u 13 Di~u l~ Cong ty.

  2. Gili thong bao h9P DHDCD:

  a. Thong bao h9P D~i hQi d6ng c6 dong bao g6m chuang trinh h9P va cac thong tin lien quan v~ cac vftn d~ se duQ'c thao lu~n va bi~u quySt t~i D~l hQi. D6i v6'i cac c6 dong dil thvc hi~n vi~c lUll kY c6 phi~u, thong bao h9P D~i hQi d6ng c6 dong co th~ duQ'c gili d~n t6 chuc lUll kY, d6ng thai cong b6 tren phuang ti~n thong tin cua Sa Giao dich ChUng khoan, tren website cua cong ty, 01 to' bao trung uang ho~c 01 to' bao ilia phuang nO'i Cong ty dong tI'\l sa chinh. D6i v6i cac c6 dong chua thvc hi~n vi~c lUll kY c6 phi~u, thong bao h9P D~i hQi d6ng c6 dong co th~ duQ'c gili cho c6 dong b~ng cach chuy~n t~n tay ho~c gili qua bUll di~n b~ng phuang thuc bao dam t6'i dia chi da: dang kY cua c6dong, hb~C t6'i dia chi do c6 dong do cung cfrp d~ ph\lc V\l vi~c gili thong tin. Tru

 • Di~u 9. Quy~n tham d" DHDCD va each thuc dang ky hQp DHDCD

  1. Cac c6 dong c6 quySn tham dV DHDCD thea lu~t phap c6 thS trvc ti~p tham dV ho~c uy quySn cho d~i di~n cua minh tham dV. C6 dong c6 thS uy quySn cho H

 • Di~u 11. Thong qua Nghi quy~t Clla DHDCD

  Cac quy~t dinh duQ'c DHDCD thong qua thea trinh tll thu t\lC va hinh thuc lu~t dinh duQ'c gOi la Nghi quy~t cua DHDCD.

  Nghi quy~t DHDCD co th€ .duQ'c thong qua thea hai hinh thuc: bi€u quy~t trllc ti~p t~i cUQc hOp ho~c Ifry y ki~n b~ng van bim.

  1. Bi€u quy~t tf1JC ti~p t~i cUQc hop: La vi~c bi€u quy~t tf1Jc ti~p t~i cUQc hop b~ng Phi~u bi€u quy~t va Phi~u b~u cli thea Quy dinh th€ l~ bi€u quy~t va Quy dinh th€ I~ b~u cli cua Cong ty duQ'c thong qua tru6c DHDCD phil hQ'P ·v6i Quy dinh cua phap lu~t.

  2. Thong qua cac quy~t dinh b~g hinh thuc Ifry y ki~n b~g van ban:Trong tnrang hQ'P phe duy~t thong qua cac quy~t dinh b~g hinh thuc Ifry y ki~n b~g van bim duQ'c thllC hi~n thea quy dinh t~i Di~u 21 Di~u I¢ Cong ty.

  3. Quy~t dinh duQ'c thong qua thea hinh thuc Ifry y ki~n c6 dong b~g van bim co gia tri nhu quy~t dinh duQ'c thong qua t~i cUQc hOp DHDCD.

  4. Di~u ki~n thong qua nghi quy~t cua DHDCD duQ'c quy dinh chi ti~t t~i Di~u 20 va Di~u 21 Di~u l~ Cong ty.

  5. Nghi quy~t cua DHDCD la can cu phap Iy th€ hi~n quan di€m, y chi cua c6 dong d6i v6i cac vc1n d~ lien quan d~n t6 chuc, ho~t dQng cua Cong ty thuQc thfun quy~n quy~t dinh cua DHDCD.

  6. Nghi quy~t cua DHDCD cilng cac tai li~u lien quan d~n vi~c thong qua nghi quy~t cua DHDCD phai duQ'c luu gifr t~i Tfl,l sa Cong ty va duQ'C cung cfrp d~y du cho c6 dong va cac d6i tuQ'llg co lien quan khi co yeu c~u hQ'P l~.

  Di~u 12. Thong bao nghj quy~t DHDCD ra cong chung

  1. Vi~c thong bao Nghi quy~t DHDCD ra cong chung tuan thu cac quy dinh v~ cong b6 thong tin.

  2. Vi~c Nghi quy~t DHDCD va cac tai li~u co lien quan duQ'c dang tai t~i trang Web cua Cong ty vaJho~c trang thong tin di~n tir cua Co quan quan Iy Nha nu6c d6ng nghia v6i vi~c Cong ty dfi thllc hi~n nghia V\l thong bao Nghi quy~t DHDCD tm c6 dong Cong ty.

  Di~u 13. Bien ban cUQc hQp DHDCD

  1. Bien ban hop DHDCD phai lam xong va thong qua tnr6c khi b~ m~c cUQc hOp.

  2. Chu toa cUQc hOp DHDCD phai chiu trach nhi~m l~p bien ban hop va thong bao t6i cac c6 dong trong vong 15 ngay khi DHDCD k~t thuc va bien ban nay se duQ'c coi la b~g chUng xac thllC v~ nhUng cong vi~c duQ'c ti~n hanh t~i D~i hQi d6ng c6 dong trir khi co y ki~n phan d6i duQ'c dua ra mQt cach hQ'P I~ d6i vm nQi dung cua bien ban hop trong vong mum (10) ngay k€ tir khi giri bien ban.

  Bien ban phai duQ'c l~p b~g ti~ng Vi~t, co chfr ky xac nh~n cua Chu toa D~i hQi va Thu ky, va duQ'C I~p thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va t~i Di~u l~ Cong ty.

  6

 • 3. Bien bim hQp UHUCU, s6 chfr kY cua cac c6 dong dl! hQp va van bim uy quy€n tham dl!, toan van nghi quy€t da duQ'c thong qua va tai li~u co lien quan gili kern thea thong bao mai hQp phai duQ'c luu gifr t~i trv sa chinh cua Cong ty.

  f)i~u 14. Bao cao ho~t dQng clla HQi dAng quan trj t~i f)~i hQi dAng c6 dong

  Bao cao ho~t d9ng cua H9i d6ng quan tri trinh U~i h9i d6ng c6 dong phai t6i thi€u co cac n9i dung sau:

  - Uanh gia tinh hinh ho~t d9ng cua cong,ty trong nam tai chinh;

  - Ho~t d9ng cua H9i d6ng quan tri;

  - T6ng k€t cac cU9C hQP cua H9i d6ng quan tri va cac quy€t dinh cua HUQT;

  - K~~ qua giam sat d6i vai giam d6c di€u hanh;

  - K€t qua giam sat d6i vai cac can b9 quan Iy;

  - Cac k€ ho~ch dl! ki€n trong tU011g Iai.

  f)i~u 15. Bao cao ho~t dQng clla Ban ki~m soat t~i f)~i hQi dAng c6 dong

  Bao cao ho~t dong cua Ban ki€m soat trinh U~i hOi d6ng c6 dong phai t6i thi€u co cac noi dung sau:

  - Ho~t d9ng cua Ban ki€m soat;

  - T6ng k~t cac CU9C hQp cua Ban ki€m soat va cac quy€t dinh cua Ban ki€m saat;

  - K€t qua giam sat tinh hinh ho~t d9ng va tai chinh cua cong ty;

  - K€t qua giam sat d6i vai thanh vien Hoi d6ng quan tri, thanhvien Ban giam d6c, va cac can b9 quan Iy;

  - Bao cao danh gia Sl! ph6i hQ'P ho~t d9ng gifra Ban ki€m soM vai H9i d6ng quan tri, Ban giam d6c, va c6 dong.

  ChuO'ng III: THANH VIEN HDQT vA HQI DONG QUAN TRJ

  f)i~u 16. Trr cach thanh vien HQi dAng quan trj'

  1. Thanh vien Hoi d6ng quan tri Ia nhUng nguai rna phap I~~t va Di€u I~ Cong ty khong dm lam thanh vien Hoi d6ng quan trio Cac tieu chu§n thanh vien H9i d6ng quan tri tufm thu quy dinh t~i Ui~u 11 0, Lu~t Doanh nghi~p; Khoan 3, Ui~u 13, Nghi'dinh 139/2007!Nf)-CP va Ui~u I~ Cong ty va khong vi ph~m cac quy~n CCY ban cua c6 dong quy dinh t~i Ui~u 79, Lu~t Daanh nghi~p. Cac tieu chuftn CCY ban g6m:

  a. Uu nang Il!c hanh vi dan Sl!, khong thuoc cac d6i tugng bi dm quan Iy doanh nghi~p;

  7

  ~::-::

  p)er.,----..

 • b. La c6 dong ca nhan sa huu it nh§t 5% t6ng s6 c6 phfin ph6 thong ho~c co trinh dQ chuyen mon, kinh nghi~m trong qufm Iy kinh doanh ho~c trong ngfmh ngh€ chu y~u cua Cong ty.

  Thanh vien HQi d6ng qmin tri co th~ khong phai 1£1 c6 dong cua Cong ty.

  2. Thanh vien HQi d6ng qmin tri mQt Cong ty niem y~t khong duQ'c d6ng thai 1£1 thanh vien HQi d6ng qmin tri cua tren nam (05) Cong ty khac.

  3. Chu tich HQi d6ng quan tri khong duQ'c kiem nhi~m chuc Giiun d6c di€u hanh tm khi vi~c kiem nhi~m nay duQ'c phe chuful t~i D~i hQi "d6ng c6 dong thuang nien.

  Di~u 17. Ung elf, d~ elf thanh vien Hc}i dang quan trj 1. Thong tin lien quan d~n cac Ung vien HQi d6ng quan tri (trong truang hqp da xac dinh

  duQ'c truac cac Ung vien) duQ'c cong b6 d~ c6 dong co th~ tim hi~u v€ cac Ung vien nay truac khi b6 phi~u.

  2. Cac Ung vien HQi d6ng quan tri co cam k~t b~ng van ban v€ tinh trung th\lc, chinh xac va hqp Iy cua cac thong tin ca nhan duQ'c c6ng b6 va phai cam k~t th\lc hi~n nhi~m V\l cua thanh vien HQi d6ng quan tri mQt cach trung th\lc n~u duQ'c bfiu lam thanh vien HQi d6ng quan

  trio

  3. C6 dong ho~c nhom c6 dong niun giu t6i thi~u 5 (nam)% s6 c6 phful co quy€n bi~u quy~t trong thai h~ lien !\Ic it nh§t sau thang co quy€n d€ cll' cac lmg vien HQi d6ng qufm trio C6 dong ho~c nhom c6 dong n~m giu ill 5% d~n duai 10% s6 c6 phful co quy€n bi~u quy~t trong thai h~ lien !\Ic it nh§t sau thang duQ'c d€ cll' mQt thanh vien; ill 10% d~n duai 30% duQ'c d€ cll' hai thanh vien; ill 30% d~n duai 50% duQ'c d€ cll' ba thanh vien; ill 50% d~n duai 65% duQ'c d€ cll' b6n thanh vien va neu ill 65% tnJ len duQ'c d€ cll' du s6 Un,g vien.

  4. Truang hqp s6 luqng cac Ung vien HQi d6ng quan tri thong qua d€ cli va Ung cll' v§n khong du s6 luqng cful thi~t, HQi d6ng quan tri duang nhi~m co th~ d€ cll' them Ung cll' vien ho~c t6 chuc d€ cll' thea m(>t co ch~ do cong ty quy dinh. Co ch~ d~ cll' hay cach thuc H(>i d6ng quan tri duang nhi~m d€ cll' Ung cll' vien H(>i d6ng qm'm tri phili duQ'c cong b6 ra rang va phili duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong thong qua truac khi tien hanh d€ cll'

  5. Trinh tl! thu !\Ic, cach thuc bfiu cll' HDQT duQ'c C6ng ty quy dinh va huang dfuI C\l th~ cho c6 dong t~i Quy dinh th~ I~ bfiu cll' thong qua truac DHDCD.

  Di~u 18. Thanh phAn va nhi~m ky ella Hc}i dang quan trf 1. S6 luqng thanh vien H(>i d6ng quan tri it nh§t lil nam (05)' nguai va nhi€u nh§t la muai

  mQt (11) nguai, trong do khoang mQt phful ba t6ng s6thanh vienHQi d6ng ,quan tti lil thanh vien dQc I~p khong di€u hanh.

  2. Nhi~m ky cua HQi d6ng qm'm tti la nam (05) nam. Nhi~m ky cua thanh vien HDQT khong qua nam (05) nam; Thanh vien HQi d6ng qm'm tti co th~ duQ'c bfiu I~i vai s6 nhi~m ky khong h~ ch~.

  3. Trong truang hqp mQt thanh vien bi m§t tu cach thanh vien theo quy dinh cua phap lu~t va Di€u I~ Cong ty, bi cach chuc ho~c vi mQt Iy do nao do khong th~ ti~p !\Ic lam thanh

  8

 • vien H9i d6ng qmin tri, H9i d6ng quan tri co th~ b6 nhi~m nguoi khac thay th~. Thanh vien H9i d6ng quan tri thay th~ trong tnrang hQ'P nay phai duQ'c bi~u quy~t thong qua tl;li Dl;li h9i d6ng c6 dong geln nh'lt.

  4. Vi~c b6 nhi~m cac thanh vien H9i d6ng quan tri phai duQ'c thong baa thea quy dinh cua phap lu~t v~ chUng khaan va thi truang chung khaan.

  Di~u 19. Traeh nhi~m va nghia V\I ella Thanh vien HDQT. 1. Thanh vien HDQT co tnich nhi~m thlJc,hi~n cac nhi~m V\l cua minh m9t cach trung

  thlJc, d.n trQng vi quy~n lQ'i t6i caa cua c6 dong va Cong ty. 2. Thanh vien HDQT phai tham dlJ dely du cac cU9c hQp cua HDQT va co y ki~n ra rang

  v~ cac vcln d~ duQ'c dua ra thaa lu~n. Thanh vien HDQT duQ'c uy quy~n cha ngum khac dlJ hQp n~u duQ'c da s6 thanh vien HDQT ch~p thu~.

  3. Cac thanh vien HDQT va nhfrng nguoi co lien quan khi thlJc hi~n mua hay ban c6 pheln cua Cong ty phai baa caa Uy ban ChUng khaan Nha nu6c, Sa gi~a dich ChUng khmln va thlJC hi~n cong b6 thong tin v~ vi~c mua ban nay thea quy dinh cua phap lu~t.

  4. Cong ty co th~ mua baa hi~m trach nhi~m cha cac thanh vien H9i d6ng quan tri sau khi co SlJ ch~p thu~ cua Dl;li h9i d6ng c6 dong. Tuy nhien, baa hi~m nay khong baa g6m baa hi~m cha nhfrng trach nhi~m cua thanh vien H9i d6ng quan tri lien quan d~n vi~c vi phl;lm phap lu~t va Di~u l~ cong ty.

  Di~u 20. Traeh nhi~m va nghia V\l ella H{}i dAng quan tri

  1. H9i d6ng quan tri chiu trach nhi~m tru6c cac c6 dong v~ hal;lt d9ng cua Cong ty. Cong ty xay dvng ca du quan tri Cong ty dam baa H9i d6ng quan tri co th~ th(rc thi nhi~m V\l thea cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ cong ty.

  2. H9i d6ng quan tri chiu trach nhi~m dam baa ha~t d9ng- cua cong ty tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u 1~ cong ty, d6i xu binh d~ng d6i vai t~t ca c6 dong va quan tam t6i lqi ich cua nguoi co quy~n IQ'i lien quan d~n cong ty.

  3. H9i d6ng quan tri xay dvng cac quy dinh v~ trinh tv, thu tI,lc d~ cu, Ung cu, belu, mi~n nhi~m va ba:i nhi~m thanh vien H9i d6ng qUlin tri va trinh tv, thu t\,lc t6 chuc hQP H9i d6ng quan tri g6m cac n9i dung chu y~u sau:

  a. Trinh tlJ va thu t\lC d~ cu, ung cu, belu, mi~n nhi~m va b~i nhi~m thanh vien H9i

  d6ng quan tri:

  - Tieu chufrn thanh vien H9i d6ng quan tri;

  - Cach thuc d~ cu va ung cli nguoi vaa vi tri thanh vien H9i d6ng 'quan tri cua cac nh6m c6 dong c6 du tieu chuAn d~ cu thea quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ cong ty;

  - Cach thuc belu thanh vien H9i d6ng quan tri;

  - Cac tru6'ng hQ'P mi~n nhi~m hay ba:i nhi~m thanh vien H9i d6ng quan trio

  - Thong baa v~ belu, mi~n nhi~m, ba:i nhi~m thanh vien H9i d6ng quan trio

  b. Trinh tv, thu t\lC t6 chuc hQp H9i d6ng quan tri:

  9

  ~~:~ ,.: (., ('-\ .\

  ? i\~

  .~~~ '

 • - Thong bao hQP HQi d6ng quan tri (g6m chuang trinh hQP, thai gian, dia di~m, cac tM li~u lien quan, va cac phi~u biu cho nhfrng thanh vien HQi d6ng quan tri khong th~ dv hQP);

  - Di€u ki~n hi~u lvc cua cUQc hQP HQi d6ng quan tri;

  - Cach thuc bi~u quy~t;

  - Cach thuc thong qua nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri;

  - Ghi bien ban hQp HQi d6ng quan tri; •

  - Thong qua bien ban hQp HQi d6ng quan tri;

  - Thong bao- nghi quy~t HQi d6ng quan tri.

  4. HQi d6ng quan tQ xay d\Illg cac quy dinh ve trinh tv, thu t\lC lva chQn, b6 nhi~m, mi~n nhi~m can bQ quan 1'1 dp cao va quy trinh, thu t1,lc ph6i h9'P ho~t dQng giiia HQi d6ng quan tq v6i Ban Giam d6c va Ban ki~m soM, g6m cac nQi dung chinh sau day:

  a. Trinh tv, thu t\lC Iva chQn, b6 nhi~m, mi~n nhi~m can bQ quan Iy d.p cao:

  - Cac tieu chuAn d~ Iva chQn can bQ quan Iy d.p cao;

  - Vi~c b6 nhi~m can bQ quan 1'1 d.p cao;

  - K'1 h9'P d6ng lao dQng v6i can bQ quan 1'1 dp cao;

  - Cac truang h9'P mi~n nhi~m can bQ quan 1'1 dp cao;

  - Thong bao b6 nhi~m, mi~n nhi~m can bQ quan 1'1 d.p cao.

  b. Quy trinh, thu t\lC ph6i h9'P ho~t dQng giua HQi d6ng qmin tri, Ban ki~m soat va Ban Giam d6c:

  - Thu t\lC, trinh tv tri~u t~p, thong bao mai hQp, ghi bien ban, thong bao k~t qua hQp giiia HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soM va Ban Giam d6c.

  - Thong bao nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri cho Ban Giam d6c va Ban ki~m soM.

  - Cac truang h9'P Giam d6c di€u hanh va da s6 thanh vien Ban ki~m soat d~ nghi tri~u t~p hQp HQi d6ng quan tri va nhfrng v§.n d~ d.n xin y ki~n HQi d6ng quan tri;

  - Bao cao cua Ban Giam d6c v6i HQi d6ng quan tri v~ vi~c thvc hi~n nhi~m V\l va quy€n h~n dugc giao.

  - Ki~m di~m vi~c thvc hi~n nghi quy~t va cae v§.n d~ uy quy~n khac cua HQi d6ng quan tri d6i v6i Ban Giam d6c.

  - Cac v§.n d€ Ban Giam d6c phai bao cao, cung c§.p thong tin va cach.. thuc thong bao cho HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat.

  - Ph6i h9'P ho~t dQng ki~m soM, di~u hanh, giam sat giua cac thanh vien HQi d6ng quan tri, cac thanh vien Ban ki~m soat va cac thanh vien Ban Giam d6c thea cac nhi~m V\l C\l th~ cua cac thanh vien n6i tren.

  5. HQi d6ng quan tri co trach nhi~m xay d\Illg cO' ch~ danh gia ho~t dQng, khen thUOng va ky Iu~t d6i v6i thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban ki~m soat, thanh vien Ban Giam d6c va cac can bQ quan IY.

  10

 • 6. HQi d6ng quan tri co tnich nhi~m l~p va bao cao t~i D~i hQi d6ng c6 dong thea quy dinh t~i Di€u 13 Quy ch€ nay.

  Di~u 21. HQp HDQT va bi~n ban hQp HDQT

  1. HQi d6ng quan tri t6 chilc hQP thea dung trinh tv' duQ'c quy dinh t~i Di€u l~ Cong ty. Vi~c t6 chilc hQP HQi d6ng quan tr!, chuang trinh hQP va cac tai li~u lien quan dUQ'~ thong bao truac cho cac thanh vien HQi d6ng qui'm tri thea dU!1g thOi h~n quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty. •

  2. Bien ban hQP HQi d6ng qui'm tri phai duqc l~p chi ti€t va r5 rang. Thu kY va cac thanh vien HQi d6ng quan tri tham gia phien hQp phai ky ten van cac bien ban cUQc hQP. Bien ban hQP HQi d6ng quan tri phai duQ'c luu gifr thea quy dinh cua phap lu~t va Di€u 1~ Cong ty.

  Di~u 22. Cae ti~u ban ella HQi dAng quan trj

  1. HQi d6ng quan tri co th~ thanh l~p cac ti~u ban d~ he> trQ' ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri, bao g6m ti~u ban chinh sach phM tri~n, ti~u ban ki~m toan nQi bQ, ti~u ban nhan SlJ, ti~u ban luang thu6ng va cac ti~u ban d~c bi~t khac thea nghi quy€t cua D~i hQi d6ng c6 dong.

  2. D6i vai ti~u ban ki~m toan phai co it nh~t mQt thanh vien la nguai co chuyen mon v€ k€ toan va khong phai la nguai lam vi~c trong bQ ph~n k€ toan tM chinh cua Cong ty.

  3. HQi d6ng qui'm tri quy dinh chi ti€t v€ vi~c thanh l~p, trach nhi~m cua cac ti~u ban va trach nhi~m cua tUng thanh vien.

  4. Tmang hQP cac Cong ty khong thanh l~p cac ti~u ban thi HQi d6ng quan tri cli nguai phV trach rieng v€ tUng v~ d€ nhu ki€m toan, luang thu6ng, nhan SlJ.

  Di~u 23. Thrr ky eong ty 1. D~ he> trQ' cho ho~t dQng qui'm tri cong ty duQ'c ti€n hanh mQt cach co hi~u qua, HQi

  d6ng quan tri phai chi diM it nh~t mQt nguai lam thu ky cong ty. Thu kY cong ty phai la nguOi co hi~u biet v€ phap lu~t. Thu kY cong ty khong duQ'c d6ng thOi lam vi~c cho cong ty ki€m toan hi~n dang ki~m toan cong ty.

  2. Vai tro va nhi~m V\l cua Thu kY cong ty bao g6m: - T6 chilc cac cUQc hQp HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soatva fl~i hQi d6ng c6 dong

  thea l~nh cua Chu tich HQi d6ng quan tri ho~c Ban ki~m soM;

  - Tu v~n v€ thu tvc cua cac cUQc hQp;

  - Lam bien ban cac cUQc hQP;

  - Dam bao cac Nghi quyet cua HQi d6ng quan tri phil hgp vailu~t phap;

  - Cung cAp cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hQp HQi d6ng quan tri va cac

  thong tin khac cho thanh vien cua HQi d6ng quan tri va Ban ki€m saM;

  3. Thu ky Cong ty co trach nhi~m baa m~t thong tin thea cac quy dinh cua phap lu~t va

  Di€u l~ Cong ty.

  11

 • - -

  Di~u 24. Thlj lao clla HQi dAng quan trj

  1. Thil lao clla HQi d6ng quan trl duQ'c D

 • Di~u 28. Trach nhi~m va quy~n h~n cua Ban ki~m soat

  1. Ban ki~m soM chiu tn:ich nhi~m tru6'c c6 dong cua Cong ty v~ cac ho~t dQng giam sM cua minh. Ban ki~m soM co trach nhi~m giam sM tinh hinh tai chinh Cong ty, tinh hqp phap trong cac hanh dQng cua thanh vien HQi d6ng quim trj, ho~t dQng cua thanh vien Ban giam d6c, can bQ quim ly Cong ty, sv ph6i hqp' ho~t dQng gifra Ban ki~m soM v6'i HQi d6ng qm'm tri, Ban giam d6c va c6 dong, va cac nhi~m Y\l khac thea quy dinh cua phap lu~t va Bi~u l~ Cong ty nh~m bao v~ quy~n lqi hqp phap cua Cong ty va c6 dong.

  2. Ban ki~m soM hQP it nh~t hai Icln trong mQt nam, s6 IUQ11g thanh vien tham dV hQp it nh~t la hai phcln ba s6 thanh vien Ban ki~m soM.:Bien ban hQP Ban ki~m soM duQ'c l~p chi ti€t va r5 rang. Thu kY va cac thanh vien Ban ki~m soM tham dv hQP phai ky ten VaG cac bien ban cUQc hQP. Cac bien ban hQP cua Ban ki~m soM phai duQ'c lUll gifr nhu nhfrng tai li~u quan trQng cua Cong ty nh~m xac dinh trach nhi~m cua timg thanh vien Ban ki~m soM d6i v6'i cac nghi quy€t cua Ban ki~m soM.

  3. Trong cac cUQc hQP cua Ban ki~m soM, Ban ki~m soM co quy~n yeu celu thanh vien HQi d6ng quan tIi, thanh vien Ban giam d6c, thanh vien ki~m toan n6i bQ va thanh vien ki~m toan dQc l~p tham gia va tra lai cac v~n d~ rna Ban ki~m soM quan tam.

  4. Ban ki~m soat co th~ bao cao tn,rc ti€p v6'i Uy ban ChUng khoan Nha nu6'c ho~c cac co quan quan Iy Nha nu6'c khac trong truang hqp phat hi~n nhfrng hanh vi rna hQ cho la vi ph~m phap lu~t ho~c vi ph~m Di~u I~ Cong ty cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri, cac thanh vien Ban giam d6c va cac can bQ quan IY.

  5. Ban ki~m soM co quy~n Iva chQn va d~ nghi D~i hQi d6ng c6 dong phe chu~n t6 chilc ki~m toan dQc l~p thvc hi~n ki~m toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty.

  6. Ban ki~m soM chiu trach nhi~m bao cao t~i D~i hQi d6ng c6 dong thea quy dinh t~i Di~u 15 Quy ch€ nay.

  Di~u 29. Tho lao cua Ban ki~m soat

  Hang nam cac thanh vien Ban ki~m soat duQ'c hUOng thli lao cho vi~c thvc hi~n nghia VlJ cua Ban ki~m soM. Vi~c tinh s6 thli lao ma cac thanh vien Ban ki~m soM duQ'c hUOng phai r5 rang, minh b~ch va duQ'c D~i hQi d6ng c6 dong thong qua. T6ng s6 thli lao thanh toan cho Ban ki~m soM duQ'c cong b6 trong bao cao thuang nien cua Cong ty va cho c6 dong.

  ChlfO'ng V: NGAN NGUA XUNG D

 • 2. Thanh vien HQi d6ng qUlin ttl, giam d6c di€u himh va can bQ quan ly c6 nghla V\l thong bao cho HQi d6ng qUlin tri nhfrng hQ'P d6ng gifra Cong ty v6i chinh thimh vien HQi d6ng quim tri d6 ho~c v6i nhfrng nguai c6 lien quan t6i thanh vien d6. Nhfrng d6i tuQ1lg nay dugc ti~p t\}c thvc hi~n hgp d6ng khi cac thanh vien HQi d6ng quim tri khong c6 19i ich lien quan d5 quy~t dinh khong troy Clm vlln d€ nay.

  3. Cong ty khong dugc phep cfip cac khoim vay ho~c bao lanh cho cac thanh vien HQi d6ng quan ttl, thanh vien Ban ki€m soat, giam d6c di€u hanh, can bQ quan ly va nhfrng nguai c6 lien quan ho~c bfit kY phap nhan nao rna cac p6i tuQ1lg tren c6 cac 19i ich tai chinh, trir khi Dt;li hQi d6ng c6 dong c6 quy~t dinh khac.

  4. Thanh vien HQi d6ng guan ttl khong dugc bi€u quy~t d6i v6i cac giao dich rna thimh vien d6 ho~c nguaic6 lien quan d~n thanh vien d6 tharn gia, k€ ca trong truang hgp 19i ich cua thanh vien HQi d6ng quan ttl trong giao dich nay chua dugc xac dinh va cho du d6 la 19i ich v~t chfit hay phi v~t chk Cac giao dich neu tren phai dugc trinh bay trong Thuy~t minh bao cao tai chinh cung kY va cong b6 trong Bao cao thuang nien.

  5. Cac thanh vien HQi d6ng quan ttl, giam d6c di€u hanh, can bQ qUlin ly hay nguai c6 lien quan v6i cac d6i tuQ1lg tren khong dugc su d\mg cac thong tin chua dugc phep cong b6 cua Cong ty d€ ti~t lQ cho nguai khac hay d€ l1J minh ti~n hanh cac giao dich c6lien quan.

  6. Cong ty quy dinh v€ danh gia hot;lt dQng, khen thu6ng va 10' lu~t d6i v6i thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban ki€m soat, thanh vien Ban giam d6c va cac can bQ quan ly bao g6m cac nQi dung chinh sau day:

  - Xay d1Jllg cac tieu chuAn danh gia.

  - Xay d1Jllg h~ th6ng khen thu6ng va ky lu~t

  - T6 chuc bQ may danh gia, khen thucmg va ky lu~t.

  - T6 chilc thvc hi~n.

  f)i~u 31. Giao djch VOl ngum co lien quan

  1. Khi ti~n hanh giao djch v6i nhfrng nguai c6 lien quan, Cong ty phai kY k~t hQ'P d6ng bfulg van ban thea nguyen t~c binh dfulg, t1J nguy~n. NQi dung hQ'P d6ng phai ra rimg, C\l the. Cac di€u khoan ky k~t, b6 sung sua d6i, thai ht;lIl hi~u h,rc, gia ca cling nhu can cu xac dinh gia ca cua hgp d6ng phai dugc cong b6 thong tin thea cac quy dinh cua phap lu~t.

  2. Trong truang hgp cfm thi~t Cong ty c6 th€ ap d\lng"cac bi~n phap dugc phap lu~t cho phep d€ ngan ngira nhfrng nguai c6 lien quan can thi~p vao hoe;tt dQng' eua Cong ty va gay t6n he;ti cho lqi ich cua Cong ty thong qua vi~c dQc quy€n cac kenh mua va btm, 1lin,g dOt;lIl gia ca.

  3. Trong truang hgp cfm thi~t Cong ty c6 th€ ap d\lng cac bi~n·phap dugc phap lu~t cho phep d€ ngan ngira c6 dong va nhfrng nguai c6 lien quan ti~n himh cac giao dich lam thfit thoat v6n, tai san ho~c cac ngu6n lvc khac cua Cong ty. Cong ty cam k~t khong cung cfip nhfrng dam bao v€ tai chinh cho cac c6 dong va nhfrng nguai c6 lien quan.

  14

 • Di~u 32. Dam bao quy~n hQ1l phap cua nhfrng ngrroo co quy~n lQi lien quan d~n Cong ty

  1. Cong ty ton trQng quy€n 1Q'i hQP phap cua nhfrng nguai c6 quy€n 1Q'i lien quan d€n Cong ty bao g6m ngan hang, chu nQ', nguai lao dong, nguai tieu dung, nha cung cfrp, cong d6ng va nhfrng nguai khac c6 quy€n '1Q'i lien quan d€n Cong ty.

  2. Cong ty hQP tac tich qrc vai nhfrng nguai c6 quy€n 1Q'i lien quan d€n' Cohg ty thong qua vi~c:

  a. Cung c~p dfiy du thong tin dm thi€t c·ho ngan hang va chu nQ' d~ giup hQ danh gia v€ tinh hinh h01;lt dong va tai chinh cua Cong fy va dua ra quy€t dinh;

  b. Khuy€n khich hQ dua ra y ki€n v€ tinh hinh h01;lt dong kinh doanh, tinh hinh tai chinh va cac quy€t dinh quan trQng lien quan tai 1Q'i ich cua hQ thong qua lien h~ tIVc ti€p vai HQi d6ng quan trj, Ban giam d6c va Ban ki~m soM.

  c. Cong ty quan tam tai cac v~n d€ v€ phuc lQ'i, bao v~ moi truOng, 1Q'i ich chung cua cong d6ng, va trach nhi~m xa hQi cua Cong ty.

  Chtr

 • :Di~u 35. Cong b& thong tin v~ tinh hinh quan trj Cong ty

  1. Cong ty phai eong b6 thong tin v€ tinh hinh quan tri Cong ty trong cae ky D~i hQi d6ng e6 dong hang nam, trong bao eao thu

 • 2. Cong ty c6 nghla V\l bao cao dinh kY quy, nam va cong b6 thong tin v€ tinh hinh bi~n de>ng c6 dong thea quy dinh cua Uy ban ChUng khoan Nha nuac cho Uy ban ChUng khoan Nha nuac va Sa Giao dich ChUng khoan.

  f)i~u 37. Ta chtfc vi~c cong ba thong tin 1. Cong ty niem y~t t6 chuc cong b6 thong tin g6m me>t s6 ne>i dung chu y~u sau:

  a. Xay dl,l'ng ban hanh cac quy dinh v~ cong b6 thong tin thea quy dinh t1;li Lu?t Chung khoan va cac van bim huang dlin;

  b. D6ng thai b6 nhi~m it nhllt me>t can be> chuyen trach v€ cong b6 thong tin.

  2. Can be> chuyen trach cong b6 thong tin c6 th€ la Thu kY cong ty ho~c me>t can be> qucln ly kiem nhi~m va phai duqc dang kY vai Uy ban chung khoan Nha nuac va Sa giao dich chUng khoail thea quy dinh.

  3. Can be> chuyen trach cong b6 thong tin phai la nguai:

  a. C6 ki~n thuc k~ toan, tai chinh, c6 ky nang nhllt dinh v€ tin hQc;

  b. Cong khai ten, s6 di~n tho1;li lam vi~c d€ cac c6 dong c6 th€ d~ dang lien h~;

  c. C6 du thai gian d€ th\lc hi~n chuc trcich cua minh, d~c bi~t la vi~c lien h~ vai cac c6 dong, ghi nh?n nhfrng y ki~n cua cac c6 dong, dinh ky cong b6 tra 1ai y ki~n cua cac c6 dong va cac vlln d€ quan tri cong ty thea quy dinh;

  d. Chili trach nhi~m v€ cong b6 cac thong tin cua cong ty vai cong chung dfru tu thea quy dinh cua phap lu?t va Di€u 1~ cong ty.

  ChU'O'ng VIII: CHE DQ BAo cAo, GIAM SAT vA xu LY VI PH~M

  f)i~u 38. Bao cao

  Dinh ky hang nam, Cong ty c6 nghla V\l bao cao va cong b6 thong tin v€ vi~c th\lc hi~n qucln tri Cong ty thea quy dinh cua Quy ch~ vai Uy ban ChUng khoan Nha nuac, Sa Giao dich ChUng khoan va cac co quan c6 thfrm quy€n khac thea quy dinh cua phap 1u?t.

  f)i~u 39. Giam sat

  Cong ty, cac ca nhan, t6 chuc lien quan va cac c6 dong Cong ty phai chiu S\l giam sat v€ quan tri Cong ty cua Uy ban Chung khoan Nha nuac, Sa Giao dich Chung khoan va cac co quan c6 thfrm quy€n khac thea quy dinh cua phap lu?t.

  f)i~u 40. Xir Iy vi ph~m 1. Cong ty vi ph1;lm ho~c khong thl,l'c hi~n quy dinh t1;li Quy ch~ nay rna khong cong b6

  thong tin va bao cao Uy ban ChUng khoan Nha nuac thea quy dinh t1;li Quy ch~ nay se bi xu ph1;lt vi ph1;lm hanh chinh thea quy dinh t1;li nghi dinh v€ xu ph1;lt hanh chinh trong lInh Vl,l'C

  chUng khoan va thi tmang chUng khoan.

  17

 • 2. Cac truOng hqp vi ph~m khac can cu thea cac quy dinh noi bo v~ ch~ dO khen thuOng va xu ph~t Clla C6ng ty d€ xu IY. Vi~c xu Iy vi plWlTI phai tuan thll dung thea quy dinh Clla phap lu~t, phu hqp vai f)i~u l~ C6ng ty va cac quy dinh noi bo khac.

  ChlfO'ng IX: sirA DOl QUY CHE vA HI~U LljC CVA QUY CHE

  Di~u 41. Sua dBi Quy ch~ quan trj C6ng ty

  1. Vi~c sua d6i, b6 sung Quy ch~ nay do HQi d6ng quan tri quy~t dinh. Cac noi dung sua d6i, b6 sung phai phil hqp v6i quy dinh Clla phap lu~t hi~n hanh co lien quan.

  2. Trang truOng hqp co nhUng quy dinh Clla Phap lu~t co lien quan co lien quan d~n ho~t dong Clla C6ng ty chua duQ'c d~ c~p trong ban Quy ch~ nay ho~c trong nhUng truOng hQ'P co nhiing quy dinh mai Clla Phap lu~t khac vai nhiing di~u khom trong Quy ch~ nay thi nhUng quy dinh do clla Phap lu~t duang nhien duQ'c ap d\lng va di~u chinh.

  Di~u 42. Ngay hi~u Ivc

  1. Quy ch~ nay g6m IX chuang, 42 di~u, duQ'c H